กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงการคลัง
ตรากระทรวงการคลัง.png
ตราปักษาวายุภักษ์ฉบับปัจจุบัน
Lanchakon - 028.jpg
ตราพระสุริยมณฑล (ตราเก่า)
ที่ทำการ
ไทย
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 14 เมษายน พ.ศ. 2418
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 185,852.223 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
รัฐมนตรีว่าการ สมหมาย ภาษี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้บริหาร รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์, ปลัดกระทรวง
พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์, รองปลัด
ดร.นริศ ชัยสูตร[2], รองปลัด
ประสิทธิ์ สืบชนะ, รองปลัด
อำนวย ปรีมนวงศ์, รองปลัด
ต้นสังกัด รัฐบาลไทย
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MOF.go.th

กระทรวงการคลัง (อังกฤษ: Ministry of Finance) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน การภาษีอากร การรัษฎากร กิจการเกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ กิจการอันกฎหมายบัญญัติให้เป็นการผูกขาดของรัฐ กิจการหารายได้ซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่เพียงผู้ เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมอื่น และกิจการซึ่งจะเป็นสัญญาผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้ให้อำนาจหรือสัตยาบัน รวมทั้งการค้ำประกันหนี้ของส่วนราชการและองค์การรัฐ สถาบันการเงินและรัฐวิสาหกิจ

ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง[แก้]

กระทรวงการคลังได้ถือกำเนินขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ และจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ กรมพระคลังมหาสมบัติมีฐานะเป็นกระทรวงเพราะใช้คำภาษาอังกฤษเพื่อเรียกอธิบดีว่า มินิสเตอร์ ออฟ ฟิแนนซ์

ดูที่ ประวัติความเป็นมาของกระทรวงการคลัง

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

หน่วยงานในกำกับ / หน่วยงานอิสระ[แก้]

รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[แก้]

ดูที่ รายพระนามและนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รายนามปลัดกระทรวงการคลัง[แก้]

รายนามปลัดกระทรวงการคลัง

# เสริม วินิจฉัยกุล : 20 พฤษภาคม 2497 - 7 กรกฎาคม 2508
# นายบุญมา วงศ์สวรรค์  : 1 สิงหาคม 2508 - 31 ตุลาคม 2516
# นายสนั่น เกตุทัต  : 1 พฤศจิกายน 2516 - 3 กุมภาพันธ์ 2518
# นายอำนวย วีรวรรณ  : 16 เมษายน 2518 - 12 ตุลาคม 2520
# นายชาญชัย ลี้ถาวร  : 22 พฤศจิกายน 2520 - 30 กันยายน 2525
# นายพนัส สิมะเสถียร  : 1 ตุลาคม 2525 - 13 มิถุนายน 2535
# นายบัณฑิต บุณยะปานะ  : 16 มิถุนายน 2535 - 8 กรกฎาคม 2536
# นายอรัญ ธรรมโน  : 20 กรกฎาคม 2536 - 30 กันยายน 2538
# หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล  : 1 ตุลาคม 2538 - 28 กรกฎาคม 2540
# นายศุภชัย พิศิษฐวานิช  : 7 สิงหาคม 2540 - 30 กันยายน 2543
# นายสมใจนึก เองตระกูล  : 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547
# นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล : 1 ตุลาคม 2547 - 22 พฤษภาคม 2552
# นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  : 3 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2553
# นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  : 1 ตุลาคม 2553 - 2 ตุลาคม 2556
# นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  : รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 3 ตุลาคม 2556 - 14 ตุลาคม 2556
# นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  : 15 ตุลาคม 2556 -

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/020/2.PDF

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงการคลังของไทย