การเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเคหะแห่งชาติ
National Housing Authority
โลโก้การเคหะแห่งชาติ พร้อมชื่อภาษาไทย.jpeg
ที่ทำการ
905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
งบประมาณ 351.8742 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พิชิต อัคราทิตย์, ประธานกรรมการ
อุบลวรรณ สืบยุบล, รักษาการผู้ว่าการ
นพดล ว่องเวียงจันทร์, รองผู้ว่าการ
ชวนินทร์ พรหมรัตนพงษ์, รองผู้ว่าการ
จารุวรรณ งามกนกวรรณ, รองผู้ว่าการ
ดารนัย อินสว่าง, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์
http://www.nha.co.th

การเคหะแห่งชาติ (อังกฤษ: National Housing Authority) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจากปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองเคหสถาน กรมประชาสงเคราะห์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2483 หลังจากเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี พ.ศ. 2504 ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม ได้แก่ สำนักงานอาคารสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ (ในปี พ.ศ. 2493) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ในปี พ.ศ. 2496) และสำนักงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมเทศบาลนครกรุงเทพ (ปี พ.ศ. 2503) จนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จึงมีการกำหนดนโยบายให้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านที่อยู่อาศัยขึ้น และได้จัดตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” ขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 [2] โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. จัดให้มีเคหะเพื่อประชาชน เช่า หรือเช่าซื้อ
 2. จัดหาเงินกู้มาสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนเช่าซื้อหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บุคคลที่จะสร้างที่อยู่อาศัย
 3. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดสรรที่ดิน

และต่อมาในปีพ.ศ. 2537 ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 [3] ดังนี้

 1. จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย
 2. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์ จะร่วมดำเนินกิจการกับ กคช.ในการจัดให้มีเคหะขึ้น เพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อหรือซื้อ
 3. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน
 4. ปรับปรุงรื้อหรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
 5. ประกอบธุรกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ผลการดำเนินงาน[แก้]

นับแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึงปี พ.ศ. 2553 การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินงานพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 732,249 หน่วย

โครงการบ้านเอื้ออาทร[แก้]

เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและอยู่ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถรับภาระการผ่อนชำระได้ โดยกำหนดที่จะจัดทำที่อยู่อาศัยให้สำหรับกลุ่มป้าหมายกลุ่มเดียวคือกลุ่มที่มีรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท (รายได้ปี 2546) และปรับเป็นรายได้ครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 40,000 บาท ในปัจจุบัน มีเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น 281,556 หน่วย ซึ่งในปี 2553 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 240,186 หน่วย ส่งมอบให้กับผู้ได้สิทธิแล้ว 174,545 หน่วย

คณะกรรมการ[แก้]

รายชื่อคณะกรรมการในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน

 1. ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ
 2. พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการ
 3. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมการ
 4. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต กรรมการ
 5. นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว กรรมการ[4]
 6. นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ
 7. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กรรมการ
 8. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ ให้จัดตั้งการเคหะแห่งชาติ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอน 190 ก พิเศษ หน้า 53 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 3. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอน 140 ก หน้า 20 19 กันยายน พ.ศ. 2537
 4. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688983

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]