เทศบาลตำบลวังบงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

เทศบาลตำบลวังบงค์ จากเดิมเปลี่ยนชื่อจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขุนเณร" เป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลวังบงค์" และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้จัดตั้งเป็น "เทศบาลตำบลวังบงค์" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลวังบงค์ มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 3,450 คน ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยครอบคลุมบางส่วน รอบนอกของ ตำบลสำนักขุนเณร มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

  1. หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย
  2. หมู่ที่ 3 บ้านวังหินแรง
  3. หมูที่ 4 บ้านกุระกำ
  4. หมู่ที่ 5 บ้านวังบงค์
  5. หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน
  6. หมู่ที่ 7 บ้านกุดประดู่
  7. หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดไร
  8. หมู่ที่ 9 บ้านไดผักแว่น
  9. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแห้ง
  10. หมู่ที่ 11 บ้านวังไม้ลาย

ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาล เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน 4 สาย คือคลองห้วยแห็ง คลองลำประดา คลองวังบงค์และคลองไดลำพอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าวเป็นหลัก