มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชื่อย่อมธบ./DPU
คติพจน์บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 (55 ปี)[1]
นายกสภาฯดร.อรัญ ธรรมโน
อธิการบดีดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
อธิการบดีดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์
ผู้ศึกษา13,165 คน (2565)[2]
ที่ตั้ง
สี   ม่วง-ฟ้า
เว็บไซต์www.dpu.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ และวิทยาลัยพัฒนา ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511[3] ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 6 วิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

อนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย(ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์และอาจารย์สนั่น เกตุทัต)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใต้เจตนารมณ์ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต โดยใช้ชื่อสถาบัน "ธุรกิจบัณฑิตย์" ตั้งอยู่ริมคลองประปา ถนนพระราม 6 สามเสน ในยุคเริ่มต้น ต่อมาจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2513 และเลื่อนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัย" ในปี พ.ศ. 2527

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในปัจจุบัน

เมื่อมีการพัฒนามากขึ้น และมีการขยายตัวของระบบการศึกษาในประเทศ มหาวิทยาลัยจึงย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่ริมคลองประปา ถนนประชาชื่น บนเนื้อที่ 130 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกในรูปแบบที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ทุกคณะวิชา ทุกหน่วยงาน ในองค์กร มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาวะแวดล้อมสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสถานศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า "นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ" โดยมี ดร.อรัญ ธรรมโน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นอธิการบดี

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ชื่อมหาวิทยาลัย[แก้]

"ธุรกิจบัณฑิตย์" หมายถึง ความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ไฟล์:ตรามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.jpg
ตราสัญญลักษณ์แบบเดิม
 • ดวงตรา : เป็นรูปพระสิทธิธาดาประทับนั่งบนแท่น มีวงกลมล้อมรอบ 2 ชั้น ขอบของวงกลมนอกประดับด้วยกลีบบัวซ้อนกัน 32 กลีบ ระหว่างวงกลมนอกกับวงกลมในมีนพรัตน์ หรือดวงแก้ว 9 ดวง วางอยู่ห่างกันเป็นช่วงเท่า ๆ กัน
 • ความหมายของดวงตรา : พระสิทธิธาดา เป็นปางหนึ่งของพระคเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จและปัญญา

แบบที่ใช้ในปัจจุบัน[แก้]

โดยตราสัญลักษณ์ใหม่นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนในปี 2555 โดยใช้ตัวอักษรตัวย่อ "DPU" และมีสัญลักษณ์ลูกโลกอยู่ที่ปลายด้านบนของตัว U ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ Infinity (∞) ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ที่ไม่ที่สิ้นสุด พร้อมกับสโลแกนใหม่ที่ว่า Progressive University หรือมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตที่มุ่งสร้างโอกาส และสร้างอนาคตให้กับนักศึกษาทุกคน

 • DPU : เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษ จากคำว่า Dhurakij Pundit University ใช้สีม่วงเป็นหลักซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

   ม่วง-ฟ้า หมายถึง การปฏิบัติทางธุรกิจ

คติธรรม[แก้]

 • "กมฺมนฺเตน วิสุชฺฌติ" หมายถึง คนบริสุทธิ์ได้ด้วยการงาน
 • "ธมฺโมหเว รกฺขติ ธมฺมจารึ" หมายถึง ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ภาคภาษาไทย[แก้]


ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรภาษาไทย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การเงิน เทคโนโลยีการเงินและการลงทุน 
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- การตลาดยุคดิจิทัล
- การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- บัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
- วิศวกรรมหุ่นยนต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรภาคค่ำ

 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการบัญชี
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรภาษาไทย

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน
  • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน์
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:สาขาวิชาการจัดการการศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต:สาขาหลักสูตรและการสอน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บ
สาขาวิชาการจัดการความรู้
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจสมัยใหม่
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
 • หลักสูตรศิลปศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 • วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม (รับเฉพาะแพทยศาสตร์เท่านั้น)


หลักสูตรปริญญาเอก

 • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(ขึ้นตรงกับคณะนิติศาสตร์)

 • วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

วิทยาลัยนานาชาติ[แก้]

ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นในระดับนานาชาติ

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

DPUICInternational Programs

 • English for Business Communication
 • Hospitality and Tourism Management
 • Information Technology
 • Business Administration (International Business)
 • Master of Arts in Integrated

Marketing Communications

 • Master of Business Administration

with concentration in IMC

 • Master of Business Administration

Double Degree with the University of Newcastle, Australia

 • Master of Science in Business Informatics
 • Master of Science in Strategy and Intelligence
 • Doctor of Business Administration
 • Doctor of Philosophy in Business Informatics
 • Doctor of Philosophy in Strategy and Intelligence

วิทยาลัยนานาชาติจีน[แก้]

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2553 เป็นวิทยาลัยนานาชาติจีนที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมทุน เพื่อทำการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศจีนคือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิงกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยนานาชาติจีน เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาไทย นักศึกษาจากประเทศจีน และนักศึกษาจากนานาชาติ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อการสอน โดยวิทยาลัยนานาชาติจีน ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับสถาบันเครือข่ายในประเทศจีน


ระดับปริญญาตรี
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพที่สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อเจรจากับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศ มีทักษะความรู้ความสามารถในการนำข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ สามารถดำเนินกลยุทธ์การทำธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการบัญชี ด้านการบริหารการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการนำเข้าการส่งออกสินค้าและบริการ ด้านสภาพแวดล้อมของตลาดทั้งระดับภูมิภาคในอาเซียนและระดับนานาชาติ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง จัดให้มีการฝึกงานและปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 • การจัดการบริการและการท่องเที่ยว

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตคุณภาพ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว มีทักษะและความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว สามารถดำเนินกลยุทธ์ด้านตลาดธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง จัดให้มีการฝึกงานและปฏิบัติจริงกับธุรกิจชั้นนำด้านการบริการและการท่องเที่ยว

 • หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน โดยปีที่ 1-2 เรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 3-4 ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

หน่วยงาน[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์[แก้]

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยการรวมตัวของนักศึกษาจากทุกคณะ ภายใต้การสนับสนุนของ ท่านอดีตอธิการบดี ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ที่ ต้องการให้องค์กรนี้เป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่า ไม่ว่าจะเป็นยุคของสถาบัน หรือวิทยาลัย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งในคณะก่อตั้งดังกล่าว ได้รับแนวทางมาปฏิบัติ และมีการยื่นจดทะเบียนขอจัดตั้งเป็น “สมาคมนักศึกษาเก่าวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยมี คุณธารา รัตนพิภพ (ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์) เป็นนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ. 2524 - 2526) มีเงินทุนในการดำเนินงานของสมาคมฯ จำนวน 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากรายได้ในการฉลองปริญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีที่ทำการของสมาคมฯ อยู่ที่ 73 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2538 ในสมัยที่ท่าน ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้มีการยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อและข้อบังคับสมาคมฯ ใหม่เป็น “สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในแต่ละยุคได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการอนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณชั้นล่างของอาคารสำนักอธิการบดี เป็นสถานที่ตั้งและทำงานของสมาคมฯ

ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิก ประมาณ 25,000 คน และจะยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป รับใช้สังคม และสมาคมฯ มีนโยบายที่ต้องการจะขยายส่วนงานของศิษย์เก่าและสมาชิกออกไปในภาคต่าง ๆ เพื่อ ประสานความดีงามและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป[4]

คุณภาพของมหาวิทยาลัย[แก้]

ในด้านคุณภาพ[แก้]

รางวัลการประกันคุณภาพการศึกษา ประเภทดีเลิศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประเภทดีเลิศ ประจำปี 2551-2552 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในปีนี้ ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศในครั้งนี้ด้วย

มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินหลักสองครั้งในปีนี้ (2552-2553)

 • การประเมินตามมาตรฐาน สกอ. (ซึ่งประกอบด้วยผู้ประเมินจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ คือ นิด้า จุฬา และธรรมศาสตร์) ได้ผลการประเมินในระดับดี โดยผู้ประเมินได้ระบุจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในเรื่องนวัตกรรมและการดูแลนักศึกษาที่ดี

การประเมินและยกระดับระบบบริหารคุณภาพจากมาตรฐาน ISO 9001:2000 เป็น ISO 9001:2008 โดยรับการประเมินจาก Bureau Veritas Certification (ซึ่งเป็นบริษัทระดับท็อปเท็นในบรรดาบริษัทผู้ตรวจ และมีอายุกว่า 180 ปี) ปรากฏว่าผ่านโดยได้รับการรับรองว่าได้บริหารจัดการตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ทำให้ มธบ. ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้การรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานและกระบวนการประเมินระดับสากลนี้ครบทุกหน่วยงานและทุกระบบงาน

งานอื่นในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย[แก้]

ได้แก่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มในการประเมินทุกครั้ง
 • งานวิจัย และงานบริการวิชาการนั้น ควรจะประเมินร่วมกัน ถ้านับตามปริมาณโครงการ ผลงานวิจัยที่ทำใน 3 ปีหลังแยกเป็นงานที่ได้รับทุนจากภายนอกและภายในมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย กล่าวคือ
ปี พศ. ทุนภายนอก ทุนภายใน รวม
2549 19 โครงการ 41 โครงการ 60 โครงการ
2550 29 โครงการ 51 โครงการ 80 โครงการ
2551 16 โครงการ 48 โครงการ 59 โครงการ

ผลการประกวดและการแข่งขันระดับชาติของนักศึกษา[แก้]

ในรอบปีที่ผ่านมา นักศึกษาของ มธบ. ชนะได้รับรางวัลต่างๆ ประมาณ 50 รายการ จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประมาณ 150 คน (เท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทั้งหมดโดยประมาณ) ทั้งนี้รับเฉพาะการประกวดและการแข่งขันที่เกี่ยวกับวิชาการและสังคมเท่านั้น ไม่นับรางวัลทางการกีฬา

ผลการได้งานทำของบัณฑิต[แก้]

จากการสำรวจครั้งสุดท้ายในพิธีประสาทปริญญาครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าบัณฑิตแทบทุกคณะวิชาได้งานทำภายในเวลา 6 เดือนในระดับ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าในปีก่อนหน้านั้น ส่วนผลการประเมินบัณฑิตของ มธบ. โดยนายจ้าง (ผู้จบการศึกษา 2546 – 2549 สำรวจปี 2551) จากคะแนนเต็ม 5 ผลเป็นดังนี้

 • อุปนิสัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน ความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 4.31 ระดับดีมาก
 • ทักษะในการทำงาน ทำงานได้ด้วยตนเอง รับผิดชอบ ขยันอดทน สามารถบริหารจัดการ สนใจเรียนรู้ ฯลฯ 4.14 ระดับดี
 • ความรู้ วิชาการ ความรอบรู้ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์วิจัย 3.9 ระดับดี

เป้าหมายและอนาคตของมหาวิทยาลัย[แก้]

เป้าหมายในอนาคตอันสั้น มธบ. ควรจะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนดีที่สุด (Best teaching university) และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่คุ้มค่าที่สุด (Best value-for-money private university)

ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ผู้นำทางศาสนา
 • พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ ดร. (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จบปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์
พระบรมวงศานุวงศ์
วงการบันเทิง
กีฬา
การเมือง
บุคคลากรทางการศึกษา
ทหาร ตำรวจ กองอาสารักษาดินแดน
องค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ องค์การ และองค์การมหาชน
ข้าราชการพลเรือน
 • ธาริต เพ็งดิษฐ์ - อดีตคณะกรรมการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน, อดีตคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และ อดีตอัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นบุคคลจากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • พฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ - ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธานินทร์ เลาหเพียงศักดิ์ - ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • ธงทอง ทองเต็ม - ผู้จัดการสำนักงานฝึกอบรมสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์การ (สพอ.), ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศพม.)
 • ประพัทธ์โชต ธนวรศาสตร์ - ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • นายศราวุธ ธรรมแสง รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี จบระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ประกาศข่าว
 • พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี - ผู้ประกาศข่าวช่อง 8
 • สารวัตร กิจพานิช - ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 และ ประธานนักเรียนทุนของ DPU จบระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์
พิธีกร
นักธุรกิจ
 • ปรียานุช นันทโชติ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
 • ก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ - ประธานกรรมการธุรกิจโฆษณา และโปรโมเตอร์จัดมวยโลก
 • ชยันต์ จันทวงศาทร - ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กร พุ่มดอกมะลิ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย ที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • วรวิทย์ นิลเวช - เจ้าของบริษัท อินฟินิตี้ ทัวร์ แพลนเนอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทัวร์ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • สุเมธ สุเมธาอักษร - เจ้าของบริษัทไทยรสทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารจำพวกเครื่องปรุงรสโดยจัดจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ธรรมเนียมประเพณีและข้อควรปฏิบัติภายในสถาบัน[แก้]

ระเบียบนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีระเบียบว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา แต่ในปัจจุบันระเบียบดังกล่าวไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่ง เนื่องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

กิจกรรมนักศึกษา[แก้]

กิจกรรมนักศึกษา โดย สำนักกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษานั้นๆ

 • พิธีไหว้ครู เป็นการไหว้ครูประจำปี และการจัดประกวดทำพานของแต่ละวิทยาลัย/คณะ ที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน
 • การประกวด Miss DPU Smart Queen (ดาวเทียม) เป็นกิจกรรมการประกวดค้นหาสาวประเภท 2 ที่มีความสามารถและหน้าตาที่โดดเด่น จากทุกวิทยาลัย/คณะ เพื่อจะเป็น Miss DPU Smart Queen ประจำปีการศึกษานั้นๆ ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2560 จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน
 • วิสาสะ เป็นประเพณีรับน้องใหญ่ คอนเสิร์ตและการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ที่จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม
 • การประกวด ดาวเดือน เป็นการประกวดเพื่อจะค้นหาน้องใหม่ที่มีความสามารถและหน้าตา จากตัวแทนทุกวิทยาลัย/คณะ เพื่อเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และจะเป็นดาวเดือน ของมหาวิทยาลัยปีจำปีการศึกษานั้นๆ จะถูกจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ซึ่งธีมจะไม่ซ้ำกันในแต่ละปี จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม พร้อมๆกับวิสาสะ
 • การประกวด นางนพมาศ/ประเพณีลอยกระทง เป็นการจัดประกวดหานางนพมาศ ประจำปีการศึกษานั้นๆ จากทุกวิทยาลัย/คณะ และมีการจัดงานลอยกระทงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จะถูกจัดขึ้นในวันลอยกระทง
 • มหกรรมกีฬา DPU GAMES เป็นมหกรรมกีฬา ที่ถูกจัดขึ้นในระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม การแข่งขันกีฬาในทุกประเภท รวมถึงการประกวดกองเชียร์ และ เชียร์ลีดเดอร์ ในวัน พิธีเปิด-ปิด ซึ่งจัดในวันเดียวกัน และธีมจะไม่ซ้ำกันของทุก ๆ ปี
 • การประกวดนักศึกษา นพรัตน์ทองคำ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่พร้อมด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาที่ดีและมีผลการเรียนดี ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำ พร้อมโล่ สายสะพาย ช่อดอกไม้ และเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดทั้งหมด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เข้าประกวดได้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโครงการจิตอาสา, กิจกรรมค่ายนพรัตน์ ฯลฯ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 • การประกวดนางสงกรานต์ เป็นการจัดประกวดหานางสงกรานต์ ประจำปีการศึกษานั้นๆ จากทุกวิทยาลัย/คณะ จะถูกจัดขึ้นวันสุดท้ายของการเรียนก่อนหยุดวันสงกรานต์
 • เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ เป็นการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ที่จะมาดูแลกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป โดยคูหาเลือกตั้งเป็นแบบเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์ โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดขึ้นบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ จะถูกจัดขึ้นในช่วงสิ้นเดือน เมษายน
 • พิธีมอบรางวัลเกียรติยศสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ/ชมรม โดยเป็นการมอบโล่เกียรติยศ และ เกียรติบัตร ให้กับ สโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ/ชมรม ในปีการศึกษาก่อนหน้านั้น จะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤษภาคม

ระบบการบริการนักศึกษาและบุคลากร[แก้]

ระบบ DPU LSS ระบบ DPU LSS (DPU Learning Support System) คือ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ในรูปแบบโฮมเพจส่วนตัวของอาจารย์ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทาง การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน ให้อาจารย์สามารถ ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาเรียนให้นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง และนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร ของวิชาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบ DPU LSS ประกอบด้วย ข้อมูลอาจารย์ ประกาศ บทความวิชาการ เอกสารประกอบการสอน การส่งงาน กระดานสนทนา ตารางสอน ชั่วโมงให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความถึงอาจารย์ได้โดยตรง

ระบบSLCM - Student Life Cycle Management (SAP) เป็นระบบงานที่ครอบคลุมการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนักศึกษา ตั้งแต่ “รับสมัคร” จนถึง “รับปริญญา” รวมถึง “ข้อมูลศิษย์เก่า" อันประกอบไปด้วยระบบงานหลักๆ ทั้งหมด 15 ระบบ ได้แก่

 • การรับสมัครนักศึกษา
 • การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 • การจัดตารางเรียน
 • การเทียบโอนรายวิชา
 • การลงทะเบียนนักศึกษา
 • การจัดสอบ
 • การให้เกรดและประเมินผล
 • การเลื่อนชั้นปี
 • การสำเร็จการศึกษา
 • ระบบข้อมูลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณะ
 • ระบบข้อมูลสำหรับนักศึกษา
 • ศิษย์เก่า
 • ปฏิทินการศึกษา
 • โครงสร้างหลักสูตร
 • ข้อมูลประวัตินักศึกษา

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางด้วยรถโดยสารฯ
*รถโดยสารประจำทาง ขสมก. 24, 66, 70, 1076

 • รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า สายสามัคคี-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (วงกลม)
 • รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง สายพงษ์เพชร-ท่าทราย
 • รถตู้ สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นั่งจากท่ารถบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • รัตนาธิเบศร์,บางบัวทอง รถโดยสารฯ สาย 134 --> เดอะมอลล์งามวงศ์วาน --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีฟ้า
 • ลาดพร้าว,บางกะปิ รถโดยสารประจำทางฯ สาย 545 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • ลำลูกกา,บางเขน รถโดยสารประจำทางฯ สาย 114, 522 -- > ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • ศรีย่าน,บางโพ,เกียกกาย รถโดยสารประจำทางฯ สาย 66
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,จตุจักร รถโดยสารประจำทางฯ สาย 24, 63 สำหรับผู้ที่นั่งสาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • GrabCar หรือ GrabBike

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

 • รถไฟฟ้า บีทีเอส ลงสถานีหมอชิต --> รถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง
 • รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีบางซื่อ --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 70(สายประชานิเวศน์3)
 • รถไฟฟ้ามหานคร ลงสถานีจัตุจักร --> ต่อรถโดยสารฯ สาย 63 --> ตลาดพงษ์เพชร --> รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กสีแดง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษาก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
 2. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 3. สถาบันอุดมศึกษา เก็บถาวร 2011-04-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเว็บไซต์ สกอ.
 4. "สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-17. สืบค้นเมื่อ 2009-03-17.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ประเทศไทย
สถาบันอุดมศึกษาไทย