ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นภินทร ศรีสรรพางค์
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
สุชาติ ชมกลิ่น
ตั้งแต่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567
กระทรวงพาณิชย์
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงชำนาญนิติเกษตร
สถาปนา26 กันยายน พ.ศ. 2484
เว็บไซต์MOC.go.th

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 9 26 กันยายน พ.ศ. 2484 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
2
(1,2)
หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 3 มีนาคม พ.ศ. 2486
3 พระยามไหสวรรย์ (กอ สมบัติศิริ) 20 ตุลาคม พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
4 ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5 จำลอง ดาวเรือง 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
6 หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช 21 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 1 มกราคม พ.ศ. 2492
7 เทพ โชตินุชิต 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
8
(1,2)
พลตรี ศิริ สิริโยธิน 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 23 มิถุนายน พ.ศ. 2498
10 สุรพงษ์ ตรีรัตน์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
11
(1,2)
พลโท จิตติ นาวีเสถียร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
12 พลเอก เนตร เขมะโยธิน 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13 พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
14 ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
15 โอสถ โกศิน 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 จรูญ ศรีบุญเรือง 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
17 ประสงค์ สุขุม 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18 ประเทือง คำประกอบ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19 ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ 36 10 เมษายน พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
20 ธเนตร เอียสกุล 8 มกราคม พ.ศ. 2519
21
(1,2)
คล้าย ละอองมณี 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22
(1,2)
ปรก อัมระนันทน์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
23 จุมพล ธรรมจรีย์ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
24 วิสิษฐ์ ตันสัจจา 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
25
(1)
ไพโรจน์ ไชยพร 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
26 ประกายพฤกษ์ ศรุตานนท์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
27 ทวี ไกรคุปต์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2525
28 ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
25
(2)
ไพโรจน์ ไชยพร 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
29 ประยูร จินดาศิลป์
30
(1)
อำนวย ยศสุข 15 มกราคม พ.ศ. 2529
31 ประจวบ ไชยสาส์น 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
32
(1,2)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33 ภิญญา ช่วยปลอด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
34 เจี่ย ก๊กผล 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(3)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
35 จำนงค์ โพธิสาโร
36
(1,2)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 47 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
37 สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
38 พวงเล็ก บุญเชียง
36
(3)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
39 ไชยยศ สะสมทรัพย์ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
40 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
41
(1)
ไพฑูรย์ แก้วทอง 23 กันยายน พ.ศ. 2536
42
(1)
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย 23 กันยายน พ.ศ. 2536 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
43 ฉัตรชัย เอียสกุล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
44 กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
45 ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
46 มนตรี ด่านไพบูลย์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
30
(2)
อำนวย ยศสุข 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
47 สุคนธ์ กาญจนาลัย 27 กันยายน พ.ศ. 2539
42
(2)
เฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
48 สมพร อัศวเหม 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
49 นายแพทย์ วิชัย ชัยจิตวณิชกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
50 พจน์ วิเทตยนตรกิจ
41
(2)
ไพฑูรย์ แก้วทอง 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
51 โพธิพงษ์ ล่ำซำ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
52 ประวิช รัตนเพียร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
53 กรพจน์ อัศวินวิจิตร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
54 รักษ์ ตันติสุนทร 8 กันยายน พ.ศ. 2543
55 สุวรรณ วลัยเสถียร 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
56 เนวิน ชิดชอบ 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
57 วัฒนา เมืองสุข 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
58 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
59 อนุทิน ชาญวีรกูล 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
60 สุริยา ลาภวิสุทธิสิน 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
61 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
62 อรนุช โอสถานนท์ 56 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2550
63 วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
64
(1)
บรรยิน ตั้งภากรณ์
65 พิเชษฐ์ ตันเจริญ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
64
(2)
บรรยิน ตั้งภากรณ์ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
66 สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
67 อลงกรณ์ พลบุตร 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
68 ภูมิ สาระผล 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
69 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
70 ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
71 ยรรยง พวงราช 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
72 อภิรดี ตันตราภรณ์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
73 สุวิทย์ เมษินทรีย์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
74 สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
75 ชุติมา บุณยประภัศร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
76 วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
77 สินิตย์ เลิศไกร 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 1 กันยายน พ.ศ. 2566
78 นภินทร ศรีสรรพางค์ 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน
79 สุชาติ ชมกลิ่น 27 เมษายน พ.ศ. 2567

ดูเพิ่ม