กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงมหาดไทย
Lanchakon (1950, p. 67a).svg
ตราพระราชสีห์
ข้อมูลกระทรวง
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 93 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
งบประมาณ 341,820.8171 ล้านบาท [1]
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ อนุพงษ์ เผ่าจินดา, รัฐมนตรีว่าการ
นิพนธ์ บุญญามณี, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ทรงศักดิ์ ทองศรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหารกระทรวง ดร.สุทธิพงษ์ จุลเจริญ, ปลัดกระทรวง
ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม, รองปลัดกระทรวง
นิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร[2], รองปลัดกระทรวง
ชยาวุธ จันทร[3], รองปลัดกระทรวง
อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์[4], รองปลัดกระทรวง
หน่วยงานกระทรวง ดูในบทความ
เว็บไซต์
moi.go.th

กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การอาสารักษาดินแดน การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

หัวหน้ากระทรวงนั้น จะดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดย พระมหากษัตริย์ จะทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผ่านคำแนะนำของ นายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าข้าราชการของกระทรวง

โดยในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงาน 7 กรม และมีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล 6 รัฐวิสาหกิจ และ 1 องค์การ ดังนี้:[5]

ส่วนราชการระดับกรม[แก้]

รัฐวิสาหกิจ/องค์การ[แก้]

หน้าที่[แก้]

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หลักๆ มีดังนี้ [6]

 • ด้านการเมืองการปกครอง - รับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครอง และการบริหาร หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ
 • ด้านเศรษฐกิจ - รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้องประสานกับส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
 • ด้านสังคม - รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
 • ด้านการพัฒนาทางกายภาพ - รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการจัดที่ดิน การให้บริการขั้นพื้นฐานในชนบท การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง

ประวัติกระทรวง[แก้]

ราชการมหาดไทยก่อนปฏิรูป[แก้]

ราชการมหาดไทย เริ่มปรากฏครั้งแรกตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัย เป็นราชธานี โดยเป็นในรูปแบบ จตุสดมภ์ โดยให้กรมเมือง มีหน้าที่ในการปกครองท้องที่ รักษาสันติสุข บังคับบัญชาบรรดาพลเรือน ตราบจนถึงรัชสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวในปี พ.ศ. 2006 ได้กำหนดให้มีกรมมหาดไทย ดูแลบริหารราชการฝ่ายพลเรือนสืบทอดมาจึนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น[7]

ก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย[แก้]

จนมาถึง รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และได้ทรงมอบหมายให้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย[8] งานของกระทรวงมหาดไทยในระยะเริ่มต้น จัดแบ่งเป็น 3 กรม คือ กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าที่ทั่วไป กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ มีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้าย และงานด้านอัยการ กรมพลัมภัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่

ต่อมาในปีเดียวกันนี้เอง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงจัดระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคขึ้นใหม่ เรียกว่า เทศาภิบาล โดยแบ่งการปกครองเป็น มณฑล, เมือง และ อำเภอ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 แบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงมีโครงสร้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476[9]โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด (ข้าหลวง) และนายอำเภอเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ในส่วนท้องถิ่นซึ่งได้กำหนดให้มีการปกครองตนเองในรูปต่างๆ นั้น ก็อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยด้วย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บริหารกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าข้าราชการของกระทรวง

อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนับตั้งแต่ก่อตั้ง[แก้]

อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2435 มีดังนี้:[10]

 • พ.ศ. 2435 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลัก ดังนี้:
  • การปกครองหัวเมือง
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจ, รักษาความสะอาด)
  • งานอัยการ
  • งานพยาบาลและสาธารณสุข
  • งานป่าไม้
  • งานสำรวจเหมืองแร่
  • การเก็บภาษีอากร
 • พ.ศ. 2458 โอนย้าย: งานเก็บภาษีอากร (อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงการคลัง)
 • ไม่ทราบปี โอนย้าย: งานสำรวจเหมืองแร่ (อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงการคลัง)
 • พ.ศ. 2476 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. จัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476 ดังนี้:
  • การปกครองหัวเมือง
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจ, รักษาความสะอาด)
  • งานอัยการและราชทัณฑ์
  • งานพยาบาลและสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2476 รับหน้าที่: งานราชทัณฑ์ (จาก กระทรวงยุติธรรม)
 • พ.ศ. 2484 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. 2484 ดังนี้:
  • การปกครองหัวเมือง
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจ, รักษาความสะอาด)
  • งานอัยการและราชทัณฑ์
  • งานพยาบาล สาธารณสุข และประชาสงเคราะห์
  • งานที่ดิน
 • พ.ศ. 2485 โอนย้าย: งานประชาสงเคราะห์และสาธารณสุข (ตั้งเป็น กระทรวงสาธารณสุข)
 • พ.ศ. 2487 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. 2487 ดังนี้:
  • การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจและสาธารณูปการ)
  • งานอัยการและราชทัณฑ์
  • งานประชาสงเคราะห์
  • งานที่ดิน
  • การป้องกันภัยทางอากาศ
 • พ.ศ. 2487 รับหน้าที่: งานประชาสงเคราะห์ (จาก กระทรวงสาธารณสุข)
 • พ.ศ. 2487 โอนย้าย: งานโยธาเทศบาล (อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักนายกรัฐมนตรี)
 • พ.ศ. 2487 รับหน้าที่: งานป้องกันภัยทางอากาศ
 • พ.ศ. 2496 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. 2496 ดังนี้:
  • การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจ, ป้องกันสาธารณภัย)
  • งานอัยการและราชทัณฑ์
  • งานประชาสงเคราะห์
  • งานที่ดิน
 • พ.ศ. 2506 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. 2506 ดังนี้:
  • การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • งานที่ดินและผังเมือง
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจ, ป้องกันสาธารณภัย)
  • งานอัยการและราชทัณฑ์
  • งานประชาสงเคราะห์
  • งานพัฒนาชุมชน
 • พ.ศ. 2508 รับหน้าที่: งานพัฒนาแรงงาน
 • พ.ศ. 2516 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. 2516 ดังนี้:
  • การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • งานโยธาธิการและผังเมือง
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจ, ป้องกันสาธารณภัย)
  • งานอัยการและราชทัณฑ์
  • งานประชาสงเคราะห์
  • งานพัฒนาชนบท
  • งานแรงงาน
 • พ.ศ. 2534 โอนย้าย: งานอัยการ (ตั้งเป็น สำนักงานอัยการสูงสุด)
 • พ.ศ. 2534 รับหน้าที่: งานประกันสังคม
 • พ.ศ. 2534 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. 2534 ดังนี้:
  • การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง
  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานตำรวจ, ป้องกันสาธารณภัย, ราชทัณฑ์ และ ประชาสงเคราะห์)
  • งานโยธาธิการและผังเมือง
  • งานพัฒนาชนบท
  • งานแรงงานและประกันสังคม
 • พ.ศ. 2536 โอนย้าย: งานแรงงาน ประกันสังคม และ ประชาสงเคราะห์ (ตั้งเป็น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)
 • พ.ศ. 2541 โอนย้าย: งานตำรวจ (ตั้งเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 • พ.ศ. 2545 กระทรวงมีอำนาจหน้าที่หลักตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงและกรม พ.ศ. 2545 ดังนี้:
  • การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • งานทะเบียนราษฏร์
  • การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง
  • งานป้องกันสาธารณภัยและโยธาธิการ
 • พ.ศ. 2545 โอนย้าย: งานราชทัณฑ์ (อยู่ในความรับผิดชอบของ กระทรวงยุติธรรม)

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558 (PDF). กรุงเทพมหานคร: ราชกิจจานุเบกษา. 2558. p. 48. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2560. Check date values in: |accessdate=, |year= (help)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 5. http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,1066638&_dad=portal&_schema=PORTAL อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
 6. http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,1066638&_dad=portal&_schema=PORTAL อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
 7. ประวัติศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
 8. ตำแหน่งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
 9. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476
 10. "ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยในยุคต่างๆ". กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 2560-04-24. Check date values in: |accessdate= (help)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′01″N 100°29′51″E / 13.750385°N 100.49749°E / 13.750385; 100.49749