ข้ามไปเนื้อหา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Graduate School,
Khon Kaen University
ชื่อย่อบว. / GS
สถาปนา30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (45 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีรศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี
ที่อยู่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
เว็บไซต์gs.kku.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Graduate School, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะ/หน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารใน บัณฑิตวิทยาลัยและมีสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่จะปฏิบัติ งาน ด้านธุรการและให้บริการทางการศึกษาและวิชาการ และเพื่อขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับปริญญาที่สูงถึงปริญญาโทและ ปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปัจจุบันนี้

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในระดับคณะซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2523 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ต่อมาในปีการศึกษา 2524 รับนักศึกษาเพิ่มอีก จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ รวมเป็นเปิดสอนทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2524 จำนวน 7 สาขาวิชา และได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นทุกๆปี จนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในระยะแรกทั้งด้านการรับเข้า การลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมดและเป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไว้ที่บัณฑิตวิทยาลัย เมื่อมีสาขาวิชาเปิดสอนเพิ่มมากขึ้นและมีคณะต่าง ๆ ที่มาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการแบบเดิมล่าช้า มีข้อจำกัดไม่คล่องตัวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานด้านบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในปี พ.ศ. 2540 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยการโอนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรไปให้คณะดำเนินการ โดยกำหนดให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเป็นผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา ในขณะที่บัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่รับเข้าศึกษา สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา เมื่อภารกิจเปลี่ยนไปจึงทำให้โครงสร้างบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมไม่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่รับผิดชอบ

ในปี 2547 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับภารกิจที่เชื่อมโยงกัน ไม่ซ้ำซ้อน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ให้บริการรวดเร็ว และมีคุณภาพโดยใช้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ดังนั้น เพื่อรองรับภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นและภารกิจในเชิงรุกของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย และเห็นควรให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ 4 ด้าน ดังนี้ คือ [1] 1) ด้านนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3) ด้านการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม 4) ด้านรักษามาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งตามเป็นคณะ ได้ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิชา/วิทยาลัย/สถาบัน ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชั้นสูง

คณะวิทยาศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมีสำหรับครู
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู
 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • Biological Science (International Program)
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • Biological Science (International Program)

คณะเกษตรศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
 • สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 • สาขาวิชาพืชไร่ (International Program)
 • สาขาวิชาการประมง
 • Systems Agriculture An (International Program)
 • สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (International Program)
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
 • สาขาวิชาพืชสวน
 • สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (International Program)
 • สาขาวิชาการประมง

คณะศึกษาศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
 • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาสังคมวิทยา
 • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาปรัชญา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
 • สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
 • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมวิทยา
 • สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (International Program)
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (International Program)

คณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยี[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (International Program)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (International Program)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

คณะศิลปกรรมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท (International Program)
 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (International Program)
 • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

วิทยาลัยบัณฑิตศีกษาการจัดการ (MBA)[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น[แก้]

 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

Public Affairs Management (International Program)

คณะแพทยศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • สาขาวิชาปรสิตวิทยา
 • สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
 • สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
 • Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
 • สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
 • Community Medicine (International Program)
 • สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
 • สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาพยาธิวิทยา
 • Tropical Medicine (International Program)
 • สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
 • สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
 • สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • สาขาวิชารังสีวิทยา
 • สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
 • สาขาวิชาจักษุวิทยา
 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์
 • สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
 • สาขาวิชาอายุรศาสตร์
 • สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
 • สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
 • สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์
 • สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • สาขาวิชาปรสิตวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก
 • สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์
 • Medical Biochemistry and Molecular Biology (International Program)
 • สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
 • Program in Tropical Medicine International Program

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
 • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
 • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
 • สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 • สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชาการผดุงครรภ์
 • พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • Doctor of Philosophy Program in Nursing (International Program)

คณะเทคนิคการแพทย์[แก้]

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรโครงการพิเศษ)
 • สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
 • Human Movement Sciences (International Program)
 • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (International Program)
 • สาขาวิชาปริทันตวิทยา
 • สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก

คณะสาธารณสุขศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาชีวสถิติ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
 • สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
 • สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาการระบาด
 • สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (International Program)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (International Program)
 • สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (International Program)

คณะเภสัชศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
 • สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ
 • สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • สาขาวิชาพิษวิทยา
 • สาขาวิชาเภสัชบำบัด
 • สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ

คณะสัตวแพทยแพทย์[แก้]

 • สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
 • สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 • สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
 • Interdisciplinary Veterinary Science (International Program)
 • สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง
 • สาขาวิชาโรคและการจัดการสุขภาพในปศุสัตว์
 • Veterinary in Livestock Diseases and Health Management (International Program)
 • สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์
 • Interdisciplinary Veterinary Science (International Program)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี[แก้]

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • Economics Program in Economics (International Program)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

วิทยาเขตหนองคาย[แก้]

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (International Program)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (International Program)

คณบดี[แก้]

รายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง
1.รองศาสตราจารย์ กวี จุติกลุ พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เจริญวัตนา พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ จันทร์ทิพย์ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร อาษานาม 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2527
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช ค้าเจริญ พ.ศ. 2527 -พ.ศ. 2531
6. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จันทร์โพธิ์ศรี พ.ศ. 2535 -พ.ศ. 2539
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิต ชินสุวรรณ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2549
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2565
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นคำนำหน้านามในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประวัติความเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-12-08.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]