มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Dhurakij Pundit University
Dpu new logo.svg
ชื่อย่อ มธบ./DPU
คติพจน์ บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ
สถาปนา 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
ประเภท เอกชน
อธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
นายกสภาฯ ดร.อรัญ ธรรมโน
ที่ตั้ง 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ www.dpu.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีเลิศทางการศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511[1] ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 6 วิทยาลัย, วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ, คณะการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC), วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ,วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ซึ่งประกอบไปด้วย หลักสูตรธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน (CAIC), วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (ICSC), คณะรัฐประศาสนศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์, คณะศิลปศาสตร์, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

อนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย(ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์และอาจารย์สนั่น เกตุทัต)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใต้เจตนารมณ์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถาบัน "ธุรกิจบัณฑิตย์" ตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 สามเสน ในยุคเริ่มต้น ต่อมาจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัย" ในปี พ.ศ. 2527

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบัน

เมื่อมีการพัฒนามากขึ้น และมีการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศ มหาวิทยาลัยจึงย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้อที่ 130 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชา ทุกหน่วยงาน ในองค์กร มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาวะแวดล้อมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสถานศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า "นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ" โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นอธิการบดี

ไฟล์:ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์.jpg
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีคนปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ชื่อมหาวิทยาลัย[แก้]

"ธุรกิจบัณฑิตย์" หมายถึง ความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญญลักษณ์แบบเดิม
 • ดวงตรา : เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับนั่งบนแท่น มีวงกลมล้อมรอบ 2 ชั้น ขอบของวงกลมนอกประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน 32 กลีบ ระหว่างวงกลมนอกกับวงกลมในมีนพรัตน์ หรือดวงแก้ว 9 ดวง วางอยู่ห่างกันเป็นช่วงเท่า ๆ กัน
 • ความหมายของดวงตรา : พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึ่งของพระคเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญา

แบบที่ใช้ในปัจจุบัน[แก้]

โดยตราสัญลักษณ์ใหม่นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนในปี 2555 โดยใช้ตัวอักษรตัวย่อ "DPU" และมีสัญลักษณ์ลูกโลกอยู่ที่ปลายด้านบนของตัว U ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ Infinity (∞) ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ที่ไม่ที่สิ้นสุด พร้อมกับสโลแกนใหม่ที่ว่า Progressive University หรือมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่มุ่งสร้างโอกาส และสร้างอนาคตให้กับนักศึกษาทุกคน

 • DPU : เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ จากคำว่า Dhurakij Pundit University ใช้สีม่วงเป็นหลักซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ม่วง-ฟ้า หมายถึง การปฏิบัติทางธุรกิจ

เพลงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

คุณมีความจำเป็นต้องรับฟังจากเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ยินยอมไปตามลิงก์นี้ (ที่ที่ท่านจะไปมีความปลอดภัยสูง)

คติธรรม[แก้]

 • "กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ" หมายถึง คนบริสุทธิ์ได้ด้วยการงาน
 • "ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจารึ" หมายถึง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ภาคภาษาไทย[แก้]


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- การตลาดยุคดิจิทัล
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- บัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
- วิศวกรรมหุ่นยนต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม '


สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

หลักสูตรภาคค่ำ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการบัญชี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาไทย

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ
สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร
สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
"สาขาวิชาการจัดการความรู้
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจสมัยใหม่
"สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ]
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาเอก

(ขึ้นตรงกับคณะนิติศาสตร์)


วิทยาลัยนานาชาติ (DPU International College - DPUIC)[แก้]

ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นในระดับนานาชาติ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

DPUICInternational Programs

 • English for Business Communication
 • Hospitality and Tourism Management
 • Information Technology
 • Business Administration (International Business)
 • Master of Arts in Integrated

Marketing Communications

 • Master of Business Administration

with concentration in IMC

 • Master of Business Administration

Double Degree with the University of Newcastle, Australia

 • Master of Science in Business Informatics
 • Master of Science in Strategy and Intelligence
 • Doctor of Business Administration
 • Doctor of Philosophy in Business Informatics
 • Doctor of Philosophy in Strategy and Intelligence

วิทยาลัยนานาชาติจีน KUST-DPU Chinese International College (KDCIC)[แก้]

KUST-DPU Chinese International College (KDCIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2553 เป็นวิทยาลัยนานาชาติจีนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมทุน เพื่อทำการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคือ Kunming University of Science and Technology (KUST) กับ Dhurakij Pundit University (DPU) ชื่อย่อว่า KDCIC KDCIC เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาจากนานาชาติ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อการสอน โดย KDCIC ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับสถาบันเครือข่ายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


ระดับปริญญาตรี
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(International Business)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อเจรจากับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศ มีทักษะความรู้ความสามารถในการนำข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ สามารถดำเนินกลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการบัญชี ด้านการบริหารการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการนำเข้าการส่งออกสินค้าและบริการ ด้านสภาพแวดล้อมของตลาดทั้งระดับภูมิภาคในอาเซียนและระดับนานาชาติ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง จัดให้มีการฝึกงานและปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 • การจัดการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว สามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านตลาดธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง จัดให้มีการฝึกงานและปฏิบัติจริงกับธุรกิจชั้นนำด้านการบริการและการท่องเที่ยว

 • หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรความร่วมมือกับ Kunming University of Science and Technology (KUST) หลักสูตรของ KUST ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน โดยปีที่ 1-2 เรียนที่ Dhurakij Pundit University (DPU) ปีที่ 3-4 ไปเรียนที่ Kunming University of Science and Technology (KUST) เมือง Kunming ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงาน[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์[แก้]

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยการรวมตัวของนักศึกษาจากทุกคณะ ภายใต้การสนับสนุนของ ท่านอดีตอธิการบดี ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ที่ ต้องการให้องค์กรนี้เป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่า ไม่ว่าจะเป็นยุคของสถาบัน หรือวิทยาลัย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในคณะก่อตั้งดังกล่าว ได้รับแนวทางมาปฏิบัติ และมีการยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งเป็น “สมาคมนักศึกษาเก่าวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 โดยมี คุณธารา รัตนพิภพ (ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์) เป็นนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ. 2524 - 2526) มีเงินทุนในการดำเนินงานของสมาคมฯ จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากรายได้ในการฉลองปริญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีที่ทำการของสมาคมฯ อยู่ที่ 73 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสมัยที่ท่าน ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อบังคับสมาคมฯใหม่เป็น “สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในแต่ละยุคได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการอนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักอธิการบดี เป็นสถานที่ตั้งและทำงานของสมาคมฯ

ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิก ประมาณ 25,000 คน และจะยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป รับใช้สังคม และสมาคมฯ มีนโยบายที่ต้องการจะขยายส่วนงานของศิษย์เก่าและสมาชิกออกไปในภาคต่าง ๆ เพื่อ ประสานความดีงามและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป[2]

คุณภาพของมหาวิทยาลัย[แก้]

ในด้านคุณภาพ[แก้]

รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษา ประเภทดีเลิศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2551-2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในปีนี้ ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินหลักสองครั้งในปีนี้ (2552-2553)

 • การประเมินตามมาตรฐาน สกอ. (ซึ่งประกอบด้วยผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ คือ นิด้า จุฬา และธรรมศาสตร์) ได้ผลการประเมินในระดับดี โดยผู้ประเมินได้ระบุจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในเรื่องนวัตกรรมและการดูแลนักศึกษาที่ดี

การประเมินและยกระดับระบบบริหารคุณภาพจากมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 โดยรับการประเมินจาก Bureau Veritas Certification (ซึ่งเป็นบริษัทระดับท็อปเท็นในบรรดาบริษัทผู้ตรวจ และมีอายุกว่า 180 ปี) ปรากฏว่าผ่านโดยได้รับการรับรองว่าได้บริหารจัดการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ทำให้ มธบ. ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้การรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานและกระบวนการประเมินระดับสากลนี้ครบทุกหน่วยงานและทุกระบบงาน

งานอื่นในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย[แก้]

ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มในการประเมินทุกครั้ง
 • งานวิจัย และงานบริการวิชาการนั้น ควรจะประเมินร่วมกัน ถ้านับตามปริมาณโครงการ ผลงานวิจัยที่ทำใน 3 ปีหลังแยกเป็นงานที่ได้รับทุนจากภายนอกและภายในมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย กล่าวคือ
ปี พศ. ทุนภายนอก ทุนภายใน รวม
2549 19 โครงการ 41 โครงการ 60 โครงการ
2550 29 โครงการ 51 โครงการ 80 โครงการ
2551 16 โครงการ 48 โครงการ 59 โครงการ

การยอมรับจากหน่วยงานอื่น (รวมถึงคู่แข่ง)[แก้]

ยังคงได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าดูงานของมหาวิทยาลัยเราอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจำนวนอาจลดลงไปบ้างซึ่งน่าจะเป็นเพราะได้มาดูไปแล้วอย่างต่อเนื่องมาหลายปี แต่ในรอบปีที่ผ่านมาก็มีมหาวิทยาลัยสถาบัน และหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ขอเข้าดูงานของมหาวิทยาลัย รวม 25 ครั้ง โดยมีผู้เข้าเยี่ยมดูงานซึ่งเป็นทั้งผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียนอนุบาล รวมกว่า 900 คน

ผลการประกวดและการแข่งขันระดับชาติของนักศึกษา[แก้]

ในรอบปีที่ผ่านมา นักศึกษาของ มธบ. ชนะได้รับรางวัลต่างๆ ประมาณ 50 รายการ จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประมาณ 150 คน (เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมดโดยประมาณ) ทั้งนี้รับเฉพาะการประกวดและการแข่งขันที่เกี่ยวกับวิชาการและสังคมเท่านั้น ไม่นับรางวัลทางการกีฬา

ผลการได้งานทำของบัณฑิต[แก้]

จากการสำรวจครั้งสุดท้ายในพิธีประสาทปริญญาครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าบัณฑิตแทบทุกคณะวิชาได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนในระดับ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าในปีก่อนหน้านั้น ส่วนผลการประเมินบัณฑิตของ มธบ. โดยนายจ้าง (ผู้จบการศึกษา 2546 – 2549 สำรวจปี 2551) จากคะแนนเต็ม 5 ผลเป็นดังนี้

 • อุปนิสัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน ความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 4.31 ระดับดีมาก
 • ทักษะในการทำงาน ทำงานได้ด้วยตนเอง รับผิดชอบ ขยันอดทน สามารถบริหารจัดการ สนใจเรียนรู้ ฯลฯ 4.14 ระดับดี
 • ความรู้ วิชาการ ความรอบรู้ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์วิจัย 3.9 ระดับดี

เป้าหมายในอนาคตอันสั้น มธบ. ควรจะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนดีที่สุด (Best teaching university) และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่คุ้มค่าที่สุด (Best value-for-money private university)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ - สุดยอดนักล่าฝัน จากรายการ ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ปี 2
 • พฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ - ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธานินทร์ เลาหเพียงศักดิ์ - ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ปรียานุช นันทโชติ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 • ก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ - ประธานกรรมการธุรกิจโฆษณา และโปรโมเตอร์จัดมวยโลก
 • ชยันต์ จันทวงศาทร - ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กร พุ่มดอกมะลิ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย ที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • วรวิทย์ นิลเวช - เจ้าของบริษัท อินฟินิตี้ ทัวร์ แพลนเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทัวร์ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ธงทอง ทองเต็ม - ผู้จัดการสำนักงานฝึกอบรมสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (สพอ.), ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศพม.)
 • สุเมธ สุเมธาอักษร - เจ้าของบริษัทไทยรสทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารจำพวกเครื่องปรุงรสโดยจัดจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ
 • ประพัทธ์โชต ธนวรศาสตร์ - ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ธรรมเนียมประเพณีและข้อควรปฏิบัติภายในสถาบัน[แก้]

ระเบียบนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีระเบียบ ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา ที่เคร่งคัด ทุกวันจะมีอาจารย์ 5 ถึง 6 คน เดินดูการแต่งกายของนักศึกษา หากผิดระเบียบจะตักเตือน จดชื่อและจะเรียกมาตรวจสอบการแต่งกายในวันถัดไป มีข้อตกลงกันกับนักศึกษาที่เป็นดารา ว่าจะต้องไม่มีการแต่งตัวจนเกินขอบเขตทั้งที่อยู่ในและนอกมหาวิทยาลัย หากมีการฝ่าฝืนก็จะตักเตือน ทำทัณฑ์บนตัดคะแนนความประพฤติ เชิญผู้ปกครองมาพบ และเข้าค่ายคุณธรรมปลุกจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์[3]

การแต่งกายของนักศึกษา เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีค่านิยมในการแต่งกาย ชุดนักศึกษาที่หลายหลากมีทั้งแต่งตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริมนักศึกษาที่ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในเรื่องการแต่งกาย และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทางแผนกวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาจึงจัดให้มีโครงการ “DPUSMART” ขึ้นเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

 • จัดทำบัตร DPU SMART เพื่อใช้ประทับตราตรวจสอบการแต่งกาย
 • ประชาสัมพันธ์การใช้บัตร DPU SMART และของรางวัลจากการสะสมแต้ม
 • มอบรางวัลและเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ระบบการบริการนักศึกษาและบุคลากร[แก้]

ระบบ DPU LSS ระบบ DPU LSS (DPU Learning Support System) คือ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ในรูปแบบโฮมเพจส่วนตัวของอาจารย์ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน ให้อาจารย์สามารถ ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาเรียนให้นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร ของวิชาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบ DPU LSS ประกอบด้วย ข้อมูลอาจารย์ ประกาศ บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน การส่งงาน กระดานสนทนา ตารางสอน ชั่วโมงให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความถึงอาจารย์ได้โดยตรง

ระบบSLCM - Student Life Cycle Management (SAP) เป็นระบบงานที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนักศึกษา ตั้งแต่ “รับสมัคร” จนถึง “รับปริญญา” รวมถึง “ข้อมูลศิษย์เก่า" อันประกอบไปด้วยระบบงานหลักๆ ทั้งหมด 15 ระบบ ได้แก่

 • การรับสมัครนักศึกษา
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 • การจัดตารางเรียน
 • การเทียบโอนรายวิชา
 • การลงทะเบียนนักศึกษา
 • การจัดสอบ
 • การให้เกรดและประเมินผล
 • การเลื่อนชั้นปี
 • การสำเร็จการศึกษา
 • ระบบข้อมูลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณะ
 • ระบบข้อมูลสำหรับนักศึกษา
 • ศิษย์เก่า
 • ปฏิทินการศึกษา
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • ข้อมูลประวัตินักศึกษา

ทัศนีย์ภาพ[แก้]

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีต้นไม้ในบริเวณสถาบันที่มากที่สุดในประเทศไทย

ภาพภายใน มหาวิทยาลัยธุรกิจฯ

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางด้วยรถโดยสารฯ
*รถโดยสารประจำทาง ขสมก. 24, 66, 70, 1076

 • รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า สายสามัคคี-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (วงกลม)
 • รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง สายพงษ์เพชร-ท่าทราย
 • รถตู้ สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นั่งจากท่ารถบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • รัตนาธิเบศร์,บางบัวทอง รถโดยสารฯ สาย 134 --> เดอะมอลล์งามวงศ์วาน --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า
 • ลาดพร้าว,บางกะปิ รถโดยสารประจำทางฯ สาย 545 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • ลำลูกกา,บางเขน รถโดยสารประจำทางฯ สาย 114, 522 -- > ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • ศรีย่าน,บางโพ,เกียกกาย รถโดยสารประจำทางฯ สาย 66
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,จตุจักร รถโดยสารประจำทางฯ สาย 24, 63 สำหรับผู้ที่นั่งสาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 • รถไฟฟ้า บีทีเอส ลงสถานีหมอชิต --> รถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีบางซื่อ --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 70
 • รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีจัตุจักร --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]