กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration
ตรากรมส่งเสริมการปกครอง.png
ตรากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ทำการ
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 239,311.2709 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ประยูร รัตนเสนีย์, อธิบดี
สันติธร ยิ้มละมัย, รองอธิบดี
ทวี เสริมภักดีกุล, รองอธิบดี
ขจร ศรีชวโนทัย, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์
http://www.dla.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในความรับผิดชอบ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ[แก้]

ภารกิจหน้าที่ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (สน.บท.) สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาภารกิจในเรื่องดังกล่าวได้เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นลำดับ สืบเนื่องมาจากการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ สอดคล้องตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของท้องถิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องยกฐานะของสำนักให้เป็นส่วนราชการระดับกรม ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย[2]

อำนาจและหน้าที่[แก้]

อำนาจและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

 1. ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 10. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้ [3]

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

 1. สำนักงานเลขานุการกรม : Office of the Secretary
 2. กองการเจ้าหน้าที่ : Division of Personnel
 3. กองคลัง : Division of Finance
 4. กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น : Division of Local Legal Affairs
 5. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น : Division of Local Audit
 6. กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : Division of Local Administrative Development
 7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 8. กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น : Local Information Technology Centre
 10. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น : Local Personnel Development Institution
 11. สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น : Bureau of Local Finance
 12. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : Bureau of Local Personnel System Development[4]


ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (76 จังหวัด) : Provincial Office for Local Administration มีท้องถิ่นจังหวัด (อำนวยการระดับสูง/ต้น) เป็นหัวหน้าส่วนราชการ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  • กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  • กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
 3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/006/33.PDF

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]