เทศบาลตำบลปะลุรู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สภาพทางภูมิประเทศ[แก้]

เทศบาลตำบลปะลุรูมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองโคกปริเม็งเป็นสายหลัก พื้นที่ ในเขตเทศบาล 6.287 ตารางกิโลเมตร รวม 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านโคกตา หมู่ที่ 2 บ้านต้นไม้สูง (บางส่วน) และหมู่ที่ 8 บ้านละหาร (ประมาณ 10 หลังคาเรือน)

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

 • ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง
 • ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลปะลุรู
 • ทิศใต้ จดหมู่ที่ 1 และ 5 ตำบลริโก๋
 • ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง

ประชากร[แก้]

 • ประชากร ผู้ชาย 4,427คน ผู้หญิง 4,246คน รวม 8,673 คน
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ชาย 2,625คน ผู้หญิง 2,640คน รวม 5,061 คน
 • จำนวนบ้านเรือน 1,783 หลังคาเรือน
สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู

ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 (สงขลา) ประจำเดือนตุลาคม 2551

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สวนยาง สวนผลไม้ บางส่วนค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดยเทศบาลตำบลปะลุรู ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชน สนับสนุนกิจการตลาดเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ส่งเสริมการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีศูนย์กลางการค้าขนาดเล็กแบบตลาดนัดชุมชน ซึ่งจะมีทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุเครื่องใช้ทางการเกษตรซึ่งมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรูซึ่งจะให้บริการเป็นประจำทุกวัน

สังคมและวัฒนธรรม[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 75% นับถือศาสนาพุทธ 24% และศาสนาอื่น ๆ 1%

การศึกษา[แก้]

สถาบันการศึกษาในระบบ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนของรัฐ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 2. โรงเรียนอิสลามบำรุง 3. โรงเรียนบ้านโคกตา

 • โรงเรียนเอกชนสามัญ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนประชานุเคราะห์

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นไม้สูง

สถาบันการศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

การคมนาคมขนส่ง[แก้]

 • ทางรถยนต์ 1,149 กิโลเมตร
 • ทางรถไฟ 1,112 กิโลเมตร

ระยะทางห่างจากจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 51 กิโลเมตร