กรมสามัญศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมสามัญศึกษา
ตรากรมสามัญศึกษา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 เมษายน พ.ศ. 2482
ยุบเลิก3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
(64 ปี)
หน่วยงานสืบทอด
ต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรมสามัญศึกษา (อังกฤษ : Department of General Education) เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2481 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีหน้าที่จัดการศึกษาสามัญ ปัจจุบันถูกยุบรวมเข้ากับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และ กรมวิชาการเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติ[แก้]

เมื่อได้มีการจัดตั้งกรมสามัญศึกษาขึ้นแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2481 จัดตั้งกรมสามัญศึกษาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2482[1] มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ

ในปี พ.ศ. 2494 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2494 ขึ้นอีกครั้ง ทำให้กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการมัธยมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนการฝึกหัดครูด้วย และในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่อีกครั้ง ให้มี "กรมวิสามัญศึกษา" ทำหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-5

ในปี พ.ศ. 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216, 217 และ 218 ได้ประกาศให้กรมสามัญศึกษากับกรมวิสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน ให้ใช้ชื่อว่า กรมสามัญศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515

ต่อมาในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546[2] ได้มีการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม และยุบรวมหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน[3] ทำให้กรมสามัญศึกษา ถูกโอนกิจการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบทั้งหมด

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา[แก้]

 1. นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ พ.ศ. 2515- พ.ศ. 2518
 2. นายสมาน แสงมลิ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519
 3. นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
 4. คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2521
 5. นายสุรเดช วิเศษสุรการ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525
 6. นายเอกวิทย์ ณ ถลาง พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
 7. นายพะนอม แก้วกำเนิด พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531
 8. นายโกวิท วรพิพัฒน์ พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
 9. นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
 10. นายพนม พงษ์ไพบูลย์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
 11. คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
 12. นายกว้าง รอบคอบ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
 13. นายสุวัฒน์ เงินฉ่ำ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543
 14. นางกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (ภายหลังคือ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
 15. นายไพฑูรย์ จัยสิน พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 (โอนเข้าไปรวมกับ สพฐ.)

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๘๑
 2. "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2020-03-17.
 3. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-12. สืบค้นเมื่อ 2011-05-30.