ผลิตไฟฟ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ประเภทพลังงานและสาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมทรัพยากร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:EGCO)
ก่อตั้ง12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
สำนักงานใหญ่อาคารเอ็กโก, 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นาย กุลิศ สมบัติศิริ (ประธานกรรมการ)
นาย เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
เว็บไซต์http://www.egco.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:EGCO) [2] บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบของการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหารงานแบบเอกชนและเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ[3] โดยบริษัทดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทร่วมทุน หรือ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิต จำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า [4]

ประวัติ[แก้]

บริษัทได้รับการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล และการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ได้รับหุ้นเอ็กโกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "EGCOMP"

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 กฟผ. ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในเอ็กโกคิดเป็นร้อยละ 14.92 โดยจำหน่ายหุ้นบางส่วนให้แก่ CLP Power International Limited ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านพลังงานในแถบภูมิภาคเอเชีย และเป็นบริษัทย่อยของ CLP Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 กฟผ. ได้โอนหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กับ CLP Power Projects (Thailand) Limited หรือ ซีแอลพี ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงานในประเทศไทย และเป็นบริษัทย่อยของ CLP Power International Limited ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นของ กฟผ. และ ซีแอลพี ในเอ็กโกคิดเป็นร้อยละ 25.41 และ 22.42 ตามลำดับ [4]

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ ซีแอลพี โดย CLP Power International Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ซีแอลพี ได้โอนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ใน ซีแอลพี ให้แก่บริษัท วันเอนเนอจี้ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด และเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 Mitsubishi Corporation ได้เข้าร่วมทุนใน บริษัท วันเอนเนอจี้ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด ทำให้ บริษัท วันเอนเนอจี้ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด หรือ OneEnergy กลายเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CLP Holdings Limited และ Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนการร่วมทุนในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50 [4]

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) "EGCOMP" เปลี่ยนเป็น "EGCO" [5]

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 CLP Holdings Limited (CLP) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมของ OneEnergy ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน OneEnergy และในขณะเดียวกัน Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นได้เข้ามาถือหุ้นแทนร่วมกับ Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากัน [6]

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปบริษัทร่วมทุน หรือ Holding Company ด้วยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมทั้งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างแบบบริษัทร่วมทุนเอื้อให้บริษัทสามารถตั้งบริษัทย่อย เพื่อระดมเงินกู้สำหรับโครงการใหม่ได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อโครงการเก่า ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความคล่องตัวในการขยายกิจการและการบริหารโครงการของบริษัทย่อยที่แยกจากกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบริษัทย่อยดีขึ้น และการรายงานผลการดำเนินงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

รายได้หลักของบริษัทจะมาจากเงินปันผลในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบธุรกิจสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า[4]

กลุ่มธุรกิจของบริษัทจัดประเภทการลงทุนออกเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้[4]

 • ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (ไอพีพี)
 • ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี)
 • ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (วีเอสพีพี)
 • ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ
 • ธุรกิจอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 [7]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 133,773,662 25.41%
2 TEPDIA Generating B.V. 126,054,178 23.94%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 54,367,438 10.33%
4 LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 28,100,428 5.34%
5 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 15,949,871 3.03%

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ประวัติความเป็นมา Archived 2013-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศเปลี่ยนชื่อย่อซื้อขายหลักทรัพย์เป็น “EGCO” positioning 21 พฤษภาคม 2550
 6. เอ็กโกประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ OneEnergy [ลิงก์เสีย] ข่าวเศรษฐกิจ MCOT.net 23 กุมภาพันธ์ 2554
 7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม