รายชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
Lanchakon (1950, p. 67a).svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาราชวรานุกูล
ในฐานะ ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย
สถาปนา21 ตุลาคม พ.ศ. 2435
รองรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนามปลัดทูลฉลอง (จนถึง พ.ศ. 2475)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Lanchakon (1950, p. 67a).svg พระยาราชวรานุกูล ราชปลัดทูลฉลอง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2435[1] 17 เมษายน พ.ศ. 2442
2 Lanchakon (1950, p. 67a).svg พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิรยศิริ) ราชปลัดทูลฉลอง 17 เมษายน พ.ศ. 2442[2] 12 เมษายน พ.ศ. 2456
3 Uap Paorohit.jpg เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) ปลัดทูลฉลอง 12 เมษายน พ.ศ. 2456[3] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465
4 Lanchakon (1950, p. 67a).svg พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) ปลัดทูลฉลอง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
5 Lanchakon (1950, p. 67a).svg พระยาราชนกูลวิบูลภักดี (รื่น ศยามานนท์) ปลัดทูลฉลอง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475

รายนามปลัดกระทรวงมหาดไทย[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
6 Ha Sombatsiri.jpg พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478
7 Lanchakon (1950, p. 67a).svg พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค) 1 กันยายน พ.ศ. 2478 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
8 เชวงศักดิ์สงคราม.jpg พันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) 1 เมษายน พ.ศ. 2482 1 กันยายน พ.ศ. 2482
9 Chey Sunthornpipit.jpg พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ) 1 กันยายน พ.ศ. 2482 31 มกราคม พ.ศ. 2488
10 อรรถการีย์นิพนธ์.jpg พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 1 กันยายน พ.ศ. 2488
11 Lanchakon (1950, p. 67a).svg พระยาอรรถกรมมณุตตี (เซ่ง ศรียาภัย) 11 กันยายน พ.ศ. 2488 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489
12 พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์).jpg พลตำรวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 27 ตุลาคม พ.ศ. 2490
13 Lanchakon (1950, p. 67a).svg ร้อยเอก ขุนพิพัฒน์สรการ (พิพัฒน์ พิพัฒน์สรการ) 27 ตุลาคม พ.ศ. 2490 3 ธันวาคม พ.ศ. 2491
14 Lanchakon (1950, p. 67a).svg พระยารามราชภักดี (สวัสดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 3 ธันวาคม พ.ศ. 2491 19 กันยายน พ.ศ. 2500
15 Wax sculpture of Luang Chattrakankosol, National Memorial, Pathum Thani, Thailand (2).jpg พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ) 19 กันยายน พ.ศ. 2500 30 กันยายน พ.ศ. 2506
16 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายถวิล สุนทรศารทูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 30 กันยายน พ.ศ. 2511
17 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายพ่วง สุวรรณรัฐ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2511 31 ธันวาคม พ.ศ. 2515
18 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายวิทุร จักกะพาก 7 มกราคม พ.ศ. 2516[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2517
19 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายชลอ วนะภูติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 30 กันยายน พ.ศ. 2520
20 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายวิญญู อังคณารักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520 6 มิถุนายน พ.ศ. 2523
21 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายดำรง สุนทรศารทูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 2 มีนาคม พ.ศ. 2524
22 พิศาล มูลศาสตรสาทร.jpg นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 1 เมษายน พ.ศ. 2524 30 กันยายน พ.ศ. 2532
23 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายเอนก สิทธิประศาสน์ 1 ตุลาคม 2532 16 กุมภาพันธ์ 2533
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
24 อนันต์ อนันตกูล.jpg นายอนันต์ อนันตกูล 17 กุมภาพันธ์ 2533 (ครั้งแรก)
1 ตุลาคม 2534 (ครั้งที่สอง)
25 กุมภาพันธ์ 2534[5] (ครั้งแรก)
30 กันยายน 2536 (ครั้งที่สอง)
25 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 26 กุมภาพันธ์ 2534 30 กันยายน 2534
26 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายอารีย์ วงศ์อารยะ 1 ตุลาคม 2536 30 กันยายน 2539
27 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายชูวงศ์ ฉายะบุตร 1 ตุลาคม 2539 30 กันยายน 2540
28 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ 1 ตุลาคม 2540 5 มีนาคม 2545
29 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 5 มีนาคม 2545 30 กันยายน 2545
30 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช.jpg นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 1 ตุลาคม 2545 9 มีนาคม 2548
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
31 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายสุจริต ปัจฉิมนันท์ 20 เมษายน 2548 30 กันยายน 2549
32 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายพงศ์โพยม วาศภูติ 1 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2551
33 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายวิชัย ศรีขวัญ 1 ตุลาคม 2551 30 กันยายน 2552
34 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายมานิต วัฒนเสน 1 ตุลาคม 2552 30 กันยายน 2553
35 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายวิเชียร ชวลิต 1 ตุลาคม 2553 19 กันยายน 2554
36 พระนาย สุวรรณรัฐ.jpg นายพระนาย สุวรรณรัฐ 1 ตุลาคม 2553 19 กันยายน 2554
37 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2558
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
38 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายกฤษฎา บุญราช 1 ตุลาคม 2558 30 กันยายน 2560
39 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 1 ตุลาคม 2560[6] 30 กันยายน พ.ศ. 2564
40 Lanchakon (1950, p. 67a).svg นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564[7] ถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]