ข้ามไปเนื้อหา

ฤๅเดช เกิดวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฤๅเดช เกิดวิชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้านายกร ทัพพะรังสี
นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้ารองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช
ถัดไปรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 (62 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสระพีพร เกิดวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[1], นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี[2]

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 ที่บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายบุญธรรม กับนางลออ เกิดวิชัย มีพี่น้อง 8 คน คือ[3]

ชีวิตครอบครัว[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย สมรสกับ เภสัชกรหญิงระพีพร เกิดวิชัย (สกุลเดิม วงศ์ฉัตรทอง) เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีบุตรชาย 2 คน คือ[4]

 • นายกานต์ เกิดวิชัย
 • นายวงศ์ฉัตร เกิดวิชัย

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2532 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีใบที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2540 และสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2544 โดยต่อมาสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีใบที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาหนังสือพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2545 และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีใบที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ. 2547 ตามลำดับ

การทำงาน[แก้]

สื่อสารมวลชน[แก้]

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2527 เริ่มชีวิตการทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ทำงานที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด ถัดจากนั้นอีก 2 ปี ทำงานที่หนังสือพิมพ์สปอร์ตนิวส์ และทำงานเป็นผู้สื่อข่าวครั้งสุดท้ายที่หนังสือพิมพ์วัฏจักร ในปี พ.ศ. 2533 ก่อนลาออกเพื่อเข้ารับราชการ

รับราชการ[แก้]

เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เมื่อปี พ.ศ. 2534 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและประเมินผล และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2549 ตามลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2555-2563 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2 วาระ)[5][6] และในปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[7]

ภาคประชาสังคม[แก้]

ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมัยที่ 17 ปี 2564-2568 [8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน 80 ปี สวนสุนันทา
 2. เลือก “ฤๅเดช” นั่งนายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) สมัยที่ 17 ปี 2564-2568 เก็บถาวร 2022-12-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Good university for you
 3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายฤๅเดช เกิดวิชัย เก็บถาวร 2020-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 4. ขอเชิญพี่น้องซีมะโด่ง เข้าฟังบรรยายพิเศษ"ซีมะโด่งเสวนา"เรื่อง"จากเด็กหอที่ไม่ค่อยเอาถ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 187 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 19 ง ราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม พ.ศ. 2560
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 160 ง ราชกิจจานุเบกษา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 8. นายกสภาสวนสุนันทาได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๕๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๒๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๕๖, ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙