บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graduate School of Chulalongkorn University
พระเกี้ยว
สถาปนา1 สิงหาคม พ.ศ. 2505; 61 ปีก่อน (2505-08-01)
คณบดีรศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรรัตน์
ที่อยู่
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สีสีบานเย็น
มาสคอต
-
เว็บไซต์grad.chula.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหลักสูตรสหสาขา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่หลายคณะร่วมกันจัดการเรียนการสอน

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตาม "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2505" มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอน และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานควบคุมมาตรฐานด้านวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ในปีการศึกษา 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 321 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรปริญญาเอก 75 หลักสูตร ปริญญาโท 189 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 27 หลักสูตร และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 30 หลักสูตร

หลักสูตร[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบหลักสูตรสหสาขา(หลักสูตรที่เปิดร่วมกันหลาย ๆ คณะ) ทั้งหมด 28 หลักสูตร ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต[แก้]

 • หลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจแฟชั่น (Graduate Diploma Program in Fashion Business) (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ (Master of Science Program in Research for Health Development)
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (Master of Science Program in Engineering Management)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Master of Arts Program in Southeast Asian Studies)
 • สหสาขาวิชายุโรปศึกษา (Master of Arts Program in European Studies)
 • สหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา (Master of Arts Program in Korean Studies)
 • สหสาขาวิชารัสเซียศึกษา (Master of Arts Program in Russian Studies)
 • สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (Master of Arts Program in English as an International Language)
 • สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (Master of Arts Program in Cultural Management)
 • สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (Master of Arts Program in Human and Social Development)
 • สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (Master of Arts Program in Environment, Development and Sustainability)
 • สหสาขาวิชาดนตรีบำบัด (Master of Arts in Music Therapy)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช

หลักสูตรระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
 • สหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์
 • สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์
 • สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
 • สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา
 • สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Technology)
 • สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ (Doctor of Philosophy Program in Research for Health Development)
 • สหสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Doctor of Philosophy Program in Logistics Management)
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (Doctor of Philosophy Program in English as an International Language)
 • สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน (Doctor of Philosophy Program in Environment, Development and Sustainability)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]