คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Medical Sciences,
University of Phayao
คติพจน์วิชาการก้าวไกล โดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาวะของชุมชน
(Advanced knowledge by research and development for community health)
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณบดีผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์
ที่อยู่
วารสารจดหมายข่าว วิทย์-แพทย์
สี███ สีเหลืองทอง
เว็บไซต์www.medsci.up.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: School of Medical Sciences, University of Phayao) เดิมคือ สำนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ก่อตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา สำนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ดังเช่นปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

ในอดึต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยเป็นการแยกตัวของสาขาวิชาจุลชีววิทยา ที่สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกมาจัดตั้งเป็นสำนักวิชาใหม่ และโอนย้ายนิสิตทั้ง 4 ชั้นปีของสาขาวิชาจุลชีววิทยา มาสังกัดในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สำนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่นี้

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" [1] และได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[2] จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้เป็นองค์กรที่เทียบเท่าคณะและได้เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา [3]

สาขาวิชา[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีมีสาขาวิชาแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา​ ​ดังนี้​

กลุ่มวิชาพื้นฐานคลินิก[แก้]

 • สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ (รวมทั้งโภชนบำบัด)
 • สาขาวิชาสรีรวิทยา
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์[แก้]

 • สาขาพฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา และ การสร้างเสริมคุณภาพ
 • สาขาระบาดวิทยา และสารสนเทศสุขภาพ อนามัยครอบครัวและชุมชน

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาชีวเคมี
 • สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 - 14 มกราคม พ.ศ. 2558 [4]
2
ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย 16 เมษายน พ.ศ. 2558 - 15 เมษายน พ.ศ. 2562 [5]
16 เมษายน พ.ศ. 2562 - 30 เมษายน พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน)[6]
3
ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562- 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รักษาการแทน)[7]
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [8]

คณะผู้บริหาร[แก้]

ผู้บบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำดับที่ รายนาม ดำรงตำแหน่ง
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดี
2
ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3
ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
4
ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
6
อาจาร์อานนท์ พัดเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานด้านกายวิภาคศาสตร์
7
ดร.ศิรินารถ เพ็งเนตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานด้านสรีรวิทยา

อ้างอิง[แก้]

 1. มหาวิทยาลัยพะเยา, ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพะเยา, สืบค้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอน 44 ก, หน้า 4, วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 140 ง, หน้า 61, วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 4. กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา,คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 269/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, 15 มกราคม พ.ศ. 2558
 5. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 885/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], 9 เมษายน พ.ศ. 2558
 6. กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยาคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 885/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 9 เมษายน พ.ศ. 2562
 7. กองการเจ้าหน้าที่ คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1221/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 8. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1277/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา[ลิงก์เสีย], 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]