อำเภอควนเนียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

{{7°11′13″N 100°21′28″E / 7.18694°N 100.35778°E / 7.18694; 100.35778 | area = 208.0 | population = 34,627 | population_as_of = 2560 | density = 166.47 | postal_code = 90220 | geocode = 9013 | image_map = Amphoe 9013.svg | capital = ที่ว่าการอำเภอควนเนียง หมู่ที่ 2
ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 | phone = 0 7438 6540 | fax = 0 7438 6540 ต่อ 13 | คำขวัญ = แดนศิลปินศิลปะ สะพานสู่ท่าเรือใหญ่
ผักอนามัยบางเหรียง มีชื่อเสียงชายหาด }} ควนเนียง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

ความเป็นมา จากคำเล่าขานของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดกันมา ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ควนเนียงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีทำเลตั้งอยู่บนภูเขาเตี้ย ๆ หรือเนินดินที่สูง เรียงกันเป็นควนติดต่อกันเป็นพืด ชาวบ้านที่อยู่อาศัยเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ ควนเรียง ” ตามลักษณะของควนที่เรียงติดต่อกัน บนเนินดินนี้มีพันธ์ไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นเนียงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมีการสัญจรไปมา ชาวบ้านก็จะนำเอาลูกเนียงเป็นของฝากติดมือกลับไป ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นอื่น ๆ รู้กันว่า “ บ้านควนเรียง “ มีลูกเนียงมากทำให้ชื่อของหมู่บ้านควนเรียง ถูกเรียกให้เพี้ยนเป็น “ ควนเนียง ” ไปจนติดปากชาวบ้านมาจนทุกวันนี้

ควนเนียง แต่เดิมเคยมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอมาครั้งหนึ่งแล้วชื่อ “ รัฐภูมี “ ตั้งอยู่ที่บ้านปากบางภูมี กิ่งอำเภอรัฐภูมีในสมัยนั้น การปกครองขึ้นอยู่กับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2435 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ชื่อว่าอำเภอรัฐภูมี โดยใช้สถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ที่บ้านปากบางเช่นเดิม

ในปี พ.ศ. 2466 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอรัฐภูมีจากบ้านปากบางไปตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภอรัฐภูมี ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อเป็นเป็นที่ว่าการอำเภอรัตตภูมิ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น” ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ “ เมื่อปี พ.ศ. 2509 ขึ้นตรงต่อจังหวัดสงขลา

ในปี พ.ศ. 2525 สภาตำบลรัตภูมิ บางเหรียง ควนโสและห้วยลึก ได้มีมติเห็นพ้องกันว่าควรรวม 4 ตำบล ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ และได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งเป็น “ กิ่งอำเภอควนเนียง ” ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยให้ 4 ตำบลดังกล่าวมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอควนเนียง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2528 เป็นต้นไป

กิ่งอำเภอควนเนียง มีเขตการปกครอง 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน มีประชากร 30,354 คน มีเนื้อที่ 209 ตารางกิโลเมตร เดิมได้ใช้สถานที่ห้องสมุดประชาชนซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอควนเนียงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2528 เรื่อยมาจนกระทั่งได้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ ควนเนียงแล้วเสร็จจึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอควนเนียงปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2529

ต่อจากนั้น ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอควนเนียงเป็น “ อำเภอควนเนียง ” พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2533 โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 เป็นต้นมา

ก่อตั้ง เป็นอำเภอควนเนียง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2528
ปัจุบันน้ำแข็งขูด(น้ำแข็งใส) เป็นของขึ้นชื่อมากในควนเนียง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอควนเนียงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอควนเนียงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน

1. รัตภูมิ (Rattaphum) 13 หมู่บ้าน
2. ควนโส (Khuan So) 11 หมู่บ้าน
3. ห้วยลึก (Huai Luek) 9 หมู่บ้าน
4. บางเหรียง (Bang Riang) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอควนเนียงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลควนเนียง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลรัตภูมิ
  • เทศบาลตำบลบางเหรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเหรียงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตภูมิ (นอกเขตเทศบาลตำบลควนเนียง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโสทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยลึกทั้งตำบล