สังศิต พิริยะรังสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานที่ปรึกษาพรรคมหาชน เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


ประวัติ[แก้]

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เกิดเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จาก University of Bielefeld ประเทศเยอรมัน

รศ.ดร.สังศิต เคยได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2551 ต่อมาถูกกลุ่มเกษตรกรต่อต้านขับไล่ [1]

บทบาททางการเมือง[แก้]

รศ.ดร.สังศิต ได้ร่วมลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]