ข้ามไปเนื้อหา

ภิญโญ สุวรรณคีรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภิญโญ สุวรรณคีรี

เกิด10 มีนาคม พ.ศ. 2480 (87 ปี)
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
ผลงานสำคัญ
โครงการสำคัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (เกิด 10 มีนาคม พ.ศ. 2480) เป็นสถาปนิกชาวไทย อดีตอาจารย์และอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี[1] นักการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ รศ.ดร.ภิญโญ มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมากมายทั้งในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เกิดเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2480 เป็นบุตรของนายซ้อน และนางรื่น สุวรรณคีรี มีความสนใจงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมาตั้งแต่เด็ก ๆ ในขณะที่มีอายุ 8 ขวบ พระครุปทุมธรรมธารี วัดสามบ่อ จังหวัดสงขลา ได้นำไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม เนื่องจากพระครูปทุมธรรมธารี มีความสามารถพิเศษ คือ เป็นช่างลาย เมื่อมีงานที่วัด ท่านพระครูฯ ก็จะลงมือเขียนลวดลายต่าง ๆ ด้วยตัวท่านเอง และเมื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เกิดความสนใจและช่วยเป็นลูกมือ

ท่านพระครูฯ จึงได้สอนการเขียนลายต่าง ๆ ให้ พระครูปทุมธรรมธารี นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนลายแล้ว ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในการแกะลายฉลุไม้ ซึ่งใช้ประดับหน้าบันวัด กุฏิ โรงเรียน เป็นต้น ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นช่างเป็นจำนวนมาก และในทุก ๆ วันพระบรรดาช่างทั้งหลายจะมาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันและช่วยท่านพระครูฯ ทำงานต่าง ๆ และเมื่อช่างเหล่านั้นเห็นถึงความสนใจและตั้งใจของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี จึงช่วยกันถ่ายทอดงานช่างต่าง ๆ ให้ เช่น การแกะรูปหนังตะลุง ลายประดับอาคาร ลายประดับเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลวดลายต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็ก

การศึกษา[แก้]

เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ออกแบบร่วมกับเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
โถงภายในสถานีสนามไชย

การทำงาน[แก้]

รางวัล และ เกียรติคุณ[แก้]

จากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที่ยอมรับ ทำให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คนดีศรีมหาวชิราวุธ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาปนิกดีเด่น บุคคลตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมไทย สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทย ประเภทกิจกรรมและโครงการดีเด่น สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอดผลงานสถาปัตยกรรมไทย การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (สถาปัตยกรรมไทย) ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ดม.ศ.) รางวัลนิคเคอิเอเชีย ไพรซ์ สาขาศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย

อาจารย์ภิญโญได้รับเชิดชูเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศาสตราภิชาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554 ในสาขาสถาปัตยกรรม

 • 2531: โล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ มูลนิธิมหาวชิราวุธ
 • 2531: ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2536: บุคคลตัวอย่างด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2536: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2537: พระราชทานกิตติบัตร สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2537: รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 2538: พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
 • 2539: สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 2540: โล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีมหาวชิราวุธ สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
 • 2540: สถาปนิกดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และสืบทอดผลงานสถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 2540: บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • 2543: รางวัลนิคเคอิ เอเชียไพรซ์ (สาขาศิลปวัฒนธรรม) (เข้ารับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543 ณ ประเทศญี่ปุ่น)
 • 2544: รางวัลเอเซียแปซิฟิก (สาขาศิลปวัฒนธรรม) (ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)
 • 2544: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2545: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546: ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • 2549: เพชรสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ภิญโญ สุวรรณคีรี สมรสกับ นางลาวัณย์ สุวรรณคีรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ผลงานออกแบบ[แก้]

 • พ.ศ. 2509 ออกแบบอาคารประถมพุทธศาสตร์ จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2511 ออกแบบอาคารห้องสมุดวิจารณ์ธรรม จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2512
  • ออกแบบอาคารมัธยมพุทธศาสตร์ จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบตำหนักสมเด็จ จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2513 ออกแบบพระอุโบสถ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. 2514 ออกแบบฉากนาฏศิลป์ไทย ตอนนารายณ์ปราบนนทุก เพื่อเผยแพร่ศิลปะและนาฏศิลป์ไทยในงาน Thailand Night ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพ็นซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. 2516 ออกแบบหอพระพุทธรูปพนัสบดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2517 ออกแบบพระอุโบสถวัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2518
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดไทยนิยม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
  • ออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. 2519 ออกแบบพระมหาเจดีย์วัดเกตุมวดี จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2520 ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ วัดธรรมมงคล พระโขนง กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2521
  • ออกแบบศาลาไทย และกำแพงแก้ว วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • ออกแบบศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ออกแบบตกแต่งพระอุโบสถวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2522 ออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร ท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. 2523 ออกแบบอาคารอนุสรณ์ตระกูลเจียรวนนท์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2524
 • พ.ศ. 2525 ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ. 2526 ออกแบบศาลพระลักษมีเทวี ธนาคารกรุงเทพ สีลม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2527
  • ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี
  • ออกแบบพลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบหอระฆัง วัดคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • ร่วมบูรณะหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2528
  • ออกแบบพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี
  • ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าศรีสุริโยทัย จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. 2529
  • ออกแบบหอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
  • ออกแบบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดพะเยา
  • ออกแบบประตูชัยขุนเจืองธรรมิกราช กองพลที่ 17 จังหวัดพะเยา
  • ออกแบบวิหารพระพุทธรูปวัดอนาลโย จังหวัดพะเยา
  • ออกแบบพระพุทธรูปนาคปรกสูง 60 เมตร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบพระอุโบสถมูลนิธิธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ออกแบบประตูชัยกองทัพภาพที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
  • ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2530
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดกระบี่
  • ออกแบบพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร ท่านอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัย จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2531
  • ออกแบบสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช
  • ออกแบบศาลาไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • ออกแบบศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
  • ออกแบบโรงเรียนปริยัติธรรม วัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ออกแบบหอพระศิวเทพ ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี กรุงเทพฯ
  • ออกแบบหอพระภาณุรังษี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
  • ออกแบบพระบรมราชานุสรณ์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกแบบศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (เรือนไทยหมู่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2532
  • ออกแบบหอฉัน วัดสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบซ่อมแซมพระอุโบสถจังหวัดสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดเขาไชยสน จังหวัดพัทลุง
  • ออกแบบหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. 2533
  • ออกแบบวิหารหลวงพ่อสด วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
  • ออกแบบสำนักแม่ชี เรือนไทยหมู่ เสถียรธรรมสถาน ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่ภาณุวัฒน์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • พ.ศ. 2534
  • ออกแบบศาลารายวัดศิริพงษ์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
  • ออกแบบฟาร์มจระเข้ บริษัทฟาร์มจระเข้พัทยา จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบศาลาการเปรียญ วัดหนองโดน จังหวัดสระบุรี
  • ออกแบบหอพระพุทธพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2535
  • ออกแบบศาลพระทักษะเทวาธิราช
  • ออกแบบศาลาพระราชกรณียกิจ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
  • ออกแบบพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ออกแบบหอพระพุทธรูปโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบศาลฎีกา กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2536
  • ออกแบบพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารท่านอาจารย์บุญ จังหวัดสกลนคร
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่มูลนิธิขจรประศาสน์ จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ออกแบบศาลพระพรหม ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • ออกแบบศาลาธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ออกแบบเมรุวัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชุบรี
  • ออกแบบเมรุวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ออกแบบหอพระพุทธรูป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • พ.ศ. 2537
  • ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ออกแบบศาลพระศิวะและพระแม่อุมา โครงการพงษ์ศิริชัยคอมเพล็กซ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบศาลหลักเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดสิรินทรมหาวิหาร อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบเมรุถาวรวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบพระพุทธรูปใหญ่ ประจำวัดโคกมน ของหลวงปู่ชอบ จังหวัดเลย
  • ออกแบบวิหารพระพุทธรูป “พระพุทธเทวประชานาถบพิตร” วัดทรงธรรม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ. 2538
  • ออกแบบพระอุโบสถ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร ประเทศอินเดีย
  • ออกแบบหอพระพุทธรูป “สมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร.” ประจำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หมู่บ้านสัมมากร กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2539
  • ออกแบบพระอุโบสถ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
  • ออกแบบบุษบก ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • ออกแบบหอพระ”พุทธพุทธารญาณ” โรงเรียนราชวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี
  • ออกแบบพระมหาเจดีย์วัดทิพย์รัฐนิมิต (วัดบ้านจิก) จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2540
  • ออกแบบพระตำหนักแปรพระราชฐาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการคืนสู่แผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่
  • ออกแบบหอพระฟาร์มจระเข้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. 2541
  • ออกแบบหอประชุม เปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบเจดีย์พระธาตุ วัดภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลสามโคก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  • ออกแบบศาลาไทยกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนสาธารณะโมดิอิน กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
  • ออกแบบศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ออกแบบตกแต่งวิหารพระนาคปรก วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 • พ.ศ. 2542
  • ออกแบบบุษบกประดิษฐานพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกแบบพระพุทธมหามงคลมหาราช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2543
  • ออกแบบศาลาไทยเมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี
  • ออกแบบหอระฆัง วัดพุทธปทีป ประเทศอังกฤษ
  • ออกแบบตำหนักสมเด็จฯ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
 • พ.ศ. 2544
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่ ณ เมืองคลินตัน ประเทศแคนนาดา (ECHO VALLEY RANCH RESORT, Jesmond, Clinton, BC Canada.
  • ออกแบบกำแพงแก้วและประตู วัดพุทธปทีป ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2545
  • ออกแบบหมู่เรือนไทย เรือนรับรองสถาบันการแพทย์แผนไทย จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบศาลาหลักเมืองจังหวัดยะลา
 • พ.ศ. 2546
  • ออกแบบพระประธาน วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบพลับพลาสมเด็จพระนางเจ้าฯ จังหวัดปัตตานี
  • ออกแบบหอพระโพธิ์ทอง จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. 2547
  • ออกแบบพระประธานหยก วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
  • ออกแบบศาลาการเปรียญวัดทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  • ออกแบบเรือนไทยวรรณคดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี
  • ออกแบบเมรุฌาปนกิจวัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ. 2548
  • ออกแบบหอพระมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบศาลาไทยอีสเวสเซ็นเตอร์ ฮอนโนลูลู ประเทศฮาวาย
  • ออกแบบบุษบกพระบรมสารีริกธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภออ้อมน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ออกแบบพระอุโบสถ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภออ้อมน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดกะเบียด จังหวัดนครศรีธรรมาราช
 • พ.ศ. 2549
  • ออกแบบหมู่กุฏิสงฆ์ วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ออกแบบบ้านคุณวิทยา ชนาพรรณ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ออกแบบพระจตุคามรามเทพ พระประจำจังหวัดกระบี่
  • ออกแบบพระไภษัชคุรุไวทูรประภา วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
  • ออกแบบเรือนไทย ศ.อุดม วโรดมสิกขดิตถ์
  • ออกแบบพระประธานและพระอุโบสถ วัดโป่งขนมจีน จังหวัดจันทบุรี
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • พ.ศ. 2550
  • ออกแบบศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมืองชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ออกแบบเรือนสปาและศาลาขายเครื่องดื่ม บูรพากอล์ฟพัทยา จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบวิหารอนุสรณ์สถาน คุณพงษ์จรี ตันนาภัย วัดกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • ออกแบบพระมหาเจดีย์ วัดเมือง จังหวัดยะลา
  • ออกแบบพระจตุคามรามเทพ จ้าวเศรษฐีศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. 2558
  • ออกแบบตกแต่งภายในสถานีสนามไชย ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค กรุงเทพฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เก็บถาวร 2022-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๓๙๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๖๑, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2022-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๑๑, ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา เก็บถาวร 2022-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๓, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]