ข้ามไปเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)
ตราสัญลักษณ์
ภาพรวมหน่วยงาน
หน่วยงานก่อนหน้า
สำนักงานใหญ่ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์, เลขาธิการ ก.ค.ศ.
  • จีรนันท์ เพ่งพินิจ, รองเลขาธิการ
  • พิเชฐร์ วันทอง, รองเลขาธิการ
  • วชิรพันธ์ นาคก้อน, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์https://www.otepc.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู" (ก.ค.) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 ต่อมาภายหลังการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการยุบรวมกรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ สำนักงาน ก.ค. ถูกยุบรวมเป็น สำนักงาน ก.ค.ศ. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในวันที่ 21 มีนาคม 2545

ต่อมามีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. ตามมาตรา 7 (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งกรรมการใน ก.ค.ศ. และแต่งตั้ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“สำนักงาน ก.ค.ศ.” มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[1] โดยในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาชื่อย่อว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา[2]

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]