เทศบาลตำบลสิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลสิ
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลสิ
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสุพรรณ นามวัน
พื้นที่
 • ทั้งหมด16.00 ตร.กม. (6.18 ตร.ไมล์)
ประชากร (2554)
 • ทั้งหมด2,622 [1]
 • ความหนาแน่น165.00 คน/ตร.กม. (427.3 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลสิ บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์0 4563 7171
เว็บไซต์http://www.tessabansi.go.th/ เว็บไซต์เทศบาลตำบลสิ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลสิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ขนาดเล็ก อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เขตเทศบาลตั้งอยู่ในบริเวณตอนล่างของจังหวัดศรีสะเกษใกล้ชายแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 62 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลสิ อำเภอขุนหาญ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ของอำเภอขุนหาญ ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลสิ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลสิ แล้วได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสิ ใน พ.ศ. 2539 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ในปี พ.ศ. 2551 [2]

สำนักงานเทศบาลตำบลสิ

โครงสร้างการบริหารและปฏิบัติราชการ[แก้]

 • ฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะเทศมนตรี ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน (นายสุพรรณ นามวัน), รองนายกเทศมนตรี 2 คน, ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ(ควบคุมฝ่ายบริหาร) ได้แก่ สภาเทศบาล และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 12 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีประธานสภา 1 คน (ปัจจุบันคือนายสมยศ สินศิริ), รองประธานสภา 1 คน(ปัจจุบันคือนายคำทูน สัญญา)
 • การปฏิบัติราชการ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย ประกอบด้วยส่วนการบริหารคือ สำนักงานปลัดเทศบาล กองการศึกษา กองคลัง และกองช่าง

นอกจากนั้น ปลัดเทศบาลยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลด้วย

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ภายในรูปวงกลมดวงตรามีภาพท้องฟ้า ดอกบัวและหนองน้ำ

ท้องฟ้า หมายถึง แสงสว่างสดใสในการดำรงชีวิตของชาวตำบลสิ

ดอกบัว หมายถึง ความสุข ความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น

หนองน้ำ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สภาพภูมิประเทศ[แก้]

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลสิ เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเหมาะกับการเพาะปลูกโดยมีการทำนาปี นาปรัง แต่ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ลำห้วย หนอง คลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิมจะแห้งในหน้าแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

ประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์[แก้]

ในเขตเทศบาลประกอบด้วยประชากร จำนวนทั้งสิ้น 2,622 คน จำแนกเป็นเพศชาย 1,340 คน เพศหญิง 1,282 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 678 ครัวเรือน [3] กลุ่มชาติพันธุ์หลักในเขตเทศบาลได้แก่ชาวเขมรซึ่งพูดภาษาเขมรสูงหรือขแมร์เลอ ถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนมากที่สุด รองลงไปคือกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกูย (หรือกวยหรือส่วย) ซึ่งพูดภาษากูย และชาวลาวซึ่งพูดภาษาลาว ทั้งนี้ชาวลาวส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีบรรพบุรุษมาจากเวียงจันทน์ ประเทศลาว แล้วได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตำบลสิตั้งแต่ระหว่าง พ.ศ. 2369-พ.ศ. 2371 ตรงกับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[4]

เขตการปกครอง[แก้]

ภายในพื้นที่เทศบาลจำแนกเป็น 5 ชุมชน ได้แก่

 • หมู่ที่ 2 บ้านกระทิง
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง
 • หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
 • หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนศรีทอง

โครงสร้างสังคม[แก้]

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง(วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ)
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง
 • หอกระจายข่าว 6 แห่ง
  โบสถ์ทรงจัตุรมุข วัดบ้านกระทิง

สถาบันและองค์การทางศาสนา[แก้]

 • วัด / สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

การสาธารณสุข[แก้]

อัตราการมีและใช้สุขาราดน้ำ ร้อยละ 100

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ[แก้]

อาชีพ[แก้]

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตตำบลสิ ทำนาเป็นอาชีพหลัก นอกฤดูกาลทำนามีการปลูกพืชสวนครัวชนิดต่างๆ ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ผักคื่นฉ่าย ผักชี พริก และอื่นๆ สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นไก่พื้นเมือง วัว ควาย และสุกร เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ มีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด การรับจ้างทั่วไปและรับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล[แก้]

 • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 1 แห่ง
 • โรงสีข้าว 5 แห่ง
 • ร้านขายของชำ 29 แห่ง
 • โรงแรม 1 แห่ง
 • อู่ซ่อมรถ 5 แห่ง

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค[แก้]

การคมนาคมและขนส่ง[แก้]

เส้นทางหลัก คือการคมนาคมทางรถยนต์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111 (พยุห์-ไพรบึง-ขุนหาญ) เส้นทางดังกล่าวนี้เชื่อมระหว่างตัวจังหวัดศรีสะเกษกับเขตเทศบาลตำบลสิ โดยจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-เขาพระวิหาร) ถึงอำเภอพยุห์ เป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาที่สี่แยกพยุห์ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111 เพื่อมายังอำเภอขุนหาญ และเทศบาลตำบลสิ โดยจากสี่แยกดังกล่าวผ่านอำเภอไพรบึงและเขตเทศบาลตำบลไพรบึงจนถึงเขตเทศบาลตำบลสิ เป็นระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษถึงเทศบาลตำบลสิประมาณ 62 กิโลเมตร

ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร[แก้]

 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง
 • ตู้ไปรษณีย์ 2 ตู้

พลังงานไฟฟ้า[แก้]

ได้รับบริการจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอขุนหาญ ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีการใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่างและหุงต้ม ประมาณร้อยละ 99 และบางส่วนยังต้องการขยายไฟฟ้าให้ทั่วถึง

แหล่งน้ำธรรมชาติ[แก้]

 • ลำห้วยขนาดเล็ก ไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ ลำห้วยทาและลำห้วยจันทร์
 • บึง , หนอง 8 แห่ง ได้แก่
 1. หนองตาปึ้ด
 2. หนองแสงใต้
 3. หนองไผ่
 4. หนองตาจันทร์
 5. หนองแสงเหนือ
 6. หนองกุดแคน
 7. หนองบก
 8. หนองผำ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น[แก้]

 • ฝาย 9 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น(บ่อดิน) 7 แห่ง
 • บ่อโยก 3 แห่ง
 • บ่อบาดาล 6 แห่ง
 • ประปา 4 แห่ง

สถานที่น่าสนใจ[แก้]

 • พระอุโบสถ ทรงจัตุรมุข วัดบ้านกระทิง

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลสรุปเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp
 2. ประวัติเทศบาลตำบลสิ จากเว็บไซต์เทศบาลตำบลสิ เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.tessabansi.go.th
 3. ข้อมูลสรุปเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2554 รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เข้าถึงออนไลน์ทาง http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt.jsp
 4. กรมศิลปากร,วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ, หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ. (ปรุงศรี วัลลิโภดม : บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2544.
 • เทศบาลตำบลสิ.รายงานสรุป ประจำปีงบประมาณ 2553.จัดทำโดยเทศบาลตำบลสิ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]