สภาปฏิรูปแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประเภท
ประเภท[[]]
ผู้บริหาร
ประธานเทียนฉาย กีระนันทน์
รองประธานคนที่ 1บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
รองประธานคนที่ 2ทัศนา บุญทอง
เลขาธิการจเร พันธุ์เปรื่อง
โครงสร้าง
สมาชิกไม่เกิน 250 คน
กลุ่มการเมืองในแต่งตั้ง
ที่ประชุม
อาคารรัฐสภา

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558) หรือ สปช. เป็นสภาที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ มีสมาชิกไม่เกิน 250 คน มาจากคณะกรรมการสรรหาจังหวัดจำนวน 77 คน และคณะกรรมการสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง รวม 11 คณะ จำนวน 173 คน

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน 250 คน ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เลือกเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธาน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธานคนที่ 1 และทัศนา บุญทองเป็นรองประธานคนที่ 2[1] และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธาสภาปฏิรูปต่อมาในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557[2]

สภานี้คล้ายกับข้อเรียกร้องของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในห้วงวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ที่ให้มีสภาประชาชนมิได้มาจากการเลือกตั้งเพื่อดำเนินการปฏิรูปประเทศโดยมุ่งกำจัดอิทธิพลของทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในการเมืองไทย[3]

6 กันยายน พ.ศ. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ 135 ต่อ 105 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง[4] จึงทำให้สภาต้องถูกยุบทิ้งโดยทันทีตามมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวแม้ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ตาม[5]

หน้าที่[แก้]

สภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สังคม และอื่นๆ เพื่อให้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม[6]

รายนามสมาชิก[แก้]

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน 250 คน โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[7]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ทิชา ณ นคร ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2558[18] วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ยื่นจดหมายลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์[19]

ข่าว[แก้]

วันที่ 21 ตุลาคม ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ว่า สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน เพราะเป็นตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่ตำแหน่งการเมือง[20]

วันที่ 10 พฤศจิกายน มีการกำหนดค่าตอบแทนให้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 74,420 บาท รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เดือนละ 73,420 บาท สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เดือนละ 71,230 บาท[21]


สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[แก้]

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) (13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560[22]) ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 ทำหน้าที่ศึกษาและปฏิรูปทั้ง 11 ด้านสืบต่อจาก สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ถูกยุบไปตามมาตรา 39/1

โดยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้นประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายอาชีพทั้งสิ้นไม่เกิน 200 คนซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดย นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งโดยไม่ต้องนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เรียกประชุมที่บ้านเกษะโกมล และได้มีการลงนามแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทั้ง 200 คนพร้อมกับ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทั้ง 21 คน ซึ่งสมาชิกทั้ง 200 คนประกอบไปด้วยอดีตสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ,นักวิชาการ,นายทหารนายตำรวจทั้งในและนอกราชการ,ตัวแทนกลุ่มการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองโดยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นชาย 183 คนและหญิง 17 คนโดยในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศทั้ง 200 คน[23]

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีพิธีเปิดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ อาคารรัฐสภา โดยมีนาย ชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาที่อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราวเพื่อเลือกประธานสภาผลปรากฏว่าศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ร้อยเอก ดร. ทินพันธุ์ นาคะตะ วัย 81 ปีซึ่งพลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก เสนอชื่อเพียงคนเดียวได้รับเลือกเป็นประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยมีนาย อลงกรณ์ พลบุตร เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 และนางสาว วลัยรัตน์ ศรีอรุณ เป็นรองประธานสภาคนที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นาย จเร พันธุ์เปรื่อง พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนาย นัฑ ผาสุข ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2558[24]

วันที่ 18 ตุลาคม 2558 นายนัฑ ผาสุข ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 38/2558 [25]นาง จันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากอาวุโสสูงสุด

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ 150/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[26]

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ร้อยเอก ดร.ทินพันธุ์ นาคะตะ ได้ประกาศ ข้อบังคับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558[27]

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2559 โดยมีสมาชิกได้รับพระราชทานยศ พลเอก 3 รายได้แก่ พลเอก สสิน ทองภักดี พลเอก สุรเดช เฟื่องเจริญ พลเอก ธงชัย สาระสุข นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล เกษียณอายุราชการ นายสรศักดิ์ เพียรเวช ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

จำนวนผู้จบปริญญาเอก ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีจำนวน 23 รายจาก 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5 มากกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ที่มีจำนวน 16 ราย จาก 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.27 มีผู้ที่มียศทหารและตำรวจไทย ทั้งหมด 78 ราย จาก 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 ยศกองอาสารักษาดินแดน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 และเป็นแพทย์ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5

รายนามสมาชิก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ไม่พลิก!‘เทียนฉาย’นั่งประธานสปช.,คม ชัด ลึก, 25 ตุลาคม 2557
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 131 ตอนพิเศษ 218 ง, 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557.
 3. Anuchit Nguyen and Suttinee Yuvejwattana (2014-07-23). "Thai junta retains sweeping power under interim constitution". Bloomberg News. สืบค้นเมื่อ 2014-07-27.
 4. มติสปช.คว่ำร่าง รธน.135 ต่อ 105 เสียง, เดลินิวส์, 6 กันยายน 2558
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 6 กันยายน 2558
 6. [http://www2.ect.go.th/ about.php?Province=nrc2014&SiteMenuID=12617 สภาปฏิรูปแห่งชาติ] จาก กกต.
 7. พระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, ราชกิจจานุบกษา, 13 ตุลาคม 2557
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/006/9.PDF
 9. ประวัติดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
 10. พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132, ตอนที่ 22 ข, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557, หน้า 1-18
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132, ตอนที่ 22 ข, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557, หน้า 1-18
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132, ตอนที่ 22 ข, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557, หน้า 1-18
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132, ตอนที่ 22 ข, 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557, หน้า 1-18
 15. ประวัตินางเบญจวรรณ สร่างนิทร
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/161/8.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/002/24.PDF
 18. 'ทิชา ณ นคร' ลาออก สปช.-กมธ.ร่างรธน., now 26, 28 กุมภาพันธ์ 2558, สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2558
 19. http://mcot-web.mcot.net/fm1005/content.php?id=55d44188be04706b728b46b0#.Vdwaoen75jo
 20. "ป.ป.ช.เอกฉันท์'สปช.'ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน". คมชัดลึก. 2014-10-21. สืบค้นเมื่อ 2014-11-14.
 21. "คลอดแล้ว!ค่าตอบแทน หน.คสช. สนช. สปช. รับ 113,560 -125,590 บาท/ด". Isra News. 2014-11-10. สืบค้นเมื่อ 2014-11-14.
 22. ครบรอบ 2 ปี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สำนักข่าวไทย อสมท
 23. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เล่ม 132 ตอน 239 ง พิเศษ 5 ตุลาคม 2558
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/256/10.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/259/10.PDF
 26. http://www.naewna.com/politic/185709
 27. ข้อบังคับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
 28. ประวัติคุรุจิต นาครทรรพ
 29. ประวัติดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
 30. ประวัติการศึกษาถวิลวดี บุรีกุล
 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/031_1/1.PDF
 32. ประวัติการศึกษาธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
 33. ประวัติประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
 34. ประวัติประยูร เชี่ยววัฒนา
 35. ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
 36. http://investor-th.ratch.co.th/misc/ShareholderMTG/AGM2012/20120221-RATCH-AGM2012-ENC03-TH-03.pdf ประวัติกรรมการบริษัท]
 37. ประวัติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 38. ทำเนียบหัวหน้าภาคระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
 39. ประวัติกรรมการดร.มนู เลียวไพโรจน์
 40. ประวัติเมธินี
 41. รายชื่ออาจารย์คณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร
 42. รายชื่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 43. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128, ตอนที่ 2 ข, 26 มกราคม พ.ศ. 2554, หน้า 4
 44. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122, ตอนที่ 13 ข, 2 กันยายน พ.ศ. 2548, หน้า 4
 45. วันสถาปนากองอาสาดินแดน
 46. อำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว
 47. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 48. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 49. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/031_1/1.PDF
 50. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/031_1/1.PDF
 51. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125, ตอนที่ 18 ข, 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551, หน้า 9
 52. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132, ตอนพิเศษ 129 ง, 05 มิถุนายน พ.ศ. 2558, หน้า 12
 53. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]