รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหา

เทศบาลตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตำบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล

ปัจจุบัน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีเทศบาลตำบลทั้งสิ้น 2,233 แห่ง [1]

ภาคเหนือ[แก้]

จังหวัดเชียงราย[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงราย มีเทศบาลตำบล 64 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงราย 1  เทศบาลตำบลบ้านดู่
2  เทศบาลตำบลนางแล
3  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
4  เทศบาลตำบลแม่ยาว
5  เทศบาลตำบลสันทราย
 เวียงชัย 1  เทศบาลตำบลเวียงชัย
2  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
3  เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย
4  เทศบาลตำบลเมืองชุม
5  เทศบาลตำบลสันทราย
 เชียงของ 1  เทศบาลตำบลบุญเรือง
2  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
3  เทศบาลตำบลเวียง
4  เทศบาลตำบลครึ่ง
5  เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
6  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
7  เทศบาลตำบลสถาน
 เทิง 1  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
2  เทศบาลตำบลเวียงเทิง
3  เทศบาลตำบลงิ้ว
4  เทศบาลตำบลสันทรายงาม
5  เทศบาลตำบลหงาว
6  เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
 พาน 1  เทศบาลตำบลเมืองพาน
2  เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
 ป่าแดด 1  เทศบาลตำบลป่าแงะ
2  เทศบาลตำบลป่าแดด
3  เทศบาลตำบลสันมะค่า
4  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
5  เทศบาลตำบลโรงช้าง
 แม่จัน 1  เทศบาลตำบลจันจว้า
2  เทศบาลตำบลแม่คำ
3  เทศบาลตำบลแม่จัน
4  เทศบาลตำบลสันทราย
5  เทศบาลตำบลป่าซาง
6  เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
7  เทศบาลตำบลแม่ไร่
8  เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
 เชียงแสน 1  เทศบาลเวียงเชียงแสน
2  เทศบาลตำบลโยนก
3  เทศบาลตำบลป่าสัก
4  เทศบาลตำบลบ้านแซว
5  เทศบาลตำบลแม่เงิน
 แม่สาย 1  เทศบาลตำบลแม่สาย
2  เทศบาลตำบลห้วยไคร้
3  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
4  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 แม่สรวย 1  เทศบาลตำบลแม่สรวย
2  เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง
3  เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 เวียงป่าเป้า 1  เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
2  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
3  เทศบาลตำบลป่างิ้ว
4  เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
 พญาเม็งราย 1  เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
2  เทศบาลตำบลไม้ยา
3  เทศบาลตำบลเม็งราย
 ขุนตาล 1  เทศบาลตำบลบ้านต้า
2  เทศบาลตำบลป่าตาล
3  เทศบาลตำบลยางฮอม
 แม่ลาว 1  เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
2  เทศบาลตำบลแม่ลาว
3  เทศบาลตำบลดงมะดะ
 เวียงเชียงรุ้ง 1  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ มีเทศบาลตำบลทั้งหมด 116 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
เนื้อที่ (ตร.กม.) วันที่ได้รับการจัดตั้ง
เป็นเทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองเชียงใหม่ 1 เทศบาลตำบลช้างเผือก - ช้างเผือก 6.10 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลช้างเผือก
2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง - หนองป่าครั่ง 2.95 17 สิงหาคม 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าครั่ง
3 เทศบาลตำบลหนองหอย - หนองหอย 3.67 17 พฤษภาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
4 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม - ฟ้าฮ่าม 3.00 1 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าฮ่าม
5 เทศบาลตำบลป่าแดด - ป่าแดด 25.00 24 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
6 เทศบาลตำบลสุเทพ - สุเทพ 58.95 24 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ
7 เทศบาลตำบลท่าศาลา - ท่าศาลา 5.70 - -
8 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สันผีเสื้อ - 12.00 6 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสันผีเสื้อ
 จอมทอง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง - ข่วงเปา,ดอยแก้ว,บ้านหลวง 6.12 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านหลวง
2 เทศบาลตำบลดอยแก้ว - ดอยแก้ว 138.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว
3 เทศบาลตำบลบ้านแปะ บ้านแปะ - 210.80 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ
4 เทศบาลตำบลบ้านหลวง - บ้านหลวง 364.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
5 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ - 60.46 23 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ
6 เทศบาลตำบลแม่สอย แม่สอย - 86.99 5 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอย
 แม่แจ่ม 1 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม - ช่างเคิ่ง 3.50 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่แจ่ม
2 เทศบาลตำบลท่าผา ท่าผา - 115.89 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
 เชียงดาว 1 เทศบาลตำบลเชียงดาว - เชียงดาว 3.50 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเชียงดาว
2 เทศบาลตำบลเมืองงาย - เมืองงาย 9.80 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเมืองงาย
3 เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ - เมืองงาย 150.87 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองงาย
4 เทศบาลตำบลปิงโค้ง ปิงโค้ง - 258.40 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลปิงโค้ง
5 เทศบาลตำบลเมืองนะ เมืองนะ - 486.08 15 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ
6 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ทุ่งข้าวพวง - 224.50 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งข้าวพวง
7 เทศบาลตำบลแม่นะ แม่นะ - 257.50 24 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นะ
 ดอยสะเก็ด 1 เทศบาลตำบลเชิงดอย - เชิงดอย 63.00 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย
2 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด - ลวงเหนือ,ป่าป้อง,เชิงดอย 5.30 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเชิงดอย
3 เทศบาลตำบลตลาดขวัญ ตลาดขวัญ - 6.50 29 มิถุนายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ
4 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ตลาดใหญ่ - 6.49 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่
5 เทศบาลตำบลป่าป้อง - ป่าป้อง 23.33 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง
6 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ป่าเมี่ยง - 159.36 12 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเมี่ยง
7 เทศบาลตำบลแม่คือ แม่คือ - 6.72 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ
8 เทศบาลตำบลแม่โป่ง แม่โป่ง - 60.00 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โป่ง
9 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน - 9.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อยเงิน
10 เทศบาลตำบลลวงเหนือ - ลวงเหนือ 125.00 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลลวงเหนือ
11 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน สง่าบ้าน - 11.93 11 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน
12 เทศบาลตำบลสันปูเลย สันปูเลย - 19.09 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย
13 เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สำราญราษฎร์ - 9.74 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญราษฎร์
 แม่แตง 1 เทศบาลตำบลจอมแจ้ง(ขี้เหล็ก) - ขี้เหล็ก 60.54 30 พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2 เทศบาลตำบลแม่หอพระ แม่หอพระ - 132.64 13 มีนาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หอพระ
3 เทศบาลตำบลแม่แตง แม่แตง - 36.97 11 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง
4 เทศบาลตำบลสันมหาพน สันมหาพน ขี้เหล็ก 11.48 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสันมหาพน
5 เทศบาลตำบลอินทขิล - อินทขิล 33.76 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทขิล
 แม่ริม 1 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ขี้เหล็ก - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
2 เทศบาลตำบลแม่ริม ริมใต้ แม่สา 10.25 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่ริม
3 เทศบาลตำบลแม่แรม แม่แรม - - 24 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม
4 เทศบาลตำบลริมเหนือ ริมเหนือ - 5.05 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ
5 เทศบาลตำบลสันโป่ง สันโป่ง - 21.60 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง
6 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เหมืองแก้ว - - 5 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว
 สะเมิง 1 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงใต้ - 208 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสะเมิงใต้
 ฝาง 1 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า - แม่ข่า 2.54 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านแม่ข่า
2 เทศบาลตำบลแม่ข่า - แม่ข่า - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า
3 เทศบาลตำบลเวียงฝาง - เวียง 2.71 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงฝาง
4 เทศบาลตำบลสันทราย สันทราย - 58.20 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 แม่อาย 1 เทศบาลตำบลแม่อาย - แม่อาย,มะลิกา 40 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่อาย
 พร้าว 1 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ น้ำแพร่ - 73.96 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง บ้านโป่ง - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
3 เทศบาลตำบลป่าตุ้ม ป่าตุ้ม - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม
4 เทศบาลตำบลป่าไหน่ ป่าไหน่ - 100.99 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไหน่
5 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง แม่ปั๋ง - 210 - -
6 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เวียง - 12.3 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลเวียงพร้าว
 สันป่าตอง 1 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม - ทุ่งต้อม 12.44 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม
2 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ทุ่งสะโตก - - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก
3 เทศบาลตำบลบ้านกลาง - ท่าวังพร้าว,มะขามหลวง,

บ้านกลาง,มะขุนหวาน

23.84 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านกลาง
4 เทศบาลตำบลบ้านแม บ้านแม - 16.65 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม
5 เทศบาลตำบลยุหว่า - ยุหว่า 18.96 5 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า
6 เทศบาลตำบลสันป่าตอง - ยุหว่า,ทุ่งต้อม,มะขามหลวง 3.51 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลยุหว่า
 สันกำแพง 1 เทศบาลตำบลบวกค้าง บวกค้าง - 31.48 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง
2 เทศบาลตำบลแม่ปูคา แม่ปูคา - 23.00 25 กันยายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปูคา
3 เทศบาลตำบลสันกลาง สันกลาง - 8.80 24 สิงหาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
4 เทศบาลตำบลสันกำแพง ทรายมูล สันกำแพง,แช่ช้าง 22.71 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสันกำแพง
5 เทศบาลตำบลห้วยทราย ห้วยทราย - - 1 พฤศจิกายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
6 เทศบาลตำบลออนใต้ ออนใต้ - 46.34 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลออนใต้
 สันทราย 1 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ - 58.00
2 เทศบาลตำบลป่าไผ่ - ป่าไผ่ 48.62 - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่
3 เทศบาลตำบลเมืองเล็น เมืองเล็น - 9.34 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเล็น
4 เทศบาลตำบลแม่แฝก แม่แฝก - - - -
5 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง สันทรายหลวง,สันทรายน้อย สันพระเนตร,ป่าไผ่ 36.00 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลสันทรายหลวง
6 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง สันนาเม็ง - 8.95 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสันนาเม็ง
7 เทศบาลตำบลสันป่าเปา สันป่าเปา - 6.46 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าเปา
8 เทศบาลตำบลสันพระเนตร - สันพระเนตร - 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสันพระเนตร
9 เทศบาลตำบลหนองจ๊อม - หนองจ๊อม 12.39 1 มิถุนายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม
10 เทศบาลตำบลหนองหาร - หนองหาร 28.28 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร
11 เทศบาลตำบลหนองแหย่ง หนองแหย่ง - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง
 หางดง 1 เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา น้ำแพร่พัฒนา - 80.55 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่
2 เทศบาลตำบลบ้านปง บ้านปง - 117.34 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
3 เทศบาลตำบลบ้านแหวน บ้านแหวน - 11.72 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหวน
4 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง - หางดง - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง
5 เทศบาลตำบลสันผักหวาน สันผักหวาน - 13.00 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน
6 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว หนองแก๋ว - - 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก๋ว
7 เทศบาลตำบลหนองควาย หนองควาย - 17.40 5 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
8 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา หนองตอง - 14.00 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหนองตองพัฒนา
9 เทศบาลตำบลหางดง - หางดง 2.72 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลหางดง
10 เทศบาลตำบลหารแก้ว หารแก้ว - 10.40 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลหารแก้ว
 ฮอด 1 เทศบาลตำบลท่าข้าม - หางดง 6.00 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าข้าม
2 เทศบาลตำบลบ่อหลวง บ่อหลวง - - 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง
3 เทศบาลตำบลบ้านตาล บ้านตาล - - 27 ตุลาคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล
 ดอยเต่า 1 เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา - ท่าเดื่อ,มืดกา 12.30 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลท่าเดื่อ
 อมก๋อย 1 เทศบาลตำบลอมก๋อย - อมก๋อย 4.50 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลอมก๋อย
 สารภี 1 เทศบาลตำบลขัวมุง ขัวมุง - 10.27 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง
2 เทศบาลตำบลชมภู ชมภู - 13.74 - -
3 เทศบาลตำบลไชยสถาน ไชยสถาน - 5.40 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน
4 เทศบาลตำบลดอนแก้ว ดอนแก้ว - 6.92 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
5 เทศบาลตำบลท่ากว้าง ท่ากว้าง - - 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากว้าง
6 เทศบาลตำบลท่าวังตาล ท่าวังตาล - 13.63 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล
7 เทศบาลตำบลป่าบง ป่าบง - 5.53 6 กันยายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง
8 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ยางเนิ้ง สารภี,หนองผึ้ง - 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลยางเนิ้ง
9 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ สันทราย - 10.50 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
10 เทศบาลตำบลสารภี - สารภี 9.00 19 กรกฎาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
11 เทศบาลตำบลหนองผึ้ง - หนองผึ้ง 10.40 1 สิงหาคม 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผึ้ง
12 เทศบาลตำบลหนองแฝก หนองแฝก - 8.80 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแฝก
 เวียงแหง 1 เทศบาลตำบลแสนไห แสนไห - 22.00 6 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห
 ไชยปราการ 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ ปงตำ ศรีดงเย็น,หนองบัว 49.13 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลไชยปราการ
2 เทศบาลตำบลหนองบัว - หนองบัว 83.33 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 แม่วาง 1 เทศบาลตำบลแม่วาง - บ้านกาด,ดอนเปา 4.60 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลบ้านกาด
 ดอยหล่อ 1 เทศบาลตำบลยางคราม ยางคราม - 78.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลยางคราม
2 เทศบาลตำบลสองแคว สองแคว - 8.50 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแคว
3 เทศบาลตำบลสันติสุข สันติสุข - 90.00 27 ตุลาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

จังหวัดน่าน[แก้]

ในเขตจังหวัดน่าน มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอเมืองน่าน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
 2. เทศบาลตำบลกองควาย (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
 3. เทศบาลตำบลบ่อสวก (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
 4. เทศบาลตำบลนาซาว (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอแม่จริม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองแดง (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
อำเภอนาน้อย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาน้อย (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลศีรษะเกษ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอปัว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปัว (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอท่าวังผา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
อำเภอเวียงสา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลกลางเวียง (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
 2. เทศบาลตำบลเวียงสา (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 3. เทศบาลตำบลขึ่ง (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอทุ่งช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลงอบ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอเชียงกลาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
 2. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอนาหมื่น[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอสองแคว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลยอด (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)
อำเภอบ่อเกลือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล)

จังหวัดพะเยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพะเยา มีเทศบาลตำบล 34 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพะเยา 1  เทศบาลตำบลท่าจำปี  ท่าจำปี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี
2  เทศบาลตำบลท่าวังทอง  ท่าวังทอง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังทอง
3  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม  บ้านต๋อม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อม
4  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  บ้านต๊ำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๊ำ
5  เทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสาง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาง
6  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
7  เทศบาลตำบลแม่กา  แม่กา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา
8  เทศบาลตำบลแม่ปืม  แม่ปืม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืม
9  เทศบาลตำบลสันป่าม่วง  สันป่าม่วง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าม่วง
 จุน 1  เทศบาลตำบลจุน  จุน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลจุน
2  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  ทุ่งรวงทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
3  เทศบาลตำบลเวียงลอ  ลอ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลลอ
4  เทศบาลตำบลหงส์หิน  หงส์หิน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน
5  เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ  ห้วยข้าวก่ำ 2542  สุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ
 เชียงคำ 1  เทศบาลตำบลเชียงคำ  หย่วน 2542  สุขาภิบาลเชียงคำ
2  เทศบาลตำบลฝายกวาง  ฝายกวาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
3  เทศบาลตำบลเวียง  เวียง 2542  เทศบาลตำบลบ้านทราย
4  เทศบาลตำบลหย่วน  หย่วน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหย่วน
 เชียงม่วน 1  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  เชียงม่วน  บ้านมาง 2542  สุขาภิบาลเชียงม่วน
 ดอกคำใต้ 1  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ  บ้านถ้ำ 2542  สุขาภิบาลบ้านถ้ำ
2  เทศบาลตำบลหนองหล่ม  หนองหล่ม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม
3  เทศบาลตำบลห้วยลาน  ห้วยลาน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลาน
 ปง 1  เทศบาลตำบลงิม  งิม 2542  สุขาภิบาลงิม
2  เทศบาลตำบลปง  นาปรัง, ปง 2542  สุขาภิบาลปง
3  เทศบาลตำบลแม่ยม  ปง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลปง
 ภูกามยาว 1  เทศบาลตำบลดงเจน  ดงเจน, แม่อิง 2542  สุขาภิบาลดงเจน
 ภูซาง 1  เทศบาลตำบลสบบง  สบบง 2542  สุขาภิบาลสบบง
 แม่ใจ 1  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์  เจริญราษฎร์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญราษฎร์
2  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า  บ้านเหล่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
3  เทศบาลตำบลป่าแฝก  ป่าแฝก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4  เทศบาลตำบลแม่ใจ  แม่ใจ, ศรีถ้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ใจ
5  เทศบาลตำบลแม่สุก  แม่สุก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
6  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา  แม่ใจ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ
7  เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ศรีถ้อย 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

จังหวัดแพร่[แก้]

ในเขตจังหวัดแพร่มีเทศบาลตำบล 25 แห่ง ได้แก่

อำเภอเมืองแพร่

 1. เทศบาลตำบลช่อแฮ
 2. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 3. เทศบาลตำบลแม่หล่าย
 4. เทศบาลตำบลป่าแมต
 5. เทศบาลตำบลแม่คำมี
 6. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
 7. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
 8. เทศบาลตำบลวังหงส์
 9. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

อำเภอร้องกวาง

 1. เทศบาลตำบลร้องกวาง
 2. เทศบาลตำบลบ้านเวียง

อำเภอลอง

 1. เทศบาลตำบลบ้านปิน
 2. เทศบาลตำบลแม่ปาน
 3. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 4. เทศบาลตำบลแม่ลานนา
 5. เทศบาลตำบลปากกาง
 6. เทศบาลตำบลเวียงต้า

อำเภอสูงเม่น

 1. เทศบาลตำบลสูงเม่น

อำเภอเด่นชัย

 1. เทศบาลตำบลเด่นชัย
 2. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 3. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย

อำเภอสอง

 1. เทศบาลตำบลสอง
 2. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย

อำเภอวังชิ้น

 1. เทศบาลตำบลวังชิ้น

อำเภอหนองม่วงไข่

 1. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ขุนยวม 1  เทศบาลตำบลขุนยวม  ขุนยวม 2542  สุขาภิบาลขุนยวม
 ปาย 1  เทศบาลตำบลปาย  เวียงใต้ 2542  สุขาภิบาลปาย
 แม่ลาน้อย 1  เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย  แม่ลาน้อย 2542  สุขาภิบาลแม่ลาน้อย
 แม่สะเรียง 1  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  แม่สะเรียง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง
2  เทศบาลตำบลแม่ยวม  แม่ยวม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม
3  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  บ้านกาศ, แม่สะเรียง 2542  สุขาภิบาลแม่สะเรียง

จังหวัดลำปาง[แก้]

ในเขตจังหวัดลำปาง มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอเมืองลำปาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
 2. เทศบาลตำบลต้นธงชัย
 3. เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา
อำเภองาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
 2. เทศบาลตำบลหลวงใต้
อำเภอเกาะคา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเกาะคา
 2. เทศบาลตำบลศาลา
 3. เทศบาลตำบลลำปางหลวง
 4. เทศบาลตำบลนาแก้ว
 5. เทศบาลตำบลไหล่หิน
 6. เทศบาลตำบลท่าผา
 7. เทศบาลตำบลสบยาว
อำเภอห้างฉัตร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปงยางคก
 2. เทศบาลตำบลห้างฉัตร
 3. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
 4. เทศบาลตำบลเมืองยาว
อำเภอแจ้ห่ม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 2. เทศบาลตำบลบ้านสา
 3. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
อำเภอวังเหนือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 2. เทศบาลตำบลวังเหนือ
อำเภอแม่พริก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่ปุ
 2. เทศบาลตำบลแม่พริก
 3. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอเสริมงาม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเสริมงาม
 2. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 3. เทศบาลตำบลทุ่งงาม
อำเภอสบปราบ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสบปราบ
อำเภอเถิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเวียงมอก
 2. เทศบาลตำบลเถินบุรี
 3. เทศบาลตำบลแม่มอก
อำเภอแม่ทะ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
 2. เทศบาลตำบลศิริราช
 3. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 4. เทศบาลตำบลน้ำโจ้
 5. เทศบาลตำบลนาครัว
อำเภอแม่เมาะ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแม่เมาะ
อำเภอเมืองปาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเมืองปาน

จังหวัดลำพูน[แก้]

ในเขตจังหวัดลำพูนมีเทศบาลตำบล 39 แห่ง ได้แก่

อำเภอเมืองลำพูน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 2. เทศบาลตำบลบ้านแป้น
 3. เทศบาลตำบลริมปิง
 4. เทศบาลตำบลอุโมงค์
 5. เทศบาลตำบลเหมืองง่า
 6. เทศบาลตำบลเวียงยอง
 7. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
 8. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
 9. เทศบาลตำบลประตูป่า
 10. เทศบาลตำบลต้นธง
 11. เทศบาลตำบลเหมืองจี้
 12. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
 13. เทศบาลตำบลเชียงทอง
 14. เทศบาลตำบลป่าสัก
อำเภอแม่ทา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทากาศ
 2. เทศบาลตำบลทาสบเส้า
 3. เทศบาลตำบลทาสบชัย
 4. เทศบาลตำบลทาปลาดุก
 5. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
 6. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
 7. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
อำเภอบ้านโฮ่ง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
 2. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
อำเภอลี้[แก้]
 1. เทศบาลตำบลลี้]
 2. เทศบาลตำบลแม่ตืน
 3. เทศบาลตำบลวังดิน
 4. เทศบาลตำบลดงดำ
 5. เทศบาลตำบลศรีวิชัย
 6. เทศบาลตำบลป่าไผ่
 7. เทศบาลตำบลก้อ
 8. เทศบาลตำบลนาทราย
 9. เทศบาลตำบลแม่ลาน
อำเภอทุ่งหัวช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
อำเภอป่าซาง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลป่าซาง
 2. เทศบาลตำบลม่วงน้อย
 3. เทศบาลตำบลแม่แรง
 4. เทศบาลตำบลมะกอก
อำเภอบ้านธิ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบ้านธิ
อำเภอเวียงหนองล่อง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังผาง
 2. เทศบาลตำบลหนองล่อง
 3. เทศบาลตำบลหนองยวง

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์มีเทศบาลตำบล 27 แห่ง ได้แก่

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 1. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม
 2. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 3. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 4. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 5. เทศบาลตำบลผาจุก
 6. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 7. เทศบาลตำบลน้ำริด
 8. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 9. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 10. เทศบาลตำบลท่าเสา
 11. เทศบาลตำบลป่าเซ่า

อำเภอตรอน

 1. เทศบาลตำบลตรอน
 2. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง

อำเภอท่าปลา

 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 2. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 3. เทศบาลตำบลจริม
 4. เทศบาลตำบลท่าปลา

อำเภอน้ำปาด

 1. เทศบาลตำบลน้ำปาด

อำเภอฟากท่า

 1. เทศบาลตำบลฟากท่า

อำเภอบ้านโคก

 1. เทศบาลตำบลบ้านโคก

อำเภอพิขัย

 1. เทศบาลตำบลท่าสัก
 2. เทศบาลตำบลในเมือง

อำเภอลับแล

 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 2. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 3. เทศบาลตำบลหัวดง
 4. เทศบาลตำบลพระเสด็จ

อำเภอทองแสนขัน

 1. เทศบาลตำบลทองแสนขัน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเทศบาลตำบล 77 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองกาฬสินธุ์ 1  เทศบาลตำบลนาจารย์ นาจารย์ ไผ่, ภูปอ
2  เทศบาลตำบลหนองสอ ลำปาว ลำคลอง
3  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ห้วยโพธิ์ -
4  เทศบาลตำบลลำคลอง - ลำคลอง
5  เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ -
6  เทศบาลตำบลหลุบ หลุบ -
7  เทศบาลตำบลบึงวิชัย บึงวิชัย -
8  เทศบาลตำบลเหนือ เหนือ -
9  เทศบาลตำบลไผ่ - ไผ่
10  เทศบาลตำบลลำพาน ลำพาน -
11  เทศบาลตำบลภูปอ - ภูปอ
12  เทศบาลตำบลภูดิน ภูดิน -
13  เทศบาลตำบลขมิ้น ขมิ้น -
14  เทศบาลตำบลโพนทอง โพนทอง -
15  เทศบาลตำบลกลางหมื่น กลางหมื่น -
 นามน 1  เทศบาลตำบลนามน - นามน
2  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย
 กมลาไสย 1  เทศบาลตำบลกมลาไสย - กมลาไสย, หลักเมือง
2  เทศบาลตำบลธัญญา - ธัญญา
3  เทศบาลตำบลหนองแปน หนองแปน -
4  เทศบาลตำบลดงลิง ดงลิง -
5  เทศบาลตำบลหลักเมือง - หลักเมือง
 ร่องคำ 1  เทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ -
 กุฉินารายณ์ 1  เทศบาลตำบลกุดหว้า - กุดหว้า
2  เทศบาลตำบลจุมจัง จุมจัง -
3  เทศบาลตำบลนาขาม นาขาม -
4  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ -
 เขาวง 1  เทศบาลตำบลกุดสิม กุดปลาเค้า คุ้มเก่า, กุดสิมคุ้มใหม่
2  เทศบาลตำบลสระพังทอง สระพังทอง -
3  เทศบาลตำบลสงเปลือย สงเปลือย -
4  เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ - กุดสิมคุ้มใหญ่
 ยางตลาด 1  เทศบาลตำบลโคกศรี - อุ่มเม่า, ดอนสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลยางตลาด - ยางตลาด
3  เทศบาลตำบลบัวบาน บัวบาน -
4  เทศบาลตำบลอิตื้อ อิตื้อ -
5  เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ -
6  เทศบาลตำบลเขาพระนอน เขาพระนอน -
7  เทศบาลตำบลอุ่มเม่า - อุ่มเม่า
8  เทศบาลตำบลโนนสูง โนนสูง -
 ห้วยเม็ก 1  เทศบาลตำบลคำใหญ่ - คำใหญ่
2  เทศบาลตำบลห้วยเม็ก - ห้วยเม็ก
3  เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง - ห้วยเม็ก
4  เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว -
 สหัสขันธ์ 1  เทศบาลตำบลโนนบุรี โนนบุรี -
2  เทศบาลตำบลภูสิงห์ ภูสิงห์ -
3  เทศบาลตำบลนิคม นิคม -
4  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง -
5  เทศบาลนามะเขือ นามะเขือ -
6  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา -
 คำม่วง 1  เทศบาลตำบลคำม่วง - ทุ่งคลอง
2  เทศบาลตำบลโพน - โพน
3  เทศบาลตำบลนาทัน นาทัน -
 ท่าคันโท 1  เทศบาลตำบลท่าคันโท ท่าคันโท นาตาล
2  เทศบาลตำบลกุงเก่า กุงเก่า -
3  เทศบาลตำบลกุดจิก กุดจิก -
4  เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ดงสมบูรณ์ -
5  เทศบาลตำบลนาตาล - นาตาล
 หนองกุงศรี 1  เทศบาลตำบลหนองกุงศรี - หนองกุงศรี, ลำหนองแสน
2  เทศบาลตำบลหนองหิน - หนองหิน, ดงมูล
3  เทศบาลตำบลคำก้าว - หนองกุงศรี
4  เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว -
5  เทศบาลตำบลหนองสรวง หนองสรวง -
6  เทศบาลตำบลดงมูล - ดงมูล
7  เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ -
 สมเด็จ 1  เทศบาลตำบลสมเด็จ - สมเด็จ
2  เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว ห้วยหลัว -
3  เทศบาลตำบลมหาไชย มหาไชย -
4  เทศบาลตำบลผาเสวย ผาเสวย -
5  เทศบาลตำบลอซงบาดาล แซงบาดาล -
 ห้วยผึ้ง 1  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง - นิคมห้วยผึ้ง
2  เทศบาลตำบลคำบง คำบง -
3  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร หนองอิบุตร -
 นาคู 1  เทศบาลตำบลนาคู - นาคู
2  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง ภูแล่นช้าง -
 ดอนจาน 1  เทศบาลตำบลดอนจาน ดอนจาน -
2  เทศบาลตำบลม่วงนา ม่วงนา -
 ฆ้องชัย 1  เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัยพัฒนา -

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

 1. อำเภอ
ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองขอนแก่น 1  เทศบาลตำบลท่าพระ  ท่าพระ    2542 สุขาภิบาลท่าพระ
2  เทศบาลตำบลเมืองเก่า เมืองเก่า     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
3  เทศบาลตำบลบ้านเป็ด  บ้านเป็ด    2542 สุขาภิบาลบ้านเป็ด
4  เทศบาลตำบลสาวะถี  สาวะถี     องค์การบริหารส่วนตำบลสาวะถี
5  เทศบาลตำบลบ้านค้อ  บ้านค้อ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
6  เทศบาลตำบลโนนท่อน  โนนท่อน     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่อน
7  เทศบาลตำบลสำราญ  สำราญ      
8  เทศบาลตำบลหนองตูม  หนองตูม     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
9  เทศบาลตำบลพระลับ  พระลับ     องค์การบริหารส่วนตำบลพระลับ
10  เทศบาลตำบลบึงเนียม  บึงเนียม     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเนียม
11  เทศบาลตำบลดอนหัน  ดอนหัน     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
 กระนวน 1  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง      
2  เทศบาลตำบลน้ำอ้อม  น้ำอ้อม      
 เขาสวนกวาง 1  เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง  เขาสวนกวาง    2542  สุขาภิบาลเขาสวนกวาง
2  เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์  โนนสมบูรณ์     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 โคกโพธิ์ชัย 1  เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก  2542  สุขาภิบาลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย  โพธิ์ไชย     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
3  เทศบาลตำบลนาแพง  นาแพง     องค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง
4  เทศบาลตำบลภูผาแดง บ้านโคก    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านโคก
 ชนบท 1  เทศบาลตำบลชนบท ชนบท    สุขาภิบาลชนบท
2  เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ชนบท    องค์การบริการส่วนตำบลชนบท
 ชุมแพ 1  เทศบาลตำบลหนองไผ่    หนองไผ่  2542  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
2  เทศบาลตำบลโนนหัน    โนนหัน,โนนสะอาด    สุขาภิบาลโนนหัน
3  เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า  หนองเสาเล้า      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสาเล้า
4  เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์    โนนอุดม,ขัวเรียง    สุขาภิบาลโคกสูงสัมพันธ์
5  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
6  เทศบาลตำบลนาเพียง  นาเพียง      องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง
 ซำสูง 1  เทศบาลตำบลซำสูง  ซำสูง   2542 สุขาภิบาลซำสูง
 น้ำพอง 1  เทศบาลตำบลน้ำพอง  น้ำพอง      
2  เทศบาลตำบลวังชัย  วังชัย      
3  เทศบาลตำบลลำน้ำพอง  ลำน้ำพอง      
4  เทศบาลตำบลกุดน้ำใส  กุดน้ำใส      
5  เทศบาลตำบลม่วงหวาน  ม่วงหวาน      
 โนนศิลา 1  เทศบาลตำบลโนนศิลา โนนศิลา, บ้านหัน  2542  สุขาภิบาลโนนศิลา
 บ้านไผ่ 1  เทศบาลตำบลในเมือง  ในเมือง  2552  องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 บ้านฝาง 1  เทศบาลตำบลบ้านฝาง  บ้านฝาง      
2  เทศบาลตำบลโคกงาม  โคกงาม      
3  เทศบาลตำบลโนนฆ้อง  โนนฆ้อง      
4  เทศบาลตำบลป่ามะนาว  ป่ามะนาว      
 บ้านแฮด 1  เทศบาลตำบลบ้านแฮด    บ้านแฮด  2542  สุขาภิบาลบ้านแฮด
2  เทศบาลตำบลวังสวรรค์  บ้านแฮด    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านแฮด
3  เทศบาลตำบลโคกสำราญ  โคกสำราญ      
 เปือยน้อย 1  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  เปือยน้อย,สระแก้ว  2542  สุขาภิบาลเปือยน้อย
2  เทศบาลตำบลสระแก้ว  สระแก้ว  2552  องค์การบริการส่วนตำบลสระแก้ว
 พระยืน 1  เทศบาลตำบลพระยืน  พระยืน      
2  เทศบาลตำบลบ้านโต้น  บ้านโต้น      
3  เทศบาลตำบลพระบุ  พระบุ      
พล 1 เทศบาลเมืองเมืองพล เทศบาลตำบลเมืองพล
 ภูผาม่าน 1  เทศบาลตำบลภูผาม่าน  ภูผาม่าน      
2  เทศบาลตำบลโนนคอม  โนนคอม      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคอม
 ภูเวียง 1  เทศบาลตำบลภูเวียง  ภูเวียง    2542  สุขาภิบาลบ้านเรือ
 มัญจาคีรี 1  เทศบาลตำบลมัญจาคีรี    กุดเค้า  2542  สุขาภิบาลมัญจาคีรี
2  เทศบาลตำบลนาข่า  นาข่า      
 เวียงเก่า 1  เทศบาลตำบลในเมือง  เวียงเก่า     องค์การบริการส่วนตำบลในเมือง
 แวงน้อย 1  เทศบาลตำบลแวงน้อย  แวงน้อย 2542   สุขาภิบาลแวงน้อย
2  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ก้านเหลือง    2552  องค์การบริการส่วนตำบลก้านเหลือง
 แวงใหญ่ 1  เทศบาลตำบลแวงใหญ่  แวงใหญ่    2542  สุขาภิบาลแวงใหญ่
 สีชมพู 1  เทศบาลตำบลสีชมพู  สีชมพู    2542  
2  เทศบาลตำบลนาจาน  นาจาน      
3  เทศบาลตำบลวังเพิ่ม  วังเพิ่ม      
 หนองนาคำ 1  เทศบาลตำบลหนองนาคำ  บ้านโคก      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
2  เทศบาลตำบลขนวน  ขนวน    2558  องค์การบริหารส่วนตำบลขนวน
 หนองเรือ 1  เทศบาลตำบลหนองเรือ  หนองเรือ    2542  
2  เทศบาลตำบลดอนโมง    จระเข้    
3  เทศบาลตำบลหนองแก  -  กุดกว้าง,โนนสะอาด    
4  เทศบาลตำบลโนนทอง  โนนทอง      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5  เทศบาลตำบลยางคำ  ยางคำ      
6  เทศบาลตำบลกุดกว้าง    กุดกว้าง    
7  เทศบาลตำบลโนนสะอาด    โนนสะอาด    
8  เทศบาลตำบลบ้านผือ  บ้านผือ      
 หนองสองห้อง 1  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง หนองสองห้อง   2542  สุขาภิบาลหนองสองห้อง
 อุบลรัตน์ 1  เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  เขื่อนอุบลรัตน์    2542  สุขาภิบาลเขื่อนอุบลรัตน์
2  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง      
3  เทศบาลตำบลนาคำ  นาคำ      

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยภูมิ มีเทศบาลตำบล 35 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยภูมิ 1  เทศบาลตำบลโคกสูง  โคกสูง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
2  เทศบาลตำบลชีลอง  ชีลอง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลชีลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  บ้านค่าย 2542  สุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
4  เทศบาลตำบลลาดใหญ่  กุดตุ้ม, ลาดใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดใหญ่
 เกษตรสมบูรณ์ 1  เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์
2  เทศบาลตำบลบ้านเป้า  บ้านเป้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเป้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  บ้านเดื่อ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
 แก้งคร้อ 1  เทศบาลตำบลแก้งคร้อ  ช่องสามหมอ, หนองไผ่ 2542  สุขาภิบาลแก้งคร้อ
2  เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม  นาหนองทุ่ม 2542  สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม
3  เทศบาลตำบลหนองสังข์  หนองสังข์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์
 คอนสวรรค์ 1  เทศบาลตำบลคอนสวรรค์  คอนสวรรค์, โคกมั่งงอย 2542  สุขาภิบาลคอนสวรรค์
 คอนสาร 1  เทศบาลตำบลคอนสาร  คอนสาร, ดงบัง 2542  สุขาภิบาลคอนสาร
2  เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย  ทุ่งลุยลาย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุยลาย
3  เทศบาลตำบลห้วยยาง  ห้วยยาง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 จัตุรัส 1  เทศบาลตำบลจัตุรัส  บ้านกอก 2542  สุขาภิบาลจัตุรัส
2  เทศบาลตำบลหนองบัวโคก  หนองบัวโคก 2542  สุขาภิบาลหนองบัวโคก
3  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่  หนองบัวใหญ่ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใหญ่
 เทพสถิต 1  เทศบาลตำบลเทพสถิต  วะตะแบก 2542  สุขาภิบาลเทพสถิต
 บ้านเขว้า 1  เทศบาลตำบลตลาดแร้ง  ตลาดแร้ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดแร้ง
2  เทศบาลตำบลทุ่งทอง  บ้านเขว้า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขว้า
3  เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  บ้านเขว้า 2542  สุขาภิบาลบ้านเขว้า
4  เทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ลุ่มลำชี 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลำชี
 บ้านแท่น 1  เทศบาลตำบลบ้านเต่า  บ้านเต่า 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเต่า
2  เทศบาลตำบลบ้านแท่น  บ้านแท่น 2542  สุขาภิบาลบ้านแท่น
 บำเหน็จณรงค์ 1  เทศบาลตำบลบ้านเพชร  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชร
2  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์  บ้านชวน 2542  สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์
 ภูเขียว 1  เทศบาลตำบลธาตุทอง  ธาตุทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง  บ้านแก้ง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
3  เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว  บ้านเพชร 2542  สุขาภิบาลบ้านเพชรภูเขียว
4  เทศบาลตำบลภูเขียว  ผักปัง 2542  เทศบาลตำบลผักปัง
 หนองบัวแดง 1  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  หนองบัวแดง 2542  สุขาภิบาลหนองบัวแดง
2  เทศบาลตำบลหลวงศิริ  หนองบัวแดง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแดง
 หนองบัวระเหว 1  เทศบาลตำบลโคกสะอาด  โคกสะอาด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
2  เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว  หนองบัวระเหว 2542  สุขาภิบาลหนองบัวระเหว
3  เทศบาลตำบลห้วยแย้  ห้วยแย้ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแย้

จังหวัดนครพนม[แก้]

อำเภอเมืองนครพนม[แก้]
อำเภอโพนสวรรค์[แก้]
อำเภอศรีสงคราม[แก้]
อำเภอนาหว้า[แก้]
อำเภอบ้านแพง[แก้]
อำเภอท่าอุเทน[แก้]
อำเภอปลาปาก[แก้]
อำเภอนาแก[แก้]
อำเภอเรณูนคร[แก้]
อำเภอธาตุพนม[แก้]

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

จังหวัดบึงกาฬ[แก้]

ในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองบึงกาฬ 1  เทศบาลตำบลโคกก่อง  โคกก่อง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง
2  เทศบาลตำบลไคสี  ไคสี 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลไคสี
3  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  โนนสว่าง 2551  เทศบาลตำบลหนองเข็ง
4  เทศบาลตำบลบึงกาฬ  บึงกาฬ, วิศิษฐ์ 2542  สุขาภิบาลบึงกาฬ
5  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์  วิศิษฐ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลวิศิษฐ์
6  เทศบาลตำบลหนองเลิง  หนองเลิง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง
7  เทศบาลตำบลหอคำ  หอคำ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ
 เซกา 1  เทศบาลตำบลซาง  ซาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลซาง
2  เทศบาลตำบลท่าสะอาด  ท่าสะอาด 2542  สุขาภิบาลท่าสะอาด
3  เทศบาลตำบลศรีพนา  เซกา 2542  สุขาภิบาลศรีพนา
 โซ่พิสัย 1  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย  โซ่ 2542  สุขาภิบาลโซ่พิสัย
 บึงโขงหลง 1  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  บึงโขงหลง, โพธิ์หมากแข้ง 2542  สุขาภิบาลบึงโขงหลง
2  เทศบาลตำบลบึงงาม  บึงโขงหลง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโขงหลง
 ปากคาด 1  เทศบาลตำบลปากคาด  โนนศิลา, ปากคาด 2542  สุขาภิบาลปากคาด
 พรเจริญ 1  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง  ดอนหญ้านาง 2542  สุขาภิบาลดอนหญ้านาง
2  เทศบาลตำบลพรเจริญ  พรเจริญ 2542  สุขาภิบาลพรเจริญ
3  เทศบาลตำบลศรีสำราญ  ศรีสำราญ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ศรีวิไล 1  เทศบาลตำบลศรีวิไล  ศรีวิไล 2542  สุขาภิบาลศรีวิไล

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอคูเมือง[แก้]
อำเภอกระสัง[แก้]
อำเภอนางรอง[แก้]
อำเภอหนองกี่[แก้]
อำเภอละหานทราย[แก้]
อำเภอประโคนชัย[แก้]
อำเภอบ้านกรวด[แก้]
อำเภอพุทไธสง[แก้]
อำเภอลำปลายมาศ[แก้]
อำเภอสตึก[แก้]
อำเภอปะคำ[แก้]
อำเภอนาโพธิ์[แก้]
อำเภอหนองหงส์[แก้]
อำเภอพลับพลาชัย[แก้]
อำเภอห้วยราช[แก้]
อำเภอโนนสุวรรณ[แก้]
อำเภอชำนิ[แก้]
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์[แก้]
อำเภอโนนดินแดง[แก้]
อำเภอบ้านด่าน[แก้]
อำเภอแคนดง[แก้]
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

เทศบาลตำบลเชียงยืน เทศบาลตำบลโคกพระ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เทศบาลตำบลแวงน่าง เทศบาลตำบลขามเรียง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง เทศบาลตำบลบรบือ เทศบาลตำบลแกดำ เทศบาลตำบลวาปีปทุม เทศบาลตำบลนาดูน เทศบาลตำบลนาเชือก เทศบาลตำบลหนองกุง เทศบาลตำบลกุดปลาดุก เทศบาลตำบลโพนทอง เทศบาลตำบลมิตรภาพ เทศบาลตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหนองไผ่ เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

จังหวัดยโสธร[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
อำเภอเลิงนกทา[แก้]
อำเภอคำเขื่อนแก้ว[แก้]
อำเภอกุดชุม[แก้]
อำเภอมหาชนะชัย[แก้]
อำเภอป่าติ่ว[แก้]
อำเภอทรายมูล[แก้]
อำเภอค้อวัง[แก้]
อำเภอไทยเจริญ[แก้]

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

จังหวัดเลย[แก้]

อำเภอเมืองเลย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาอ้อ
 2. เทศบาลตำบลน้ำสวย
 3. เทศบาลตำบลนาอาน
 4. เทศบาลตำบลนาโป่ง
 5. เทศบาลตำบลนาดินดำ
อำเภอนาด้วง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาด้วง
 2. เทศบาลตำบลนาดอกคำ
อำเภอเชียงคาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงคาน
 2. เทศบาลตำบลเขาแก้ว
 3. เทศบาลตำบลธาตุ
อำเภอปากชม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเชียงกลม
 2. เทศบาลตำบลปากชม
 3. เทศบาลตำบลคอนสา
อำเภอด่านซ้าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลด่านซ้าย
 2. เทศบาลตำบลศรีสองรัก
อำเภอนาแห้ว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลนาแห้ว
อำเภอภูเรือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูเรือ
อำเภอท่าลี่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าลี่
อำเภอวังสะพุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลปากปวน
 2. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอภูกระดึง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลภูกระดึง
อำเภอผาขาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
 2. เทศบาลตำบลโนนปอแดง
อำเภอเอราวัณ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง
 2. เทศบาลตำบลเอราวัณ
 3. เทศบาลตำบลทรัพย์ไพรวัลย์
อำเภอหนองหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองหิน

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอกันทรลักษ์

อำเภอยางชุมน้อย

อำเภอกันทรารมย์

อำเภอไพรบึง

อำเภอปรางค์กู่

อำเภอขุนหาญ

อำเภออุทุมพรพิสัย

อำเภอบึงบูรพ์

อำเภอห้วยทับทัน

อำเภอศรีรัตนะ

อำเภอขุขันธ์

อำเภอราษีไศล

อำเภอวังหิน

อำเภอพยุห์

อำเภอเมืองจันทร์

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

จังหวัดสกลนคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสกลนคร มีเทศบาลตำบล ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล

(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)

ปีที่ได้รับการ

จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบล

ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่

(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)

 เมืองสกลนคร 1 เทศบาลตำบลดงมะไฟ ขมิ้น สุขาภิบาลดงมะไฟ
2 เทศบาลตำบลท่าแร่ ท่าแร่ สุขาภิบาลท่าแร่
3 เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ธาตุนาเวง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุนาเวง
4 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เชียงเครือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
5 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน งิ้วด่อน องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วด่อน
6 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง หลุบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปอแดง
7 เทศบาลตำบลหนองลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
8 เทศบาลตำบลฮางโฮง ฮางโฮง องค์การบริหารส่วนตำบลฮางโฮง
9 เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ท่าแร่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
กุสุมาลย์ 1 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ 2542 สุขาภิบาลกุสุมาลย์
 กุดบาก 1 เทศบาลตำบลกุดบาก กุดบาก 2542 สุขาภิบาลกุดบาก
2 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบาก
3 เทศบาลตำบลกุดไห กุดไห องค์การบริหารส่วนตำบลกุดไห
4 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่อง
 พรรณานิคม 1 เทศบาลตำบลพรรณานิคม พรรณา 2542 สุขาภิบาลพรรณานิคม
2 เทศบาลตำบลพรรณานคร พรรณา องค์การบริหารส่วนตำบลพรรณานิคม
3 เทศบาลตำบลพอกน้อย พอกน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลพอกน้อย
4 เทศบาลตำบลนาใน นาใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
5 เทศบาลตำบลบัวสว่าง บัวสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสว่าง
6 เทศบาลตำบลวังยาง วังยาง องค์การบริหารส่วนตำบวังยาง
7 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
8 เทศบาลตำบลไร่ ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่
 พังโคน 1 เทศบาลตำบลพังโคน พังโคน 2542 สุขาภิบาลพังโคน
2 เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา พังโคน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลพังโคน
3 เทศบาลตำบลไฮหยอง ไฮหย่อง องค์การบริหารส่วนตำบลไฮหย่อง
4 เทศบาลตำบลแร่ แร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแร่
วาริชภูมิ 1 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สุขาภิบาลวาริชภูมิ
2 เทศบาลตำบลปลาโหล ปลาโหล องค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล
3 เทศบาลตำบลคำบ่อ คำบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำบ่อ
4 เทศบาลตำบลหนองหลาด หนองลาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลาด
วานรนิวาส 1 เทศบาลตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส 2542 สุขาภิบาลวานรนิวาส
2 เทศบาลตำบลหนองแวง หนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3 เทศบาลตำบลนาซอ นาซอ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซอ
4 เทศบาลตำบลหนองสนม หนองสนม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม
5 เทศบาลตำบลคูสะคาม คูสะคาม องค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม
6 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ
 คำตากล้า 1 เทศบาลตำบลคำตากล้า คำตากล้า 2542 สุขาภิบาลคำตากล้า
2 เทศบาลตำบลแพด แพด องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านม่วง 1 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง 2542 สุขาภิบาลบ้านม่วง
2 เทศบาลตำบลห้วยหลัว ห้วยหลัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลัว
อากาศอำนวย 1 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศ 2542 สุขาภิบาลอากาศอำนวย
2 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา
3 เทศบาลตำบลบะหว้า บะหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลบะหว้า
4 เทศบาลตำบลโพนแพง โพนแพง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
5 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาใหญ่
6 เทศบาลตำบลท่าก้อน ท่าก้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อน
สว่างแดนดิน 1 เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 2542 สุขาภิบาลสว่างแดนดิน
2 เทศบาลตำบลดอนเขือง แวง 2542 สุขาภิบาลดอนเขือง
3 เทศบาลตำบลบงใต้ บงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบงใต้
4 เทศบาลตำบลพันนา พันนา องค์การบริหารส่วนตำบลพันนา
5 เทศบาลตำบลหนองหลวง หนองหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6 เทศบาลตำบลบ้านต้าย บ้านต้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย
7 เทศบาลตำบลโคกสี โคกสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ส่องดาว 1 เทศบาลตำบลส่องดาว ส่องดาว, ปทุมวาปี 2542 สุขาภิบาลส่องดาว
2 เทศบาลตำบลท่าศิลา ท่าศิลา ดงมูล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศิลา
3 เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง หนองใหญ่ ส่องดาว องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว
4 เทศบาลตำบลปทุมวาปี ปทุมวาปี องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี
5 เทศบาลตำบลวัฒนา วัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนา
โคกศรีสุพรรณ 1 เทศบาลตำบลตองโขบ ตองโขบ องค์การบริหารส่วนตำบลตองโขบ
เจริญศิลป์ 1 เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์, ทุ่งแก 2542 สุขาภิบาลเจริญศิลป์
 โพนนาแก้ว 1 เทศบาลตำบลนาแก้ว นาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
2 เทศบาลตำบลบ้านโพน บ้านโพน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน
3 เทศบาลตำบลเชียงสือ เชียงสือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงสือ
 ภูพาน 1 เทศบาลตำบลโคกภู โคกภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกภู
2 เทศบาลตำบลสร้างค้อ สร้างค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างค้อ

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

จังหวัดหนองคาย[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองคาย มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองคาย 1 เทศบาลตำบลเวียงคุก เวียงคุก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคุก
2 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ค่ายบกหวาน 2542 สุขาภิบาลหนองสองห้อง
3 เทศบาลตำบลหาดคำ หาดคำ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคำ
4 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
5 เทศบาลตำบลกวนวัน กวนวัน องค์การบริหารส่วนตำบลกวนวัน
6 เทศบาลตำบลวัดธาตุ วัดธาตุ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ
7 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
8 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บ้านเดื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ
ท่าบ่อ 1 เทศบาลตำบลโพนสา โพนสา 2542 สุขาภิบาลโพนสา
2 เทศบาลตำบลบ้านถ่อน บ้านถ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
3 เทศบาลตำบลกองนาง กองนาง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกองนาง
โพนพิสัย 1 เทศบาลตำบลโพนพิสัย จุมพล 2549 เทศบาลตำบลจุมพล
2 เทศบาลตำบลสร้างนางขาว สร้างนางขาว องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนางขาว
ศรีเชียงใหม่ 1 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 2542 สุขาภิบาลศรีเชียงใหม่
2 เทศบาลตำบลหนองปลาปาก หนองปลาปาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาปาก
สังคม 1 เทศบาลตำบลสังคม แก้งไก่, สังคม 2542 สุขาภิบาลสังคม
เฝ้าไร่ 1 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู มีเทศบาลตำบล 23 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองหนองบัวลำภู 1 เทศบาลตำบลนาคำไฮ นาคำไฮ 2542 สุขาภิบาลนาคำไฮ
2 เทศบาลตำบลนามะเฟือง นามะเฟือง 2542 สุขาภิบาลนามะเฟือง
3 เทศบาลตำบลหัวนา หัวนา 2542 สุขาภิบาลหัวนา
นากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง นากลาง, ด่านช้าง, กุดแห่ 2542 สุขาภิบาลนากลาง
2 เทศบาลตำบลกุดดินจี่ กุดดินจี่ 2542 สุขาภิบาลกุดดินจี่
3 เทศบาลตำบลฝั่งแดง ฝั่งแดง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งแดง
4 เทศบาลตำบลเก่ากลอย เก่ากลอย 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่ากลอย
5 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม กุดดินจี่ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดินจี่
โนนสัง 1 เทศบาลตำบลโนนสัง โนนสัง 2542 สุขาภิบาลโนนสัง
2 เทศบาลตำบลกุดดู่ กุดดู่ 2542 สุขาภิบาลกุดดู่
3 เทศบาลตำบลหนองเรือ หนองเรือ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ
4 เทศบาลตำบลบ้านค้อ บ้านค้อ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ
ศรีบุญเรือง 1 เทศบาลตำบลจอมทอง ศรีบุญเรือง 2542 สุขาภิบาลจอมทอง
2 เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เมืองใหม่ 2542 สุขาภิบาลโนนสูงเปลือย
3 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
4 เทศบาลตำบลยางหล่อ ยางหล่อ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ
5 เทศบาลตำบลหนองแก หนองแก 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
สุวรรณคูหา 1 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2542 สุขาภิบาลบ้านโคก
2 เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา นาสี, สุวรรณคูหา, กุดผึ้ง 2542 สุขาภิบาลสุวรรณคูหา
3 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
4 เทศบาลตำบลนาด่าน นาด่าน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลนาด่าน
5 เทศบาลตำบลบุญทัน บุญทัน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญทัน
นาวัง 1 เทศบาลตำบลนาเหล่า นาเหล่า, เทพคีรี 2542 สุขาภิบาลนาเหล่า

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลตำบล 67 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองอุดรธานี 1 เทศบาลตำบลนาข่า นาข่า 2542 สุขาภิบาลนาข่า
2 เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ นิคมสงเคราะห์, โคกสะอาด 2542 สุขาภิบาลนิคมสงเคราะห์
3 เทศบาลตำบลบ้านจั่น บ้านจั่น, หนองขอนกว้าง 2542 สุขาภิบาลบ้านจั่น
4 เทศบาลตำบลหนองบัว หนองบัว, หนองนาคำ, สามพร้าว,
หนองขอนกว้าง
2542 สุขาภิบาลหนองบัว
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง บ้านจั่น ,หนองบัว 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง
7 เทศบาลตำบลบ้านตาด บ้านตาด 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด
กุดจับ 1 เทศบาลตำบลกุดจับ กุดจับ, เมืองเพีย 2542 สุขาภิบาลกุดจับ
2 เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง 2542 สุขาภิบาลเชียงเพ็ง
3 เทศบาลตำบลตาลเลียน ตาลเลียน 2542 สุขาภิบาลตาลเลียน
4 เทศบาลตำบลสร้างก่อ สร้างก่อ 2542 สุขาภิบาลสร้างก่อ
5 เทศบาลตำบลเมืองเพีย เมืองเพีย 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
6 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
7 เทศบาลตำบลยางชุม เชียงเพ็ง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง
กุมภวาปี 1 เทศบาลตำบลกุมภวาปี กุมภวาปี 2543 เทศบาลตำบลตูมใต้
2 เทศบาลตำบลพันดอน พันดอน 2542 สุขาภิบาลพันดอน
3 เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง ห้วยเกิ้ง 2542 สุขาภิบาลห้วยเกิ้ง
4 เทศบาลตำบลปะโค ปะโค 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโค
5 เทศบาลตำบลกงพานพันดอน พันดอน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลพันดอน
6 เทศบาลตำบลเวียงคำ เวียงคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงคำ
7 เทศบาลตำบลเชียงแหว เชียงแหว 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว
8 เทศบาลตำบลหนองหว้า หนองหว้า 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
9 เทศบาลตำบลแชแล แชแล 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแชแล
กู่แก้ว 1 เทศบาลตำบลกู่แก้ว บ้านจีต 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจีต
2 เทศบาลตำบลคอนสาย คอนสาย 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
ไชยวาน 1 เทศบาลตำบลไชยวาน ไชยวาน 2542 สุขาภิบาลไชยวาน
2 เทศบาลตำบลโพนสูง โพนสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
3 เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม ไชยวาน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวาน
ทุ่งฝน 1 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน 2542 สุขาภิบาลทุ่งฝน
2 เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
น้ำโสม 1 เทศบาลตำบลนางัว นางัว, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลนางัว
2 เทศบาลตำบลน้ำโสม น้ำโสม, ศรีสำราญ 2542 สุขาภิบาลน้ำโสม
นายูง 1 เทศบาลตำบลโนนทอง โนนทอง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
2 เทศบาลตำบลนายูง นายูง 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โนนสะอาด 1 เทศบาลตำบลโนนสะอาด โนนสะอาด 2542 สุขาภิบาลโนนสะอาด
2 เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด โนนสะอาด 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
บ้านผือ 1 เทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านผือ 2542 สุขาภิบาลบ้านผือ
2 เทศบาลตำบลคำบง คำบง 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคำบง
3 เทศบาลตำบลกลางใหญ่ กลางใหญ่ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
เพ็ญ 1 เทศบาลตำบลเพ็ญ เพ็ญ 2542 สุขาภิบาลเพ็ญ
2 เทศบาลตำบลบ้านธาตุ บ้านธาตุ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านธาตุ
วังสามหมอ 1 เทศบาลตำบลวังสามหมอ วังสามหมอ 2542 สุขาภิบาลหนองกุงทับม้า
2 เทศบาลตำบลลำพันชาด วังสามหมอ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามหมอ
3 เทศบาลตำบลผาสุก ผาสุก 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก
4 เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
5 เทศบาลตำบลบะยาว บะยาว 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบะยาว
ศรีธาตุ 1 เทศบาลตำบลศรีธาตุ ศรีธาตุ 2542 สุขาภิบาลศรีธาตุ
2 เทศบาลตำบลจำปี จำปี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปี
3 เทศบาลตำบลหัวนาคำ หัวนาคำ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
4 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง บ้านโปร่ง 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปร่ง
สร้างคอม 1 เทศบาลตำบลสร้างคอม สร้างคอม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม
2 เทศบาลตำบลบ้านยวด บ้านยวด 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยวด
3 เทศบาลตำบลบ้านโคก บ้านโคก 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
หนองวัวซอ 1 เทศบาลตำบลหนองวัวซอ หมากหญ้า, หนองวัวซอ 2542 สุขาภิบาลหนองวัวซอ
2 เทศบาลตำบลภูผาแดง หนองอ้อ, โนนหวาย 2555 เทศบาลตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย
3 เทศบาลตำบลอูบมุง อูบมุง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลอูบมุง
4 เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหวาย
5 เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ
6 เทศบาลตำบลหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
หนองแสง 1 เทศบาลตำบลแสงสว่าง แสงสว่าง 2542 สุขาภิบาลแสงสว่าง
2 เทศบาลตำบลนาดี นาดี 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หนองหาน 1 เทศบาลตำบลบ้านเชียง บ้านเชียง 2542 สุขาภิบาลบ้านเชียง
2 เทศบาลตำบลหนองเม็ก หนองเม็ก 2542 สุขาภิบาลหนองเม็ก
3 เทศบาลตำบลหนองหาน หนองหาน 2542 สุขาภิบาลหนองหาน
4 เทศบาลตำบลโคกสูง โคกสูง 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก
5 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองไผ่ 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
6 เทศบาลตำบลผักตบ ผักตบ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

อำเภอเมืองอุบลราชธานี[แก้]
อำเภอศรีเมืองใหม่[แก้]
อำเภอโขงเจียม[แก้]
อำเภอเขื่องใน[แก้]
อำเภอเขมราฐ[แก้]
อำเภอเดชอุดม[แก้]
อำเภอนาจะหลวย[แก้]
อำเภอน้ำยืน[แก้]
อำเภอบุณฑริก[แก้]
อำเภอตระการพืชผล[แก้]
อำเภอกุดข้าวปุ้น[แก้]
อำเภอม่วงสามสิบ[แก้]
อำเภอวารินชำราบ[แก้]
อำเภอพิบูลมังสาหาร[แก้]
อำเภอตาลสุม[แก้]
อำเภอโพธิ์ไทร[แก้]
อำเภอสำโรง[แก้]

เทศบาลตำบลสำโรง

อำเภอดอนมดแดง[แก้]
อำเภอสิรินธร[แก้]
อำเภอทุ่งศรีอุดม[แก้]
อำเภอนาเยีย[แก้]
อำเภอนาตาล[แก้]
อำเภอเหล่าเสือโก้ก[แก้]
อำเภอสว่างวีระวงศ์[แก้]
อำเภอน้ำขุ่น[แก้]

ภาคกลาง[แก้]

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

อำเภอเมืองกำแพงเพชร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 2. เทศบาลตำบลนครชุม
 3. เทศบาลตำบลปากดง
 4. เทศบาลตำบลเทพนคร
 5. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอไทรงาม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอคลองลาน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอขาณุวรลักษบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 2. เทศบาลตำบลสลกบาตร
อำเภอคลองขลุง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลคลองขลุง
 2. เทศบาลตำบลท่าพุทรา
 3. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
 4. เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอพรานกระต่าย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 2. เทศบาลตำบลบ้านพราน
 3. เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 4. เทศบาลตำบลเขาคีริส
อำเภอลานกระบือ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลลานกระบือ
 2. เทศบาลตำบลช่องลม
อำเภอทรายทองวัฒนา[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทุ่งทราย
อำเภอบึงสามัคคี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลระหาน (อำเภอบึงสามัคคี)

จังหวัดชัยนาท[แก้]

ในเขตจังหวัดชัยนาท มีเทศบาลตำบล 38 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองชัยนาท 1  เทศบาลตำบลชัยนาท  ชัยนาท 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาท
2  เทศบาลตำบลธรรมามูล  ธรรมามูล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมามูล
3  เทศบาลตำบลนางลือ  นางลือ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
4  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
5  เทศบาลตำบลเสือโฮก  เสือโฮก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโฮก
6  เทศบาลตำบลหาดท่าเสา  หาดท่าเสา 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดท่าเสา
 เนินขาม 1  เทศบาลตำบลเนินขาม  เนินขาม 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขาม
 มโนรมย์ 1  เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา  คุ้งสำเภา 2542  สุขาภิบาลคุ้งสำเภา
2  เทศบาลตำบลมโนรมย์  คุ้งสำเภา 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งสำเภา
3  เทศบาลตำบลศิลาดาน  ศิลาดาน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาดาน
4  เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร  หางน้ำสาคร  อู่ตะเภา 2542  สุขาภิบาลหางน้ำสาคร
 วัดสิงห์ 1  เทศบาลตำบลวัดสิงห์  วัดสิงห์ 2480
2  เทศบาลตำบลหนองขุ่น  หนองขุ่น 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่น
3  เทศบาลตำบลหนองน้อย  หนองน้อย 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้อย
 สรรคบุรี 1  เทศบาลตำบลดงคอน  ดงคอน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดงคอน
2  เทศบาลตำบลดอนกำ  ดอนกำ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ
3  เทศบาลตำบลบางขุด  บางขุด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุด
4  เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา  แพรกศรีราชา 2542  สุขาภิบาลแพรกศรีราชา
5  เทศบาลตำบลโพงาม  โพงาม 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
6  เทศบาลตำบลสรรคบุรี  แพรกศรีราชา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชา
7  เทศบาลตำบลห้วยกรด  ห้วยกรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรด
8  เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา  ห้วยกรดพัฒนา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกรดพัฒนา
 สรรพยา 1  เทศบาลตำบลเจ้าพระยา  สรรพยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสรรพยา
2  เทศบาลตำบลตลุก  ตลุก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุก
3  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
4  เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์  โพนางดำตก 2542  เทศบาลตำบลโพนางดำ
5  เทศบาลตำบลโพนางดำตก  โพนางดำตก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำตก
6  เทศบาลตำบลโพนางดำออก  โพนางดำออก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนางดำออก
7  เทศบาลตำบลสรรพยา  สรรพยา 2542  สุขาภิบาลสรรพยา
8  เทศบาลตำบลหาดอาษา  หาดอาษา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดอาษา
 หนองมะโมง 1  เทศบาลตำบลวังตะเคียน  วังตะเคียน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
2  เทศบาลตำบลหนองมะโมง  หนองมะโมง 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะโมง
 หันคา 1  เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน  บ้านเชี่ยน 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน
2  เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์  สามง่ามท่าโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสามง่ามท่าโบสถ์
3  เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา  สามง่ามท่าโบสถ์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
4  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
5  เทศบาลตำบลห้วยงู  ห้วยงู 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู
6  เทศบาลตำบลหันคา  หันคา 2542  สุขาภิบาลหันคา

จังหวัดนครนายก[แก้]

ในเขตจังหวัดนครนายก มีเทศบาลตำบล 5 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครนายก 1  เทศบาลตำบลท่าช้าง  ท่าช้าง 2542  สุขาภิบาลท่าช้าง
 บ้านนา 1  เทศบาลตำบลบ้านนา  บ้านนา, พิกุลออก 2542  สุขาภิบาลบ้านนา
2  เทศบาลตำบลพิกุลออก  พิกุลออก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลออก
 ปากพลี 1  เทศบาลตำบลเกาะหวาย  เกาะหวาย 2542  สุขาภิบาลเกาะหวาย
 องครักษ์ 1  เทศบาลตำบลองครักษ์  ทรายมูล, องครักษ์ 2542  สุขาภิบาลองครักษ์

จังหวัดนครปฐม[แก้]

ในเขตจังหวัดนครปฐม มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนครปฐม 1  เทศบาลตำบลดอนยายหอม  ดอนยายหอม 2542  สุขาภิบาลดอนยายหอม
2  เทศบาลตำบลธรรมศาลา  ธรรมศาลา 2542  สุขาภิบาลธรรมศาลา
3  เทศบาลตำบลบ่อพลับ  บ่อพลับ 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับ
4  เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  โพรงมะเดื่อ, หนองดินแดง 2542  สุขาภิบาลโพรงมะเดื่อ
5  เทศบาลตำบลมาบแค  มาบแค 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบแค
 กำแพงแสน 1  เทศบาลตำบลกำแพงแสน  กำแพงแสน, ทุ่งกระพังโหม 2542  สุขาภิบาลกำแพงแสน
 ดอนตูม 1  เทศบาลตำบลสามง่าม  ลำลูกบัว, สามง่าม 2542  สุขาภิบาลสามง่าม
 นครชัยศรี 1  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  ขุนแก้ว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแก้ว
2  เทศบาลตำบลนครชัยศรี  ท่าตำหนัก, นครชัยศรี,
 บางกระเบา, บางแก้ว, วัดแค
2542  สุขาภิบาลนครชัยศรี
3  เทศบาลตำบลห้วยพลู  ห้วยพลู 2542  สุขาภิบาลห้วยพลู
 บางเลน 1  เทศบาลตำบลบางเลน  บางไทรป่า, บางเลน 2542  สุขาภิบาลบางเลน
2  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางหลวง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
3  เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  บางภาษี 2542  สุขาภิบาลรางกระทุ่ม
4  เทศบาลตำบลลำพญา  ลำพญา 2542  สุขาภิบาลลำพญา
 พุทธมณฑล 1  เทศบาลตำบลคลองโยง  คลองโยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง
2  เทศบาลตำบลศาลายา  ศาลายา 2542  สุขาภิบาลศาลายา
 สามพราน 1  เทศบาลตำบลบางกระทึก  บางกระทึก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทึก
2  เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  อ้อมใหญ่  บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลอ้อมใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

อำเภอเมืองนครสวรรค์[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองเบน
อำเภอโกรกพระ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโกรกพระ
 2. เทศบาลตำบลบางประมุง
 3. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
อำเภอชุมแสง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับกฤช
อำเภอหนองบัว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองบัว
อำเภอบรรพตพิสัย[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
 2. เทศบาลตำบลบ้านแดน
อำเภอเก้าเลี้ยว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว
อำเภอตาคลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลช่องแค
อำเภอท่าตะโก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอไพศาลี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลไพศาลี
อำเภอพยุหะคีรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพยุหะ
 2. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก
อำเภอลาดยาว[แก้]
 1. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 2. เทศบาลตำบลลาดยาว
อำเภอตากฟ้า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตากฟ้า
 2. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดนนทบุรี มีเทศบาลตำบล 11 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองนนทบุรี 1  เทศบาลตำบลไทรม้า  ไทรม้า 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรม้า
 ไทรน้อย 1  เทศบาลตำบลไทรน้อย  คลองขวาง, ไทรน้อย 2542  สุขาภิบาลไทรน้อย (ราษฎร์นิยม)
 บางกรวย 1  เทศบาลตำบลบางสีทอง  บางสีทอง 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
2  เทศบาลตำบลปลายบาง  บางคูเวียง, ปลายบาง  มหาสวัสดิ์ 2542  สุขาภิบาลปลายบาง
3  เทศบาลตำบลศาลากลาง  ศาลากลาง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลากลาง
 บางใหญ่ 1  เทศบาลตำบลบางม่วง  บางม่วง, บางเลน, เสาธงหิน 2542  สุขาภิบาลบางม่วง
2  เทศบาลตำบลบางใหญ่  บางแม่นาง, บางใหญ่, บ้านใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางใหญ่
3  เทศบาลตำบลบางเลน  บางเลน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
4  เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง  บางม่วง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
5  เทศบาลตำบลเสาธงหิน  เสาธงหิน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน
 ปากเกร็ด 1  เทศบาลตำบลบางพลับ  บางพลับ 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

ในเขตจังหวัดปทุมธานี มีเทศบาลตำบล 17 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองปทุมธานี 1  เทศบาลตำบลบางกะดี  บางกะดี 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี
2  เทศบาลตำบลบางขะแยง  บางขะแยง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขะแยง
3  เทศบาลตำบลบางเดื่อ  บางเดื่อ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
4  เทศบาลตำบลบางพูน  บางพูน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
5  เทศบาลตำบลบางหลวง  บางเดื่อ, บางหลวง, บ้านฉาง 2542  สุขาภิบาลบางหลวง
6  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  บ้านกลาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
7  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  บ้านใหม่ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
8  เทศบาลตำบลหลักหก  หลักหก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักหก
 ธัญบุรี 1  เทศบาลตำบลธัญบุรี  รังสิต, ลำผักกูด 2542  สุขาภิบาลธัญบุรี
 ลาดหลุมแก้ว 1  เทศบาลตำบลระแหง  ระแหง 2542  สุขาภิบาลระแหง
2  เทศบาลตำบลคลองพระอุดม  คลองพระอุดม 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
3  เทศบาลตำบลคูขวาง  คูขวาง 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขวาง
 ลำลูกกา 1  เทศบาลตำบลลำไทร  ลำไทร 2542  สุขาภิบาลลำไทร
2  เทศบาลตำบลลำลูกกา  บึงคำพร้อย, ลำลูกกา 2542  สุขาภิบาลลำลูกกา
 สามโคก 1  เทศบาลตำบลบางเตย  บางเตย 2542  สุขาภิบาลบางเตย
2  เทศบาลตำบลสามโคก  สามโคก 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก
 หนองเสือ 1  เทศบาลตำบลหนองเสือ  บึงบา 2542  สุขาภิบาลหนองเสือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเทศบาลตำบล 31 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ท่าเรือ 1  เทศบาลตำบลท่าเรือ  ท่าเรือ 2487
2  เทศบาลตำบลท่าหลวง  จำปา, ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลท่าหลวง
 นครหลวง 1  เทศบาลตำบลนครหลวง  นครหลวง  บางพระครู, บางระกำ 2542  สุขาภิบาลนครหลวง
2  เทศบาลตำบลอรัญญิก  ท่าช้าง, พระนอน, สามไถ 2542  สุขาภิบาลอรัญญิก
 บางซ้าย 1  เทศบาลตำบลบางซ้าย  แก้วฟ้า, เต่าเล่า, บางซ้าย 2542  สุขาภิบาลบางซ้าย
 บางไทร 1  เทศบาลตำบลบางไทร  บางไทร, บางพลี  บ้านเกาะ, ไม้ตรา 2542  สุขาภิบาลบางไทร
2  เทศบาลตำบลราชคราม  ช้างใหญ่, ราชคราม 2542  สุขาภิบาลราชคราม
 บางบาล 1  เทศบาลตำบลบางบาล  ไทรน้อย, บางชะนี,
 บางบาล, บางหลวงโดด,
 บางหัก, บ้านกุ่ม
2542  สุขาภิบาลบางบาล
2  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์  มหาพราหมณ์, วัดยม
 สะพานไทย
2542  สุขาภิบาลมหาพราหมณ์
 บางปะหัน 1  เทศบาลตำบลบางปะหัน  ขวัญเมือง  บางนางร้า, บางปะหัน 2542  สุขาภิบาลบางปะหัน
 บางปะอิน 1  เทศบาลตำบลคลองจิก  คลองจิก 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจิก
2  เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย  เชียงรากน้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
3  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  ตลาดเกรียบ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเกรียบ
4  เทศบาลตำบลบางปะอิน  บ้านเลน 2542  เทศบาลตำบลบ้านเลน
5  เทศบาลตำบลบ้านกรด  บ้านกรด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรด
6  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง  บ้านสร้าง 2542  สุขาภิบาลบ้านสร้าง
7  เทศบาลตำบลปราสาททอง  บ้านเลน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
8  เทศบาลตำบลพระอินทราชา  เชียงรากน้อย 2542  สุขาภิบาลพระอินทราชา
9  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  บางกระสั้น 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสั้น
 บ้านแพรก 1  เทศบาลตำบลบ้านแพรก  บ้านแพรก, สำพะเนียง 2542  สุขาภิบาลบ้านแพรก
 ผักไห่ 1  เทศบาลตำบลลาดชะโด  จักราช, หนองน้ำใหญ่ 2542  สุขาภิบาลลาดชะโด
 ภาชี 1  เทศบาลตำบลภาชี  ภาชี  ไผ่ล้อม 2542  สุขาภิบาลภาชี (โคกม่วง)
 มหาราช 1  เทศบาลตำบลมหาราช  มหาราช, หัวไผ่ 2542  สุขาภิบาลมหาราช
2  เทศบาลตำบลโรงช้าง  เจ้าปลุก, น้ำเต้า, พิตเพียน,
 โรงช้าง
2542  สุขาภิบาลโรงช้าง
 ลาดบัวหลวง 1  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง  ลาดบัวหลวง 2542  สุขาภิบาลลาดบัวหลวง
2  เทศบาลตำบลสามเมือง  สามเมือง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 เสนา 1  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  เจ้าเสด็จ  เจ้าเจ็ด, บ้านแถว 2540  สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด
2  เทศบาลตำบลบางนมโค  บางนมโค 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนมโค
3  เทศบาลตำบลสามกอ  สามกอ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลสามกอ
4  เทศบาลตำบลหัวเวียง  บ้านกระทุ่ม, หัวเวียง 2542  สุขาภิบาลหัวเวียง
 อุทัย 1  เทศบาลตำบลอุทัย  อุทัย 2542  สุขาภิบาลอุทัย

จังหวัดพิจิตร[แก้]

อำเภอเมืองพิจิตร[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ
 2. เทศบาลตำบลวังกรด
 3. เทศบาลตำบลหัวดง
 4. เทศบาลตำบลดงป่าคำ
อำเภอวังทรายพูน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังทรายพูน
 2. เทศบาลตำบลหนองปล้อง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 2. เทศบาลไผ่รอบ
อำเภอตะพานหิน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองพยอม
อำเภอบางมูลนาก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบางไผ่
 2. เทศบาลตำบลวังตะกู
 3. เทศบาลตำบลหอไกร
 4. เทศบาลตำบลเนินมะกอก
อำเภอโพทะเล[แก้]
 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 2. เทศบาลตำบลโพทะเล
 3. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
 4. เทศบาลตำบลบางคลาน
อำเภอสามง่าม[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสามง่าม
 2. เทศบาลตำบลกำแพงดิน
 3. เทศบาลตำบลเนินปอ
อำเภอทับคล้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลทับคล้อ
 2. เทศบาลตำบลเขาทราย
อำเภอสากเหล็ก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสากเหล็ก
อำเภอดงเจริญ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร
 2. เทศบาลตำบลวังบงค์

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

ในเขตจังหวัดพิษณุโลก มีเทศบาลตำบล 24 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองพิษณุโลก 1  เทศบาลตำบลท่าทอง  ท่าทอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
2  เทศบาลตำบลบ้านคลอง  บ้านคลอง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง
3  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  วังน้ำคู้, วัดพริก 2542  สุขาภิบาลบ้านใหม่
4  เทศบาลตำบลพลายชุมพล  พลายชุมพล 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลพลายชุมพล
5  เทศบาลตำบลหัวรอ  หัวรอ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ
 ชาติตระการ 1  เทศบาลตำบลป่าแดง  ท่าสะแก, ป่าแดง 2542  สุขาภิบาลป่าแดง
 นครไทย 1  เทศบาลตำบลนครไทย  นครไทย 2542  สุขาภิบาลนครไทย
2  เทศบาลตำบลบ้านแยง  บ้านแยง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง
 เนินมะปราง 1  เทศบาลตำบลไทรย้อย  ไทรย้อย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
2  เทศบาลตำบลเนินมะปราง  เนินมะปราง 2542  สุขาภิบาลเนินมะปราง
3  เทศบาลตำบลบ้านมุง  บ้านมุง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง
 บางกระทุ่ม 1  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม  เนินกุ่ม, วัดตายม 2542  สุขาภิบาลเนินกุ่ม
2  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม  บางกระทุ่ม 2542  สุขาภิบาลบางกระทุ่ม
3  เทศบาลตำบลสนามคลี  สนามคลี 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
4  เทศบาลตำบลห้วยแก้ว  บางกระทุ่ม 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระทุ่ม
 บางระกำ 1  เทศบาลตำบลบางระกำ  บางระกำ 2542  สุขาภิบาลบางระกำ
2  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  บางระกำ 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ
3  เทศบาลตำบลบึงระมาณ  ปลักแรด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด
4  เทศบาลตำบลปลักแรด  ปลักแรด 2542  สุขาภิบาลปลักแรด
5  เทศบาลตำบลพันเสา  พันเสา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพันเสา
 พรหมพิราม 1  เทศบาลตำบลพรหมพิราม  พรหมพิราม 2542  สุขาภิบาลพรหมพิราม
2  เทศบาลตำบลวงฆ้อง  มะต้อง, วงฆ้อง 2542  สุขาภิบาลวงฆ้อง
 วังทอง 1  เทศบาลตำบลวังทอง  วังทอง 2542  สุขาภิบาลวังทอง
 วัดโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลวัดโบสถ์  ท้อแท้, ท่างาม, วัดโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลวัดโบสถ์

จังหวัดเพชรบูรณ์[แก้]

อำเภอเมือง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังชมภู
 2. เทศบาลตำบลท่าพล
อำเภอหล่มสัก[แก้]
 1. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอหล่มเก่า[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหล่มเก่า
อำเภอเขาค้อ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลแคมป์สน
อำเภอหนองไผ่[แก้]
 1. เทศบาลตำบลหนองไผ่
 2. เทศบาลตำบลบ่อไทย
 3. เทศบาลตำบลนาเฉลียง
 4. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
อำเภอบึงสามพัน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลบึงสามพัน
 2. เทศบาลตำบลซับสมอทอด
อำเภอวิเชียรบุรี[แก้]
 1. เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอศรีเทพ[แก้]
 1. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา
 2. เทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอชนแดน[แก้]
 1. เทศบาลตำบลชนแดน
 2. เทศบาลตำบลท่าข้าม
 3. เทศบาลตำบลดงขุย
อำเภอวังโป่ง[แก้]
 1. เทศบาลตำบลวังโป่ง
 2. เทศบาลตำบลท้ายดง

จังหวัดลพบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดลพบุรี มีเทศบาลตำบล 20 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองลพบุรี 1  เทศบาลตำบลกกโก  กกโก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโก
2  เทศบาลตำบลเขาพระงาม  เขาพระงาม 2547  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระงาม
3  เทศบาลตำบลโคกตูม  โคกตูม, นิคมสร้างตนเอง 2542  สุขาภิบาลโคกตูม
4  เทศบาลตำบลถนนใหญ่  ถนนใหญ่ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่
5  เทศบาลตำบลท่าศาลา  ท่าศาลา 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
6  เทศบาลตำบลป่าตาล  ป่าตาล 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
 โคกสำโรง 1  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  โคกสำโรง 2500  สุขาภิบาลโคกสำโรง
 ชัยบาดาล 1  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ชัยนารายณ์, ลำนารายณ์ 2542  สุขาภิบาลลำนารายณ์
 ท่าวุ้ง 1  เทศบาลตำบลโคกสลุด  โคกสลุด 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
2  เทศบาลตำบลท่าโขลง  เขาสมอคอน 2542  สุขาภิบาลท่าโขลง
3  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  ท่าวุ้ง 2542  สุขาภิบาลท่าวุ้ง
4  เทศบาลตำบลบางงา  บางงา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงา
5  เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว  โพตลาดแก้ว 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว
 ท่าหลวง 1  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  ท่าหลวง 2542  สุขาภิบาลบ้านท่าหลวง
 พัฒนานิคม 1  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น  หนองบัว 2542  สุขาภิบาลแก่งเสือเต้น
2  เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง  พัฒนานิคม 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม
3  เทศบาลตำบลดีลัง  ดีลัง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง
4  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  พัฒนานิคม 2542  สุขาภิบาลพัฒนานิคม
 สระโบสถ์ 1  เทศบาลตำบลสระโบสถ์  สระโบสถ์ 2542  สุขาภิบาลสระโบสถ์
 หนองม่วง 1  เทศบาลตำบลหนองม่วง  หนองม่วง 2542  สุขาภิบาลหนองม่วง

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มีเทศบาลตำบล 13 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรปราการ 1  เทศบาลตำบลด่านสำโรง  สำโรงเหนือ 2542  สุขาภิบาลด่านสำโรง
2  เทศบาลตำบลบางปู  ท้ายบ้าน, ท้ายบ้านใหม่,
 บางปู, บางปูใหม่
2542  สุขาภิบาลบางปู
3  เทศบาลตำบลบางเมือง  เทพารักษ์, บางเมือง, บางเมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลบางเมือง
4  เทศบาลตำบลแพรกษา  แพรกษา, แพรกษาใหม่ 2542  สุขาภิบาลแพรกษา
5  เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  เทพารักษ์, บางเมืองใหม่, สำโรงเหนือ 2538  สุขาภิบาลสำโรงเหนือ
 บางบ่อ 1  เทศบาลตำบลคลองด่าน  คลองด่าน 2542  สุขาภิบาลคลองด่าน
2  เทศบาลตำบลคลองสวน  คลองสวน 2542  สุขาภิบาลคลองสวน
3  เทศบาลตำบลบางบ่อ  บางบ่อ 2542  สุขาภิบาลบางบ่อ
4  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย  บางพลีน้อย 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีน้อย
 บางพลี 1  เทศบาลตำบลบางพลี  บางโฉลง, บางปลา, บางพลีใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางพลี
 บางเสาธง 1  เทศบาลตำบลบางเสาธง  บางเสาธง, ศีรษะจรเข้ใหญ่ 2542  สุขาภิบาลบางเสาธง
 พระสมุทรเจดีย์ 1  เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์  ปากคลองบางปลากด 2542  สุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์
2  เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  ในคลองบางปลากด, แหลมฟ้าผ่า 2542  สุขาภิบาลแหลมฟ้าผ่า

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีเทศบาลตำบล 8 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสงคราม 1  เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง  บางจะเกร็ง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง
 บางคนที 1  เทศบาลตำบลกระดังงา  กระดังงา 2542  สุขาภิบาลกระดังงา
2  เทศบาลตำบลบางกระบือ  บางกระบือ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ
3  เทศบาลตำบลบางนกแขวก  บางนกแขวก  บางคนที 2542  สุขาภิบาลบางนกแขวก
4  เทศบาลตำบลบางยี่รงค์  บางยี่รงค์ 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์
 อัมพวา 1  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2  เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  เหมืองใหม่ 2542  สุขาภิบาลเหมืองใหม่
3  เทศบาลตำบลอัมพวา  อัมพวา 2483

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีเทศบาลตำบล 9 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสมุทรสาคร 1  เทศบาลตำบลท่าจีน  ท่าจีน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจีน
2  เทศบาลตำบลนาดี  นาดี 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
3  เทศบาลตำบลบางปลา  บ้านเกาะ 2542  สุขาภิบาลบางปลา
4  เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก  บางหญ้าแพรก 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก
 กระทุ่มแบน 1  เทศบาลตำบลดอนไก่ดี  ดอนไก่ดี 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
2  เทศบาลตำบลสวนหลวง  สวนหลวง 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
 บ้านแพ้ว 1  เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา  เกษตรพัฒนา  คลองตัน 2542  สุขาภิบาลเกษตรพัฒนา
2  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  บ้านแพ้ว, หลักสาม 2542  สุขาภิบาลบ้านแพ้ว
3  เทศบาลตำบลหลักห้า  ยกกระบัตร, โรงเข้,
 หนองบัว, หนองสองห้อง
2542  สุขาภิบาลหลักห้า

จังหวัดสระบุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดสระบุรี มีเทศบาลตำบล 34 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสระบุรี 1  เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า  กุดนกเปล้า 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนกเปล้า
2  เทศบาลตำบลตะกุด  ตะกุด 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด
3  เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก  หนองโน 2542  สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก
 เฉลิมพระเกียรติ 1  เทศบาลตำบลหน้าพระลาน  หน้าพระลาน 2542  สุขาภิบาลหน้าพระลาน
 ดอนพุด 1  เทศบาลตำบลดอนพุด  ดอนพุด, บ้านหลวง, ไผ่หลิ่ว 2542  สุขาภิบาลดอนพุด
 บ้านหมอ 1  เทศบาลตำบลตลาดน้อย  ตลาดน้อย 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดน้อย
2  เทศบาลตำบลท่าลาน  บ้านครัว 2542  สุขาภิบาลท่าลาน
3  เทศบาลตำบลบางโขมด  บางโขมด 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโขมด
4  เทศบาลตำบลบ้านหมอ  บ้านหมอ 2542  สุขาภิบาลบ้านหมอ
5  เทศบาลตำบลสร่างโศก  สร่างโศก 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโศก
6  เทศบาลตำบลหนองบัว  หนองบัว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 พระพุทธบาท 1  เทศบาลตำบลธารเกษม  ธารเกษม 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลธารเกษม
2  เทศบาลตำบลนายาว  นายาว 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว
3  เทศบาลตำบลพุกร่าง  พุกร่าง 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลพุกร่าง
4  เทศบาลตำบลหนองแก  หนองแก 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก
5  เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย  ห้วยป่าหวาย 2556  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย
 มวกเหล็ก 1  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  มวกเหล็ก, มิตรภาพ 2542  สุขาภิบาลมวกเหล็ก
 วังม่วง 1  เทศบาลตำบลคำพราน  คำพราน 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลคำพราน
2  เทศบาลตำบลวังม่วง  คำพราน, วังม่วง 2542  สุขาภิบาลวังม่วง
3  เทศบาลตำบลแสลงพัน  แสลงพัน 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน
 วิหารแดง 1  เทศบาลตำบลวิหารแดง  คลองเรือ, เจริญธรรม, บ้านลำ,
 วิหารแดง, หนองสรวง
2542  เทศบาลตำบลบ้านลำ
2  เทศบาลตำบลหนองหมู  วิหารแดง, หนองสรวง, หนองหมู 2542  สุขาภิบาลหนองหมู
 เสาไห้ 1  เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด  ต้นตาล, พระยาทด 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล-พระยาทด
2  เทศบาลตำบลบ้านยาง  บ้านยาง 2542  สุขาภิบาลบ้านยาง
3  เทศบาลตำบลเมืองเก่า  เมืองเก่า 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
4  เทศบาลตำบลสวนดอกไม้  สวนดอกไม้ 2542  สุขาภิบาลสวนดอกไม้
5  เทศบาลตำบลเสาไห้  เสาไห้ 2542  สุขาภิบาลเสาไห้
6  เทศบาลตำบลหัวปลวก  หัวปลวก 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวปลวก
 หนองแค 1  เทศบาลตำบลคชสิทธิ์  คชสิทธิ์ 2542  สุขาภิบาลคชสิทธิ์
2  เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ  ไผ่ต่ำ 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำ
3  เทศบาลตำบลหนองแค  หนองแค 2483  เทศบาลตำบลหนองตาเดี้ยง
4  เทศบาลตำบลหินกอง  หนองไข่น้ำ, ห้วยขมิ้น, ห้วยทราย 2542  สุขาภิบาลหินกอง
 หนองแซง 1  เทศบาลตำบลหนองแซง  หนองแซง  ไก่เส่า, หนองควายโซ 2542  สุขาภิบาลหนองแซง
 หนองโดน 1  เทศบาลตำบลหนองโดน  หนองโดน 2542  สุขาภิบาลหนองโดน

จังหวัดสิงห์บุรี[แก้]

ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี มีเทศบาลตำบล 6 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 ค่ายบางระจัน 1  เทศบาลตำบลโพสังโฆ  โพสังโฆ 2542  สุขาภิบาลโพสังโฆ
 ท่าช้าง 1  เทศบาลตำบลถอนสมอ  ถอนสมอ, พิกุลทอง 2542  สุขาภิบาลถอนสมอ
 พรหมบุรี 1  เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว  บางน้ำเชี่ยว 2542  สุขาภิบาลบางน้ำเชี่ยว
2  เทศบาลตำบลพรหมบุรี  พรหมบุรี 2542  เทศบาลตำบลปากบาง
 อินทร์บุรี 1  เทศบาลตำบลทับยา  ทับยา 2552  องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา
2  เทศบาลตำบลอินทร์บุรี  อินทร์บุรี 2542  สุขาภิบาลอินทร์บุรี

จังหวัดสุโขทัย[แก้]

ในเขตจังหวัดสุโขทัย มีเทศบาลตำบล 18 แห่ง ได้แก่

อำเภอ ลำดับที่ ชื่อเทศบาล ครอบคลุมตำบล
(ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่)
ปีที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็น
เทศบาลตำบล
ชื่อและ/หรือฐานะก่อนหน้า
เต็มพื้นที่ ไม่เต็มพื้นที่
(เฉพาะบางส่วนหรือส่วนใหญ่)
 เมืองสุโขทัย 1  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย  บ้านกล้วย 2550  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย
2  เทศบาลตำบลบ้านสวน  บ้านสวน 2542  สุขาภิบาลบ้านสวน
3  เทศบาลตำบลเมืองเก่า  เมืองเก่า 2542  สุขาภิบาลเมืองเก่า
 กงไกรลาศ 1  เทศบาลตำบลกงไกรลาศ  กง, บ้านกร่าง, ป่าแฝก 2542  สุขาภิบาลกงไกรลาศ
 คีรีมาศ 1  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ทุ่งหลวง 2542  สุขาภิบาลทุ่งหลวง
2  เทศบาลตำบลบ้านโตนด  โตนด 2542  สุขาภิบาลบ้านโตนด
 ทุ่งเสลี่ยม 1  เทศบาลตำบลกลางดง  กลางดง 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง
2  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
3  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม  ทุ่งเสลี่ยม 2542  สุขาภิบาลทุ่งเสลี่ยม
 บ้านด่านลานหอย 1  เทศบาลตำบลตลิ่งชัน  ตลิ่งชัน 2551  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
2  เทศบาลตำบลลานหอย  ลานหอย 2542  สุขาภิบาลลานหอย
 ศรีนคร 1  เทศบาลตำบลศรีนคร  ศรีนคร 2542  สุขาภิบาลศรีนคร
 ศรีสัชนาลัย 1  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว  หาดเสี้ยว  หนองอ้อ 2542  สุขาภิบาลหาดเสี้ยว
 ศรีสำโรง 1  เทศบาลตำบลศรีสำโรง  คลองตาล  วังลึก, สามเรือน 2542  สุขาภิบาลศรีสำโรง
 สวรรคโลก 1  เทศบาลตำบลคลองยาง  คลองยาง