รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ไชยา พรหมา
อนุชา นาคาศัย

ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงศุภชลาศัย
ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
สถาปนา21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ (2478-2495)

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
2 หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 9 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
3
(1,2)
หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486
4 เยื้อน พาณิชวิทย์ 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(1,2)
น้อม เกตุนุติ 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
6 ฟื้น สุพรรณสาร 22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7 เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 28 กันยายน พ.ศ. 2493
8
(1)
พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ (2495-2501)

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(2)
พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 25 31 ตุลาคม พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
9 พลตรี ศิริ สิริโยธิน 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
10 พลเอก เดช เดชประดิยุทธ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
11 จอมพล ถนอม กิตติขจร 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
8
(3)
พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
12 ยศ อินทรโกมาลย์สุต 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
13 พลเอก ชลอ จารุกลัส 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501
14 อารีย์ ตันติเวชกุล 28 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
15 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร (2495-2514)

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(4)
พลตำรวจตรี ละม้าย อุทยานานนท์ 25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
16 จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 26 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
17 พลเอก กฤช ปุณณกันต์ 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18 ชื่น ระวิวรรณ 28 8 เมษายน พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม 2501
19 พลเอก จิตติ นาวีเสถียร 30 13 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
20 มนูญ บริสุทธิ์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
21
(1)
พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศิกายน พ.ศ. 2514

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2515-ปัจจุบัน)

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
21
(2)
พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
22 นายแสวง กุลทองคำ
21
(3)
พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
23 ศาสตราจารย์พิเศษ เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
24 นายพันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน
25
(1)
นายไกรสร ตันติพงศ์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 นายสมัคร สุนทรเวช
27 นายแผน สิริเวชชะพันธ์
28 นายดาบชัย อัคราช 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
29 นายอนันต์ ภักดิ์ประไพ 8 มกราคม พ.ศ. 2519
30 นายบุญส่ง สมใจ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
25
(2)
นายไกรสร ตันติพงศ์ 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
31
(1)
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25
(3)
นายไกรสร ตันติพงศ์ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
31
(2)
นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ
32
(1)
นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33 ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช
34 นายวงศ์ พลนิกร 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
32
(2)
นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์
35 พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร
36 ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
37 นายปรีดา กรรณสูต 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
38
(1,2)
นายอาณัติ อาภาภิรม
38
(1,2)
นายอาณัติ อาภาภิรม 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
39 นาวาอากาศตรี ปุณมี ปุณศรี 22 มกราคม พ.ศ. 2524
40 พันตำรวจเอก กฤช สังขทรัพย์ 5 กันยายน พ.ศ. 2524
41 นายโกศล ไกรฤกษ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2524 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
42 นายณรงค์ วงศ์วรรณ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(1)
นายวีระ มุสิกพงศ์ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2524
44 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43
(2)
นายวีระ มุสิกพงศ์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
45 นายปรีดา พัฒนถาบุตร 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
46 นายบรม ตันเถียร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
47
(1)
นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์
48 นายผัน บุญชิต 15 มกราคม พ.ศ. 2529
49 นายประสพ บุษราคัม 15 มกราคม พ.ศ. 2529 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
50
(1)
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
51 นายเสนาะ เทียนทอง
47
(2)
นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์
52 ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
53
(1)
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
54 นายอุดร ตันติสุนทร 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
47
(2)
นายประยุทธ์ ศิริพาณิชย์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
55 นายสุทัศน์ เงินหมื่น 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
56 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
53
(2)
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง
57
(1)
ไฟล์:วโรทัย ภิญญสาสน์.jpg นายวโรทัย ภิญญสาสน์
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
58 ไฟล์:อาชว์ เตาลานนท์.jpg นายอาชว์ เตาลานนท์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
59 นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
60 นายสันติ ชัยวิรัตนะ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
61 นายยุทธ อังกินันทน์
57
(2)
ไฟล์:วโรทัย ภิญญสาสน์.jpg นายวโรทัย ภิญญสาสน์
62 นายอำพล เสนาณรงค์ 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
50
(2)
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537
63 ไฟล์:นาย สวัสดิ์ สืบสายพรหม.png นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
64 นายถวิล จันทร์ประสงค์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
65 นายสมุทร มงคลกิติ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
66 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537
67 ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
68 นายสุวิทย์ คุณกิตติ 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
69 นายชาญชัย ปทุมารักษ์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
70
(1)
นายฉัตรชัย เอียสกุล 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
71 ไฟล์:มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์.jpg นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
72 นายรักเกียรติ สุขธนะ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
73 นายกริช กงเพชร 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
74 นายสำเภา ประจวบเหมาะ
75 นายประวัฒน์ อุตตะโมต 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
70
(2)
นายฉัตรชัย เอียสกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
53
(3)
นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง
76 นายปองพล อดิเรกสาร 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
77 นายวิรัช รัตนเศรษฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
78 นายสมชาย สุนทรวัฒน์
79
(1)
นายเนวิน ชิดชอบ 6 มกราคม พ.ศ. 2544
80 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
81 นายอาคม เอ่งฉ้วน 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
82
(1)
นายประภัตร โพธสุธน 11 เมษายน พ.ศ. 2543
83 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
84 ไฟล์:นที ขลิบทอง.jpg รองศาสตราจารย์ นที ขลิบทอง 4 มีนาคม พ.ศ. 2545
79
(2,3)
นายเนวิน ชิดชอบ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
85 รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
86 นายรุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
87 ไฟล์:Theerachai Saenkaew.jpg นายธีระชัย แสนแก้ว 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
87 ไฟล์:Theerachai Saenkaew.jpg นายธีระชัย แสนแก้ว 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
88 นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร
89 นายชาติชาย พุคยาภรณ์ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
90 นายศุภชัย โพธิ์สุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
91 ไฟล์:พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ.jpg นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
92 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
93 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
94 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
95 นายวราเทพ รัตนากร 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
96 นายอำนวย ปะติเส 61 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
97 นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
98 นายลักษณ์ วจนานวัช 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
99 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
100 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 7 กันยายน พ.ศ. 2564
101 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
82
(2)
นายประภัตร โพธสุธน
102 นายสุนทร ปานแสงทอง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
103 นายไชยา พรหมา 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน
104 นายอนุชา นาคาศัย

ดูเพิ่ม