สุวิทย์ เมษินทรีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เภสัชกร
สุวิทย์ เมษินทรีย์
ม.ว.ม., ป.ช., จ.ภ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(1 ปี 6 วัน)[1]
ก่อนหน้า สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รักษาราชการ)
ถัดไป เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 29 มกราคม พ.ศ. 2562
(1 ปี 67 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อรรชกา สีบุญเรือง
ถัดไป ยุบเลิก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(0 ปี 344 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ถัดไป กอบศักดิ์ ภูตระกูล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(1 ปี 118 วัน)
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อภิรดี ตันตราภรณ์
ถัดไป สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (61 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
คู่สมรส ผกากรอง เมษินทรีย์

เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[2] อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบัน SIGA ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสังคายนายกร่างธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต และประธานกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด​ (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA93) ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และระดับปริญญาเอกด้านการตลาดจาก Kellogg School of Management, มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และปริญญาการจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การทำงาน[แก้]

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นผู้อำนวยการ SIGA เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)[3] ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[4] จากนั้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[5] ต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[6] ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562[7]

ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เขาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คนที่สอง กรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ [8] กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน[9]รองประธานกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[10] เลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี. 2563-07-30. สืบค้นเมื่อ 2563-07-30. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (จำนวน 4 ท่าน)
 3. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 4. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 5. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 6. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 5)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 24 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 7. 4 รัฐมนตรีแถลงขอลาออกแล้ว มีผลวันพรุ่งนี้ ขอมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/040/32.PDF
 10. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-20. สืบค้นเมื่อ 2019-06-20.
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ก่อนหน้า สุวิทย์ เมษินทรีย์ ถัดไป
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 2leftarrow.png ตราเครื่องหมายราชการแห่งกระทรวง อว.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ครม. 62)
(10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
2rightarrow.png เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อรรชกา สีบุญเรือง 2leftarrow.png Science.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 29 มกราคม พ.ศ. 2562)
2rightarrow.png -
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
2leftarrow.png Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
2rightarrow.png สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
อภิรดี ตันตราภรณ์ 2leftarrow.png Webportal16200038539.png
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม. 61)
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์