รายชื่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Permanent Secretary for The Prime Minister's Office
Seal Prime Minister of Thailand.png
เครื่องหมายราชการ
ตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงอรรถไกวัลวที
สถาปนาพ.ศ. 2503
เว็บไซต์OPM.go.th

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของสำนักนายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รายนามปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี[แก้]

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีการแต่งตั้งปลัดบัญชาการสำนักนายกรัฐมนตรี คือ หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)[1] เพียงคนเดียว ต่อมาจึงเรียกชื่อตำแหน่งว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ลำดับ
(สมัย)
รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หลวงอรรถไกวัลวที (มี อรรถไกวัลวที)[2] เมษายน พ.ศ. 2503 ธันวาคม พ.ศ. 2506
2 พลเอก​ เนตร เขมะโยธิน ธันวาคม พ.ศ. 2506 กันยายน พ.ศ. 2512
3 พลเอก บุญเรือน บัวจรูญ ตุลาคม พ.ศ. 2512 มกราคม พ.ศ. 2521
4 พลตรี ประกอบ จารุมณี มกราคม พ.ศ. 2521 กันยายน พ.ศ. 2521
5 นายปรีชา โกศลพันธ์ ตุลาคม พ.ศ. 2521 กันยายน พ.ศ. 2523
6 นายชูชาติ ประมูลผล ตุลาคม พ.ศ. 2523 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
7 นายสุธี อากาศฤกษ์ สิงหาคม พ.ศ. 2529 กันยายน พ.ศ. 2531
8 นายอภิลาศ โอสถานนท์ ตุลาคม พ.ศ. 2531 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
9 นายเอนก สิทธิประศาสน์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2533
8 (2) นายอภิลาศ โอสถานนท์ ตุลาคม พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2535
10 นายลิขิต เทอดสถีรศักดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2540
11 ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชัย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เมษายน พ.ศ. 2542
12 นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 25 เมษายน พ.ศ. 2542 30 กันยายน พ.ศ. 2544
13 พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2547
14 นายรองพล เจริญพันธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549
15 พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549
16 นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 30 กันยายน พ.ศ. 2551
17 นายนัที เปรมรัศมี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552
18 นายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2554
19 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (ปฏิบัติหน้าที่ปลัด) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
20 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
21 พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
22 นายจิรชัย มูลทองโร่ย 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
23 นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
24 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]