กรมศุลกากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมศุลกากร
The Customs Department
ที่ทำการ
1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 4,267.7016 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร กุลิศ สมบัติศิริ, อธิบดี
วิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย, รองอธิบดี
ชัยยุทธ คำคุณ, รองอธิบดี[2]
ไพศาล ชื่นจิตร, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.customs.go.th

กรมศุลกากร (อังกฤษ: The Customs Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีชื่อว่า "หอรัษฎากรพิพัฒน์"[3] มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้าและขาออกเป็นรายได้ของรัฐ

ประวัติ[แก้]

กิจการศุลกากรในประเทศไทย เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเรียกว่า "จกอบ" ต่อมาในสมัยอยุธยา ได้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตรวจเก็บภาษีขาเข้าเรียกว่า "พระคลังสินค้า"

ในยุครัตนโกสินทร์ ได้มีระบบการประมูลผูกขาดการเรียกเก็บภาษีอากร เรียกว่า "ระบบเจ้าภาษีนายอากร" ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 มีการติดต่อค้าขายมากขึ้น มีการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง เปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือมาเป็น "ภาษีร้อยชักสาม" โดยมีโรงเก็บภาษีเรียกว่า "ศุลกสถาน" ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 ได้มีการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นสำนักงานกลางในการรวบรวมรายได้ของแผ่นดิน และได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นกรมศุลกากร ที่มีบทบาทหน้าที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาในและส่งออกนอกประเทศ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักสืบสวนและปราบปราม
 • สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สำนักตรวจสอบอากร
 • สำนักพิกัดอัตราศุลกากร
 • สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
 • สำนักกฎหมาย
 • สำนักแผนและการต่างประเทศ
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
 • สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
 • สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
 • สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
 • งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1-4

ด่านศุลกากร[แก้]

ด่านศุลากร ในสังกัดกรมศุลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 48 ด่าน[4] ดังนี้

 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 มีด่านศุลกากร จำนวน 11 ด่าน ได้แก่ อรัญประเทศ คลองใหญ่ จันทบุรี มาบตาพุด แม่กลอง ประจวบคีรีขันธ์ และสังขละบุรี
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 มีด่านศุลกากร จำนวน 10 ด่าน ได้แก่ ท่าลี่ เชียงคาน หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร เขมราฐ ช่องเม็ก ช่องสะงำ และช่องจอม
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มีด่านศุลกากร จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ทุ่งช้าง แม่สอด แม่สะเรียง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงดาว
 • สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 มีด่านศุลกากร จำนวน 18 ด่าน ได้แก่ ชุมพร เกาะสมุย บ้านดอน ระนอง กระบี่ ภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต กันตัง วังประจัน สตูล ปาดังเบซาร์ สะเดา บ้านประกอบ เบตง บูเก๊ะดา สุไหงโก-ลก ตากใบ ปัตตานี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สงขลา นครศรีธรรมราช และสิชล
 • สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รายพระนามและรายนามอธิบดีกรมศุลกากร[แก้]

 1. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ พ.ศ. 2422-2435
 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา พ.ศ. 2435
 3. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช พ.ศ. 2436-2472
 4. พระยาสุพรรณสมบัติ (ทำการแทน) พ.ศ. 2460-2470
 5. พระยาชัยสุรินทร พ.ศ. 2471 (ทำการแทน) 2472-2476
 6. พระยาเสวกวรายุกต์ พ.ศ. 2476 (ทำการแทน) 2477-2478
 7. หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พ.ศ. 2478-2481
 8. นาวาอากาศเอกหลวงกาจสงคราม พ.ศ. 2481-2485
 9. นายจรูญ สืบแสง พ.ศ. 2485-2486
 10. ร้อยเอกพระพนมนครานุรักษ์ พ.ศ. 2486-2487
 11. หลวงบรรณกรโกวิท พ.ศ. 2488-2489 และ 2490
 12. หลวงไพรัชธนกิจ (รักษาการ) พ.ศ. 2489
 13. พลเรือตรีสังกร สุวรรณชีพ (รักษาการ) พ.ศ. 2489-2490
 14. ขุนกาญจน์สุงกากร (รักษาการ) พ.ศ. 2490
 15. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ ระพีพัฒน์ พ.ศ. 2490-2493
 16. พลตรีสวัสดิ์ สีมานนทปริญญา พ.ศ. 2493-2494
 17. ขุนสุนทรมาตยวงศ์ (รักษาการ) พ.ศ. 2494
 18. พลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศล พ.ศ. 2494-2498
 19. พลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร พ.ศ. 2498-2506
 20. นายบุญมา วงศ์สวรรค์ พ.ศ. 2506-2508
 21. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม พ.ศ. 2508-2515
 22. นายสนั่น เกตุทัต พ.ศ. 2515-2516
 23. นายอำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2516-2518
 24. นายชาญชัย ลี้ถาวร พ.ศ. 2518-2520
 25. นายนาค ไวยหงษ์ พ.ศ. 2520-2523
 26. นายวิทย์ ตันตยกุล พ.ศ. 2523-2525
 27. นายไกรสีห์ จาติกวณิช พ.ศ. 2525-2529
 28. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ พ.ศ. 2529-2533
 29. ดร.อรัญ ธรรมโน พ.ศ. 2533-2536
 30. นายศุภชัย พิศิษฐวานิช พ.ศ. 2536-2540
 31. นายปรีดี บุญยัง พ.ศ. 2540
 32. นายสมใจนึก เองตระกูล พ.ศ. 2540-2543
 33. นายมานิต วิทยาเต็ม พ.ศ. 2543-2545
 34. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2545-2547
 35. ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ พ.ศ. 2547-2550
 36. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล พ.ศ. 2550
 37. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2550-2551
 38. นายอุทิศ ธรรมวาทิน พ.ศ. 2551-2552
 39. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ พ.ศ. 2552
 40. นายสมชัย สัจจพงษ์ พ.ศ. 2552-2553
 41. นายประสงค์ พูนธเนศ พ.ศ. 2553-2554
 42. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ พ.ศ. 2554-2555
 43. นางเบญจา หลุยเจริญ พ.ศ. 2555-2556
 44. นายราฆพ ศรีศุภอรรถ พ.ศ. 2556-27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 45. นายสมชัย สัจจพงษ์ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
 46. นายกุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]