บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graduate School of Chulalongkorn University
พระเกี้ยว
สถาปนาพ.ศ. 2505
คณบดีรศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรรัตน์
ที่อยู่
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สีสีบานเย็น
มาสคอต
-
เว็บไซต์grad.chula.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหลักสูตรสหสาขา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่หลายคณะร่วมกันจัดการเรียนการสอน

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตาม "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2505" มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอน และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานด้านวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 321 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรปริญญาเอก 75 หลักสูตร ปริญญาโท 189 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 27 หลักสูตร และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 30 หลักสูตร

หลักสูตร[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบหลักสูตรสหสาขา(หลักสูตรที่เปิดร่วมกันหลาย ๆ คณะ) ทั้งหมด 28 หลักสูตร ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต[แก้]

 • หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจแฟชั่น (Graduate Diploma Program in Fashion Business) (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ (Master of Science Program in Research for Health Development)
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (Master of Science Program in Engineering Management)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Master of Arts Program in Southeast Asian Studies)
 • สหสาขาวิชายุโรปศึกษา (Master of Arts Program in European Studies)
 • สหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา (Master of Arts Program in Korean Studies)
 • สหสาขาวิชารัสเซียศึกษา (Master of Arts Program in Russian Studies)
 • สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (Master of Arts Program in English as an International Language)
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (Master of Arts Program in Cultural Management)
 • สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (Master of Arts Program in Human and Social Development)
 • สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (Master of Arts Program in Environment, Development and Sustainability)
 • สหสาขาวิชาดนตรีบำบัด (Master of Arts in Music Therapy)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

หลักสูตรระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
 • สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
 • สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
 • สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Technology)
 • สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ (Doctor of Philosophy Program in Research for Health Development)
 • สหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Doctor of Philosophy Program in Logistics Management)
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (Doctor of Philosophy Program in English as an International Language)
 • สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (Doctor of Philosophy Program in Environment, Development and Sustainability)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]