ท่านผู้หญิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ท่านผู้หญิง เป็นคำนำหน้าใช้สำหรับสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) และ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) ซึ่งนับเป็นเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่สตรีผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ มิได้ขอพระราชทานโดยรัฐบาล

ประวัติ[แก้]

การใช้คำนำหน้าสตรีในอดีตนั้นมีการระบุเกี่ยวพันกับบรรดาศักดิ์ของสามีที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลจะไม่มีนโยบายขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ข้าราชการแล้ว แต่คำนำหน้าสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ก็ยังสมควรได้รับคำยกย่องอยู่ เนื่องจากประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเป็นการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ ดังนั้น จึงสมควรยกย่องสตรีผู้ได้รับเกียรติจากองค์พระมหากษัตริย์ด้วย โดยอนุโลมไม่ต้องยึดถือบรรดาศักดิ์ของสามีเป็นเกณฑ์[1]

สำหรับคำนำหน้าสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษนั้น ถ้าเป็นสตรีที่สมรสแล้วให้ใช้คำว่า "ท่านผู้หญิง" ยกเว้น สตรีในราชสกุลตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม ส่วนสตรีที่ยังมิได้สมรสให้ใช้คำนำหน้าว่า "คุณ"

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 เนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 90 ปี ให้ใช้แพรแถบสีชมพูอันเป็นสีของวันอังคาร ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า มีจำนวน 20 สำรับ และทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีจำนวน 100 ดวง ดังนั้น จำนวนท่านผู้หญิงจึงมีจำนวนไม่เกิน 120 คน

รายนามท่านผู้หญิงในปัจจุบัน[แก้]

ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า[แก้]

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ[แก้]

รายนามท่านผู้หญิงและสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ.ว. ในปัจจุบัน ข้อมูล พ.ศ. 2559 มีดังนี้

ปีที่ได้รับ พระนามหรือนาม หมายเหตุ
พ.ศ. 2526 ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
เดิม: หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร
พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์
เดิม: ทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา
พ.ศ. 2529 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
เดิม: ทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในร.๙
พ.ศ. 2530 หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
เดิม: ประพาล รจนานนท์
หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
พ.ศ. 2532 ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร
เดิม: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล
พระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พ.ศ. 2533 ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
เดิม: บุญเรือน โสพจน์
ภริยาพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
เดิม: หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช
นางสนองพระโอษฐ์ , ภริยานายแก้วขวัญ วัชโรทัย อดีตเลขาธิการพระราชวัง
พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ
เดิม: อภิรดี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช
เดิม: สุมาลี ยุกตะเสวี
ภริยาศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวณิช
พ.ศ. 2534 ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์
เดิม: หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว ดิศกุล
นางสนองพระโอษฐ์
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน
เดิม: หม่อมหลวงนราวดี ทวีวงศ์
นางสนองพระโอษฐ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
อ.ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ดร. ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค แพทย์หลวง
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
พ.ศ. 2535 ท่านผู้หญิงสุนามัน ประนิช ที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
เดิม: มณฑินี บุณยะประสพ
นางสนองพระโอษฐ์,
ภริยาอุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2539 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
เดิม: จรุงจิตต์ อุรัสยะนันท์
นางสนองพะะโอษฐ์, ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ภริยาพลอากาศเอก รังสรรค์ ทีขะระ
พลตรีหญิง แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย ภริยาขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์, ภริยานายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเลขาธิการพระราชวัง
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
เดิม: พึงจิตต์ อัคนิทัต
คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, ภริยา ร้อยตรี อานนท์ ศุภมิตร
ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ
เดิม: อรสา ชวกุล
ภริยานายไพโรจน์ ลำซ่า
พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ภริยาพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี
คุณวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ เลขาธิการคณะกรรมการร้านจิตรลดา
พ.ศ. 2541 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา
เดิม: วราพร ชลวิจารณ์
ภริยาพลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตองคมนตรี
เภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา
เดิม: ธิดา ศรียาภัย
ภริยาพลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา อดีตองคมนตรี
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
เดิม: หม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร
รองราชเลขาธิการ
ผู้บริหารงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใน ร.๙
คุณข้าหลวงในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในร.๖
ภริยานายมีชัย วีระไวทยะ
คุณมัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์
ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล
เดิม: พรรณวดี สุวรรณรัฐ
นางสนองพระโอษฐ์,
ภริยา นายจเร จุฑารัตนกุล อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดร. ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
เดิม: ภรณี กีร์ติบุตร
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ภริยาพลตำรวจเอก ณรงค์ มหานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
ท่านผู้หญิงสุภรเพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. 2542 ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์รวิจิตร์ วรวรรณ) ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,

นางสนองพระโอษฐ์

พ.ศ. 2544 ท่านผู้หญิง ถวิกา สารสิน (สกุลเดิม: สุจริตกุล) นางสนองพระโอษฐ์, ภริยา พลตำรวจเอก เภา สารสิน
คุณจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณจันทิมา พึ่งบารมี คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล
พ.ศ. 2545 คุณนวลแข อินทรสูต คุณข้าหลวงในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙
พ.ศ. 2546 ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ กิติยากร) ภริยาอาสา สารสิน, อดีตราชเลขาธิการ
เภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ เทวกุล) - ภริยานายบัญชา ล่ำซำ, มารดานายบัณฑูร ล่ำซำ แห่งธนาคารกสิกรไทย
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ) พระธิดาในพระวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ท่านผู้หญิงศรี ลิมปิชาติ (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์ศรี โสณกุล)
ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ประวิตร) ภริยาวาปี ภิรมย์ภักดี แห่งเบียร์สิงห์
ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ
พ.ศ. 2547 ท่านผู้หญิงสมรักษ์ หุตินทะ
เภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดร. ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย (สกุลเดิม: ลดาวัลย์ ณ อยุธยา) - พระภาคิไนยในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภริยาศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้หญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา ภริยา นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2548 ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช ภริยานายอายุส พัฒน์พงศ์พานิช
พ.ศ. 2550 พลตรีหญิง ดร. คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอุทยาน ร.๒
ท่านผู้หญิงวนิดา พูนศิริวงศ์
พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ภริยา พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี, อดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ (โพธิวิหค) ภริยา นายบรรยงค์ ล่ำซำ

|ท่านผู้หญิง อารีรัตน์ สุระกุล(สุระกุล) |(หย่า)

  1. ท่านผู้หญิง สารภี มิ่งเมือง (นามเดิม: หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์)
  2. ท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย - เจ้าของโรงแรมดุสิตธานี
  3. พันตำรวจเอก ท่านผู้หญิง วงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: สุทธิพงศ์) - ภริยาจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตองคมนตรี
  4. ท่านผู้หญิง สมร ภูมิณรงค์ - ประธานมูลนิธิจุฬาราชมนตรี
  5. ท่านผู้หญิง อินทิรา พลธร - ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  6. ท่านผู้หญิง นภกานต์ สุวรรณจินดา (นามเดิม: หม่อมราชวงศ์นภกานต์ สวัสดิวัตน์) - ภริยานายอุทัย สุวรรณจินดา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายที่ประทับ

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]