เทศบาลตำบลหวายเหนียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำบลหวายเหนียว เป็นเทศบาลในเมืองแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี[1] ราษฎรมีอาชีพตัดไม้ และมีการล่องไม้ซุงมาพักอยู่บริเวณนี้ ซึ่งเป็นป่าหวายจำนวนมาก และเป็นหวายที่มีคุณภาพสามารถผูกท่อนซุงได้เป็นอย่างดี ชาวบ้านจึงเรียก และตั้งชื่อตำบลว่า "ตำบลหวายเหนียว" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลตำบลหวายเหนียว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 101 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 38 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตปกครองทั้งหมด 3.63 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนตำบลหวายเหนียว จำนวน 7 หมู่บ้าน

หมู่บ้านที่ ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่1 ชุมชนศาลเจ้าตึก
หมู่ที่2 บ้านหวายเหนียว
หมู่ที่3 ชุมชนอพอลโล่
หมู่ที่4 บ้านหวายเหนียว
หมู่ที่5 บ้านวังทอง
หมู่ที่6 บ้านทับซุง
หมู่ที่7 ชุมชนบ้านวังทอง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำแม่กลอง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางหลวงสายท่ามะกา ตำบลหนองตากยา

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลตำบลหวายเหนียวในปี พ.ศ.2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,289 คน แบ่งเป็น ชาย 2,080 คน หญิง 2,209 คน จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 1,609 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 1,182 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธภายในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียวมีวัดประจำตำบลคือวัดหวายเหนียว

ช่วงอายุและจำนวนประชากร[แก้]

ช่วงอายุของประชากร หมู่ที่ 1-7 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2559 รายละเอียด ดังนี้

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม (คน)
0-17 ปี 411 387 798
18-25 ปี 259 224 483
26-59 ปี 1,057 1,137 2,194
60 ปีขึ้นไป 353 461 814
รวม 2,080 2,209 4,289

ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนอำเภอท่ามะกา เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศร้อนขึ้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

ลักษณะของดิน[แก้]

สภาพของดินในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว เป็นดินที่มีศักยาสูงปานกลางถึงสูงมากและลักษณะทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนซึ่งเกิดจากการทับถมของดินตะกอนพัฒนาจึงมีความอุดมสมบูรณ์มากมีการระบายน้ำที่เร็วเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว พืช ผัก ผลไม้

ลักษณะของแหล่งน้ำ[แก้]

มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง และจากระบบชลประทานซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่นำมาใช้ในการยังชีพของชุมชน

ลักษณะของไม้และป่าไม้[แก้]

ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ในเขตเทศบาล

สภาพทางสังคม[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหวายเหนียว
  • โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุณสิริวิทยา”
  • โรงเรียนทิพย์พิทยา
  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สาธารณสุข[แก้]

การให้บริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวายเหนียว ตั้งอยู่บริเวณภนนเทศบาล ซอย6 หมู่ที่4 ตำบลหวายเหนียว ระบบบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคมขนส่ง[แก้]

การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียว สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญดังนี้ -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข323 -ถนนสายท่ามะกา-หนองตายา -ถนนเทศบาลสายกลางหอนาฬิกา -ถนนสายหวายเหนียว-แสนตอ สภาพถนนโดนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี พื้นผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟันท์ติกคอนกรีตเป็นบางสาย สามารถใช้ในการเดินทางสัญจรไป-มาและขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้อย่างสะดวก

การไฟฟ้า[แก้]

ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี วาขาอำเภอท่ามะกา อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกครัวเรือน และมีการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาล

การประปา[แก้]

เทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีกิจการประปาเทศบาล ประชากรประมาณร้อยละ40อาศัยน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะการ้อยละ60ใช้น้ำบาดาลที่แต่ละครัวเรือนขุดเจาะเอง และจากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2 หมู่ที่3 และหมู่ที่7 ในการอุปโภคและบริโภค

โทรศัพท์[แก้]

ในเขตเทศบาลมีบริการโทรศัพท์สาธารณะตามแหล่งชุมชนต่างๆอีกทั้งประชาชนมีโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือใช้เป็นส่วนใหญ่

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ประชาชนในเขตเทศบาลใช้บริการด้านการสื่อสารจากที่ทำการไปรษณีย์ข้างที่ว่าการอำเภอท่ามะกา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนัก การขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถจัดส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์,การขนส่งโดยรถประจำทาง และโดยบริษัทขนส่งสินค้าที่ให้บริการจัดส่งสินค้า วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ

ระบบเศรษฐกิจ[แก้]

การเกษตร[แก้]

การเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาล พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ข้าวและพืชผัก

การประมง[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีการทำอาชีพประมง

การปศุสัตว์[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีฟาร์มปศุสัตว์

การบริการ[แก้]

มีการทำธุรกิจบริการประเภทอู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจการขนส่งรถบรรทุกธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและธุรกิจปั้มน้ำมัน

การท่องเที่ยว[แก้]

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของตำบลหวายเหนียวคือ ‘‘อุทยานมัจฉาวังสังกะวาด’’ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดหวายเหนียว มีปลาชุกชุมมากประชาชนทั้งภายในเขตเทศบาลและใกล้เคียงมาพักผ่อนและให้อาหารปลาเป็นประจำ

อุสาหกรรม[แก้]

ในเขตเทศบาลตำหวายเหนียว มีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานผลิตแผ่นใยไม้อัด,โรงงานเย็บผ้า,โรงงานผลิตท่อลมโลหะและโรงเรียนผลิตปุ๋ย

ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม[แก้]

การนับถือศาสนา[แก้]

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีศาสนสถานในเขตเทศบาลคือวัดหวายเหนียวและศาลเจ้าตึก

ประเพณีและงานประจำปี[แก้]

ประเพณีสำคัญได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทงและประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประจำปี ได้แก่ งานเจ้าพ่อช้างพัน ของชุมชนชาวมอญหมู่ที่7ตำหวายเหนียว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น[แก้]

ใช้ภาษาไทยภาคกลางเป็นหลัก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก[แก้]

เครื่องเบญจรงค์

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

น้ำ[แก้]

เทศบาลตำบลหวายเหนียวมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทางทิศตะวันออกของพื้นที่

ป่าไม้[แก้]

เทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีป่าไม้อยู่ภายในเขตพื้นที่

ภูเขา[แก้]

เทศบาลตำบลหวายเหนียวไม่มีภูเขาอยู่ภายในเขตพื้นที่

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

คุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ แม่น้ำแม่กลองยังมีคุณภาพน้ำที่ยังพอใช้ได้อยู่ แต่มีบางครั้งที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางแห่งได้แอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ทำให้คุณภาพของน้ำลดแต่ลงแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตขิงมนุษย์และสัตว์


อ้างอิง[แก้]