คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Psychology Chulalongkorn.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Psychology, Chulalongkorn University
ที่อยู่อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วันก่อตั้ง11 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
สีประจำคณะ     สีน้ำเงินแก่อมม่วง (Royal Blue) [1]
สัญลักษณ์ไซคี (อักษรในภาษากรีกคล้ายสามง่ามซึ่งเป็นสัญลักษณ์วิชาชีพจิตวิทยา)
เว็บไซต์www.psy.chula.ac.th

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะจิตวิทยา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2539 นับเป็นคณะที่ 18 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นคณะจิตวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย ปี 2559 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะจิตวิทยา อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2016[2]

ประวัติ[แก้]

การศึกษาคณะจิตวิทยาได้เริ่มขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน หลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นแผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 คณะครุศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะ การเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาจึงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2505 เริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวขึ้น การเรียนการสอน และการวิจัยทางจิตวิทยาได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยมีขอบเขตกว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2506 จึงได้มีการจัดแผนกวิชาจิตวิทยาขึ้น เพื่อรับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาจิตวิทยาแขนงต่าง ๆ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาเปิดสอน ปีการศึกษา 2517 นับเป็นหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรแรกที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย คณะจิตวิทยาได้จัดตั้งขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะจิตวิทยา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2539 นับเป็นคณะที่ 18 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอยู่ในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยกำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2539 เป็นวันสถาปนาคณะจิตวิทยา คณะจิตวิทยาตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า MBK Center บริเวณเดียวกับคณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและคณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีภาคไทยครั้งแรกในปีพ.ศ. 2545 โดยมีนิสิตรุ่นแรกทั้งสิ้น 25 คน นิสิตปัจจุบันในปีการศึกษา 2561 เป็นนิสิตรุ่นที่ 17 นอกจากนี้คณะจิตวิทยายังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ (JIIP) โดยความร่วมมือระหว่างคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)[2]

 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติร่วมกับ University of Queensland, Australia)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)[2]

 • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  • แขนงวิชาจิตวิทยาสังคม
  • แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)[2]

 • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  • แขนงวิชาจิตวิทยาสังคม
  • แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

บุคลากรที่มีชื่อเสียงของคณะ[แก้]

 • ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ อดีตอาจารย์ประจำ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
 • รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
 • รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]