สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สภาคณาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CU-Faculty senate.GIF
ที่อยู่
ชั้นใต้ดิน อาคารจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออังกฤษ Chulalongkorn University Faculty Senate
สถาปนา 16 สิงหาคม พ.ศ. 2514
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ผู้บริหาร ศ.นสพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง
องค์กรหลัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์

สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อังกฤษ: Chulalongkorn University Faculty Senate) เป็นหน่วยงานอิสระภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทสำคัญต่อมหาวิทยาลัย คือทำหน้าที่เป็น ตัวแทนคณาจารย์เพื่อให้คำแนะนำ และประสานงาน ด้วยความร่วมมืออันดี กับฝ่ายบริหาร คณาจารย์ นิสิต ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ เข้าใจอันดีในการ ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยส่วนรวมอันจะ เป็นผลดีต่อสังคม และประเทศชาติ มีกำเนิดขึ้นจากพระปรีชาญาณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีหน้าที่เป็น ที่ปรึกษาของอธิการบดี ในการที่จะบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ มาตรฐานอาจารย์ กิจการนิสิต และเรื่องอื่น ๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมาย เมื่อเริ่มเรียกว่า สภาศาสตราจารย์ และมีวิวัฒนาการเป็นลำดับ จนกระทั่งเป็นสภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์มุ่งหวังที่จะมีบทบาทที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่เป็นผู้แทนคณาจารย์ทั้งปวง เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนประสานงาน ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งกับฝ่ายบริหาร คณาจารย์ นิสิต ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สโมสรอาจารย์ และสมาคมนิสิตเก่าฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยส่วนรวม อันจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติในที่สุด นอกจากการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้สภาคณาจารย์ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ จนถึงระดับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้ประธานสภาคณาจารย์เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งด้วย

พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2522) ได้มีการรับรองสภาคณาจารย์ ไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นครั้งแรกและต่อมาได้มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย สภาคณาจารย์อนุวัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อรองรับการทำงานของสภาคณาจารย์ ว่าเป็นการปฏิบัติราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างหนึ่ง

สภาคณาจารย์ มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกภาพของสภาคณาจารย์ มีวาระคราวละสองปี ประกอบด้วยประธานสภา, รองประธานสองคน, เลขาธิการหนึ่งคน (ซึ่งเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกของสภาคณาจารย์) และสมาชิกของสภาคณาจารย์ (จากการเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารย์ประจำทั้งมหาวิทยาลัย, จากคณะหรือแผนกอิสระ, จากคณาจารย์ประจำของบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น) สภาคณาจารย์มีคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในรายละเอียดเพื่อเสนอต่อสภาฯ 2 ประเภท คือ คณะกรรมการประจำ (จากการเลือกตั้ง) และคณะกรรมการเฉพาะกิจ (แต่งตั้งโดยประธานสภาคณาจารย์ตามมติหรือความเห็นชอบของที่ประชุมสภาคณาจารย์)

รายชื่อประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[แก้]

จากทำเนียบประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทางวิชาการในขณะดำรงตำแหน่งประธานฯ)[1]

 1. ศ. นพ.ศริพร วณิเกียรติ พ.ศ. 2514 – 2516
 2. รศ. นพ.เกษม จิตรปฏิมา พ.ศ. 2516 – 2517
 3. ผศ. ดร.สุจิต บุญบงการ พ.ศ. 2517 – 2518
 4. ผศ. ประหยัด หงษ์ทองคำ พ.ศ. 2518 – 2519
 5. รศ. นพ.อติเรก ณ ถลาง พ.ศ. 2519 – 2520
 6. ศ. ดร.ประสม สถาปิตานนท์ พ.ศ. 2520 – 2521
 7. ผศ. ดร.โคทม อารียา พ.ศ. 2521 – 2522
 8. ผศ. ดร.วิทวัส คงคากุล พ.ศ. 2522 – 2523
 9. ผศ. ดำรง ธรรมารักษ์ พ.ศ. 2523 – 2525, 2530 - 2531
 10. รศ. สุภาพ ภู่ประเสริฐ พ.ศ. 2525 – 2526
 11. ผศ. ประณต นันทิยะกุล พ.ศ. 2526 – 2527, 2528 – 2529, 2540 – 2541
 12. รศ. น.สพ.สุจินต์ ชลายนคุปต์ พ.ศ. 2527 – 2528
 13. รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ พ.ศ. 2529 – 2530, 2536 – 2537
 14. รศ. ดร.สุชาดา กีระนันทน์ พ.ศ. 2531 – 2532
 15. รศ. บริบูรณ์ วงศ์สารศรี พ.ศ. 2532 – ม.ค. 2533
 16. รศ. ดร.พัฒนะ ภวะนันท์ ม.ค. 2533 – 2533
 17. รศ. ดร.สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์ พ.ศ. 2533 – 2534
 18. รศ. ทพ. ดร.วสันต ตันติวิภาวิน พ.ศ. 2534 – 2535
 19. รศ. ดร.สมพงษ์ ชูมาก พ.ศ. 2535 – 2536
 20. รศ. ทญ.โสภี ชาติสุทธิพันธ์ พ.ศ. 2537 – 2538
 21. ผศ. จำรูญ ณ ระนอง พ.ศ. 2538 – ก.พ. 2539
 22. ผศ. ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล ก.พ. 2539 – 2540, พ.ย. 2546 – ก.พ. 2547
 23. ศ. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ พ.ศ. 2541 – พ.ย. 2542
 24. ผศ. ชูชีพ ฉิมวงษ์ พ.ย. 2542 – 2543
 25. รศ. ทพ.ภาณุพงศ์ วงศ์ไทย พ.ศ. 2543 – 2544
 26. รศ. ทพ.สุนทราพงศ์ ระพีสุวรรณ พ.ศ. 2544 – พ.ย. 2546
 27. รศ. ดร.สุนันท์ พงษ์สามารถ มี.ค. 2547 – 2547
 28. รศ. ดร.อรพินท์ พานทอง พ.ศ. 2547 – 2549
 29. ผศ. ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน พ.ศ. 2549 – 2550
 30. รศ. ดร. พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ พ.ศ. 2550 - 2552
 31. รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ 10 ก.พ. 2552 - 30 ก.ย. 2552
 32. รศ. ดร.สาธิต วงศ์ประทีป 2 ต.ค. 2552 - 6 ก.พ. 2553
 33. ผศ. ภญ.วงแข หงษ์วิศิษฐกุล (ชีวธาดาวิรุทน์) 7 ก.พ. 2553 - 6 ก.พ. 2554 (ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]