อำเภอวังหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอวังหิน
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอวังหิน
อำเภอวังหินถิ่นคนขยัน ปลอดการพนันยาเสพติด ดำรงชีวิตแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรมความดี
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอวังหิน
อักษรโรมัน Amphoe Wang Hin
จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3316
รหัสไปรษณีย์ 33270
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 237.619 ตร.กม.
ประชากร 49,399 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 207.89 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
พิกัด 14°56′54″N 104°13′48″E / 14.94833°N 104.23000°E / 14.94833; 104.23000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4560 6121
หมายเลขโทรสาร 0 4560 6121

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอวังหิน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอำเภอที่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษผ่าน

ประวัติ[แก้]

อำเภอวังหิน จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2530 ประกอบด้วยตำบลบุสูง ตำบลดวนใหญ่ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลศรีสำราญ และตำบลธาตุ และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2536

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอวังหินตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอวังหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 126 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บุสูง (Bu Sung) 22 หมู่บ้าน 5. ศรีสำราญ (Si Samran) 13 หมู่บ้าน
2. ธาตุ (That) 16 หมู่บ้าน 6. ทุ่งสว่าง (Thung Sawang) 15 หมู่บ้าน
3. ดวนใหญ่ (Duan Yai) 18 หมู่บ้าน 7. วังหิน (Wang Hin) 11 หมู่บ้าน
4. บ่อแก้ว (Bo Kaeo) 19 หมู่บ้าน 8. โพนยาง (Phon Yang) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอวังหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบุสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสำราญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสว่างทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนยางทั้งตำบล

ประชากรในตำบล[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
ตำบลในอำเภอวังหิน พ.ศ. 2558[1] พ.ศ. 2557[2] พ.ศ. 2556[3] พ.ศ. 2555[4] พ.ศ. 2554[5] พ.ศ. 2553[6] พ.ศ. 2552[7] พ.ศ. 2551[8]
1 บุสูง 10,321 10,219 10,120 10,082 10,049 10,052 9,974 9,969
2 ดวนใหญ่ 7,193 7,206 7,199 7,174 7,190 7,181 7,170 7,155
3 ธาตุ 7,175 7,146 7,086 7,011 6,937 6,891 6,844 6,796
4 บ่อแก้ว 5,851 5,836 5,802 5,748 5,683 5,616 5,570 5,498
5 โพนยาง 5,465 5,440 5,409 5,382 5,309 5,305 5,268 5,235
6 ทุ่งสว่าง 4,647 4,620 4,620 4,627 4,591 4,558 4,484 4,454
7 วังหิน 4,504 4,518 4,538 4,556 4,515 4,476 4,419 4,413
8 ศรีสำราญ 4,438 4,414 4,382 4,339 4,318 4,243 4,223 4,161
รวม 49,594 49,399 49,156 48,919 48,592 48,322 47,952 47,681


 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 .pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2559.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.