จังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จังหวัดยโสธร
ตราประจำจังหวัดยโสธร
ตราประจำจังหวัด
เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย ยโสธร
ชื่ออักษรโรมัน Yasothon
ผู้ว่าราชการ นายประวัติ ถีถะแก้ว
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2554)
ISO 3166-2 TH-35
ต้นไม้ประจำจังหวัด ยางนา
ดอกไม้ประจำจังหวัด บัวแดง
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 4,161.664 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 54)
ประชากร 540,211 คน[2] (พ.ศ. 2557)
(อันดับที่ 45)
ความหนาแน่น 129.80 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 35)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ (+66) 0 4571 2722
โทรสาร (+66) 0 4571 4212
เว็บไซต์ จังหวัดยโสธร
แผนที่
 
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดยโสธร

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างอีสานตอนบนกับอีสานตอนล่าง และเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรเดิมเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงยกฐานะเป็นเมืองยโสธร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ถึง พ.ศ. 2443 รวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ. 2450 เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานี จัดตั้งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งมีประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว

ปัจจุบัน จังหวัดยโสธรอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 128 เมตร ตั้งศาลากลางจังหวัดที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ณ ละติจูด 15° 47´.6 เหนือ ลองจิจูด 104° 08´.7 ตะวันออก ประกอบด้วยอำเภอ 9 อำเภอ, ตำบล 78 ตำบล และหมู่บ้าน 835 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,162 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร, ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี, ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็กเป็นบางบริเวณในตอนเหนือของจังหวัด ด้านตะวันตกของจังหวัดมีลำน้ำยังไหลผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่แม่น้ำชี

ในด้านเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีการทำนา ปลูกปอแก้ว มันสำปะหลัง และถั่วลิสง มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ เช่น วัดมหาธาตุ พระธาตุยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย สวนสาธารณะพญาแถน หมู่บ้านทำหมอนขิตบ้านศรีฐาน ซากเมืองโบราณบ้านสงเปือย ซากเมืองโบราณดงเมืองเตย พระธาตุกู่จาน ภูถ้ำพระ เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน รอยพระพุทธบาทจำลอง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด[แก้]

หน่วยการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

 

แผนที่อำเภอในจังหวัดยโสธร

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 78 ตำบล 835 หมู่บ้าน

 1. อำเภอเมืองยโสธร
 2. อำเภอทรายมูล
 3. อำเภอกุดชุม
 4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 5. อำเภอป่าติ้ว
 6. อำเภอมหาชนะชัย
 7. อำเภอค้อวัง
 8. อำเภอเลิงนกทา
 9. อำเภอไทยเจริญ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีจำนวน 88 แห่ง แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 22 เทศบาลตำบล และ 64 องค์การบริหารส่วนตำบล มีรายชื่อดังนี้

อำเภอเมืองยโสธร

อำเภอทรายมูล

อำเภอกุดชุม

อำเภอคำเขื่อนแก้ว

อำเภอป่าติ้ว

อำเภอมหาชนะชัย

อำเภอค้อวัง

อำเภอเลิงนกทา

อำเภอไทยเจริญ

ประชากรในจังหวัด[แก้]

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
อันดับ
(ปีล่าสุด)
อำเภอ พ.ศ. 2557[4] พ.ศ. 2556[5] พ.ศ. 2555[6] พ.ศ. 2554[7] พ.ศ. 2553[8] พ.ศ. 2552[9] พ.ศ. 2551[10]
1 เมืองยโสธร 130,310 130,358 130,552 129,924 130,208 130,114 129,994
2 เลิงนกทา 96,180 95,873 95,505 94,993 94,672 94,483 94,272
3 คำเขื่อนแก้ว 67,410 67,699 67,881 67,946 68,012 68,199 68,606
4 กุดชุม 66,390 66,352 66,262 66,085 66,295 66,180 65,990
5 มหาชนะชัย 57,555 57,633 57,646 57,693 57,893 58,170 58,301
6 ป่าติ้ว 35,208 35,223 35,225 35,040 35,029 34,961 35,052
7 ทรายมูล 31,050 31,082 31,102 31,044 31,026 30,936 30,924
8 ไทยเจริญ 30,397 30,357 30,342 30,274 30,193 30,061 30,008
9 ค้อวัง 25,711 25,806 25,752 25,854 25,929 26,030 26,137
รวม 540,211 540,383 540,267 538,853 539,257 539,134 539,284

หน่วยงานราชการที่สำคัญ[แก้]

  • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
 • วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร
 • โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 ยโสธร
  • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงแรงงาน
 • สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ ยโสธร
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
 • ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร
  • ศาลจังหวัดยโสธร
 • ศาลจังหวัดยโสธร
 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 • โรงพยาบาลยโสธร
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
 • โครงการชลประทานยโสธร
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
 • สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
 • สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ฯ ยโสธร
 • สถานีพัฒนาที่ดิน ฯ ยโสธร
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
  • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
  • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร
  • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร
  • องค์กรอิสระ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงพาณิชย์
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
 • สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงคมนาคม
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
 • แขวงทางหลวงยโสธร
 • แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
  • กระทรวงกลาโหม
 • กรมทหารราบที่ 16
 • สำนักงานสัสดีจังหวัดยโสธร
  • กระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
  • ทบวง/วิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
  • องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
 • สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดยโสธร
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 • สำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร

การศึกษา[แก้]

โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยม สพม.[แก้]

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

ระดับอาชีวศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 • วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
 • วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
 • วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนว
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ระดับอุดมศึกษา[แก้]

สถานที่ทางการเงินของจังหวัด[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากจังหวัด[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm [ม.ป.ป.]. สืบค้น 18 เมษายน 2553.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 3. สำนักงานจังหวัดยโสธร. "ต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.yasothon.go.th/web/provincial/provincial5.html [ม.ป.ป.]. สืบค้น 11 สิงหาคม 2558.
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."203.113.86.149/stat/y_stat.htmlสืบค้น 30 มีนาคม 2553
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°47′N 104°09′E / 15.79°N 104.15°E / 15.79; 104.15