สังศิต พิริยะรังสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.), กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.),อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต


ประวัติ[แก้]

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เกิดเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยบีเลอเฟลด์ ประเทศเยอรมนี

รศ.ดร.สังศิต เคยได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2551 ต่อมาถูกกลุ่มเกษตรกรต่อต้านขับไล่ [1]

บทบาททางการเมือง[แก้]

รศ.ดร.สังศิต ได้ร่วมลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540[2]

ในปี พ.ศ. 2557 หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ทำการรัฐประหาร ได้รับแต่งตั้งเป็นมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และในภายหลังสภาปฏิรูปแห่งชาติสิ้นสุดลง ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550 (สนช.)
  • ประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • รองประธานสภาที่ปรึกษาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
  • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
  • รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
  • รองประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]