วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
คติพจน์วิชาการเป็นเลิศ คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา
ประเภทวิทยาลัย
ผู้ศึกษา274 คน (2566)[1]
ที่อยู่
เว็บไซต์nurse.police.go.th

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันสมทบเพียงแห่งเดียวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย" สังกัดกองแพทย์ กรมตำรวจ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในประเทศ รวมทั้ง ภายในโรงพยาบาลตำรวจด้วย กรมตำรวจจึงมีมติให้กองแพทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลรุ่นแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์อนามัยซึ่งเทียบเท่าระดับอนุปริญญา

ต่อมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2522 ได้รวมโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรพยาบาลเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนพยาบาลภาคสนาม และหลักสูตรอบรมสายการแพทย์ เพื่อยกฐานะขึ้นเป็น "วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ" รวมทั้ง มีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น "ว่าที่ร้อยตำรวจตรี" โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงการพยาบาลและผดุงครรภ์ และได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตร อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

เมื่อปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้เข้าสมทบเป็นสถาบันชั้นสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้ง ได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2532 โดยผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2532

หลักสูตร[แก้]

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี)
  • หลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. สถิติอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม