เทศบาลตำบลไพรบึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลไพรบึง
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลไพรบึง
ตรา
คำขวัญ: บริการดี มีน้ำใจ ฉับไวก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนา แก้ปัญหาเพื่อสังคม
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายศักดิ์ชาย ปัญญาทรงรุจิ (ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.00 ตร.กม. (4.63 ตร.ไมล์)
ประชากร (2554)
 • ทั้งหมด10,705 [1] คน
 • ความหนาแน่น888.00 คน/ตร.กม. (2,299.9 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง เลขที่ 139 หมู่ที่ 20 ถนนเทศบาล 30 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์0 4567 5112
โทรสาร0 4567 5272
เว็บไซต์http://www.phraibueng.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลไพรบึง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษโดยเป็น 1 ในบรรดาเทศบาลตำบลจำนวน 23 แห่งในปัจจุบันของจังหวัดศรีสะเกษ [2] มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่ 20 ถนนเทศบาล 30 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

เขตเทศบาลตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางของจังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษมาทางทิศใต้ประมาณ 42 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของตำบลไพรบึงและตำบลสำโรงพลัน ของอำเภอไพรบึง โดยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอและหน่วยงานส่วนราชการระดับภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ บริการและการคมนาคมของอำเภอ

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านตราด ตำบลไพรบึง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านทุ่มและบ้านสำโรงธรรม ตำบลสำโรงพลัน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านพราน ตำบลไพรบึง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านคอก ตำบลไพรบึง

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลไพรบึง มีรากฐานจากการจัดตั้งเป็น สุขาภิบาลไพรบึง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 [3]

สำนักงานเทศบาลตำบลไพรบึง

โครงสร้างการบริหารและการปฏิบัติราชการ[แก้]

 • ฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี(ปัจจุบันคือนายศักดิ์ชาย ปัญญาทรงรุจิ), รองนายกเทศมนตรี 2 คน
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภาเทศบาลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหาร ภายในสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ที่มาจากการเลือกตั้งอีกจำนวน 10 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ประธานสภาเทศบาลคนปัจจุบันคือนายวันนา อินเตสะ รองประธานสภาเทศบาลคนปัจจุบันคือนางอรสา สุภาพ รวมกับสมาชิกสภาเทศบาลที่
 • โครงสร้างการปฏิบัติราชการ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตานโยบาย ประกอบด้วยส่วนการปฏิบัติราชการคือ สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองประปา และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ป่าไม้ หมายถึง ไพรหรือผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่ประกอบในชื่อเทศบาล สื่อถึงความเขียวขจีของพืชพรรณ ธัญญาหารและป่าไม้

น้ำ หมายถึง บึงหรือแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติขนาดใหญ่ อันได้แก่บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง(หนองใหญ่)ซึ่งเป็นบึงดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ระหว่างชุมชนบ้านไพรบึงกับบ้านสวายทางตอนเหนือของเทศบาล บึงแห่งนี้เป็นที่มาของคำอีกหนึ่งคำที่ประกอบเป็นชื่อเทศบาล บ่งบอกถึงความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ และความมีน้ำใจของชาวเทศบาลไพรบึง

ฝูงนกเป็ดน้ำกำลังโผบิน หมายถึง นกเป็ดน้ำซึ่งเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์และได้รับความคุ้มครอง มีแหล่งพักอาศัยชุกชุมในบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง อันเป็นแหล่งสันทนาการและท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลและของจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สภาพภูมิประเทศ[แก้]

เทศบาลตำบลไพรบึงตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของจังหวัดศรีสะเกษ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สลับกับลูกคลื่นลอนลาด มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่หนองใหญ่หรือบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง และบางส่วนของลำห้วยชลัง ซึ่งไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของเขตเทศบาล สภาพดินเหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง

ประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์[แก้]

ในเขตเทศบาลประกอบด้วยประชากร จำนวนทั้งสิ้น 10,705 คน จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 5,351 คน, เพศหญิง จำนวน 5,354 คน [4] มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 7,593 คน มีบ้านเรือนทั้งหมดจำนวน 2,376 หลังคาเรือน [5] กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตเทศบาลประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งชาวไทยเชื้อสายลาวซึ่งพูดภาษาลาว ชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งพูดภาษาเขมรสูงหรือขแมร์เลอ ชาวไทยเชื้อสายกูย (หรือกวยหรือส่วย) ชาวไทยเชื้อสายเยอซึ่งพูดภาษากูยเยอ [6] กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ มักประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งพูดทั้งภาษาจีน ภาษาไทยลาวหรือไทยอีสานและเขมรสูงหรือขแมร์เลอ จัดเป็นประชากรส่วนรองซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่เป็นนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจค้าปลีกและการบริการ

เขตการปกครอง[แก้]

ภายในพื้นที่เทศบาลจำแนกเป็น 11 ชุมชน ได้แก่ชุมชนหมู่ต่างๆในบางส่วนของตำบลไพรบึงและตำบลสำโรงพลัน ซึ่งไม่นับรวมเป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึงและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงพลัน

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค[แก้]

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลไพรบึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานและศูนย์บริการสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ดังนี้

รถโดยสารประจำทางสายขุนหาญ-ไพรบึง-ศรีสะเกษ

การคมนาคมและขนส่ง[แก้]

 • ที่ทำการหมวดการทางไพรบึง (กรมทางหลวง)
 • เส้นทางหลักในการคมนาคมทางบกคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111 (พยุห์-ขุนหาญ)ซึ่งผ่านเขตเทศบาลตำบลไพรบึง ถือเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการคมนาคมขนส่งของอำเภอ โดยป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมโยงการเดินทางไปยังจุดสำคัญในทิศทางต่างๆ ดังนี้
  • ทางทิศเหนือ เชื่อมโยงการเดินทางสู่อำเภอพยุห์ ด้วยระยะทาง 20 กิโลเมตร และจากอำเภอพยุห์เชื่อมต่อไปยังอำเภอเมืองศรีสะเกษ ด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 อีก 20 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทางจากเขตเทศบาลไพรบึงถึงตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษทั้งสิ้น 42 กิโลเมตร(รถโดยสารประจำทางสายขุนหาญ-ไพรบึง-ศรีสะเกษ)
  • ทางทิศใต้ เชื่อมโยงการเดินทางสู่อำเภอขุนหาญ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111) ด้วยระยะทาง 20 กิโลเมตร (รถโดยสารประจำทางสายขุนหาญ-ไพรบึง-ศรีสะเกษ)

นอกจากนั้น บริเวณสี่แยกหัวช้าง ในเขตบ้านหัวช้าง ตำบลสำโรงพลัน ของอำเภอไพรบึง ซึ่งห่างจากเขตเทศบาลไพรบึงไปทางทิศใต้ (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111) ประมาณ 3 กิโลเมตร ถือเป็นชุมทางการคมนาคมและการขนส่งขนาดใหญ่อีกจุดหนึ่ง เนื่องจากเป็นจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) ชุมทางแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักรถและพักผ่อนสำหรับผู้เดินทาง ซึ่งประกอบด้วยสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนป้อมตำรวจหน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรไพรบึง

จากชุมทางดังกล่าวด้านด้านทิศเหนือ เข้าสู่เขตเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึงและอำเภอพยุห์, ด้านทิศตะวันออกเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยัง อำเภอกันทรลักษ์ และจังหวัดอุบลราชธานี , ด้านทิศใต้ไปยังอำเภอขุนหาญ, ด้านทิศตะวันตกไปยังอำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์ ตลอดจนอำเภอต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ (อำเภอสังขะ อำเภอปราสาท) จังหวัดบุรีรัมย์ (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอประโคนชัย อำเภอนางรอง อำเภอหนองกี่) และจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอหนองบุญมาก อำเภอโชคชัย อำเภอปักธงชัย อำเภอสีคิ้ว) แล้วบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) เชื่อมโยงต่อเนื่องไปยังจังหวัดสระบุรี จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ไปยังเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

  • ทางทิศตะวันออก เชื่อมโยงการเดินทางสู่อำเภอศรีรัตนะ โดยทางหลวงชนบท หมายเลข ศก 4014 และ 3014 ระยะทาง 30 กิโลเมตร
  • ทางทิศตะวันตก เชื่อมโยงการเดินทางสู่อำเภอขุขันธ์ โดยทางหลวงชนบท ระยะทาง 36 กิโลเมตร
 • ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาล 64 สาย
  • ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน 61 สาย ระยะทางรวม 37.75 กิโลเมตร
  • ถนนทางหลวงแผ่นดิน ที่โอนให้เทศบาลดูแล พื้นผิวลาดยางแบบ 6 ช่องจราจร จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร
  • ถนนทางหลวงแผ่นดิน ที่โอนให้เทศบาลดูแล พื้นผิวลาดยางแบบ 2 ช่องจราจร จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร
  • ถนนทางหลวงชนบท ที่โอนให้เทศบาลดูแล จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 4 กิโลเมตร
ถนนสายหลักเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลไพรบึง
ถนนสายหลักเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลไพรบึง
ถนนสายหลักเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลไพรบึง
ถนนสายหลักเข้าสู่เขตเทศบาลตำบลไพรบึง

ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร[แก้]

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขไพรบึง (33180)
 • ชุมสายโทรศัพท์และโทรคมนาคมไพรบึง (บริษัท ทีโอที จำกัด และการสื่อสารแห่งประเทศไทย)
 • ผู้ใช้บริการเช่าเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานในเขตเทศบาล 400 เลขหมาย
 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 22 แห่ง
 • เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความถี่ 800/900/1800 (AIS, CAT, DTAC, TRUE)
 • ศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาลตำบลไพรบึง
 • สถานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งของรัฐและเอกชน 7 แห่ง
 • ระบบเครือข่ายกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเขตชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 100

พลังงานไฟฟ้า[แก้]

 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพรบึง
 • ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขตเทศบาล ร้อยละ 100
 • ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะ

การประปาและแหล่งน้ำ[แก้]

 • สำนักงานการประปาเทศบาลตำบลไพรบึง
  • สถานีสูบน้ำ
  • โรงกรองน้ำ
  • ระบบจ่ายน้ำ
  • แหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา 1 แห่ง
 • แหล่งน้ำธรรมชาติ
  • หนอง/บึง 6 แห่ง
  • ลำห้วย 1 สาย
 • อ่างเก็บน้ำ/ฝายทดน้ำ 3 แห่ง

โครงสร้างทางสังคม[แก้]

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไพรบึงได้แก่

 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

การศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น[แก้]

 • วัดในพุทธศาสนา อันเป็นศาสนสถานและฌาปนสถานสำหรับการประกอบศาสนพิธี 4 แห่ง
  • วัดไพรบึง (วัดจำปาสุรภี)
   พระพุทธเจดีย์ไพรบึง
  • วัดจังกระดาน
  • วัดสำโรงพลัน
  • วัดสวาย
 • สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
 • ศาลเจ้าปู่ตาซึ่งเป็นศาลผีประจำชุมชนตั้งอยู่ตามชุมชนต่างๆ เช่น ศาลผีอารักษ์หนองปิด
 • เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
  • ประเพณีสักการะพระพุทธเจดีย์ไพรบึงและพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คาบเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ณ วัดไพรบึง
  • ประเพณีสงกรานต์ ช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี
  • ประเพณีบุญบ้องไฟ ในช่วงเดือน 6 ของทุกปี
  • ประเพณีเข้าพรรษา ใน แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี
  • ประเพณีแซนโฎนตา หรือประเพณีการทำบุญวันสารทของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมร จัดในวัน ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี
  • ประเพณีลอยกระทง ในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ณ สวนสาธารณะบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง(หนองใหญ่) และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(หนองปิด)

การแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลไพรบึง (โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง)
  • แพทย์ 4 คน
  • ทันตแพทย์ 2 คน
  • เภษัชกร 3 คน
  • พยาบาลวิชาชีพ
  • พยาบาลเทคนิค
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • หอผู้ป่วย 3 หลัง
  • ตึกสงฆ์อาพาธ 1 หลัง
  • หอพักญาติผู้ป่วย 1 หลัง
  • ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
 • คลินิกการแพทย์แผนปัจจุบัน 4 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรไพรบึง
 • สถานีดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไพรบึง
  • รถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุ 4,000 ลิตร 1 คัน
  • กระเช้าดับเพลิง
  • เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ติดตั้งตามสถานที่ชุมชน
  • รถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 10,000 ลิตร 1 คัน
  • พนักงานขับรถดับเพลิง 2 คน
  • พนักงานดับเพลิง 3 คน
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 คน
 • กองร้อย อส.จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 10 (อำเภอไพรบึง)
  ย่านที่พักอาศัยในเขตชุมชนเทศบาลไพรบึง

การดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยชุมชน[แก้]

 • รถเก็บขยะ
 • พนักงานขับรถเก็บขยะ
 • พนักงานประจำรถเก็บขยะ
 • ถังขยะสาธารณะในที่ชุมชน
 • พื้นที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอย

การกีฬาและสันทนาการ[แก้]

 • สวนสาธารณะ 2 แห่ง
 1. สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองปิด
 2. สวนสาธารณะหนองใหญ่หรือบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง
 • สนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย
 1. สนามกีฬาเทศบาลตำบลไพรบึง (สนามฟุตบอล, สนามวอลเลย์บอล, สนามแบดมินตัน, สนามบาสเก็ตบอล, สนามเซปักตะกร้อ และลู่วิ่ง)
 2. ศูนย์บริการฟิตเนสเทศบาลตำบลไพรบึง
 3. ลานกีฬากลางแจ้งบริการอุปกรณ์บริหารร่างกายเทศบาลตำบลไพรบึง
 4. สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง
 5. สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลไพรบึง (สนามฟุตบอล, สนามวอลเลย์บอล, สนามเซปักตะกร้อ)
 6. สนามกีฬาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม (สนามฟุตบอล, สนามวอลเลย์บอล, สนามแบดมินตัน, สนามบาสเก็ตบอล, สนามเซปักตะกร้อ และลู่วิ่ง)
 7. ลานกีฬาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง (สนามบาสเก็ตบอล, สนามวอลเลย์บอล, สนามเซปักตะกร้อ, สนามเปตอง)

นอกจากนี้ ประชากรในเขตเทศบาลยังนิยมวิ่งออกกำลังกายรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(หนองปิด)และสวนสาธารณะหนองใหญ่หรือบึงนกเป็ดน้ำไพรบึง


โครงสร้างทางเศรษฐกิจ[แก้]

สภาพพื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจ[แก้]

สภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจของอำเภอไพรบึง มีพื้นฐานหลักจากการเกษตรกรรม การพาณิชยกรรมด้านการค้าปลีก และการบริการประเภทต่างๆ โดยด้านการเกษตรกรรมนั้นเป็นผลมาจากสภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดทั้งพืชและสัตว์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลิตผลที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปและที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว พืชสวนและพืชไร่ สัตว์เลี้ยง ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกและบริการประเภทต่างๆ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุตสาหกรรม บริการต่างๆ ด้วยเหตุที่เขตเทศบาลตำบลไพรบึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการและธุรกิจดังกล่าวของอำเภอ จึงส่งผลให้เขตเทศบาลเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของอำเภอด้วยเช่นกัน

นอกเหนือจากตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึงและย่านศูนย์รวมกิจการค้าปลีกและการบริการแล้ว ในเขตเทศบาลยังเป็นที่ตั้งของสหกรณ์การเกษตรและตลาดกลางรับซื้อข้าวเปลือก ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตรของอำเภอไพรบึงด้วย

ตลาดสดเทศบาลไพรบึง

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล[แก้]

 • สถานประกอบการประเภทพาณิชยกรรม
  • ตลาดสดเทศบาลตำบลไพรบึง 1 แห่ง
  • ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลตำบลไพรบึง 1 แห่ง
  • สาขาของธุรกิจห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต
  • สถานบริการทางการแพทย์ พยาบาลและผดุงครรภ์แผนปัจจุบัน 4 แห่ง
  • ร้านขายยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ทางเภษัชกรรม
  • ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
  • ร้านเสริมสวยและแต่งผม
  • ร้านบริการนวดและสปาบำบัด
  • ร้านจำหน่ายและซ่อมอุปกรณ์เครื่องเหล็กเครื่องยนต์
  • ร้านจำหน่ายและซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
  • ร้านจำหน่าย รับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ต
  • ร้านจำหน่ายและรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ร้านจำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง
  • ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง
  • ร้านรับซื้อวัสดุและของเก่า
  • ร้านขายสินค้าปลีก-ส่ง
  • ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข
  • ตลาดรับซื้อข้าวเปลือก 3 แห่ง
  • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 3 แห่ง และจุดบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก 5 แห่ง
  • ร้านจำหน่ายยานพาหนะและชิ้นส่วนอะหลั่ยยานพาหนะ
  • ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
  • ร้านจำหน่ายพืชพรรณ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์เคมี และเครื่องมือทางการเกษตร
 • สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม
  • โรงซ่อมสร้างเครื่องยนต์
  • โรงสีข้าว
 • สถานประกอบการประเภทบริการธุรกรรมทางการเงิน

สถานที่น่าสนใจ[แก้]

 1. วัดไพรบึง (วัดจำปาสุรภี) เป็นวัดประจำอำเภอ ภายในวัดมี พระพุทธเจดีย์ไพรบึง หรือ พระธาตุไพรบึงซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ สร้างตามแบบศิลปะอินเดียแบบเจดีย์พุทธคยา สูงประมาณ 60 เมตร ยอดฉัตรด้านบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและได้รับการเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและชาวไทยอีกแห่งหนึ่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปีในช่วงคาบเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ทางวัดกำหนดให้มีงานประเพณีสักการะพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ
 2. บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง (หนองใหญ่) เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ มีฝูงนกเป็ดน้ำซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์อาศัยอยู่หนาแน่นโดยเฉพาะในฤดูหนาว จึงเป็นแหล่งดูนกเป็ดน้ำที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลเทศบาลตำบลไพรบึง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp
 2. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปจำนวน อปท แยกรายจังหวัด ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 จัดทำโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp
 3. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
 4. ข้อมูลเทศบาลตำบลไพรบึง ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp
 5. ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลไพรบึง จากเว็บไซต์เทศบาลตำบลไพรบึง เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.phraibueng.go.th
 6. กรมศิลปากร,วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ, หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. (ปรุงศรี วัลลิโภดม : บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2544.
 • กรมศิลปากร,วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ, หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. (ปรุงศรี วัลลิโภดม : บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2544.
 • เทศบาลตำบลไพรบึง.รายงานสรุป ประจำปีงบประมาณ 2553.จัดทำโดยเทศบาลตำบลไพรบึง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]