ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.ชย. / CPRU
คติพจน์ความรู้คู่ความดี คือ ศักดิ์ศรีของบัณฑิต
ประเภทรัฐบาล
สถาปนา15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 (20 ปี)
อธิการบดีศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล[1]
อธิการบดีศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล[1]
นายกสภามหาวิทยาลัยศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
ที่ตั้ง
สี   สีเหลือง-ฟ้าอ่อน
เว็บไซต์www.cpru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (อังกฤษ: Chaiyaphum Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดชัยภูมิ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เพื่อจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในอดีต จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประจำทุกปี ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร[2]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ บนเขาสระหงส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย หมู่บ้านนาฝายและหมู่บ้านห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มอบให้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย จำนวน 1,482 ไร่เศษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12.5 กิโลเมตร ด้านหน้าติดกับถนนหลวงสาย ชัยภูมิ-ตาดโตน ด้านข้างติดกับถนน รพช. สายห้วยชัน-ห้วยต้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2537 และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540โดยนายสุขวิช รังสิตพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติในวันที่ 20 เมษายน 2540โดยจัด สรรงบประมาณแผ่นดินมาให้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2540 จำนวน 30 ล้านบาท

แต่เพราะปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ได้ปรับ ลดเหลือเพียง 15 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างสิ่งจำเป็นพื้นฐานบางประการ ซึ่งในระยะแรก ได้ไปอาศัยวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชัยภูมิเป็นสำนักงานโครงการชั่วคราว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2540 จนสำนักงานโครงการชั่วคราวก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ย้ายออกวิทยาลัยพลศึกษาไปอยู่ ณ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันบนเขาสระหงส์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2541 เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นรัฐบาลให้ชะลอโครงการไว้ก่อนและได้จัด สรรเงินมาให้รักษาสภาพโครงการ ในปี พ.ศ. 2541 จำนวน 3 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2542 จำนวน 2.4 ล้านบาท และงบพิเศษจากเงินเหลือจ่ายสำหรับก่อสร้างอาคารเพื่อรับนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 10 ล้านบาท แต่ในปี 2543 ก็ยังได้รับงบประมาณ 2.4 ล้านบาท เท่าเดิมอยู่ ในปี พ.ศ. 2544 ได้รับ เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น คือ ค่าก่อสร้างเรียนรวม 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง ราคา 80 ล้านบาท แต่ปรับลดเหลือ 72 ล้านบาท (งบผูกพัน 3 ปี)

ในปี พ.ศ. 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2544 จึงถือว่าวันดังกล่าวคือ วันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย และได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยทุกปี และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา ได้จัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารสถานที่และพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปีงบประมาณ 2546 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้าง อาคารบรรณราชนครินทร์ สูง 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 60 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2547 ได้รับการจัดสรรเงิน สำหรับ ก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 40 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2548 ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจำนวน 73 ล้านบาท เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อันมีผลให้สถาบันราชภัฏชัยภูมิได้รับการยกฐาน เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ"และมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นอิสระของตน เองมีความ คล่องตัว และมีเสรีภาพทางวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ (เดิมคือ วิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล)[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้รับจัดตั้งขึ้นตามคติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้สำรวจความต้องการทางการศึกษาของชุมชนในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปฏิบัติงานในชุมชนของตนเอง เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านสุขภาพและพึ่งตนเองได้ รวมทั้งนโยบายทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เน้นความครอบคุลมทางด้านการให้บริการ โดยมีนโยบายให้มีพยาบาลวิชาชีพทุกสถานีอนามัย ซึ่งพบว่าในชนบทยังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมาก จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการปี พ.ศ. 2548 ได้กำหนดวิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนวิชาชีพหนึ่ง ไม่สามารถเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้ นอกจากภาวะเจ็บป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จริง ๆ จึงจะอนุญาตให้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้

จากเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงได้กำหนดนโยบายก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาล ขึ้น โดยเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 910/2545 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2549 และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2549 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และสภาการพยาบาล ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้การรับรองสถาบัน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551และภายหลังได้เปลี่ยนจากวิทยาลัยพยาบาลพระยาภักดีชุมพล เป็น คณะพยาบาลศาสตร์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีลักษณะเป็นรูปกลมรี โดยตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีอักษร "มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ" และ "Chaiyaphum Rajabhat University" ล้อมรอบดวงตราพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 9

 • สีน้ำเงิน แทน มหาวิทยาลัยพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
 • สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 • สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 •   สีเหลือง แทน ความสุกสว่างกว้างไกล ความสดใสร่าเริง ความมีคุณธรรม และความเป็นผู้นำ
 •   สีฟ้าอ่อน แทน ความสดชื่นสบายใจ ความสดใสเบิกบาน และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ธงประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร มี 2 แถบสีเท่าๆ กัน โดยให้แถบมีเหลืองอยู่บน และแถบสีฟ้าอ่อนอยู่ล่าง ตรงกลางมีตราประจำมหาวิทยาลัยอยู่ทั้ง 2 ด้าน

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • แขนงการจัดการอุตสาหกรรม
  • แขนงก่อสร้าง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงการฝึกและการจัดการกีฬา
 • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
 • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาศิลปศาสตร์

-

 • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
 • โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
ภาควิชาครุศาสตร์

-

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

 • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 • โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • โปรแกรมวิชาภาษาไทย
 • โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
 • โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
 • โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 • โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
 • โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • แขนงวิชาการบัญชี
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • แขนงธุรกิจบริการ
 • โปรแกรมวิชาแขนงการจัดการทั่วไป
 • โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ
  • แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • แขนงการบัญชี
ภาควิชานิติศาสตร์

-

 • โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ[3]
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
ภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ และการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน และการพยาบาลผู้ใหญ่

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • โปรแกรมวิชาพยาบาลศาตร์
คณะรัฐศาสตร์[4]
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ปี) ระดับปริญญาโท
ภาควิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
-
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต
คณะครุศาสตร์[5]
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 5 ปี ) ระดับปริญญาโท
ภาควิชาครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ปี)
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติ 4 ปี ) ระดับปริญญาโท
(รอข้อมูล)
 • (รอข้อมูล)
 • (รอข้อมูล)
บัณฑิตวิทยาลัย[6]
หน่วยงาน

บัณฑิตวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่า สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการแบ่งส่วนราชการภายใน โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มต้นจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547 และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ” และดำเนินการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกเขาสระหงส์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย และหมู่บ้านห้วยชัน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มอบให้เป็นที่ตั้งสถาบัน จำนวน 1,482 ไร่เศษ อยู่ห่างตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 12.5 กิโลเมตร ด้านหน้าติดกับถนนหลวงสายชัยภูมิ – ตาดโตน ด้านข้างทิศเหนือติดกับถนน ร.พ.ช. สายห้วยชัน – ห้วยต้อน และตามพระราชกฤษฎีกาได้จัดให้มีหนึ่งคณะ ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ คือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2556 ร่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิได้ผ่านการเห็นชอบคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถือกำเนิดขึ้นตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยแบ่งให้เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ ต่อมาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานจึงได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ก็ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (นายศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล)
 2. "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-11-08. สืบค้นเมื่อ 2011-03-14.
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-08-20. สืบค้นเมื่อ 2017-02-22.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-26. สืบค้นเมื่อ 2017-02-22.
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-04. สืบค้นเมื่อ 2017-02-22.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-05. สืบค้นเมื่อ 2017-02-22.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]