เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

ดิมหนองสาหร่ายเป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์สืบต่อกันมาว่า แต่ก่อน ณ ต าบลดอนเจดีย์ย่านนี้ เคยเป็นสถานที่พักทัพและเสด็จผ่าน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อไปท าศึกกับพม่า ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณะเจดีย์เดิมเป็นอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้ผู้คนได้ระลึกถึง เข้ามาแสดงความเคารพสักการะในพระเกียรติคุณของพระองค์ ต่อมาหนองสาหร่ายได้แยกเขตการปกครองจากต าบลดอนเจดีย์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๕ จัดตั้งเป็น ต าบลหนองสาหร่าย ประกอบด้วย ๙ หมู่บ้าน มีพื้นที่การปกครองดูแลทั้งหมด ๑๖,๑๐๖ไร่ ประชากรรวม ๘๕๙ ครัวเรือน จ านวนทั้งสิ้น ๓,๖๒๒ คน ร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนประกอบอาชีพทางการเกษตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบดินปนทราย มีระบบชลประทานครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จึงมีน้ าเพียงพอต่อ การท าเกษตรกรรม ภายในชุมชนหนองสาหร่ายมีวัดหนองขุย และวัดปลักเขว้า เป็นศูนย์รวมทางจิตใจและสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ทางราชการมีโรงเรียน ๓ แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก ๓ แห่ง และ รพ.สต.จ านวน ๑ แห่ง โดยเทศบาลต าบลหนองสาหร่ายร่วมกับสภาผู้น าชุมชนฯ ให้การดูแลและสนับสนุนด้านการพัฒนาในชุมชน มีค าขวัญ ประจ าต าบลหนองสาหร่าย คือ “ท้องถิ่นเกษตรกรรม อารยธรรมแดนคนดี ยุทธหัตถีจารึก ผนึกแน่นแผ่นดินทอง”

ประชากร[แก้]

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะของดิน[แก้]

ลักษณะของแหล่งน้ำ[แก้]

ลักษณะของไม้และป่าไม้[แก้]

สภาพทางสังคม[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

สาธารณสุข[แก้]

ระบบบริการพื้นฐาน[แก้]

การคมนาคมขนส่ง[แก้]

การไฟฟ้า[แก้]

การประปา[แก้]

โทรศัพท์[แก้]

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์[แก้]

ระบบเศรษฐกิจ[แก้]

การเกษตร[แก้]

การประมง[แก้]

การปศุสัตว์[แก้]

การบริการ[แก้]

การท่องเที่ยว[แก้]

อุสาหกรรม[แก้]

ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม[แก้]

การนับถือศาสนา[แก้]

ประเพณีและงานประจำปี[แก้]

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น[แก้]

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก[แก้]

ทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

น้ำ[แก้]

ป่าไม้[แก้]

ภูเขา[แก้]

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

อ้างอิง[แก้]