ถวิล เปลี่ยนศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ถวิล เปลี่ยนศรี
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
(ย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฯ)
ก่อนหน้า พลโท สุรพล เผื่อนอัยกา
ถัดไป พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ดำรงตำแหน่ง
28 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
(ให้ยกเลิกประกาศ และกลับดำรงตำแหน่งเดิมจนเกษียณอายุราชการ)
ก่อนหน้า พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร
ถัดไป อนุสิษฐ คุณากร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 (63 ปี)
คู่สมรส วรรณภา เปลี่ยนศรี

ถวิล เปลี่ยนศรี (5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 - ) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[1] ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านความมั่นคงของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ[2]กรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ[3]ในคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61ภายหลังรัฐประหารในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559[4]


อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[5] อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง อดีตผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ

ประวัติ[แก้]

ถวิล เปลี่ยนศรี เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาติดตามครอบครัวย้ายไปอยู่ที่จังหวัดตรังตั้งแต่เด็ก สมรสกับนางวรรณภา เปลี่ยนศรี ผู้ประสานงานรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ น.ส.ปรัชนัน เปลี่ยนศรี เจ้าหน้าที่อาวุโสสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ประวัติการศึกษา[แก้]

จบการศึกษาระดับ มศ.5 จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2518) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2525), ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523), ฝึกอบรมหลักสูตร Senior Executive Course ของ APCSS, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 38 สำนักงาน ก.พ., หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 45, หลักสูตรหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรรักษาความปลอดภัย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

การทำงาน[แก้]

รับราชการแห่งแรกที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ต่อมาสอบโยกย้ายเข้า สมช. ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 3, ผู้อำนวยการกองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ, ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 บส), ผู้อำนวยการสำนักเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 9 สำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ย้ายเป็น ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช)[6],วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ย้ายเป็น รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ[7] จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สมช.เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[8] แทน พล.ท.สุรพล เผื่อนอัยกา ที่ถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำเช่นกัน

ต่อมาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีคำสั่งนายกรัฐมนตรีให้ถวิลไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ต่อมาในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถวิลกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตามเดิม และในที่สุดในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ แก่ถวิล เปลี่ยนศรี ภายใน 45วัน ถวิล เปลี่ยนศรีได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557[9]

ในเหตุการณ์ วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออก พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2557 ถึง 19 พฤษภาคม 2557 ให้เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งโดยปกติ ถวิล เปลี่ยนศรี ต้องเป็นกรรมการ ในศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย[10]แต่ สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. ไม่ยอมให้เขาเป็นกรรมการ ในศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000118416
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ เพิ่มเติม
  4. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2559
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  7. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและเพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ถวิล เปลี่ยนศรี)
  10. ศอ.รส.เฉดหัว“ถวิล” โวไม่มีที่ว่าง-กลัวความลับรั่ว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]