ยง ภู่วรวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ยง ภู่วรวรรณ
Prof.Yong.jpg
เกิด5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 (68 ปี)
กรุงเทพมหานคร
ถิ่นพำนักกรุงเทพมหานคร
สัญชาติไทย
จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียงจากนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

ประวัติ[แก้]

เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ที่กรุงเทพมหานคร ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ในช่วงงานภูเขาทองเพราะแม่บอกว่ามีเสียงงานภูเขาทอง เป็นแฝดน้องของ รศ ยืน ภู่วรวรรณ หลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของแม่ ที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จบการศึกษามัธยมจากพระปฐมวิทยาลัย และ มัธยมศึกษาตอนปลายที่เตรียมอุดมศึกษา หลังจากนั้น เข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์ (2518-2521) จากนั้นบรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และได้ไปฝึกอบรมเป็น research fellow ที่ King’s College Hospital Medical School กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร (2527-2528) รับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

การศึกษา[แก้]

ผลงาน[แก้]

ตลอดระยะเวลา 35 ปี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ เป็นผู้ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการ อย่างต่อเนื่อง เป็นอาจารย์สอนในสาขาโรคตับในเด็กให้กับนักศึกษาแพทย์ สอนและดูแลนิสิตปริญญาโท และเอก และหลังปริญญาเอก ทางด้าน Molecular Biology และไวรัสวิทยา แพทย์ประจำบ้าน ทั้งในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีผลงานวิจัยทางด้านโรคตับ ไวรัสวิทยา ไข้หวัดใหญ่ อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่อง ไวรัสตับอักเสบ และการป้องกัน โดยเฉพาะการป้องกันด้วยวัคซีน งานวิจัยเรื่องโรคตับในเด็กและการศึกษาในแนวลึก วิทยาศาสตร์การแพทย์ อณูชีววิทยาทางการแพทย์ จากผลงานดังกล่าวทำให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2534 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในปี พ.ศ. 2540 และได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทยประจำปี พ.ศ. 2546 งานวิจัยทางด้านไวรัสวิทยา โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไวรัสชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย ทำให้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการและงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จึงได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญระดับโลก โดยเฉพาะทางด้านไวรัสตับอักเสบ อยู่เป็นนิจ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ได้รับพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมธีวิจัยอวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนันการวิจัยแห่งประเทศไทย สกว ศาสตราจารย์ดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนันการวิจัยแห่งประเทศไทย ทุนวิจัยแกนนำประจำปี 2014 จาก สวทช ได้รับเชิญเป็นกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวนมาก

จากผลงานวิจัยที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณจึงได้รับให้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา รวมถึง 3 ครั้ง ทุนศาสตราจารย์ดีเด่น จาก สกว สกอ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พศ. 2554-2557 และยังได้รับทุนเครือข่ายวิจัยกลุ่มโรคอุบัติใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ในปี พศ 2551-2553 โดยมีการรวมกลุ่มวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทางคลินิก ระบาดวิทยาการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และอณูชีววิทยาทางการแพทย์ นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ แพทย์ประจำบ้าน และยังเป็นที่ปรึกษาให้อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในประชาคมวิจัยสำหรับประเทศต่อไปอีกด้วย งานทางวิชาการที่ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล MEDLINE หรือ PubMed มีมากกว่า 500 เรื่อง รวมทั้งมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในวารสารและหนังสือระดับนานาชาติ มากกว่า 12,764 ครั้ง และมี H-index 53 ฐานข้อมูล Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=YbQav-MAAAAJ&hl=en

ตำแหน่งในปัจจุบัน[แก้]

สมาชิกภาพของสมาคม[แก้]

 • สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิก Gastroenterology Society of Thailand
 • สมาชิก Thai Soc. Association of Virology
 • คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น[แก้]

รางวัล[แก้]

 • พ.ศ. 2532 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ไวรัสตับอักเสบและการป้องกันจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2534 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี ผลการศึกษาระยะยาว 5 ปี กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2536 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2540 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2540 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (-ปัจจุบัน)
 • พ.ศ. 2546 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย
 • พ.ศ. 2546 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) โดยรวมสูงสุด ระหว่างปี ค.ศ. 1992 ถึงปัจจุบัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2547 รางวัลผลงานวิจัยเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2547 รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 • พ.ศ. 2549 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ไข้หวัดนกในประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2550 รางวัลปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2550 รางวัลแพทย์จุฬาฯ ดีเด่นสาขานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2550 ครบรอบ 60 ปี แพทย์จุฬาฯ
 • พ.ศ. 2551 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2551 รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]