มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ม.บูรพา)
มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University
Buu-logo11.png
ชื่อย่อ มบ. / BUU
คติพจน์ สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
(ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข)
สถาปนา 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน)
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 (มหาวิทยาลัยบูรพา)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
นายกสภาฯ รศ.อานนท์ เที่ยงตรง
ที่ตั้ง วิทยาเขตบางแสน
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20131
วิทยาเขตจันทบุรี
57 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วิทยาเขตสระแก้ว
ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
เว็บไซต์ www.buu.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Burapha University) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยอดีตเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน) โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้วันที่ 8 กรกฎาคม หรือที่เรียกว่า "แปดกรกฎ" ของทุกปีจึงนับเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกวิทยฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโดยเอกเทศด้วยผลการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น

เนื้อหา

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งโดย พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงครามตั้งอยู่ ณ เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 647 ไร่ 35 ตารางวา[1] เป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออก ซึ่งได้รับการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

ความเป็นมาก่อนที่จะก่อตั้งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพานั้น ได้เริ่มในปี พ.ศ. 2492 โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้น ณ ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได้ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ขึ้นซึ่ง ชาววิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนถือว่า วันที่ 8 กรกฎาคม หรือเรียกว่า "แปดกรกฎ" ของทุกปีเป็นวันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคกำหนดหลักสูตร 4 ปี ผู้เรียนสำเร็จตามหลักสูตรได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ ต.แสนสุข ชลบุรี เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในปี พ.ศ. 2501 บัณฑิตรุ่นแรก จำนวน 35 คน สำเร็จการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดรับนักศึกษาบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ. ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาภาคสมทบในหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มขึ้น และเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได้โอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนและได้มีการปรับปรุงกิจการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ขึ้นตามลำดับ

ในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการจนกระทั่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาโดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 131 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้ฉลองวาระการสถาปนามหาวิทยาลัย ด้วยการเปิดการจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆอันเป็นเครื่องมือพัฒนาภาคตะวันออก

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
รายนามรองอธิการประจำวิทยาเขต วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2502
2. ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2503
3. รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ปุษปาคม พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2516
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
รายนามรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต วาระการดำรงตำแหน่ง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2522
5. ศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2524
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2530
7. รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534
มหาวิทยาลัยบูรพา
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
8. รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
9. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2537 (รักษาการ)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2545
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
12. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 [2]
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ตรามหาวิทยาลัย ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสองแบบ ไม่จำกัดสีและขนาด ลักษณะและส่วนประกอบของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพามีสองแบบดังนี้

แบบที่หนึ่ง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “9” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข 9 เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”

แบบที่สอง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “9” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข 9 เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY” ความหมายของ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้

(1) ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข

(2) ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “9” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

(3) มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง

(4) รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทั้ง 8 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(5) ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด

สีเทา ███ หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา

สีทอง ███ หมายถึง คุณธรรม

สีเทา-ทอง ███ ███ หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ประกอบด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรม

อาคารและสถานที่[แก้]

สำนักงาน[แก้]

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย[แก้]

สำนักงานอธิการบดี[แก้]

คณะ/วิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน[แก้]

วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา/หน่วยสอน[แก้]

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี[แก้]

วิทยาเขตจันทบุรี เดิมคือ วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 57 ม.1 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 1,406 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา เปิดสอนใน 3 คณะ คือ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว[แก้]

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการ ให้มหาวิทยาลัยบูรพาขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่จังหวัดสระแก้วได้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2540 มีพื้นที่ในการดำเนินการเป็นที่ดินสารธารณประโยชน์ แปลงโคกป่าเพ็ก บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 1,369ไร่ ที่ดินดังกล่าว กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยบูรพาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ โดยมีเงื่อนไขการดำเนินงานใน 2 ปี ต้องได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคาร ถ้าไม่ได้รับจะขอยกเลิกสิทธิ์การใช้ที่ดิน เปิดสอนใน 2 คณะ คือ

สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/เขต/โรงเรียน[แก้]

สถาบันสมทบ[แก้]

 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

องค์การนิสิต/สภานิสิต[แก้]

รุ่นที่/ปีที่เข้า/ชื่อรุ่น/สีประจำรุ่น/ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา[แก้]

รุ่นที่ ปีที่เข้า ชื่อรุ่น สีประจำรุ่น
1 2498 ม้าสีหมอก ดำ
2 2499 ศรอนงค์ เหลือง-ดำ
3 2500 อรชร ขาว-แดง
4 2501 ช้างผงาด น้ำเงิน-ขาว
5 2502 ฉลามขาว เขียว-ขาว
6 2503 มดทอง เหลือง-ดำ
7 2504 ผึ้งหลวง ขาว-แดง
8 2505 สิงห์ผยอง น้ำเงิน-ขาว
9 2506 อินทรีผงาด เขียว-ขาว
10 2507 พยัคฆราช เหลือง-ดำ
11 2508 จงอางขาว ขาว-แดง
12 2509 ยุงทอง น้ำเงิน-ขาว
13 2510 เอราวัณ เขียว-ขาว
14 2511 กระทิงดำ เหลือง-ดำ
15 2512 เห่าไฟ ขาว-แดง
16 2513 พิราบขาว น้ำเงิน-ขาว
17 2514 หงส์ขาว เขียว-ขาว
18 2515 เสือดาว เหลือง-ดำ
19 2516 จามรี ขาว-แดง
20 2517 นางนวล น้ำเงิน-ขาว
21 2518 กรกฏ เขียว-ขาว
22 2519 บัวขาว เหลือง-ดำ
23 2520 ฉัททันต์ ขาว-แดง
24 2521 เหมราช น้ำเงิน-ขาว
25 2522 ตฤณสีห์ เขียว-ขาว
26 2523 มฤคมาศ เหลือง-ดำ
27 2524 พณิณธร ขาว-แดง
28 2525 ภูมรินทร์ น้ำเงิน-ขาว
29 2526 ชฏายุ เขียว-ขาว
30 2527 ศฤคาล เหลือง-ดำ
31 2528 นเคศวร ขาว-แดง
32 2529 มธุกร น้ำเงิน-ขาว
33 2530 ทวิชากร์ เขียว-ขาว
34 2531 พิหเคนทร์ เหลือง-ดำ
35 2532 ณัลลกัณฑ์ ขาว-แดง
36 2533 อติทีน น้ำเงิน-ขาว
37 2534 เคนกรี เขียว-ขาว
38 2535 เก็จทรายแก้ว เหลือง-ดำ
39 2536 กฤติกา ขาว-แดง
40 2537 สัตประพัทธ์ น้ำเงิน-ขาว
41 2538 ธีรวรการ เขียว-ขาว
42 2539 เอกภัทร์ภุมรินทร์ เหลือง-ดำ
43 2540 เศวตชาดชลทิศ ขาว-แดง
44 2541 วิลินกร น้ำเงิน-ขาว
45 2542 นรินทราทิตย์ เขียว-ขาว
46 2543 สัตตนิลบุษย์ เหลือง-ดำ
47 2544 วริชชโลทร ขาว-แดง
48 2545 กาญจนกันทร น้ำเงิน-ขาว
49 2546 วนพิชญภากร เขียว-ขาว
50 2547 ทศวชิรชลธี เหลือง-ดำ
51 2548 รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ ขาว-แดง
52 2549 บูรไพริน หัสดินทร์นราธิป น้ำเงิน-ขาว
53 2550 นาคินบดินทร์ ขจรกลิ่น เขียว-ขาว
54 2551 กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร เหลือง-ดำ
55 2552 กษิรชาด ขาว-แดง
56 2553 มุกรัตน์ธารา น้ำเงิน-ขาว
57 2554 พัชรนิลปัทม์ เขียว-ขาว
58 2555 บูรพธุวดารา เหลือง-ดำ
59 2556 สตอเบอร์รี่ซันเดย์ ขาว-แดง
60 2557 รัตนภูวดินทร์ น้ำเงิน-ขาว
61 2558 อินทร์อัศนีฤทธิ์จักรกฤษณ์มรกต เขียว-ขาว
62 2559 รัตติกาลสานตะวัน เหลือง-ดำ

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2012 ล่าสุดในปี 2555 ที่ผ่านมา การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยบูรพาติดอันดับ 191-200 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

การจัดอันดับโดย Webometrics 2013 ล่าสุด (ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ในอันดับที่ 716 ของโลก อันดับที่ 21 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[3]

กิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์[แก้]

กิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์ เกิดขึ้นหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตต่างๆ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร แม้ว่าวิทยาเขตต่างๆ จะได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ แต่ด้วยความตระหนักถึงความผูกพันทั้ง 5 มหาวิทยาลัย จึงมีปณิธานที่จะร่วมมือกันในภารกิจอันควรแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกันจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ขึ้น โดยใช้สี “เทา” ซึ่งเป็นสีประจำโดยรวมของทุกวิทยาเขตเป็นพื้นฐาน และเพิ่มคำว่า “งาม” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายและมีคุณค่ายิ่ง มีความหมายรวมเป็น “เทา-งามสัมพันธ์” ในปี 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น เจ้าภาพโดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีร่วมเล็งเห็นความสำคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามสัมพันธ์ เป็นต้นมา ซึ่งมีข้อตกลงชัดเจนใน 4 ด้านคือด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคม ด้านการสร้างความสามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ตลอดจนถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา และด้านการพัฒนาองค์กรบริหาร การจัดการและวิชาการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้ร่วมกันในภารกิจในด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิชาการและวิจัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ โดยเฉพาะนิสิตได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในการ ออกค่ายนิสิตเทา-งามสัมพันธ์


https://blog.eduzones.com/educationnews/139094

กิจกรรมจักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต (บางแสน-จันทบุรี-สระแก้ว)[แก้]

 Update

เครือข่ายบัณฑิต เทา-ทอง ร่วมกันจัด “กิจกรรมจักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1” รวมระยะทางกว่า 500 กิโลเมตร ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เทศบาลเมืองแสนสุข หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า กิจกรรมจักรยานทางไกล 3 วิทยาเขต (บางแสน-จันทบุรี-สระแก้ว) เป็นกิจกรรมแรกที่เปิดตัวประชาสัมพันธ์และร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี “ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช” แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา โดยศิษย์เก่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสถานที่เคยศึกษา และชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว รวมทั้งการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองแสนสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังเป็นการส่งเสริมการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นภายใต้แนวคิด “ขับขี่แบบง่ายๆ ออกกำลังกายได้ทุกวัน” ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออก อีกทั้งอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้เป็นที่นิยมและรู้จักมากขึ้น

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°17′09″N 100°55′29″E / 13.285895°N 100.924753°E / 13.285895; 100.924753

แม่แบบ:ศูนย์สะเต็มศึกษา