รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทศบาลตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล

ปัจจุบัน ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 มีเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 2,237 แห่ง[1]

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัดเชียงราย[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบล 72 แห่ง[2] ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงราย
(10 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลดอยลาน  ดอยลาน 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน[4]
2  เทศบาลตำบลดอยฮาง  ดอยฮาง 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง[6]
3  เทศบาลตำบลนางแล  นางแล 2551[7]  องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล[4]
4  เทศบาลตำบลท่าสาย  ท่าสาย 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย[4]
5  เทศบาลตำบลท่าสุด  ท่าสุด 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสุด[8]
6  เทศบาลตำบลบ้านดู่  บ้านดู่ 2547[9]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่[4]
7  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  ป่าอ้อดอนชัย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัย[4]
8  เทศบาลตำบลแม่ยาว  แม่ยาว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว[6]
9  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2554[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย[11]
10  เทศบาลตำบลห้วยสัก  ห้วยสัก 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัก[4]
 ขุนตาล
(3 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลบ้านต้า  ต้า 2542[12]  สุขาภิบาลบ้านต้า[13]
2  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล[4]
3  เทศบาลตำบลยางฮอม  ยางฮอม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลยางฮอม[4]
 เชียงของ
(7 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลครึ่ง  ครึ่ง 2551[14]  องค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง[4]
2  เทศบาลตำบลบุญเรือง  บุญเรือง 2542[12]  สุขาภิบาลบุญเรือง[15]
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง[4]
4  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  เวียง 2542[12]  สุขาภิบาลเวียงเชียงของ[16]
5  เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  ศรีดอนชัย 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย
6  เทศบาลตำบลสถาน  สถาน 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน[4]
7  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ  ห้วยซ้อ 2554[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ[11]
 เชียงแสน
(5 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลบ้านแซว  บ้านแซว 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแซว[6]
2  เทศบาลตำบลแม่เงิน  แม่เงิน 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงิน[6]
3  เทศบาลตำบลโยนก  โยนก 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก[4]
4  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2554[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง[11]
5  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน  เวียง 2542[12]  สุขาภิบาลเวียงเชียงแสน[17]
 เทิง
(6 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลงิ้ว  งิ้ว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว[6]
2  เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  เชียงเคี่ยน 2556[18]  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเคี่ยน[6]
3  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ปล้อง 2542[12]  สุขาภิบาลบ้านปล้อง[19]
4  เทศบาลตำบลเวียงเทิง  เวียง 2542[12]  สุขาภิบาลเวียงเทิง[20]
5  เทศบาลตำบลสันทรายงาม  สันทรายงาม 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายงาม[6]
6  เทศบาลตำบลหงาว  หงาว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว[6]
 ป่าแดด
(5 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลป่าแงะ  ป่าแงะ 2542[12]  สุขาภิบาลป่าแงะ[21]
2  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2542[12]  สุขาภิบาลป่าแดด[22]
3  เทศบาลตำบลโรงช้าง  โรงช้าง 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง[6]
4  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  ศรีโพธิ์เงิน 2554[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน[8]
5  เทศบาลตำบลสันมะค่า  สันมะค่า 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า[6]
 พญาเม็งราย
(3 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลพญาเม็งราย  แม่เปา, เม็งราย 2542[12]  สุขาภิบาลพญาเม็งราย[23]
2  เทศบาลตำบลเม็งราย  เม็งราย 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็งราย[6]
3  เทศบาลตำบลไม้ยา  ไม้ยา  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา[4]
 พาน
(2 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลเมืองพาน  เมืองพาน 2542[12]  สุขาภิบาลเมืองพาน[24]
2  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด  สันมะเค็ด 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด[4]
 แม่จัน
(8 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลจันจว้า  จันจว้า, จันจว้าใต้ 2542[12]  สุขาภิบาลจันจว้า[25]
2  เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก  ท่าข้าวเปลือก 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าวเปลือก[6]
3  เทศบาลตำบลป่าซาง  ป่าซาง  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง[4]
4  เทศบาลตำบลแม่คำ  แม่คำ 2542[12]  สุขาภิบาลแม่คำ[26]
5  เทศบาลตำบลแม่จัน  แม่จัน 2542[12]  สุขาภิบาลแม่จัน[27]
6  เทศบาลตำบลแม่ไร่  แม่ไร่ 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่[4]
7  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2542[12]  สุขาภิบาลสันทราย[28]
8  เทศบาลตำบลสายน้ำคำ  แม่คำ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ[6]
 แม่ลาว
(3 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลดงมะดะ  ดงมะดะ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะดะ[6]
2  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ  ป่าก่อดำ, จอมหมอกแก้ว 2542[12]  สุขาภิบาลป่าก่อดำ[29]
3  เทศบาลตำบลแม่ลาว  ดงมะดะ 2542[12]  สุขาภิบาลแม่ลาว[30]
 แม่สรวย
(3 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง  เจดีย์หลวง 2542[12]  เทศบาลตำบลศรีถ้อย[31]
2  เทศบาลตำบลแม่สรวย  แม่สรวย 2542[12]  สุขาภิบาลแม่สรวย[32]
3  เทศบาลตำบลเวียงสรวย  แม่สรวย 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สรวย[6]
 แม่สาย
(4 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลแม่สาย  แม่สาย, เวียงพางคำ 2542[12]  สุขาภิบาลแม่สาย[33]
2  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  แม่สาย 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาย[6]
3  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  เวียงพางคำ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพางคำ[4]
4  เทศบาลตำบลห้วยไคร้  ห้วยไคร้ 2542[12]  สุขาภิบาลห้วยไคร้[34]
 เวียงแก่น
(3 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลท่าข้าม  ท่าข้าม 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม)[6]
2  เทศบาลตำบลม่วงยาย  ม่วงยาย 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย[6]
3  เทศบาลตำบลหล่ายงาว  หล่ายงาว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหล่ายงาว[6]
 เวียงชัย
(5 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลดอนศิลา  ดอนศิลา 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา[6]
2  เทศบาลตำบลเมืองชุม  เมืองชุม 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองชุม[6]
3  เทศบาลตำบลเวียงชัย  เวียงชัย, เมืองชุม 2542[12]  สุขาภิบาลเวียงชัย[35]
4  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ  เวียงเหนือ 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ[6]
5  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  เวียงชัย 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย[6]
 เวียงเชียงรุ้ง
(1 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ทุ่งก่อ, ดงมหาวัน 2542[12]  สุขาภิบาลบ้านเหล่า[36]
 เวียงป่าเป้า
(4 แห่ง)
1  เทศบาลตำบลป่างิ้ว  ป่างิ้ว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว[6]
2  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน  แม่เจดีย์ 2542[12]  สุขาภิบาลแม่ขะจาน[37]
3  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง  เวียงกาหลง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง[6]
4  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  เวียง 2542[12]  สุขาภิบาลเวียงป่าเป้า[38]

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลตำบลทั้งหมด 116 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงใหม่ (8 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลช้างเผือก  ช้างเผือก 2542[12]  สุขาภิบาลช้างเผือก[39]
2  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา
3  เทศบาลตำบลป่าแดด  ป่าแดด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด[11]
4  เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม  ฟ้าฮ่าม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม[11]
5  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  สันผีเสื้อ 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ[8]
6  เทศบาลตำบลสุเทพ  สุเทพ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ [11]
7  เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  หนองป่าครั่ง 2549[40]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง[11]
8  เทศบาลตำบลหนองหอย  หนองหอย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย[11]
 จอมทอง (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลจอมทอง  ข่วงเปา, ดอยแก้ว, บ้านหลวง 2542[12]  เทศบาลตำบลบ้านหลวง[41]
2  เทศบาลตำบลดอยแก้ว  ดอยแก้ว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว[6]
3  เทศบาลตำบลบ้านแปะ  บ้านแปะ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ[6]
4  เทศบาลตำบลบ้านหลวง  บ้านหลวง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง[6]
5  เทศบาลตำบลแม่สอย  แม่สอย 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย[6]
6  เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  สบเตี๊ยะ 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ[4]
 เชียงดาว (7 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเชียงดาว  เชียงดาว 2542[12]  สุขาภิบาลเชียงดาว[42]
2  เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง  ทุ่งข้าวพวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง[4]
3  เทศบาลตำบลปิงโค้ง  ปิงโค้ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง[4]
4  เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ  เมืองงาย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
5  เทศบาลตำบลเมืองงาย  เมืองงาย 2542[12]  สุขาภิบาลเมืองงาย[43]
6  เทศบาลตำบลเมืองนะ  เมืองนะ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ[4]
7  เทศบาลตำบลแม่นะ  แม่นะ 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ[4]
 ไชยปราการ (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลไชยปราการ  ปงตำ  ศรีดงเย็น, หนองบัว 2542[12]  สุขาภิบาลไชยปราการ[44]
2  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว[6]
 ดอยเต่า (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ท่าเดื่อ, มืดกา 2542[12]  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ[45]
 ดอยสะเก็ด (13 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเชิงดอย  เชิงดอย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย[4]
2  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  ลวงเหนือ, ป่าป้อง, เชิงดอย 2542[12]  เทศบาลตำบลเชิงดอย[46]
3  เทศบาลตำบลตลาดขวัญ  ตลาดขวัญ 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ[6]
4  เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  ตลาดใหญ่ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่[6]
5  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ป่าป้อง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง[6]
6  เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง  ป่าเมี่ยง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง[6]
7  เทศบาลตำบลแม่คือ  แม่คือ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ[6]
8  เทศบาลตำบลแม่โป่ง  แม่โป่ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง[4]
9  เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน  แม่ฮ้อยเงิน 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน[6]
10  เทศบาลตำบลลวงเหนือ  ลวงเหนือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ[4]
11  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน  สง่าบ้าน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน[8]
12  เทศบาลตำบลสันปูเลย  สันปูเลย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย[4]
13  เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์  สำราญราษฎร์ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์[6]
 ดอยหล่อ (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลยางคราม  ยางคราม 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม[6]
2  เทศบาลตำบลสองแคว  สองแคว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว[6]
3  เทศบาลตำบลสันติสุข  สันติสุข 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข[6]
 ฝาง (4 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า  แม่ข่า 2542[12]  สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า[47]
2  เทศบาลตำบลแม่ข่า  แม่ข่า 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า[6]
3  เทศบาลตำบลเวียงฝาง  เวียง 2542[12]  สุขาภิบาลเวียงฝาง[48]
4  เทศบาลตำบลสันทราย  สันทราย 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย[6]
 พร้าว (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่  น้ำแพร่ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่[6]
2  เทศบาลตำบลบ้านโป่ง  บ้านโป่ง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง[6]
3  เทศบาลตำบลป่าตุ้ม  ป่าตุ้ม 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม[6]
4  เทศบาลตำบลป่าไหน่  ป่าไหน่ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไหน่[6]
5  เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง  แม่ปั๋ง
6  เทศบาลตำบลเวียงพร้าว  เวียง, ทุ่งหลวง 2542[12]  สุขาภิบาลเวียงพร้าว[49]
 แม่แจ่ม (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา[6]
2  เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ช่างเคิ่ง 2542[12]  สุขาภิบาลแม่แจ่ม[50]
 แม่แตง (5 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลจอมแจ้ง  ขี้เหล็ก 2556[5]  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลแม่แตง  แม่แตง 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง[6]
3  เทศบาลตำบลแม่หอพระ  แม่หอพระ 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ
4  เทศบาลตำบลสันมหาพน  สันมหาพน  ขี้เหล็ก 2542[12]  สุขาภิบาลสันมหาพน[51]
5  เทศบาลตำบลอินทขิล  อินทขิล 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล[6]
 แม่ริม (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก  ขี้เหล็ก 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก[6]
2  เทศบาลตำบลแม่ริม  ริมใต้  แม่สา 2542[12]  สุขาภิบาลแม่ริม[52]
3  เทศบาลตำบลแม่แรม  แม่แรม 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม[4]
4  เทศบาลตำบลริมเหนือ  ริมเหนือ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ[6]
5  เทศบาลตำบลสันโป่ง  สันโป่ง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง[6]
6  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  เหมืองแก้ว 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว[6]
 แม่วาง (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลแม่วาง  บ้านกาด, ดอนเปา 2542[12]  สุขาภิบาลบ้านกาด[53]
 แม่อาย (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลแม่อาย  แม่อาย, มะลิกา 2542[12]  สุขาภิบาลแม่อาย[54]
 เวียงแหง (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลแสนไห  แสนไห 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห[8]
 สะเมิง (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้  สะเมิงใต้ 2542[12]  สุขาภิบาลสะเมิงใต้[55]
 สันกำแพง (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบวกค้าง  บวกค้าง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง[6]
2  เทศบาลตำบลแม่ปูคา  แม่ปูคา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา[6]
3  เทศบาลตำบลสันกลาง  สันกลาง 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง[4]
4  เทศบาลตำบลสันกำแพง  ทรายมูล  สันกำแพง, แช่ช้าง 2542[12]  สุขาภิบาลสันกำแพง[56]
5  เทศบาลตำบลห้วยทราย  ห้วยทราย 2555[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย[6]
6  เทศบาลตำบลออนใต้  ออนใต้ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้[6]
 สันทราย (11 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  แม่แฝกใหม่
2  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่[4]
3  เทศบาลตำบลเมืองเล็น  เมืองเล็น 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็น[6]
4  เทศบาลตำบลแม่แฝก  แม่แฝก
5  เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  สันทรายหลวง, สันทรายน้อย  สันพระเนตร, ป่าไผ่ 2542[12]  สุขาภิบาลสันทรายหลวง[57]
6  เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  สันนาเม็ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง[4]
7  เทศบาลตำบลสันป่าเปา  สันป่าเปา 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา[6]
8  เทศบาลตำบลสันพระเนตร  สันพระเนตร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร[4]
9  เทศบาลตำบลหนองจ๊อม  หนองจ๊อม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม[11]
10  เทศบาลตำบลหนองหาร  หนองหาร 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร[6]
11  เทศบาลตำบลหนองแหย่ง  หนองแหย่ง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง[6]
 สันป่าตอง (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลทุ่งต้อม  ทุ่งต้อม 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม[6]
2  เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก  ทุ่งสะโตก 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก[6]
3  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  ท่าวังพร้าว, มะขามหลวง, บ้านกลาง, มะขุนหวาน 2542[12]  สุขาภิบาลบ้านกลาง[58]
4  เทศบาลตำบลบ้านแม  บ้านแม 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม[6]
5  เทศบาลตำบลยุหว่า  ยุหว่า 2555[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า[6]
6  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ยุหว่า, ทุ่งต้อม, มะขามหลวง 2542[12]  เทศบาลตำบลยุหว่า[59]
 สารภี (12 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลขัวมุง  ขัวมุง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง[6]
2  เทศบาลตำบลชมภู  ชมภู
3  เทศบาลตำบลไชยสถาน  ไชยสถาน 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน[6]
4  เทศบาลตำบลดอนแก้ว  ดอนแก้ว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว[6]
5  เทศบาลตำบลท่ากว้าง  ท่ากว้าง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง[6]
6  เทศบาลตำบลท่าวังตาล  ท่าวังตาล 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล[6]
7  เทศบาลตำบลป่าบง  ป่าบง 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง[6]
8  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ยางเนิ้ง  สารภี, หนองผึ้ง 2542[12]  สุขาภิบาลยางเนิ้ง[60]
9  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์  สันทราย 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย[6]
10  เทศบาลตำบลสารภี  สารภี 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี[11]
11  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง  หนองผึ้ง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง[11]
12  เทศบาลตำบลหนองแฝก  หนองแฝก 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก[6]
 หางดง (10 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา  น้ำแพร่พัฒนา 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่[6]
2  เทศบาลตำบลบ้านปง  บ้านปง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง[6]
3  เทศบาลตำบลบ้านแหวน  บ้านแหวน 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน[6]
4  เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง  หางดง 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง
5  เทศบาลตำบลสันผักหวาน  สันผักหวาน 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน[6]
6  เทศบาลตำบลหนองแก๋ว  หนองแก๋ว 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว[6]
7  เทศบาลตำบลหนองควาย  หนองควาย 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย[6]
8  เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา  หนองตอง 2542[12]  สุขาภิบาลหนองตองพัฒนา[61]
9  เทศบาลตำบลหางดง  หางดง 2542[12]  สุขาภิบาลหางดง[62]
10  เทศบาลตำบลหารแก้ว  หารแก้ว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว[6]
 อมก๋อย (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลอมก๋อย  อมก๋อย 2542[12]  สุขาภิบาลอมก๋อย[63]
 ฮอด (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลท่าข้าม  หางดง 2542[12]  สุขาภิบาลท่าข้าม[64]
2  เทศบาลตำบลบ่อหลวง  บ่อหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง[4]
3  เทศบาลตำบลบ้านตาล  บ้านตาล 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล[6]

จังหวัดน่าน[แก้]

ในเขตจังหวัดน่าน มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองน่าน (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลกองควาย  กองควาย 2554[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย[6]
2  เทศบาลตำบลดู่ใต้  ดู่ใต้ 2553[65]  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้
 เชียงกลาง (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเชียงกลาง  เชียงกลาง, เปือ, พญาแก้ว 2542  เทศบาลตำบลสบกอน
2  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน  เชียงคาน, พระพุทธบาท 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท[6]
 ท่าวังผา (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลท่าวังผา  ท่าวังผา 2542  สุขาภิบาลท่าวังผา
 ทุ่งช้าง (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลงอบ  งอบ 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ[6]
2  เทศบาลตำบลทุ่งช้าง  และ, ทุ่งช้าง 2542  เทศบาลตำบลและ[6]
 นาน้อย (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลนาน้อย  นาน้อย 2542  สุขาภิบาลนาน้อย
2  เทศบาลตำบลศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะเกษ[6]
 นาหมื่น (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว  บ่อแก้ว 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว[6]
 บ่อเกลือ (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้  บ่อเกลือใต้ 2556[5]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้[6]
 ปัว (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลปัว  ปัว  สถาน, ไชยวัฒนา, วรนคร 2542  เทศบาลตำบลบ้านปรางค์
2  เทศบาลตำบลศิลาแลง  ศิลาแลง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาแลง[6]
 แม่จริม (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลหนองแดง  หนองแดง, หมอเมือง 2542  สุขาภิบาลหนองแดง
 เวียงสา (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลกลางเวียง  ปงสนุก  กลางเวียง 2552[66]  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางเวียง[6]
2  เทศบาลตำบลขึ่ง  ขึ่ง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลขึ่ง[6]
3  เทศบาลตำบลเวียงสา  กลางเวียง 2542  เทศบาลตำบลกลางเวียง
 สองแคว (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลยอด  ยอด  องค์การบริหารส่วนตำบลยอด[8]

จังหวัดพะเยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพะเยา มีเทศบาลตำบล 33 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพะเยา (9 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลท่าจำปี  ท่าจำปี 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี[6]
2  เทศบาลตำบลท่าวังทอง  ท่าวังทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง
3  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  บ้านต๋อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม[4]
4  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บ้านต๊ำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ[4]
5  เทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสาง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่[6]
7  เทศบาลตำบลแม่กา  แม่กา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา[4]
8  เทศบาลตำบลแม่ปืม  แม่ปืม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม[4]
9  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สันป่าม่วง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง[6]
 จุน (5 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลจุน  จุน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุน[4]
2  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ทุ่งรวงทอง 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง[4]
3  เทศบาลตำบลเวียงลอ  ลอ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลอ[4]
4  เทศบาลตำบลหงส์หิน  หงส์หิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน[4]
5  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ 2542  สุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ
 เชียงคำ (4 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเชียงคำ  หย่วน 2542  สุขาภิบาลเชียงคำ
2  เทศบาลตำบลฝายกวาง  ฝายกวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง[4]
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2542  เทศบาลตำบลบ้านทราย[18]
4  เทศบาลตำบลหย่วน  หย่วน 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน[8]
 เชียงม่วน (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  เชียงม่วน  บ้านมาง 2542  สุขาภิบาลเชียงม่วน
 ดอกคำใต้ (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ 2542  สุขาภิบาลบ้านถ้ำ
2  เทศบาลตำบลหนองหล่ม  หนองหล่ม 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม[6]
3  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ห้วยลาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน[4]
 ปง (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลงิม  งิม 2542  สุขาภิบาลงิม
2  เทศบาลตำบลปง  นาปรัง, ปง 2542  สุขาภิบาลปง
3  เทศบาลตำบลแม่ยม  ปง 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลปง[6]
 ภูกามยาว (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลดงเจน  ดงเจน, แม่อิง 2542  สุขาภิบาลดงเจน
 ภูซาง (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลสบบง  สบบง 2542  สุขาภิบาลสบบง
 แม่ใจ (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์[6]
2  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  บ้านเหล่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า[4]
3  เทศบาลตำบลป่าแฝก  ป่าแฝก 2552[10]  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4  เทศบาลตำบลแม่ใจ  แม่ใจ, ศรีถ้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ใจ
5  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  แม่ใจ 2552[67]  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ[6]
6  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ศรีถ้อย 2555[3]  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย[4]

จังหวัดแพร่[แก้]

ในเขตจังหวัดแพร่มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองแพร่ (9 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลช่อแฮ  ช่อแฮ  ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลช่อแฮ
2  เทศบาลตำบลทุ่งกวาว  ทุ่งกวาว  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาว
3  เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง  ทุ่งโฮ้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งโฮ้ง
4  เทศบาลตำบลบ้านถิ่น  บ้านถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น
5  เทศบาลตำบลป่าแมต  ป่าแมต  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต
6  เทศบาลตำบลแม่คำมี  แม่คำมี  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี
7  เทศบาลตำบลแม่หล่าย  แม่หล่าย 2542  สุขาภิบาลแม่หล่าย
8  เทศบาลตำบลวังหงส์  วังหงส์  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหงส์
9  เทศบาลตำบลสวนเขื่อน  สวนเขื่อน  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเขื่อน
 ร้องกวาง (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านเวียง  บ้านเวียง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง
2  เทศบาลตำบลร้องกวาง  ทุ่งศรี, ร้องเข็ม  ร้องกวาง  สุขาภิบาลร้องกวาง
 ลอง (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านปิน  บ้านปิน 2542  สุขาภิบาลบ้านปิน
2  เทศบาลตำบลปากกาง  ปากกาง  องค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง
3  เทศบาลตำบลแม่ปาน  แม่ปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาน
4  เทศบาลตำบลแม่ลานนา  ห้วยอ้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยอ้อ
5  เทศบาลตำบลเวียงต้า  เวียงต้า  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงต้า
6  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ห้วยอ้อ 2542  สุขาภิบาลห้วยอ้อ
 สูงเม่น (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลสูงเม่น  สูงเม่น 2542  สุขาภิบาลสูงเม่น
 เด่นชัย (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเด่นชัย  เด่นชัย, แม่จั๊วะ, ปงป่าหวาย 2542  สุขาภิบาลเด่นชัย
2  เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ปงป่าหวาย
3  เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  แม่จั๊วะ 2542  สุขาภิบาลแม่จั๊วะ
 สอง (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลสอง  บ้านหนุน, บ้านกลาง 2542  สุขาภิบาลสอง
2  เทศบาลตำบลห้วยหม้าย  ห้วยหม้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย
 วังชิ้น (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลวังชิ้น  วังชิ้น 2542  สุขาภิบาลวังชิ้น
 หนองม่วงไข่ (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่ 2542  สุขาภิบาลหนองม่วงไข่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขุนยวม (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลขุนยวม  ขุนยวม 2542  สุขาภิบาลขุนยวม
 ปาย (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลปาย  เวียงใต้ 2542  สุขาภิบาลปาย
 แม่ลาน้อย (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ลาน้อย
 แม่สะเรียง (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  แม่สะเรียง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง
2  เทศบาลตำบลแม่ยวม  แม่ยวม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
3  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บ้านกาศ, แม่สะเรียง 2542  สุขาภิบาลแม่สะเรียง

จังหวัดลำปาง[แก้]

ในเขตจังหวัดลำปาง มีเทศบาลตำบล 39 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำปาง (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลต้นธงชัย  ต้นธงชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัย
2  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  บ่อแฮ้ว 2542  สุขาภิบาลบ่อแฮ้ว
3  เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา  บุญนาคพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา
 เกาะคา (8 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเกาะคา  ศาลา, เกาะคา, ท่าผา 2542  สุขาภิบาลเกาะคา
2  เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว  เกาะคา  เทศบาลตำบลสบยาว
3  เทศบาลตำบลท่าผา  ท่าผา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
4  เทศบาลตำบลนาแก้ว  นาแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
5  เทศบาลตำบลลำปางหลวง  ลำปางหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางหลวง
6  เทศบาลตำบลวังพร้าว  วังพร้าว  องค์การบริหารส่วนตำบลวังพร้าว
7  เทศบาลตำบลศาลา  ศาลา  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลา
8  เทศบาลตำบลไหล่หิน  ไหล่หิน  องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่หิน
 งาว (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลหลวงใต้  หลวงใต้  องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้
2  เทศบาลตำบลหลวงเหนือ  หลวงเหนือ 2542  เทศบาลตำบลดอนไชย
 แจ้ห่ม (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลแจ้ห่ม  แจ้ห่ม 2542  สุขาภิบาลแจ้ห่ม
2  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  ทุ่งผึ้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผึ้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านสา  บ้านสา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา
 เถิน (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเถินบุรี  เถินบุรี  องค์การบริหารส่วนตำบลเถินบุรี
2  เทศบาลตำบลแม่มอก  แม่มอก  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มอก
3  เทศบาลตำบลเวียงมอก  เวียงมอก  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงมอก
 แม่ทะ (5 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลนาครัว  นาครัว  องค์การบริหารส่วนตำบลนาครัว
2  เทศบาลตำบลน้ำโจ้  น้ำโจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้
3  เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว  ป่าตัน  นาครัว 2542  สุขาภิบาลป่าตันนาครัว
4  เทศบาลตำบลแม่ทะ  แม่ทะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะ
5  เทศบาลตำบลสิริราช  สันดอนแก้ว  เทศบาลตำบลสันดอนแก้ว
 แม่พริก (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  พระบาทวังตวง  องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทวังตวง
2  เทศบาลตำบลแม่ปุ  แม่ปุ 2542  สุขาภิบาลแม่ปุ
3  เทศบาลตำบลแม่พริก  แม่พริก 2542  สุขาภิบาลแม่พริก
 แม่เมาะ (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลแม่เมาะ  แม่เมาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เมาะ
 เมืองปาน (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเมืองปาน  เมืองปาน  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน
 วังเหนือ (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
2  เทศบาลตำบลวังเหนือ  วังเหนือ 2542  สุขาภิบาลวังเหนือ
 สบปราบ (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลสบปราบ  สบปราบ 2542  สุขาภิบาลสบปราบ
 เสริมงาม (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลทุ่งงาม  ทุ่งงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งงาม
2  เทศบาลตำบลเสริมงาม  ทุ่งงาม, เสริมซ้าย, เสริมกลาง 2542  สุขาภิบาลเสริมงาม
3  เทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เสริมซ้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมซ้าย
 ห้างฉัตร (5 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลปงยางคก  ปงยางคก  องค์การบริหารส่วนตำบลปงยางคก
2  เทศบาลตำบลเมืองยาว  เมืองยาว  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาว
3  เทศบาลตำบลเวียงตาล  เวียงตาล 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล
4  เทศบาลตำบลห้างฉัตร  ห้างฉัตร 2542  สุขาภิบาลห้างฉัตร
5  เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล  ห้างฉัตร  องค์การบริหารส่วนตำบลห้างฉัตร

จังหวัดลำพูน[แก้]

ในเขตจังหวัดลำพูนมีเทศบาลตำบล 39 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลำพูน (14 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลต้นธง  ต้นธง  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง
2  เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง  บ้านแป้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น
3  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
4  เทศบาลตำบลบ้านแป้น  บ้านแป้น, หนองหนาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแป้น
5  เทศบาลตำบลประตูป่า  ประตูป่า  องค์การบริหารส่วนตำบลประตูป่า
6  เทศบาลตำบลป่าสัก  ป่าสัก  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
7  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้  มะเขือแจ้  องค์การบริหารส่วนตำบลมะเขือแจ้
8  เทศบาลตำบลริมปิง  ริมปิง 2542  สุขาภิบาลริมปิง
9  เทศบาลตำบลเวียงยอง  เวียงยอง  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง
10  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  ศรีบัวบาน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบัวบาน
11  เทศบาลตำบลหนองช้างคืน  หนองช้างคืน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างคืน
12  เทศบาลตำบลเหมืองง่า  เหมืองง่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองง่า
13  เทศบาลตำบลเหมืองจี้  เหมืองจี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองจี้
14  เทศบาลตำบลอุโมงค์  อุโมงค์ 2542  สุขาภิบาลอุโมงค์
 ทุ่งหัวช้าง (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  ทุ่งหัวช้าง 2542  สุขาภิบาลทุ่งหัวช้าง
 บ้านธิ (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านธิ  บ้านธิ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธิ
 บ้านโฮ่ง (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง  บ้านโฮ่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านโฮ่ง
2  เทศบาลตำบลศรีเตี้ย  ศรีเตี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเตี้ย
 ป่าซาง (4 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลป่าซาง  ปากบ่อง, ป่าซาง 2542  สุขาภิบาลป่าซาง
2  เทศบาลตำบลม่วงน้อย  ม่วงน้อย 2542  สุขาภิบาลม่วงน้อย
3  เทศบาลตำบลมะกอก  มะกอก  องค์การบริหารส่วนตำบลมะกอก
4  เทศบาลตำบลแม่แรง  แม่แรง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรง
 แม่ทา (7 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลทากาศ  ทากาศ, ทาขุมเงิน 2542  สุขาภิบาลทากาศ
2  เทศบาลตำบลทากาศเหนือ  ทากาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลทากาศ
3  เทศบาลตำบลทาขุมเงิน  ทาขุมเงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลทาขุมเงิน
4  เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง  ทาทุ่งหลวง  องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวง
5  เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ทาปลาดุก  องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก
6  เทศบาลตำบลทาสบชัย  ทาสบเส้า  องค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า
7  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  ทาสบเส้า 2542  สุขาภิบาลทาสบเส้า
 ลี้ (7 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลก้อ  ก้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลก้อ
2  เทศบาลตำบลดงดำ  ดงดำ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ
3  เทศบาลตำบลป่าไผ่  ป่าไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
4  เทศบาลตำบลแม่ตืน  แม่ตืน 2542  สุขาภิบาลแม่ตืน
5  เทศบาลตำบลลี้  ลี้  องค์การบริหารส่วนตำบลลี้
6  เทศบาลตำบลวังดิน  ลี้ 2542  สุขาภิบาลวังดิน
7  เทศบาลตำบลศรีวิชัย  ศรีวิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 เวียงหนองล่อง (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลวังผาง  วังผาง 2542  สุขาภิบาลวังผาง
2  เทศบาลตำบลหนองยวง  หนองยวง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยวง
3  เทศบาลตำบลหนองล่อง  หนองล่อง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุตรดิตถ์ (10 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา  คุ้งตะเภา  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภา
2  เทศบาลตำบลงิ้วงาม  งิ้วงาม  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
3  เทศบาลตำบลท่าเสา  ท่าเสา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
4  เทศบาลตำบลน้ำริด  น้ำริด  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริด
5  เทศบาลตำบลบ้านเกาะ  บ้านเกาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
6  เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม  บ้านด่านนาขาม 2542  สุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม
7  เทศบาลตำบลป่าเซ่า  ป่าเซ่า  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า
8  เทศบาลตำบลผาจุก  ผาจุก  องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก
9  เทศบาลตำบลวังกะพี้  วังกะพี้ 2542  สุขาภิบาลวังกะพี้
10  เทศบาลตำบลหาดกรวด  หาดกรวด  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดกรวด
 ตรอน (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลตรอน  วังแดง 2542  สุขาภิบาลตรอน
2  เทศบาลตำบลบ้านแก่ง  บ้านแก่ง 2542  สุขาภิบาลบ้านแก่ง
 ทองแสนขัน (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลทองแสนขัน  บ่อทอง 2542  สุขาภิบาลทองแสนขัน
 ท่าปลา (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลจริม  จริม  องค์การบริหารส่วนตำบลจริม
2  เทศบาลตำบลท่าปลา  ท่าปลา 2542  สุขาภิบาลท่าปลา
3  เทศบาลตำบลร่วมจิต  ร่วมจิต 2542  สุขาภิบาลร่วมจิต
 น้ำปาด (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลน้ำปาด  แสนตอ 2542  สุขาภิบาลน้ำปาด
 บ้านโคก (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก  บ้านโคก 2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
 พิชัย (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลท่าสัก  ท่าสัก 2542  สุขาภิบาลท่าสัก
2  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง 2542  สุขาภิบาลในเมือง
 ฟากท่า (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลฟากท่า  ฟากท่า, สองคอน 2542  สุขาภิบาลฟากท่า
 ลับแล (4 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ไผ่ล้อม, ทุ่งยั้ง 2542  สุขาภิบาลทุ่งยั้ง
2  เทศบาลตำบลพระเสด็จ  ทุ่งยั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง
3  เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ  ศรีพนมมาศ 2487
4  เทศบาลตำบลหัวดง  แม่พูล 2542  สุขาภิบาลหัวดง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองกาฬสินธุ์ (15 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลกลางหมื่น  กลางหมื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางหมื่น
2  เทศบาลตำบลขมิ้น  ขมิ้น  องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
3  เทศบาลตำบลเชียงเครือ  เชียงเครือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
4  เทศบาลตำบลนาจารย์  นาจารย์  ไผ่, ภูปอ 2542  สุขาภิบาลนาจารย์
5  เทศบาลตำบลบึงวิชัย  บึงวิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงวิชัย
6  เทศบาลตำบลไผ่  ไผ่  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
7  เทศบาลตำบลโพนทอง  โพนทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
8  เทศบาลตำบลภูดิน  ภูดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน
9  เทศบาลตำบลภูปอ  ภูปอ  องค์การบริหารส่วนตำบลภูปอ
10  เทศบาลตำบลลำคลอง  ลำคลอง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำคลอง
11  เทศบาลตำบลลำพาน  ลำพาน  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพาน
12  เทศบาลตำบลหนองสอ  ลำปาว  ลำคลอง 2542  สุขาภิบาลหนองสอ
13  เทศบาลตำบลหลุบ  หลุบ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบ
14  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  ห้วยโพธิ์  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
15  เทศบาลตำบลเหนือ  เหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือ
 กมลาไสย (5 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลกมลาไสย  กมลาไสย, หลักเมือง 2542  สุขาภิบาลกมลาไสย
2  เทศบาลตำบลดงลิง  ดงลิง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลิง
3  เทศบาลตำบลธัญญา  ธัญญา 2542  สุขาภิบาลธัญญา
4  เทศบาลตำบลหนองแปน  หนองแปน 2542  สุขาภิบาลหนองแปน
5  เทศบาลตำบลหลักเมือง  หลักเมือง  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเมือง
 กุฉินารายณ์ (4 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลกุดหว้า  กุดหว้า 2542  สุขาภิบาลกุดหว้า
2  เทศบาลตำบลจุมจัง  จุมจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
3  เทศบาลตำบลนาขาม  นาขาม  องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม
4  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่  เหล่าใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าใหญ่
 เขาวง (4 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลกุดสิม  กุดปลาเค้า  คุ้มเก่า, กุดสิมคุ้มใหม่ 2542  สุขาภิบาลกุดสิม
2  เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่  กุดสิมคุ้มใหม่  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
3  เทศบาลตำบลสงเปลือย  สงเปลือย  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
4  เทศบาลตำบลสระพังทอง  สระพังทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังทอง
 คำม่วง (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลคำม่วง  ทุ่งคลอง 2542  สุขาภิบาลคำม่วง
2  เทศบาลตำบลนาทัน  นาทัน  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทัน
3  เทศบาลตำบลโพน  โพน 2542  สุขาภิบาลโพน
 ฆ้องชัย (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ฆ้องชัยพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลฆ้องชัยพัฒนา
 ดอนจาน (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลดอนจาน  ดอนจาน  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจาน
2  เทศบาลตำบลม่วงนา  ม่วงนา  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงนา
 ท่าคันโท (5 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลกุดจิก  กุดจิก  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
2  เทศบาลตำบลกุงเก่า  กุงเก่า  องค์การบริหารส่วนตำบลกุงเก่า
3  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์  ดงสมบูรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสมบูรณ์
4  เทศบาลตำบลท่าคันโท  ท่าคันโท  นาตาล 2542  สุขาภิบาลท่าคันโท
5  เทศบาลตำบลนาตาล  นาตาล  องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
 นาคู (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลนาคู  นาคู 2542  สุขาภิบาลนาคู
2  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง  ภูแล่นช้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแล่นช้าง
 นามน (2 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลนามน  นามน 2542  สุขาภิบาลนามน
2  เทศบาลตำบลสงเปลือย  สงเปลือย  องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปลือย
 ยางตลาด (8 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลเขาพระนอน  เขาพระนอน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระนอน
2  เทศบาลตำบลโคกศรี  อุ่มเม่า, ดอนสมบูรณ์ 2542  สุขาภิบาลโคกศรี
3  เทศบาลตำบลโนนสูง  โนนสูง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
4  เทศบาลตำบลบัวบาน  บัวบาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวบาน
5  เทศบาลตำบลยางตลาด  ยางตลาด 2542  สุขาภิบาลยางตลาด
6  เทศบาลตำบลหัวนาคำ  หัวนาคำ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
7  เทศบาลตำบลอิตื้อ  อิตื้อ  องค์การบริหารส่วนตำบลอิตื้อ
8  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า  อุ่มเม่า  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า
 ร่องคำ (1 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลร่องคำ  ร่องคำ 2542  สุขาภิบาลร่องคำ
 สมเด็จ (5 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลแซงบาดาล  แซงบาดาล  องค์การบริหารส่วนตำบลแซงบาดาล
2  เทศบาลตำบลผาเสวย  ผาเสวย  องค์การบริหารส่วนตำบลผาเสวย
3  เทศบาลตำบลมหาไชย  มหาไชย  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย
4  เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว  ลำห้วยหลัว  องค์การบริหารส่วนตำบลลำห้วยหลัว
5  เทศบาลตำบลสมเด็จ  สมเด็จ 2542  สุขาภิบาลสมเด็จ
 สหัสขันธ์ (6 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลนามะเขือ  นามะเขือ  องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ
2  เทศบาลตำบลนิคม  นิคม  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
3  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง  โนนน้ำเกลี้ยง  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
4  เทศบาลตำบลโนนบุรี  โนนบุรี 2542  สุขาภิบาลโนนบุรี
5  เทศบาลตำบลโนนศิลา  โนนศิลา  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลา
6  เทศบาลตำบลภูสิงห์  ภูสิงห์  องค์การบริหารส่วนตำบลภูสิงห์
 หนองกุงศรี (7 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลคำก้าว  หนองกุงศรี  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
2  เทศบาลตำบลดงมูล  ดงมูล  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูล
3  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี  หนองกุงศรี, ลำหนองแสน 2542  สุขาภิบาลหนองกุงศรี
4  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
5  เทศบาลตำบลหนองสรวง  หนองสรวง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
6  เทศบาลตำบลหนองหิน  หนองหิน, ดงมูล 2542  สุขาภิบาลหนองหิน
7  เทศบาลตำบลหนองใหญ่  หนองใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 ห้วยผึ้ง (3 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลคำบง  คำบง  องค์การบริหารส่วนตำบลคำบล
2  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร  หนองอิบุตร  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร
3  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง  นิคมห้วยผึ้ง 2542  สุขาภิบาลห้วยผึ้ง
 ห้วยเม็ก (4 แห่ง) 1  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว  คำเหมือดแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลคำเหมือดแก้ว
2  เทศบาลตำบลคำใหญ่  คำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลคำใหญ่
3  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง  ห้วยเม็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก
4  เทศบาลตำบลห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก 2542  สุขาภิบาลห้วยเม็ก

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

ในเขตจังหวัดขอนแก่น มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

  1. อำเภอ
ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองขอนแก่น 1  เทศบาลตำบลท่าพระ  ท่าพระ    2542 สุขาภิบาลท่าพระ
2  เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
3  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  บ้านเป็ด    2542 สุขาภิบาลบ้านเป็ด
4  เทศบาลตำบลสาวะถี  สาวะถี     องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี
5  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
6  เทศบาลตำบลโนนท่อน  โนนท่อน     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่อน
7  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ      
8  เทศบาลตำบลหนองตูม  หนองตูม     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
9  เทศบาลตำบลพระลับ  พระลับ     องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ
10  เทศบาลตำบลบึงเนียม  บึงเนียม     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
11  เทศบาลตำบลดอนหัน  ดอนหัน     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 กระนวน 1  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง      
2  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  น้ำอ้อม      
 เขาสวนกวาง 1  เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง    เขาสวนกวาง,คำม่วง  2542  สุขาภิบาลเขาสวนกวาง
2  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 โคกโพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก  2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  โพธิ์ไชย     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
3  เทศบาลตำบลนาแพง  นาแพง     องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง
4  เทศบาลตำบลภูผาแดง บ้านโคก    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านโคก
 ชนบท 1  เทศบาลตำบลชนบท ชนบท    สุขาภิบาลชนบท
2  เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ชนบท    องค์การบริการส่วนตำบลชนบท
 ชุมแพ 1  เทศบาลตำบลหนองไผ่    หนองไผ่  2542  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
2  เทศบาลตำบลโนนหัน    โนนหัน,โนนสะอาด    สุขาภิบาลโนนหัน
3  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  หนองเสาเล้า      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสาเล้า
4  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์    โนนอุดม,ขัวเรียง    สุขาภิบาลโคกสูงสัมพันธ์
5  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
6  เทศบาลตำบลนาเพียง  นาเพียง      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 ซำสูง 1  เทศบาลตำบลซำสูง  กระนวน   2542 สุขาภิบาลซำสูง
 น้ำพอง 1  เทศบาลตำบลน้ำพอง  น้ำพอง      
2  เทศบาลตำบลวังชัย  วังชัย      
3  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ลำน้ำพอง      
4  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  กุดน้ำใส      
5  เทศบาลตำบลม่วงหวาน  ม่วงหวาน      
 โนนศิลา 1  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา, บ้านหัน  2542  สุขาภิบาลโนนศิลา
 บ้านไผ่ 1  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง  2552  องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 บ้านฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง      
2  เทศบาลตำบลโคกงาม  โคกงาม      
3  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง  โนนฆ้อง      
4  เทศบาลตำบลป่ามะนาว  ป่ามะนาว      
 บ้านแฮด 1  เทศบาลตำบลบ้านแฮด    บ้านแฮด  2542  สุขาภิบาลบ้านแฮด
2  เทศบาลตำบลวังสวรรค์  บ้านแฮด    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแฮด
3  เทศบาลตำบลโคกสำราญ  โคกสำราญ      
 เปือยน้อย 1  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  เปือยน้อย,สระแก้ว 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลเปือยน้อย
2  เทศบาลตำบลสระแก้ว  สระแก้ว,เปือยน้อย  องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว
 พระยืน 1  เทศบาลตำบลพระยืน พระยืน 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลพระยืน
2  เทศบาลตำบลบ้านโต้น  บ้านโต้น   25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลบ้านโต้น

*ยุบสภาตำบลบ้านโต้น รวมกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น

3  เทศบาลตำบลพระบุ  พระบุ      
 ภูผาม่าน 1  เทศบาลตำบลภูผาม่าน  ภูผาม่าน      
2  เทศบาลตำบลโนนคอม  โนนคอม      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม
 ภูเวียง 1  เทศบาลตำบลภูเวียง  ภูเวียง    2542  สุขาภิบาลบ้านเรือ
 มัญจาคีรี 1  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี    กุดเค้า  2542  สุขาภิบาลมัญจาคีรี
2  เทศบาลตำบลนาข่า  นาข่า      
 เวียงเก่า 1  เทศบาลตำบลในเมือง  เวียงเก่า     องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 แวงน้อย 1  เทศบาลตำบลแวงน้อย  แวงน้อย 2542   สุขาภิบาลแวงน้อย
2  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ก้านเหลือง    2552  องค์การบริการส่วนตำบลก้านเหลือง
 แวงใหญ่ 1  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  แวงใหญ่    2542  สุขาภิบาลแวงใหญ่
 สีชมพู 1  เทศบาลตำบลสีชมพู  สีชมพู    2542  
2  เทศบาลตำบลนาจาน  นาจาน      
3  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม  วังเพิ่ม      
 หนองนาคำ 1  เทศบาลตำบลหนองนาคำ  บ้านโคก      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลขนวน  ขนวน    2558  องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
 หนองเรือ 1  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ    2542  
2  เทศบาลตำบลดอนโมง    จระเข้    
3  เทศบาลตำบลหนองแก  -  กุดกว้าง,โนนสะอาด    
4  เทศบาลตำบลโนนทอง  โนนทอง      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5  เทศบาลตำบลยางคำ  ยางคำ      
6  เทศบาลตำบลกุดกว้าง    กุดกว้าง    
7  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    
8  เทศบาลตำบลบ้านผือ  บ้านผือ      
 หนองสองห้อง 1  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง   2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
 อุบลรัตน์ 1  เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์    2542  สุขาภิบาลเขื่อนอุบลรัตน์
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง      
3  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ      

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยภูมิ 1  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
2  เทศบาลตำบลชีลอง  ชีลอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  บ้านค่าย 2542  สุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
4  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  กุดตุ้ม, ลาดใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดใหญ่
 เกษตรสมบูรณ์ 1  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเป้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
 แก้งคร้อ 1  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ช่องสามหมอ, หนองไผ่ 2542  สุขาภิบาลแก้งคร้อ
2  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม 2542  สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม
3  เทศบาลตำบลหนองสังข์  หนองสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
 คอนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  คอนสวรรค์, โคกมั่งงอย 2542  สุขาภิบาลคอนสวรรค์
 คอนสาร 1  เทศบาลตำบลคอนสาร  คอนสาร, ดงบัง 2542  สุขาภิบาลคอนสาร
2  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  ทุ่งลุยลาย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
3  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 จัตุรัส 1  เทศบาลตำบลจัตุรัส  บ้านกอก 2542  สุขาภิบาลจัตุรัส
2  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลหนองบัวโคก
3  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่
 เทพสถิต 1  เทศบาลตำบลเทพสถิต  วะตะแบก 2542  สุขาภิบาลเทพสถิต
 บ้านเขว้า 1  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  ตลาดแร้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง
2  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บ้านเขว้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  บ้านเขว้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเขว้า
4  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ลุ่มลำชี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี
 บ้านแท่น 1  เทศบาลตำบลบ้านเต่า  บ้านเต่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
2  เทศบาลตำบลบ้านแท่น  บ้านแท่น 2542  สุขาภิบาลบ้านแท่น
 บำเหน็จณรงค์ 1  เทศบาลตำบลบ้านเพชร  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชร
2  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  บ้านชวน 2542  สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์
 ภูเขียว 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว
4  เทศบาลตำบลภูเขียว  ผักปัง 2542  เทศบาลตำบลผักปัง
 หนองบัวแดง 1  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  หนองบัวแดง 2542  สุขาภิบาลหนองบัวแดง
2  เทศบาลตำบลหลวงศิริ  หนองบัวแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
 หนองบัวระเหว 1  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  โคกสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
2  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว 2542  สุขาภิบาลหนองบัวระเหว
3  เทศบาลตำบลห้วยแย้  ห้วยแย้ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแย้

จังหวัดนครพนม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครพนม มีเทศบาลตำบล 21 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าอุเทน 1  เทศบาลตำบลท่าอุเทน  ท่าอุเทน 2542  สุขาภิบาลท่าอุเทน
2  เทศบาลตำบลเวินพระบาท  เวินพระบาท 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท
 ธาตุพนม 1  เทศบาลตำบลธาตุพนม  ธาตุพนม, ธาตุพนมเหนือ 2542  สุขาภิบาลธาตุพนม
2  เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้  ธาตุพนม, ธาตุพนมเหนือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุพนม
3  เทศบาลตำบลนาหนาด  นาหนาด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนาด
4  เทศบาลตำบลน้ำก่ำ  น้ำก่ำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก่ำ
5  เทศบาลตำบลฝั่งแดง  ฝั่งแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
 นาแก 1  เทศบาลตำบลนาแก  นาแก 2542  สุขาภิบาลนาแก
2  เทศบาลตำบลพระซอง  พระซอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพระซอง
 นาหว้า 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
2  เทศบาลตำบลนาหว้า  นางัว, นาหว้า 2542  สุขาภิบาลนาหว้า
 บ้านแพง 1  เทศบาลตำบลบ้านแพง  บ้านแพง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพง
 ปลาปาก 1  เทศบาลตำบลปลาปาก  ปลาปาก 2542  สุขาภิบาลปลาปาก
 โพนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลโพนสวรรค์  โพนจาน, โพนสวรรค์ 2542  สุขาภิบาลโพนสวรรค์
 เมืองนครพนม 1  เทศบาลตำบลหนองญาติ  หนองญาติ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองญาติ
 เรณูนคร 1  เทศบาลตำบลเรณูนคร  โพนทอง, เรณู 2542  สุขาภิบาลเรณูนคร
 ศรีสงคราม 1  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
2  เทศบาลตำบลบ้านข่า  บ้านข่า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่า
3  เทศบาลตำบลศรีสงคราม  ศรีสงคราม 2542  สุขาภิบาลศรีสงคราม
4  เทศบาลตำบลสามผง  สามผง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสามผง
5  เทศบาลตำบลหาดแพง  หาดแพง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

จังหวัดบึงกาฬ[แก้]

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองบึงกาฬ 1  เทศบาลตำบลโคกก่อง  โคกก่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
2  เทศบาลตำบลไคสี  ไคสี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
3  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โนนสว่าง 2551  เทศบาลตำบลหนองเข็ง
4  เทศบาลตำบลหนองเลิง  หนองเลิง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง
5  เทศบาลตำบลหอคำ  หอคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
 เซกา 1  เทศบาลตำบลซาง  ซาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซาง
2  เทศบาลตำบลท่าสะอาด  ท่าสะอาด 2542  สุขาภิบาลท่าสะอาด
3  เทศบาลตำบลป่งไฮ  ป่งไฮ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ
4  เทศบาลตำบลศรีพนา  เซกา 2542  สุขาภิบาลศรีพนา
 โซ่พิสัย 1  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  โซ่ 2542  สุขาภิบาลโซ่พิสัย
 บึงโขงหลง 1  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง 2542  สุขาภิบาลบึงโขงหลง
2  เทศบาลตำบลบึงงาม  บึงโขงหลง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
 ปากคาด 1  เทศบาลตำบลปากคาด  โนนศิลา, ปากคาด 2542  สุขาภิบาลปากคาด
 พรเจริญ 1  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง 2542  สุขาภิบาลดอนหญ้านาง
2  เทศบาลตำบลพรเจริญ  พรเจริญ 2542  สุขาภิบาลพรเจริญ
3  เทศบาลตำบลศรีสำราญ  ศรีสำราญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ศรีวิไล 1  เทศบาลตำบลศรีวิไล  ศรีวิไล 2542  สุขาภิบาลศรีวิไล

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ มีเทศบาลตำบล 60 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กระสัง 1  เทศบาลตำบลกระสัง  กระสัง 2542  สุขาภิบาลกระสัง
2  เทศบาลตำบลสองชั้น  สองชั้น 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสองชั้น
3  เทศบาลตำบลหนองเต็ง  หนองเต็ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
4  เทศบาลตำบลอุดมธรรม  กระสัง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง
 คูเมือง 1  เทศบาลตำบลคูเมือง  คูเมือง, หนองขมาร 2542  สุขาภิบาลคูเมือง
2  เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ  คูเมือง, หินเหล็กไฟ 2542  สุขาภิบาลหินเหล็กไฟ
 แคนดง 1  เทศบาลตำบลแคนดง  แคนดง 2542  สุขาภิบาลแคนดง
 เฉลิมพระเกียรติ 1  เทศบาลตำบลถาวร  ถาวร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลถาวร
2  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง  ตาเป๊ก  อีสานเขต 2542  สุขาภิบาลพนมรุ้ง
3  เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา  ยายแย้มวัฒนา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลยายแย้มวัฒนา
 ชำนิ 1  เทศบาลตำบลชำนิ  ชำนิ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชำนิ
2  เทศบาลตำบลหนองปล่อง  หนองปล่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล่อง
 นางรอง 1  เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง  ทุ่งแสงทอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแสงทอง
 นาโพธิ์ 1  เทศบาลตำบลนาโพธิ์  นาโพธิ์, ศรีสว่าง 2542  สุขาภิบาลนาโพธิ์
 โนนดินแดง 1  เทศบาลตำบลโนนดินแดง  โนนดินแดง, ส้มป่อย 2542  สุขาภิบาลโนนดินแดง
 โนนสุวรรณ 1  เทศบาลตำบลโกรกแก้ว  โกรกแก้ว 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกแก้ว
2  เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ  โกรกแก้ว, โนนสุวรรณ 2542  สุขาภิบาลโนนสุวรรณ
 บ้านกรวด 1  เทศบาลตำบลจันทบเพชร  จันทบเพชร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจันทบเพชร
2  เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  ปราสาท 2542  สุขาภิบาลตลาดนิคมปราสาท
3  เทศบาลตำบลโนนเจริญ  โนนเจริญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเจริญ
4  เทศบาลตำบลบ้านกรวด  บ้านกรวด, ปราสาท 2542  สุขาภิบาลบ้านกรวด
5  เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์  บ้านกรวด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรวด
6  เทศบาลตำบลบึงเจริญ  บึงเจริญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเจริญ
7  เทศบาลตำบลปราสาท  ปราสาท 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
8  เทศบาลตำบลหนองไม้งาม  หนองไม้งาม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้งาม
 บ้านด่าน 1  เทศบาลตำบลบ้านด่าน  บ้านด่าน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน
2  เทศบาลตำบลปราสาท  ปราสาท 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
 บ้านใหม่ไชยพจน์ 1  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์  ทองหลาง, หนองแวง 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
 ประโคนชัย 1  เทศบาลตำบลเขาคอก  เขาคอก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
2  เทศบาลตำบลโคกม้า  โคกม้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม้า
3  เทศบาลตำบลประโคนชัย  ประโคนชัย 2542  สุขาภิบาลประโคนชัย
4  เทศบาลตำบลแสลงโทน  แสลงโทน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงโทน
 ปะคำ 1  เทศบาลตำบลปะคำ  ปะคำ 2542  สุขาภิบาลปะคำ
 พลับพลาชัย 1  เทศบาลตำบลโคกขมิ้น  โคกขมิ้น 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น
2  เทศบาลตำบลจันดุม  จันดุม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจันดุม
3  เทศบาลตำบลพลับพลาชัย  สะเดา 2542  สุขาภิบาลพลับพลาชัย
 พุทไธสง 1  เทศบาลตำบลพุทไธสง  บ้านจาน, พุทไธสง, มะเฟือง 2542  สุขาภิบาลพุทไธสง
 เมืองบุรีรัมย์ 1  เทศบาลตำบลบ้านบัว  บ้านบัว 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
2  เทศบาลตำบลหนองตาด  หนองตาด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาด
3  เทศบาลตำบลหลักเขต  หลักเขต 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเขต
4  เทศบาลตำบลอิสาณ  อิสาณ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลอิสาณ
 ละหานทราย 1  เทศบาลตำบลตาจง  ตาจง 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลตาจง
2  เทศบาลตำบลละหานทราย  ละหานทราย 2542  สุขาภิบาลละหานทราย
3  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่  สำโรงใหม่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงใหม่
4  เทศบาลตำบลหนองตะครอง  หนองตะครอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะครอง
5  เทศบาลตำบลหนองแวง  หนองแวง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
 ลำปลายมาศ 1  เทศบาลตำบลทะเมนชัย  ทะเมนชัย, หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลทะเมนชัย
2  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ  ลำปลายมาศ  หนองคู, หินโคน 2542  สุขาภิบาลลำปลายมาศ
 สตึก 1  เทศบาลตำบลดอนมนต์  ดอนมนต์ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์
2  เทศบาลตำบลศรีสตึก  สตึก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก
3  เทศบาลตำบลสตึก  นิคม, สตึก 2542  สุขาภิบาลสตึก
4  เทศบาลตำบลสะแก  สะแก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแก
 หนองกี่ 1  เทศบาลตำบลดอนอะราง  ดอนอะราง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนอะราง
2  เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี  หนองกี่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
3  เทศบาลตำบลหนองกี่  ทุ่งกระตาดพัฒนา, ทุ่งกระเต็น, หนองกี่ 2542  สุขาภิบาลหนองกี่
 หนองหงส์ 1  เทศบาลตำบลหนองหงส์  สระแก้ว 2542  สุขาภิบาลหนองหงส์
2  เทศบาลตำบลห้วยหิน  ห้วยหิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
 ห้วยราช 1  เทศบาลตำบลโคกเหล็ก  โคกเหล็ก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเหล็ก
2  เทศบาลตำบลสามแวง  สามแวง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสามแวง
3  เทศบาลตำบลห้วยราช  ห้วยราชา  ห้วยราช 2542  สุขาภิบาลห้วยราช

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

ในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กันทรวิชัย 1  เทศบาลตำบลขามเรียง  ขามเรียง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง
2  เทศบาลตำบลโคกพระ  โคกพระ 2542  สุขาภิบาลโคกพระ
3  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  ท่าขอนยาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยาง
 แกดำ 1  เทศบาลตำบลแกดำ  แกดำ 2542  สุขาภิบาลแกดำ
2  เทศบาลตำบลมิตรภาพ  มิตรภาพ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
 โกสุมพิสัย 1  เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย  หัวขวาง 2542  เทศบาลตำบลหัวขวาง
 ชื่นชม 1  เทศบาลตำบลกุดปลาดุก  กุดปลาดุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก
2  เทศบาลตำบลหนองกุง  หนองกุง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง
 เชียงยืน 1  เทศบาลตำบลเชียงยืน  เชียงยืน 2542  สุขาภิบาลเชียงยืน
2  เทศบาลตำบลโพนทอง  โพนทอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 นาเชือก 1  เทศบาลตำบลนาเชือก  เขวาไร่, นาเชือก 2542  สุขาภิบาลนาเชือก
 นาดูน 1  เทศบาลตำบลนาดูน  นาดูน  พระธาตุ 2542  สุขาภิบาลนาดูน
2  เทศบาลตำบลหนองไผ่  หนองไผ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
3  เทศบาลตำบลหัวดง  หัวดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
 บรบือ 1  เทศบาลตำบลบรบือ  บรบือ 2542  สุขาภิบาลบรบือ
 พยัคฆภูมิพิสัย 1  เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย  ปะหลาน, ลานสะแก 2542  สุขาภิบาลพยัคฆภูมิพิสัย
 เมืองมหาสารคาม 1  เทศบาลตำบลแวงน่าง  แวงน่าง 2542  สุขาภิบาลแวงน่าง
 วาปีปทุม 1  เทศบาลตำบลวาปีปทุม  หนองแสง 2542  เทศบาลตำบลหนองแสง

จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

ในเขตจังหวัดมุกดาหาร มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 คำชะอี 1  เทศบาลตำบลคำชะอี  น้ำเที่ยง 2542  สุขาภิบาลคำชะอี
 ดงหลวง 1  เทศบาลตำบลกกตูม  กกตูม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกตูม
2  เทศบาลตำบลดงหลวง  ดงหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดงหลวง
3  เทศบาลตำบลหนองแคน  หนองแคน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน
 ดอนตาล 1  เทศบาลตำบลดอนตาล  ดอนตาล 2542  สุขาภิบาลดอนตาล
2  เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก  ดอนตาล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล
3  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
 นิคมคำสร้อย 1  เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย  โชคชัย, นากอก, นิคมคำสร้อย 2542  สุขาภิบาลนิคมคำสร้อย
2  เทศบาลตำบลร่มเกล้า  ร่มเกล้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเกล้า
 เมืองมุกดาหาร 1  เทศบาลตำบลคำป่าหลาย  คำป่าหลาย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคำป่าหลาย
2  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  คำอาฮวน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคำอาฮวน
3  เทศบาลตำบลดงมอน  ดงมอน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมอน
4  เทศบาลตำบลดงเย็น  ดงเย็น 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น
5  เทศบาลตำบลนาสีนวน  นาสีนวน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
6  เทศบาลตำบลนาโสก  นาโสก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสก
7  เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่  บางทรายใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายใหญ่
8  เทศบาลตำบลผึ่งแดด  ผึ่งแดด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลผึ่งแดด
9  เทศบาลตำบลโพนทราย  โพนทราย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทราย
10  เทศบาลตำบลมุก  มุกดาหาร 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลมุกดาหาร
 หนองสูง 1  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
2  เทศบาลตำบลภูวง  ภูวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลภูวง
3  เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ  หนองสูง, หนองสูงเหนือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ
 หว้านใหญ่ 1  เทศบาลตำบลชะโนด  ชะโนด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนด
2  เทศบาลตำบลหว้านใหญ่  หว้านใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านใหญ่

จังหวัดยโสธร[แก้]

ในเขตจังหวัดยโสธร มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กุดชุม 1  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา  กุดชุม, โนนเปือย 2542  สุขาภิบาลกุดชุมพัฒนา
 ค้อวัง 1  เทศบาลตำบลค้อวัง  ค้อวัง 2542  สุขาภิบาลค้อวัง
 คำเขื่อนแก้ว 1  เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  ลุมพุก 2542  สุขาภิบาลคำเขื่อนแก้ว
2  เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่  ดงแคนใหญ่ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแคนใหญ่
 ทรายมูล 1  เทศบาลตำบลทรายมูล  ทรายมูล 2542  สุขาภิบาลทรายมูล
2  เทศบาลตำบลนาเวียง  นาเวียง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง
 ไทยเจริญ 1  เทศบาลตำบลคำเตย  คำเตย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
 ป่าติ้ว 1  เทศบาลตำบลป่าติ้ว  โพธิ์ไทร 2542  สุขาภิบาลป่าติ้ว
 มหาชนะชัย 1  เทศบาลตำบลฟ้าหยาด  ฟ้าหยาด 2542  สุขาภิบาลฟ้าหยาด
 เมืองยโสธร 1  เทศบาลตำบลเดิด  เดิด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเดิด
2  เทศบาลตำบลตาดทอง  ตาดทอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง
3  เทศบาลตำบลทุ่งแต้  ทุ่งแต้ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแต้
4  เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่  น้ำคำใหญ่ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำใหญ่
5  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
 เลิงนกทา 1  เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี  กุดเชียงหมี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเชียงหมี
2  เทศบาลตำบลกุดแห่  กุดแห่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
3  เทศบาลตำบลบุ่งค้า  บุ่งค้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งค้า
4  เทศบาลตำบลเลิงนกทา  สวาท 2542  สุขาภิบาลเลิงนกทา
5  เทศบาลตำบลศรีแก้ว  ศรีแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว
6  เทศบาลตำบลสวาท  สวาท 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสวาท
7  เทศบาลตำบลสามแยก  สามแยก 2542  สุขาภิบาลสามแยก
8  เทศบาลตำบลสามัคคี  สามัคคี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี
9  เทศบาลตำบลห้องแซง  ห้องแซง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีเทศบาลตำบล 72 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เกษตรวิสัย 1  เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์  กู่กาสิงห์ 2542  สุขาภิบาลกู่กาสิงห์
2  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  เกษตรวิสัย 2542  สุขาภิบาลเกษตรวิสัย
3  เทศบาลตำบลเมืองบัว  เมืองบัว 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว
 จตุรพักตรพิมาน 1  เทศบาลตำบลโคกล่าม  โคกล่าม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
2  เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน  หัวช้าง 2542  สุขาภิบาลจตุรพักตรพิมาน
3  เทศบาลตำบลดงแดง  ดงแดง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง
4  เทศบาลตำบลเมืองหงส์  เมืองหงส์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหงส์
5  เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า  ลิ้นฟ้า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
6  เทศบาลตำบลหนองผือ  หนองผือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
7  เทศบาลตำบลหัวช้าง  หัวช้าง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง
 จังหาร 1  เทศบาลตำบลจังหาร  จังหาร 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลจังหาร
2  เทศบาลตำบลดงสิงห์  ดงสิงห์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์
3  เทศบาลตำบลดินดำ  ดินดำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลดินดำ
4  เทศบาลตำบลผักแว่น  ผักแว่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น
 เชียงขวัญ 1  เทศบาลตำบลเชียงขวัญ  เชียงขวัญ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงขวัญ
 ธวัชบุรี 1  เทศบาลตำบลนิเวศน์  นิเวศน์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนิเวศน์
2  เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์  นิเวศน์ 2542  สุขาภิบาลบ้านนิเวศน์ (บ้านนิเวสน์)
3  เทศบาลตำบลธงธานี  ธงธานี  บึงนคร 2542  สุขาภิบาลธงธานี
4  เทศบาลตำบลมะอึ  มะอึ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลมะอึ
5  เทศบาลตำบลอุ่มเม้า  อุ่มเม้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม้า
 ปทุมรัตต์ 1  เทศบาลตำบลโนนสวรรค์  โนนสวรรค์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์
2  เทศบาลตำบลปทุมรัตต์  โนนสง่า, บัวแดง 2542  สุขาภิบาลปทุมรัตต์
3  เทศบาลตำบลโพนสูง  โพนสูง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
 พนมไพร 1  เทศบาลตำบลพนมไพร  พนมไพร 2542  สุขาภิบาลพนมไพร
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  โพธิ์ชัย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
 โพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลคำพอุง  คำพอุง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพอุง
2  เทศบาลตำบลชัยวารี  ขามเปี้ย 2542  สุขาภิบาลชัยวารี
3  เทศบาลตำบลเชียงใหม่  เชียงใหม่ 2542  สุขาภิบาลเชียงใหม่
4  เทศบาลตำบลอัคคะคำ  อัคคะคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลอัคคะคำ
 โพนทราย 1  เทศบาลตำบลโพนทราย  โพนทราย 2542  สุขาภิบาลโพนทราย
2  เทศบาลตำบลสามขา  สามขา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
 โพนทอง 1  เทศบาลตำบลโคกกกม่วง  โคกกกม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกม่วง
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
3  เทศบาลตำบลโนนชัยศรี  โนนชัยศรี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยศรี
4  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  โพธิ์ทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
5  เทศบาลตำบลโพนทอง  แวง, สระนกแก้ว 2542  เทศบาลตำบลแวง
6  เทศบาลตำบลแวง  แวง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแวง
 เมยวดี 1  เทศบาลตำบลชมสะอาด  ชมสะอาด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชมสะอาด
2  เทศบาลตำบลชุมพร  ชุมพร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพร
3  เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ  บุ่งเลิศ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ
4  เทศบาลตำบลเมยวดี  เมยวดี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมยวดี
 เมืองร้อยเอ็ด 1  เทศบาลตำบลโนนตาล  โนนตาล 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
2  เทศบาลตำบลปอภาร  ปอภาร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปอภาร
3  เทศบาลตำบลสีแก้ว  สีแก้ว 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้ว
 เมืองสรวง 1  เทศบาลตำบลกกกุง  กกกุง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกกุง
2  เทศบาลตำบลคูเมือง  คูเมือง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
3  เทศบาลตำบลเมืองสรวง  เมืองสรวง, หนองผือ 2542  สุขาภิบาลเมืองสรวง
4  เทศบาลตำบลหนองหิน  หนองหิน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
 ศรีสมเด็จ 1  เทศบาลตำบลบ้านบาก  บ้านบาก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  โพธิ์ทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
3  เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ  ศรีสมเด็จ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
 สุวรรณภูมิ 1  เทศบาลตำบลจำปาขัน  จำปาขัน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาขัน
2  เทศบาลตำบลดอกไม้  ดอกไม้ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลดอกไม้
3  เทศบาลตำบลทุ่งกุลา  ทุ่งกุลา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
4  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ทุ่งหลวง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
5  เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ  สระคู 2542  เทศบาลตำบลสระคู
6  เทศบาลตำบลหินกอง  หินกอง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง
 เสลภูมิ 1  เทศบาลตำบลเกาะแก้ว  เกาะแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
2  เทศบาลตำบลขวาว  ขวาว 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลขวาว
3  เทศบาลตำบลท่าม่วง  ท่าม่วง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
4  เทศบาลตำบลนาเมือง  นาเมือง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมือง
5  เทศบาลตำบลนาแซง  นาแซง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง
6  เทศบาลตำบลพรสวรรค์  พรสวรรค์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์
7  เทศบาลตำบลเมืองไพร  เมืองไพร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไพร
8  เทศบาลตำบลวังหลวง  วังหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง
9  เทศบาลตำบลเสลภูมิ  กลาง, ขวัญเมือง  นาเมือง 2542  เทศบาลตำบลกลาง
10  เทศบาลตำบลหนองหลวง  หนองหลวง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 หนองพอก 1  เทศบาลตำบลท่าสีดา  ท่าสีดา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสีดา
2  เทศบาลตำบลหนองพอก  รอบเมือง, หนองพอก 2542  สุขาภิบาลหนองพอก
 หนองฮี 1  เทศบาลตำบลหนองฮี  หนองฮี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี
 อาจสามารถ 1  เทศบาลตำบลโพนเมือง  โพนเมือง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง
2  เทศบาลตำบลอาจสามารถ  อาจสามารถ 2542  สุขาภิบาลอาจสามารถ

จังหวัดเลย[แก้]

ในเขตจังหวัดเลย มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เชียงคาน 1  เทศบาลตำบลเขาแก้ว  เขาแก้ว 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
2  เทศบาลตำบลเชียงคาน  เชียงคาน 2542  สุขาภิบาลเชียงคาน
3  เทศบาลตำบลธาตุ  ธาตุ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
 ด่านซ้าย 1  เทศบาลตำบลด่านซ้าย  ด่านซ้าย 2542  สุขาภิบาลด่านซ้าย
2  เทศบาลตำบลศรีสองรัก  ด่านซ้าย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านซ้าย
 ท่าลี่ 1  เทศบาลตำบลท่าลี่  ท่าลี่ 2542  สุขาภิบาลท่าลี่
 นาด้วง 1  เทศบาลตำบลนาด้วง  นาด้วง 2542  สุขาภิบาลนาด้วง
2  เทศบาลตำบลนาดอกคำ  นาดอกคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดอกคำ
 นาแห้ว 1  เทศบาลตำบลนาแห้ว  นาแห้ว 2542  สุขาภิบาลนาแห้ว
 ปากชม 1  เทศบาลตำบลคอนสา  เชียงกลม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม
2  เทศบาลตำบลเชียงกลม  เชียงกลม 2542  สุขาภิบาลเชียงกลม
3  เทศบาลตำบลปากชม  ปากชม 2542  สุขาภิบาลปากชม
 ผาขาว 1  เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง  ท่าช้างคล้อง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างคล้อง
2  เทศบาลตำบลโนนปอแดง  โนนปอแดง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปอแดง
 ภูกระดึง 1  เทศบาลตำบลภูกระดึง  ผานกเค้า, ภูกระดึง, ศรีฐาน 2542  สุขาภิบาลภูกระดึง
 ภูเรือ 1  เทศบาลตำบลภูเรือ  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลภูเรือ
2  เทศบาลตำบลร่องจิก  ร่องจิก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลร่องจิก
 เมืองเลย 1  เทศบาลตำบลนาดินดำ  นาดินดำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ
2  เทศบาลตำบลนาโป่ง  นาโป่ง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
3  เทศบาลตำบลนาอ้อ  นาอ้อ 2542  สุขาภิบาลนาอ้อ
4  เทศบาลตำบลนาอาน  นาอาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาอาน
5  เทศบาลตำบลน้ำสวย  น้ำสวย 2542  สุขาภิบาลน้ำสวย
 วังสะพุง 1  เทศบาลตำบลปากปวน  ปากปวน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน
2  เทศบาลตำบลศรีสงคราม  ศรีสงคราม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
 หนองหิน 1  เทศบาลตำบลหนองหิน  หนองหิน 2542  สุขาภิบาลหนองหิน
 เอราวัณ 1  เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง  ผาอินทร์แปลง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลผาอินทร์แปลง
2  เทศบาลตำบลเอราวัณ  เอราวัณ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กันทรลักษ์ 1  เทศบาลตำบลสวนกล้วย  สวนกล้วย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย
2  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  หนองหญ้าลาด 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด
 กันทรารมย์ 1  เทศบาลตำบลกันทรารมย์  ดูน 2542  สุขาภิบาลกันทรารมย์ (กันทรารมณ์)
 ขุขันธ์ 1  เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์  ห้วยเหนือ 2542  เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
2  เทศบาลตำบลศรีสะอาด  ศรีสะอาด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด
 ขุนหาญ 1  เทศบาลตำบลกระหวัน  กระหวัน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลกระหวัน
2  เทศบาลตำบลกันทรอม  กันทรอม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม
3  เทศบาลตำบลขุนหาญ  โนนสูง, สิ 2542  สุขาภิบาลขุนหาญ (ขุนหาร)
4  เทศบาลตำบลโนนสูง  โนนสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง
5  เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  โพธิ์กระสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กระสังข์
6  เทศบาลตำบลสิ  สิ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสิ
 บึงบูรพ์ 1  เทศบาลตำบลบึงบูรพ์  บึงบูรพ์  เป๊าะ 2542  สุขาภิบาลบึงบูรพ์
 ปรางค์กู่ 1  เทศบาลตำบลปรางค์กู่  พิมาย, พิมายเหนือ 2542  สุขาภิบาลปรางค์กู่
 พยุห์ 1  เทศบาลตำบลพยุห์  พยุห์ 2542  สุขาภิบาลพยุห์
 โพธิ์ศรีสุวรรณ 1  เทศบาลตำบลโดด  โดด 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโดด
2  เทศบาลตำบลผือใหญ่  ผือใหญ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่
 ไพรบึง 1  เทศบาลตำบลไพรบึง  ไพรบึง, สำโรงพลัน 2542  สุขาภิบาลไพรบึง
2  เทศบาลตำบลสำโรงพลัน  สำโรงพลัน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน
 เมืองจันทร์ 1  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  เมืองจันทร์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์
2  เทศบาลตำบลหนองใหญ่  หนองใหญ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 เมืองศรีสะเกษ 1  เทศบาลตำบลน้ำคำ  น้ำคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
 ยางชุมน้อย 1  เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  ยางชุมน้อย 2542  สุขาภิบาลยางชุมน้อย
 ราษีไศล 1  เทศบาลตำบลบัวหุ่ง  บัวหุ่ง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวหุ่ง
2  เทศบาลตำบลเมืองคง  เมืองคง 2542  สุขาภิบาลเมืองคง
3  เทศบาลตำบลส้มป่อย  ส้มป่อย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
 วังหิน 1  เทศบาลตำบลบุสูง  บุสูง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบุสูง
2  เทศบาลตำบลวังหิน  วังหิน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
 ศรีรัตนะ 1  เทศบาลตำบลศรีรัตนะ  ศรีแก้ว, สะพุง 2542  สุขาภิบาลศรีรัตนะ
 ห้วยทับทัน 1  เทศบาลตำบลจานแสนไชย  จานแสนไชย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลจานแสนไชย
2  เทศบาลตำบลห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน 2542  สุขาภิบาลห้วยทับทัน
 อุทุมพรพิสัย 1  เทศบาลตำบลกำแพง  กำแพง 2542  สุขาภิบาลกำแพง
2  เทศบาลตำบลโคกจาน  โคกจาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
3  เทศบาลตำบลแต้  แต้ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแต้
4  เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่  สระกำแพงใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสระกำแพงใหญ่
5  เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย  กำแพง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

จังหวัดสกลนคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสกลนคร มีเทศบาลตำบล 65 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ

จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบล

ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสกลนคร 1 เทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น สุขาภิบาลดงมะไฟ
2 เทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ สุขาภิบาลท่าแร่
3 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ธาตุนาเวง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนาเวง
4 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
5 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน งิ้วด่อน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วด่อน
6 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง หลุบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปอแดง
7 เทศบาลตำบลหนองลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
8 เทศบาลตำบลฮางโฮง ฮางโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลฮางโฮง
9 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ท่าแร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
กุสุมาลย์ 1 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 2542 สุขาภิบาลกุสุมาลย์
 กุดบาก 1 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก 2542 สุขาภิบาลกุดบาก
2 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก
3 เทศบาลตำบลกุดไห กุดไห องค์การบริหารส่วนตำบลกุดไห
4 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง
 พรรณานิคม 1 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณา 2542 สุขาภิบาลพรรณานิคม
2 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณา องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณานิคม
3 เทศบาลตำบลพอกน้อย พอกน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย
4 เทศบาลตำบลนาใน นาใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
5 เทศบาลตำบลบัวสว่าง บัวสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสว่าง
6 เทศบาลตำบลวังยาง วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบวังยาง
7 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
8 เทศบาลตำบลไร่ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
 พังโคน 1 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน 2542 สุขาภิบาลพังโคน
2 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน
3 เทศบาลตำบลไฮหยอง ไฮหย่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
4 เทศบาลตำบลแร่ แร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแร่
วาริชภูมิ 1 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สุขาภิบาลวาริชภูมิ
2 เทศบาลตำบลปลาโหล ปลาโหล องค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล
3 เทศบาลตำบลคำบ่อ คำบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบ่อ
4 เทศบาลตำบลหนองหลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
วานรนิวาส 1 เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส 2542 สุขาภิบาลวานรนิวาส
2 เทศบาลตำบลหนองแวง หนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3 เทศบาลตำบลนาซอ นาซอ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซอ
4 เทศบาลตำบลหนองสนม หนองสนม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม
5 เทศบาลตำบลคูสะคาม คูสะคาม องค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม
6 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ
 คำตากล้า 1 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า 2542 สุขาภิบาลคำตากล้า
2 เทศบาลตำบลแพด แพด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง 1 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง 2542 สุขาภิบาลบ้านม่วง
2 เทศบาลตำบลห้วยหลัว ห้วยหลัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลัว
อากาศอำนวย 1 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศ 2542 สุขาภิบาลอากาศอำนวย
2 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา
3 เทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบะหว้า
4 เทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
5 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ่
6 เทศบาลตำบลท่าก้อน ท่าก้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน
สว่างแดนดิน 1 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 2542 สุขาภิบาลสว่างแดนดิน
2 เทศบาลตำบลดอนเขือง แวง 2542 สุขาภิบาลดอนเขือง
3 เทศบาลตำบลบงใต้ บงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้
4 เทศบาลตำบลพันนา พันนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา
5 เทศบาลตำบลหนองหลวง หนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6 เทศบาลตำบลบ้านต้าย บ้านต้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย
7 เทศบาลตำบลโคกสี โคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ส่องดาว 1 เทศบาลตำบลส่องดาว ส่องดาว, ปทุมวาปี 2542 สุขาภิบาลส่องดาว
2 เทศบาลตำบลท่าศิลา ท่าศิลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา
3 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง หนองใหญ่ ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว
4 เทศบาลตำบลปทุมวาปี ปทุมวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
5 เทศบาลตำบลวัฒนา วัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา
โคกศรีสุพรรณ 1 เทศบาลตำบลตองโขบ ตองโขบ องค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ
เจริญศิลป์ 1 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์, ทุ่งแก 2542 สุขาภิบาลเจริญศิลป์
 โพนนาแก้ว 1 เทศบาลตำบลนาแก้ว นาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
2 เทศบาลตำบลบ้านโพน บ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน
3 เทศบาลตำบลเชียงสือ เชียงสือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ
 ภูพาน 1 เทศบาลตำบลโคกภู โคกภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
2 เทศบาลตำบลสร้างค้อ สร้างค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กาบเชิง 1  เทศบาลตำบลกาบเชิง  กาบเชิง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิง
2  เทศบาลตำบลโคกตะเคียน  โคกตะเคียน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน
 เขวาสินรินทร์ 1  เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์  เขวาสินรินทร์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาสินรินทร์
 จอมพระ 1  เทศบาลตำบลกระหาด  กระหาด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกระหาด
2  เทศบาลตำบลจอมพระ  จอมพระ 2542  สุขาภิบาลจอมพระ
3  เทศบาลตำบลบุแกรง  บุแกรง 2553  องค์การบริหารส่วนตำบลบุแกรง
 ชุมพลบุรี 1  เทศบาลตำบลชุมพลบุรี  ชุมพลบุรี 2542  สุขาภิบาลชุมพลบุรี
2  เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล  ชุมพลบุรี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลบุรี
3  เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  นาหนองไผ่ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่
4  เทศบาลตำบลยะวึก  ยะวึก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลยะวึก
5  เทศบาลตำบลสระขุด  สระขุด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด
 ท่าตูม 1  เทศบาลตำบลท่าตูม  ท่าตูม 2542  สุขาภิบาลท่าตูม
2  เทศบาลตำบลเมืองแก  เมืองแก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
 บัวเชด 1  เทศบาลตำบลบัวเชด  บัวเชด 2542  สุขาภิบาลบัวเชด
 ปราสาท 1  เทศบาลตำบลกังแอน  กังแอน 2542  สุขาภิบาลกังแอน
2  เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  กันตวจระมวล 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกันตวจระมวล
3  เทศบาลตำบลนิคมปราสาท  ปรือ 2542  สุขาภิบาลนิคมปราสาท
 เมืองสุรินทร์ 1  เทศบาลตำบลเมืองที  เมืองที 2542  สุขาภิบาลเมืองที
 รัตนบุรี 1  เทศบาลตำบลรัตนบุรี  ไผ่, รัตนบุรี 2542  สุขาภิบาลรัตนบุรี
 ลำดวน 1  เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์  ลำดวน 2542  สุขาภิบาลลำดวนสุรพินท์
 ศีขรภูมิ 1  เทศบาลตำบลผักไหม  ผักไหม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
2  เทศบาลตำบลศีขรภูมิ  ระแงง 2542  เทศบาลตำบลระแงง
 สนม 1  เทศบาลตำบลแคน  แคน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
2  เทศบาลตำบลสนม  สนม 2542  สุขาภิบาลสนม
 สังขะ 1  เทศบาลตำบลสังขะ  บ้านชบ, สังขะ 2542  สุขาภิบาลสังขะ
 สำโรงทาบ 1  เทศบาลตำบลสำโรงทาบ  สำโรงทาบ, หนองไผ่ล้อม 2542  สุขาภิบาลสำโรงทาบ
2  เทศบาลตำบลหมื่นศรี  หมื่นศรี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นศรี

จังหวัดหนองคาย[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองคาย มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าบ่อ 1  เทศบาลตำบลกองนาง  กองนาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลกองนาง
2  เทศบาลตำบลบ้านถ่อน  บ้านถ่อน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
3  เทศบาลตำบลโพนสา  โพนสา 2542  สุขาภิบาลโพนสา
 เฝ้าไร่ 1  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  เฝ้าไร่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่
 โพนพิสัย 1  เทศบาลตำบลโพนพิสัย  จุมพล 2542  เทศบาลตำบลจุมพล
2  เทศบาลตำบลสร้างนางขาว  สร้างนางขาว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว
 เมืองหนองคาย 1  เทศบาลตำบลกวนวัน  กวนวัน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน
2  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
3  เทศบาลตำบลปะโค  ปะโค 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
4  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  โพธิ์ชัย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
5  เทศบาลตำบลวัดธาตุ  วัดธาตุ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ
6  เทศบาลตำบลเวียงคุก  เวียงคุก 2542  สุขาภิบาลเวียงคุก
7  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง  ค่ายบกหวาน 2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
8  เทศบาลตำบลหาดคำ  หาดคำ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคำ
 ศรีเชียงใหม่ 1  เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  พานพร้าว 2542  สุขาภิบาลศรีเชียงใหม่
2  เทศบาลตำบลหนองปลาปาก  หนองปลาปาก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก
 สังคม 1  เทศบาลตำบลสังคม  แก้งไก่, สังคม 2542  สุขาภิบาลสังคม

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองบัวลำภู 1  เทศบาลตำบลนาคำไฮ  นาคำไฮ 2542  สุขาภิบาลนาคำไฮ
2  เทศบาลตำบลนามะเฟือง  นามะเฟือง 2542  สุขาภิบาลนามะเฟือง
3  เทศบาลตำบลหัวนา  หัวนา 2542  สุขาภิบาลหัวนา
 นากลาง 1  เทศบาลตำบลนากลาง  นากลาง, ด่านช้าง, กุดแห่ 2542  สุขาภิบาลนากลาง
2  เทศบาลตำบลกุดดินจี่  กุดดินจี่ 2542  สุขาภิบาลกุดดินจี่
3  เทศบาลตำบลฝั่งแดง  ฝั่งแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
4  เทศบาลตำบลเก่ากลอย  เก่ากลอย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย
5  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  กุดดินจี่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่
 โนนสัง 1  เทศบาลตำบลโนนสัง  โนนสัง 2542  สุขาภิบาลโนนสัง
2  เทศบาลตำบลกุดดู่  กุดดู่ 2542  สุขาภิบาลกุดดู่
3  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
4  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
 ศรีบุญเรือง 1  เทศบาลตำบลจอมทอง  ศรีบุญเรือง 2542  สุขาภิบาลจอมทอง
2  เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย  เมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลโนนสูงเปลือย
3  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  โนนสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
4  เทศบาลตำบลยางหล่อ  ยางหล่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ
5  เทศบาลตำบลหนองแก  หนองแก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
 สุวรรณคูหา 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก  บ้านโคก 2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา  นาสี, สุวรรณคูหา, กุดผึ้ง 2542  สุขาภิบาลสุวรรณคูหา
3  เทศบาลตำบลนาดี  นาดี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4  เทศบาลตำบลนาด่าน  นาด่าน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน
5  เทศบาลตำบลบุญทัน  บุญทัน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบุญทัน
 นาวัง 1  เทศบาลตำบลนาเหล่า  นาเหล่า, เทพคีรี 2542  สุขาภิบาลนาเหล่า

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ชานุมาน 1  เทศบาลตำบลโคกก่ง  โคกก่ง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่ง
2  เทศบาลตำบลชานุมาน  ชานุมาน 2542  สุขาภิบาลชานุมาน
 ปทุมราชวงศา 1  เทศบาลตำบลนาป่าแซง  นาป่าแซง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่าแซง
2  เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  นาป่าแซง, นาหว้า 2542  เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่
3  เทศบาลตำบลหนองข่า  หนองข่า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า
4  เทศบาลตำบลห้วย  ห้วย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
 พนา 1  เทศบาลตำบลพนา  พนา, พระเหลา 2542  สุขาภิบาลพนา
2  เทศบาลตำบลพระเหลา  พระเหลา 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลพระเหลา
 เมืองอำนาจเจริญ 1  เทศบาลตำบลไก่คำ  ไก่คำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ
2  เทศบาลตำบลนายม  นายม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
3  เทศบาลตำบลนาวัง  นาวัง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง
4  เทศบาลตำบลนาหมอม้า  นาหมอม้า 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอม้า
5  เทศบาลตำบลน้ำปลีก  น้ำปลีก 2542  สุขาภิบาลน้ำปลีก
 ลืออำนาจ 1  เทศบาลตำบลโคกกลาง  โคกกลาง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
2  เทศบาลตำบลดงมะยาง  ดงมะยาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะยาง
3  เทศบาลตำบลเปือย  เปือย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเปือย
4  เทศบาลตำบลสามหนอง  อำนาจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลอำนาจ
5  เทศบาลตำบลอำนาจ  อำนาจ 2542  สุขาภิบาลอำนาจ
 เสนางคนิคม 1  เทศบาลตำบลสิริเสนางค์  เสนางคนิคม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเสนางคนิคม
2  เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  เสนางคนิคม 2542  สุขาภิบาลเสนางคนิคม
 หัวตะพาน 1  เทศบาลตำบลเค็งใหญ่  เค็งใหญ่ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเค็งใหญ่
2  เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ  รัตนวารี, หัวตะพาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
3  เทศบาลตำบลหัวตะพาน  รัตนวารี, หนองแก้ว, หัวตะพาน 2542  สุขาภิบาลหัวตะพาน

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีเทศบาลตำบล 54 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กุดข้าวปุ้น 1  เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น  กุดข้าวปุ้น 2542  สุขาภิบาลกุดข้าวปุ้น
 เขมราฐ 1  เทศบาลตำบลขามป้อม  ขามป้อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
2  เทศบาลตำบลเขมราฐ  เขมราฐ 2542  สุขาภิบาลเขมราฐ
3  เทศบาลตำบลเทพวงศา  เขมราฐ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ
4  เทศบาลตำบลหนองนกทา  หนองนกทา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา
5  เทศบาลตำบลหนองผือ  หนองผือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
6  เทศบาลตำบลหัวนา  หัวนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
 เขื่องใน 1  เทศบาลตำบลเขื่องใน  เขื่องใน 2542  สุขาภิบาลเขื่องใน
2  เทศบาลตำบลบ้านกอก  บ้านกอก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
3  เทศบาลตำบลห้วยเรือ  เขื่องใน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน
 โขงเจียม 1  เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม  โขงเจียม 2542  เทศบาลตำบลบ้านด่าน
 เดชอุดม 1  เทศบาลตำบลกุดประทาย  กุดประทาย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดประทาย
2  เทศบาลตำบลนาส่วง  นาส่วง 2542  สุขาภิบาลนาส่วง
3  เทศบาลตำบลบัวงาม  บัวงาม 2542  สุขาภิบาลบัวงาม
4  เทศบาลตำบลโพนงาม  โพนงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 ตระการพืชผล 1  เทศบาลตำบลตระการพืชผล  ขุหลุ  คำเจริญ 2542  สุขาภิบาลตระการพืชผล
 ตาลสุม 1  เทศบาลตำบลตาลสุม  ตาลสุม 2542  สุขาภิบาลตาลสุม
 นาจะหลวย 1  เทศบาลตำบลนาจะหลวย  นาจะหลวย 2542  สุขาภิบาลนาจะหลวย
2  เทศบาลตำบลภูจองนายอย  นาจะหลวย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาจะหลวย
 นาเยีย 1  เทศบาลตำบลนาจาน  นาเยีย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยีย
2  เทศบาลตำบลนาเยีย  นาเยีย 2542  สุขาภิบาลนาเยีย
3  เทศบาลตำบลนาเรือง  นาเรือง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรือง
 น้ำขุ่น 1  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก  ขี้เหล็ก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2  เทศบาลตำบลตาเกา  ตาเกา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกา
 น้ำยืน 1  เทศบาลตำบลโซง  โซง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโซง
2  เทศบาลตำบลน้ำยืน  โซง, สีวิเชียร 2542  สุขาภิบาลน้ำยืน
3  เทศบาลตำบลสีวิเชียร  สีวิเชียร 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร
 บุณฑริก 1  เทศบาลตำบลคอแลน  คอแลน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคอแลน
2  เทศบาลตำบลนาโพธิ์  นาโพธิ์ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
3  เทศบาลตำบลบุณฑริก  โพนงาม, บัวงาม 2542  สุขาภิบาลบุณฑริก
 พิบูลมังสาหาร 1  เทศบาลตำบลกุดชมภู  กุดชมภู 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  โพธิ์ไทร 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร
3  เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี  โพธิ์ศรี 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
4  เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อ่างศิลา 2542  สุขาภิบาลอ่างศิลา
 โพธิ์ไทร 1  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  โพธิ์ไทร 2542  สุขาภิบาลโพธิ์ไทร
 ม่วงสามสิบ 1  เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ  ม่วงสามสิบ 2542  สุขาภิบาลม่วงสามสิบ
 เมืองอุบลราชธานี 1  เทศบาลตำบลขามใหญ่  ขามใหญ่ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่
2  เทศบาลตำบลปทุม  ปทุม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปทุม
3  เทศบาลตำบลอุบล  ขามใหญ่, แจระแม 2542  สุขาภิบาลอุบล
 วารินชำราบ 1  เทศบาลตำบลคำขวาง  คำขวาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง
2  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ  คำน้ำแซบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำแซบ
3  เทศบาลตำบลธาตุ  ธาตุ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
4  เทศบาลตำบลบุ่งไหม  บุ่งไหม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม
5  เทศบาลตำบลเมืองศรีไค  เมืองศรีไค 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองศรีไค
6  เทศบาลตำบลแสนสุข  แสนสุข 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
7  เทศบาลตำบลห้วยขะยุง  ห้วยขะยุง 2542  สุขาภิบาลห้วยขะยุง (ห้วยขยุง)
 ศรีเมืองใหม่ 1  เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่  นาคำ 2542  เทศบาลตำบลนาเอือด
 สว่างวีระวงศ์ 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
2  เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง  บุ่งมะแลง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง
3  เทศบาลตำบลสว่าง  สว่าง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
 สำโรง 1  เทศบาลตำบลสำโรง  สำโรง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 สิรินธร 1  เทศบาลตำบลช่องเม็ก  ช่องเม็ก 2542  สุขาภิบาลช่องเม็ก
2  เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 เหล่าเสือโก้ก 1  เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก  เหล่าเสือโก้ก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเสือโก้ก

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มีเทศบาลตำบล 22 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขาณุวรลักษบุรี 1  เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี  ป่าพุทรา, ยางสูง, แสนตอ 2542  สุขาภิบาลขาณุวรลักษบุรี
2  เทศบาลตำบลสลกบาตร  สลกบาตร 2542  สุขาภิบาลสลกบาตร
 คลองขลุง 1  เทศบาลตำบลคลองขลุง  คลองขลุง 2542  สุขาภิบาลคลองขลุง
2  เทศบาลตำบลท่าพุทรา  ท่าพุทรา 2542  สุขาภิบาลท่าพุทรา
3  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ  ท่ามะเขือ 2542  สุขาภิบาลท่ามะเขือ
4  เทศบาลตำบลวังยาง  วังยาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 คลองลาน 1  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา  คลองลานพัฒนา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนา
 ทรายทองวัฒนา 1  เทศบาลตำบลทุ่งทราย  ทุ่งทราย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทราย
 ไทรงาม 1  เทศบาลตำบลไทรงาม  ไทรงาม 2542  สุขาภิบาลไทรงาม
 บึงสามัคคี 1  เทศบาลตำบลระหาน  ระหาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลระหาน
 พรานกระต่าย 1  เทศบาลตำบลเขาคีริส  เขาคีริส 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคีริส
2  เทศบาลตำบลคลองพิไกร  คลองพิไกร 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพิไกร
3  เทศบาลตำบลบ้านพราน  พรานกระต่าย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพรานกระต่าย
4  เทศบาลตำบลพรานกระต่าย  ถ้ำกระต่ายทอง, พรานกระต่าย 2542  สุขาภิบาลพรานกระต่าย
 เมืองกำแพงเพชร 1  เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย  คลองแม่ลาย, อ่างทอง 2542  สุขาภิบาลคลองแม่ลาย
2  เทศบาลตำบลเทพนคร  เทพนคร 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนคร
3  เทศบาลตำบลนครชุม  นครชุม 2542  สุขาภิบาลนครชุม
4  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล  นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
5  เทศบาลตำบลปากดง  ไตรตรึงษ์ 2542  สุขาภิบาลปากดง
 ลานกระบือ 1  เทศบาลตำบลช่องลม  ช่องลม 2548  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องลม
2  เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์  ประชาสุขสันต์ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์
3  เทศบาลตำบลลานกระบือ  โนนพลวง, ลานกระบือ 2542  สุขาภิบาลลานกระบือ

จังหวัดชัยนาท[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยนาท มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เนินขาม 1  เทศบาลตำบลเนินขาม  เนินขาม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม
 มโนรมย์ 1  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา 2542  สุขาภิบาลคุ้งสำเภา
2  เทศบาลตำบลมโนรมย์  คุ้งสำเภา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
3  เทศบาลตำบลศิลาดาน  ศิลาดาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาดาน
4  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  อู่ตะเภา 2542  สุขาภิบาลหางน้ำสาคร
 เมืองชัยนาท 1  เทศบาลตำบลชัยนาท  ชัยนาท 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาท
2  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ธรรมามูล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล
3  เทศบาลตำบลนางลือ  นางลือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
4  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
5  เทศบาลตำบลเสือโฮก  เสือโฮก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก
6  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  หาดท่าเสา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดท่าเสา
 วัดสิงห์ 1  เทศบาลตำบลวัดสิงห์  วัดสิงห์ 2480
2  เทศบาลตำบลหนองขุ่น  หนองขุ่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
3  เทศบาลตำบลหนองน้อย  หนองน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
 สรรคบุรี 1  เทศบาลตำบลดงคอน  ดงคอน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคอน
2  เทศบาลตำบลดอนกำ  ดอนกำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ
3  เทศบาลตำบลบางขุด  บางขุด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด
4  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา  แพรกศรีราชา 2542  สุขาภิบาลแพรกศรีราชา
5  เทศบาลตำบลโพงาม  โพงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
6  เทศบาลตำบลสรรคบุรี  แพรกศรีราชา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา
7  เทศบาลตำบลห้วยกรด  ห้วยกรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด
8  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  ห้วยกรดพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา
 สรรพยา 1  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  สรรพยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา
2  เทศบาลตำบลตลุก  ตลุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก
3  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
4  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์  โพนางดำตก 2542  เทศบาลตำบลโพนางดำ
5  เทศบาลตำบลโพนางดำตก  โพนางดำตก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตก
6  เทศบาลตำบลโพนางดำออก  โพนางดำออก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำออก
7  เทศบาลตำบลสรรพยา  สรรพยา 2542  สุขาภิบาลสรรพยา
8  เทศบาลตำบลหาดอาษา  หาดอาษา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา
 หนองมะโมง 1  เทศบาลตำบลวังตะเคียน  วังตะเคียน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
2  เทศบาลตำบลหนองมะโมง  หนองมะโมง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง
 หันคา 1  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน
2  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสามง่ามท่าโบสถ์
3  เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  สามง่ามท่าโบสถ์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
4  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
5  เทศบาลตำบลห้วยงู  ห้วยงู 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู
6  เทศบาลตำบลหันคา  หันคา 2542  สุขาภิบาลหันคา

จังหวัดนครนายก[แก้]

ในเขตจังหวัดนครนายก มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 บ้านนา 1  เทศบาลตำบลบ้านนา  บ้านนา, พิกุลออก 2542  สุขาภิบาลบ้านนา
2  เทศบาลตำบลพิกุลออก  พิกุลออก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก
 ปากพลี 1  เทศบาลตำบลเกาะหวาย  เกาะหวาย 2542  สุขาภิบาลเกาะหวาย
 เมืองนครนายก 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2542  สุขาภิบาลท่าช้าง
 องครักษ์ 1  เทศบาลตำบลองครักษ์  ทรายมูล, องครักษ์ 2542  สุขาภิบาลองครักษ์

จังหวัดนครปฐม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 กำแพงแสน 1  เทศบาลตำบลกำแพงแสน  กำแพงแสน, ทุ่งกระพังโหม 2542  สุขาภิบาลกำแพงแสน
 ดอนตูม 1  เทศบาลตำบลสามง่าม  ลำลูกบัว, สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม
 นครชัยศรี 1  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขุนแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว
2  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ท่าตำหนัก, นครชัยศรี,
 บางกระเบา, บางแก้ว, วัดแค
2542  สุขาภิบาลนครชัยศรี
3  เทศบาลตำบลศีรษะทอง  ศีรษะทอง 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง
4  เทศบาลตำบลห้วยพลู  ห้วยพลู 2542  สุขาภิบาลห้วยพลู
 บางเลน 1  เทศบาลตำบลบางเลน  บางไทรป่า, บางเลน 2542  สุขาภิบาลบางเลน
2  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
3  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  บางภาษี 2542  สุขาภิบาลรางกระทุ่ม
4  เทศบาลตำบลลำพญา  ลำพญา 2542  สุขาภิบาลลำพญา
 พุทธมณฑล 1  เทศบาลตำบลคลองโยง  คลองโยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
2  เทศบาลตำบลศาลายา  ศาลายา 2542  สุขาภิบาลศาลายา
 เมืองนครปฐม 1  เทศบาลตำบลดอนยายหอม  ดอนยายหอม 2542  สุขาภิบาลดอนยายหอม
2  เทศบาลตำบลตาก้อง  ตาก้อง 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง
3  เทศบาลตำบลธรรมศาลา  ธรรมศาลา 2542  สุขาภิบาลธรรมศาลา
4  เทศบาลตำบลบ่อพลับ  บ่อพลับ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ
5  เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ, หนองดินแดง 2542  สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ
6  เทศบาลตำบลมาบแค  มาบแค 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
 สามพราน 1  เทศบาลตำบลบางกระทึก  บางกระทึก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
2  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลอ้อมใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เก้าเลี้ยว 1  เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว  เก้าเลี้ยว 2542  สุขาภิบาลเก้าเลี้ยว
 โกรกพระ 1  เทศบาลตำบลโกรกพระ  โกรกพระ 2542  สุขาภิบาลโกรกพระ
2  เทศบาลตำบลบางประมุง  บางประมุง 2542  สุขาภิบาลบางประมุง
3  เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ  บางมะฝ่อ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะฝ่อ
 ชุมแสง 1  เทศบาลตำบลทับกฤช  ทับกฤช 2542  สุขาภิบาลทับกฤช
 ตากฟ้า 1  เทศบาลตำบลตากฟ้า  ตากฟ้า, สุขสำราญ 2542  สุขาภิบาลตากฟ้า
2  เทศบาลตำบลอุดมธัญญา  อุดมธัญญา 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมธัญญา
 ตาคลี 1  เทศบาลตำบลช่องแค  ช่องแค, พรหมนิมิต 2542  สุขาภิบาลช่องแค
 ท่าตะโก 1  เทศบาลตำบลท่าตะโก  ท่าตะโก 2542  สุขาภิบาลท่าตะโก
 บรรพตพิสัย 1  เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย  เจริญผล, ท่างิ้ว 2542  สุขาภิบาลบรรพตพิสัย
2  เทศบาลตำบลบ้านแดน  บ้านแดน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดน
 พยุหะคีรี 1  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  ท่าน้ำอ้อย, ม่วงหัก 2542  เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย
2  เทศบาลตำบลพยุหะ  พยุหะ 2542  สุขาภิบาลพยุหะ
 ไพศาลี 1  เทศบาลตำบลไพศาลี  โคกเดื่อ, ไพศาลี 2542  สุขาภิบาลไพศาลี
 เมืองนครสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลหนองเบน  หนองกรด, หนองกระโดน 2542  สุขาภิบาลหนองเบน
 ลาดยาว 1  เทศบาลตำบลลาดยาว  ลาดยาว 2542  สุขาภิบาลลาดยาว
2  เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  ศาลเจ้าไก่ต่อ 2542  สุขาภิบาลศาลเจ้าไก่ต่อ
 หนองบัว 1  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองกลับ, หนองบัว 2542  สุขาภิบาลหนองบัว

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเทศบาลตำบล 10 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ไทรน้อย 1  เทศบาลตำบลไทรน้อย  คลองขวาง, ไทรน้อย 2542  สุขาภิบาลไทรน้อย
 บางกรวย 1  เทศบาลตำบลบางสีทอง  บางสีทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
2  เทศบาลตำบลปลายบาง  บางคูเวียง, ปลายบาง  มหาสวัสดิ์ 2542  สุขาภิบาลปลายบาง
3  เทศบาลตำบลศาลากลาง  ศาลากลาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
 บางใหญ่ 1  เทศบาลตำบลบางม่วง  บางม่วง, บางเลน, เสาธงหิน 2542  สุขาภิบาลบางม่วง
2  เทศบาลตำบลบางใหญ่  บางแม่นาง, บางใหญ่, บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางใหญ่
3  เทศบาลตำบลบางเลน  บางเลน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
4  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง  บางม่วง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
5  เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เสาธงหิน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน
 ปากเกร็ด 1  เทศบาลตำบลบางพลับ  บางพลับ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ เทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อหรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ธัญบุรี 1  เทศบาลตำบลธัญบุรี  รังสิต, ลำผักกูด 2542  สุขาภิบาลธัญบุรี
 เมืองปทุมธานี 1  เทศบาลตำบลบางขะแยง  บางขะแยง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง
2  เทศบาลตำบลบางเดื่อ  บางเดื่อ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
3  เทศบาลตำบลบางพูน  บางพูน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
4  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉาง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
5  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7  เทศบาลตำบลหลักหก  หลักหก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก
 ลาดหลุมแก้ว 1  เทศบาลตำบลระแหง  ระแหง 2542  สุขาภิบาลระแหง
2  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม  คลองพระอุดม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3  เทศบาลตำบลคูขวาง  คูขวาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง
 ลำลูกกา 1  เทศบาลตำบลลำไทร  ลำไทร 2542  สุขาภิบาลลำไทร
2  เทศบาลตำบลลำลูกกา  บึงคำพร้อย, ลำลูกกา 2542  สุขาภิบาลลำลูกกา
 สามโคก 1  เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่  เชียงรากใหญ่ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
2  เทศบาลตำบลบางเตย  บางเตย 2542  สุขาภิบาลบางเตย
3  เทศบาลตำบลสามโคก  สามโคก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก
 หนองเสือ 1  เทศบาลตำบลหนองสามวัง  หนองสามวัง 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง
2  เทศบาลตำบลหนองเสือ  บึงบา 2542  สุขาภิบาลหนองเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[