เทศบาลตำบลวังบงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทศบาลตำบลวังบงค์ จากเดิมเปลี่ยนชื่อจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักขุนเณร" เป็น "องค์การบริหารส่วนตำบลวังบงค์" และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้จัดตั้งเป็น "เทศบาลตำบลวังบงค์" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

เทศบาลตำบลวังบงค์ มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 3,450 คน ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยครอบคลุมบางส่วน รอบนอกของ ตำบลสำนักขุนเณร มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย

  1. หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย
  2. หมู่ที่ 3 บ้านวังหินแรง
  3. หมูที่ 4 บ้านกุระกำ
  4. หมู่ที่ 5 บ้านวังบงค์
  5. หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน
  6. หมู่ที่ 7 บ้านกุดประดู่
  7. หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดไร
  8. หมู่ที่ 9 บ้านไดผักแว่น
  9. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแห้ง
  10. หมู่ที่ 11 บ้านวังไม้ลาย

ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาล เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่าน 4 สาย คือคลองห้วยแห็ง คลองลำประดา คลองวังบงค์และคลองไดลำพอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าวเป็นหลัก