เทศบาลตำบลวัดธาตุ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลวัดธาตุ
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ตรา
คำขวัญ: 
เทศบาลตำบลวัดธาตุน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีปราโมทย์ สุขสวัสดิ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด59.20 ตร.กม. (22.86 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)
 • ทั้งหมด9,799 คน
 • ความหนาแน่น170 คน/ตร.กม. (430 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05430110
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 205 หมู่ 10 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์0 4241 4758
โทรสาร0 4241 4759
เว็บไซต์www.wattat.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดธาตุ ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (ราชกิจจาฯ เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง ลว. 25 ธันวาคม 2539) เป็น “เทศบาลตำบลวัดธาตุ” ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายไปทางถนนอำเภอโพนพิสัย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะประมาณ 630 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายถึงเขตตำบล 4.50 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยประมาณ จำนวน 59.20 ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน 37,000 ไร่ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย 14 กิโลเมตร ตั้งอยู่บึงหนองคาย เลขที่ 205 หมู่ที่ 10 บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ครอบคลุมพื้นที่ 14 หมู่บ้าน

งานเทศกาลลอยกระทงประจำปี ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุได้จัดเป็นประจำทุกปี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลหาดคำและเทศบาลเมืองหนองคาย
 • ทิศตะวันออก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันตก ติดกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

โรงเรียนในเขตเทศบาล[แก้]

 • โรงเรียนเมืองบางวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา
 • โรงเรียนบ้านนาคลอง
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 • โรงเรียนบ้านวังยาง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดธาตุ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคลอง
 • โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา วัดเขตอุดม (โรงเรียนสำหรับสามเณร)
 • โรงเรียนอนุบาลอรพิน(อยู่ในช่วงที่กำลังก่อสร้าง)

แหล่งน้ำที่สำคัญ[แก้]

 • บึงหนองคาย
 • อ่างเก็บน้ำหนองโรง
 • ห้วยโซ่
 • แม่น้ำสวย (ห้วยน้ำสวย)

หนองผือ ลำห้วยยาง คลองอีสานเขียว หนองบ่อ หนองหญ้าม้า คลองผักบ่อ ห้วยยาง หนองวัวโรง หนอง หนองบ่อน้อย หนองโซ่ หนองหัวควายน้อย หนองไก่เขี่ย หนองเลิง

หนองหัวควายใหญ่ ลำห้วยโซ่ หนองตั๋ว ห้วยลุปบึ้ง หนองเสียดายใหญ่ หนองเสียดายน้อย ห้วยลุปบึ้ง ห้วยซุ้งนาค ห้วย ห้วยวังคอก่าน หนองม่งกอก บึงหนองคาย

ห้วยร่องเม็ก ลำห้วยยาง ห้วย หนองบ่อเถ้า ห้วยน้อย คลองอีสานเขียว หนองต่อสาย ห้วยจุ่มก้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[แก้]

ทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำสำคัญภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวัดธาตุ คือลำห้วยยางเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้ในการเกษตร มีความยาว 6 กิโลเมตร คลุมพื้นที่ บ้านเมืองบาง บ้านเม็ก บ้านเดื่อ บ้านวังยางเหนือบ้านวังยางใต้ และบึงหนองคาย เป็นบึงขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 526 ไร่ ที่มีความสำคัญของตำบล คือบ้านนาคลอง บ้านเบิดน้อย บ้านสร้างประทาย ในด้านการทำนาปรัง พืชสวน และแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญจำนวน 28 แห่ง มีพื้นที่ประมาณ จำนวน 1,060 ไร่ ความยาวประมาณ 19.7 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคพร้อมทั้งมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในเขตตำบลวัดธาตุ

การปกครองและจำนวนประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองบาง บ้านเม็ก บ้านเดื่อ บ้านวังยางใต้ บ้านภู่ บ้านเบิดใหญ่ บ้านเบิดน้อย บ้านนาคลอง บ้านโพนงาม บ้านนาคลอง บ้านสร้างประทาย บ้านโพธิ์งาม บ้านหนองนาเมือง บ้านทิพย์ธานี

จากสถิติของงานทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองหนองคาย ณ เมษายน 2558 เทศบาลตำบลวัดธาตุ มีครัวเรือน จำนวน 3,081 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 9,799 คน เป็นชาย 4,874 คน หญิง 4,925 คน หมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือ บ้านนาคลอง รองลงมาคือ บ้านเบิดใหญ่ และน้อยสุดคือ บ้านหนองนาเมือง

การคมนาคมและสาธารณูปโภค[แก้]

การคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุ มีถนนลาดยาง 4 สาย ได้แก่ สาย จอมเสด็จ – เมืองบาง เชื่อมระหว่างตำบลหาดคำ บ้านเบิดน้อย บ้านเบิดใหญ่ และบ้านเมืองบาง ระยะทาง 9 กิโลเมตร สาย โนนสังข์–เมืองบาง เชื่อมระหว่างตำบลโพธิ์ชัย บ้านสร้างประทาย และบ้านเมืองบาง ระยะทาง 14 กิโลเมตร สาย เมืองบาง–จอมศรี เชื่อมระหว่างบ้านเมืองบาง บ้านเม็ก บ้านเดื่อ บ้านหนองนาเมือง - ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีระยะทาง 15 กิโลเมตร สาย หนองสองห้อง ค่ายบกหวาน – เมืองบาง เชื่อมระหว่างตำบลค่ายบกหวาน บ้านวังยางเหนือ วังยางใต้ และบ้านเมืองบาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีถนนคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้าน จำนวน 143 สาย ระยะทาง 27.415 กิโลเมตร และถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้าน จำนวน 93 สาย ระยะทาง 65.612 กิโลเมตร มีรางระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 48 สาย ระยะทาง 7.572 กิโลเมตร และรางระบายทางดิน จำนวน 11 สาย ระยะทาง 1.079 กิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]