สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Chitralada Technology Institute
Chitralada Technology College-logo.png
ชื่อย่อ สจด. / CDTI
คติพจน์ จงรักภักดี ใฝ่รู้ สู้งาน สื่อสารเป็น
สถาปนา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา (เอกชน)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (4 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (ในกำกับของรัฐ)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (0 ปี)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
นายกสภาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ตั้ง สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเทศ ไทย ราชอาณาจักรไทย
สีประจำสถาบัน ████ สีเหลือง สีฟ้า
เว็บไซต์ www.cdtc.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อังกฤษ: Chitralada Technology Institute) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ดำเนินการโดยมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา มีพระราชประสงค์จะขยายโอกาสการเรียนรู้ทางสายวิชาชีพจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไปเป็นระดับอุดมศึกษา กระทั่งมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อโรงเรียนจิตรลดา ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กระทั่งวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมได้มีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คือให้ควบรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) เข้าด้วยกันและยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

ต่อมาในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในวาระแรกด้วยคะแนนเห็นด้วย 166 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เห็นชอบในวาระที่ ๒ และ ๓ ให้ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเห็นด้วย 199 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง

ต่อมาในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในอีก ๙๐ วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาคือในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [2]

คณะ[แก้]

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดทำการเรียนการสอน 2 คณะ[3] ได้แก่

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอาหาร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]