บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.jpg
ชื่ออังกฤษGraduate School,
Khon Kaen University
ที่อยู่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
คณบดีศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน
เว็บไซต์gs.kku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Graduate School, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะ/หน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารใน บัณฑิตวิทยาลัยและมีสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่จะปฏิบัติ งาน ด้านธุรการและให้บริการทางการศึกษาและวิชาการ และเพื่อขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับปริญญาที่สูงถึงปริญญาโทและ ปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปัจจุบันนี้

รหัสหน่วยงานในระบบทะเบียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น :

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในระดับคณะซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ต่อมาในปีการศึกษา 2524 รับนักศึกษาเพิ่มอีก จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ รวมเป็นเปิดสอนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2524 จำนวน 7 สาขาวิชา และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกๆปี จนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะแรกทั้งด้านการรับเข้า การลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมดและเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อมีสาขาวิชาเปิดสอนเพิ่มมากขึ้นและมีคณะต่าง ๆ ที่มาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการแบบเดิมล่าช้า มีข้อจำกัดไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยการโอนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรไปให้คณะดำเนินการ โดยกำหนดให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่รับเข้าศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา เมื่อภารกิจเปลี่ยนไปจึงทำให้โครงสร้างบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่รับผิดชอบ

ในปี 2547 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับภารกิจที่เชื่อมโยงกัน ไม่ซ้ำซ้อน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็ว และมีคุณภาพโดยใช้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ดังนั้น เพื่อรองรับภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นและภารกิจในเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย และเห็นควรให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 4 ด้าน ดังนี้ คือ [1] 1) ด้านนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) ด้านการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 4) ด้านรักษามาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งตามเป็นคณะ ได้ดังนี้

คณบดี[แก้]

รายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1.รองศาสตราจารย์ กวี จุติกลุ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัตนา พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ จันทร์ทิพย์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อาษานาม 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2527
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช ค้าเจริญ พ.ศ. 2527 -พ.ศ. 2531
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จันทร์โพธิ์ศรี พ.ศ. 2535 -พ.ศ. 2539
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2549
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]