สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
The National Broadcasting
Services of Thailand
เริ่มออกอากาศ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 (88 ปี)
เครือข่าย สถานีวิทยุกระจายเสียง
เจ้าของ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
บุคลากรหลัก พิชญา เมืองเนาว์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
คำขวัญ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข
ประเทศ ไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพ ไทย ประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ชื่อเดิม สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท (ก่อตั้ง: พ.ศ. 2473)
สถาปนา: พ.ศ. 2473-พ.ศ. 2484
สถานีพี่น้อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอ็นบีที
เอ็นบีทีเวิลด์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ nbt.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: สวท.) เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล มีสถานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล

ประวัติ[แก้]

พันธกิจ[แก้]

 • กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน
 • สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหาร[แก้]

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บริหารงานตามรูปแบบหน่วยราชการ จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้

 • ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
 • ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
 • ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
 • ส่วนผลิตรายการ
 • ส่วนเทคนิค
 • ส่วนสถานีเครื่องส่ง 1000 กิโลวัตต์
 • ส่วนบริหารการดนตรี (วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์)
 • ส่วนแผนงานและประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ตราสัญลักษณ์เดิมของ สวท. ใช้ครั้งสุดท้ายในปี 2548

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง[แก้]

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนกลาง ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย

 • คลื่นเอฟเอ็ม 6 ความถี่
  • เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ - เอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เอฟเอ็ม 105.0 เมกะเฮิร์ตซ์ (โดยความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์ กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
  • เครือข่ายวิทยุฯ สถานีข่าวคุณภาพ - เอฟเอ็ม 97.0 เมกะเฮิร์ตซ์ (เอกชนเช่าสัมปทาน)
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อความรู้ และสาระบันเทิง - เอฟเอ็ม 93.5 เมกะเฮิร์ตซ์ (เอกชนเช่าสัมปทาน)
  • เครือข่ายวิทยุฯ ภาคภาษาต่างประเทศ - เอฟเอ็ม 88.0 เมกะเฮิร์ตซ์
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อความรู้ และสาระบันเทิง - เอฟเอ็ม 95.5 เมกะเฮิร์ตซ์ (เอกชนเช่าสัมปทาน)
 • คลื่นเอเอ็ม 5 ความถี่
  • เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ เอเอ็ม 891 กิโลเฮิร์ตซ์
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อการถ่ายทอดเสียง เอเอ็ม 819 กิโลเฮิร์ตซ์
  • เครือข่ายวิทยุฯ แห่งความรอบรู้เพื่อผู้ฟัง เอเอ็ม 837 กิโลเฮิร์ตซ์
  • เครือข่ายวิทยุฯ ภาคภาษาอาเซียน เอเอ็ม 918 กิโลเฮิร์ตซ์
  • เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา เอเอ็ม 1467 กิโลเฮิร์ตซ์
 • เครือข่ายวิทยุฯ คลื่นสั้นภาคบริการโลก (Radio Thailand World Service - Short Wave)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]