อำเภอสิรินธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอสิรินธร
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอสิรินธร
เจ้าฟ้าประทานนาม งามตำหนักราชสุดา พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังไฟฟ้า
ค้าขายไทย-ลาว ตะนะพราวแก่งงาม
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอสิรินธร
อักษรโรมัน Amphoe Sirindhorn
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3425
รหัสไปรษณีย์ 34350
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 370.0 ตร.กม.
ประชากร 52,981 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 143.19 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ถนนสถิตนิมานการ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
พิกัด 15°12′6″N 105°23′54″E / 15.20167°N 105.39833°E / 15.20167; 105.39833
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4536 6092
หมายเลขโทรสาร 0 4536 6092

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอสิรินธร เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นส่วนตะวันออกสุดของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดย พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอสิรินธร พ.ศ. 2534 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2535

อำเภอสิรินธร ยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนสิรินธร และจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ช่องการค้าชายแดนไทย-ลาวด้วย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอสิรินธรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอสิรินธรได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 36 พรรษาในปี พ.ศ. 2534 โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่ออำเภอเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533[1]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้ไขต้นฉบับ]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไขต้นฉบับ]

อำเภอสิรินธรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 77 หมู่บ้าน ได้แก่

1. คันไร่ (Khan Rai) 16 หมู่บ้าน
2. ช่องเม็ก (Chong Mek) 14 หมู่บ้าน
3. โนนก่อ (Non Ko) 14 หมู่บ้าน
4. นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (Nikhom Sang Ton Eng Lam Dom Noi) 13 หมู่บ้าน
5. ฝางคำ (Fang Kham) 4 หมู่บ้าน
6. คำเขื่อนแก้ว (Kham Khuean Kaeo) 16 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้ไขต้นฉบับ]

ท้องที่อำเภอสิรินธรประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลช่องเม็ก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลช่องเม็ก
  • เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคันไร่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนก่อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่องเม็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลช่องเม็ก)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฝางคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้วทั้งตำบล

ภูมิปัญญา[แก้ไขต้นฉบับ]

อาคารที่ทำการด่านพรมแดนช่องเม็ก เทศบาลตำบลช่องเม็ก

อำเภอสิรินธรมีภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม โภชนาการ และอาหารแปรรูป ที่สำคัญ เช่น น้ำปลา ปลาร้า แจ่วบอง ปลาส้ม เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นค่อนข้างสูง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง รองลงมาคือ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การจักสานไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชนสวัสดิการชุมชน เช่น องค์กรระดับกลุ่มดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสมุนไพร การจัดสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีด้านแพทย์แผนไทยสมุนไพร เช่น การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร เป็นต้น ถือได้ว่าศักยภาพทั้ง 3 ด้านจัดอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น

สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลคำเขื่อนแก้ว ปลาร้า แจ่วบอง ปลาส้ม กลุ่มอาชีพสตรีบ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มแม่พุก บ้านแหลมสวรรค์ ตำบลนิคมลำโดมน้อย [2]

โรงเรียน[แก้ไขต้นฉบับ]

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

โรงเรียนอาชีวศึกษา สพป.อบ.3

สถานที่สำคัญ[แก้ไขต้นฉบับ]

อ้างอิง[แก้ไขต้นฉบับ]

  1. สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี.
  2. ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้ไขต้นฉบับ]