คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ARCH MSU.PNG
คำขวัญ ผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์เพื่อมหาชน
ชื่ออังกฤษ Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts
Mahasarakham University
อักษรย่อ ARCH
ที่อยู่ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754381
โทรสาร 043-754382
คณบดี ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
สีประจำคณะ      สีน้ำตาล
เว็บไซต์ arch.msu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนใน 7 หลักสูตร 5 สาขา คือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน และการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร) วิทยาศาสตร์ (สถาปัตยกรรม) และศิลปกรรมศาสตร์ (นฤมิตศิลป์)

ประวัติ[แก้]

สถานที่และการเดินทาง[แก้]

การบริหารและการจัดการ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการบริหารงานเช่นเดียวกับคณะวิชาทั่วไป คือ มีคณะกรรมการบริหารคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร และรองคณบดีกำกับดูแลฝ่ายงาน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายวิจัย โครงสร้างองค์กรจัดแบ่งออกเป็น 4 สำนักและภาควิชา ดังนี้[1]

โครงสร้างองค์กร - สำนัก/ภาควิชา
การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ภาควิชาวิชานฤมิตศิลป์
 • ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน
 • สำนักงานเลขานุการคณะ

หลักสูตร และการเรียนการสอน[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ใช้ระบบทวิภาค คือ แบ่งปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย (หรืออาจมีภาคฤดูร้อนก็ได้) หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตเป็น 4 สาขา 6 หลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมผังเมือง และสถาปัตยกรรมภายใน) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภูมิสถาปัตยกรรม), วิทยาศาสตร์ (สถาปัตยกรรม), และศิลปกรรมศาสตร์ (นฤมิตศิลป์)[2] ทั้งหกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่วนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (Mater of Architecture Program in Urban and Environmental Planning) ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษาทั่วไป 2 ปี [3][4] โดยได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2554[5]

หลักสูตร ที่บริหารจัดการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture)
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)[6]
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)[7]

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture)[8]

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)[9]

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

 • สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (Creative Arts)[10]

สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.) ใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

 • สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (Urban and Environmental Planning)[4]

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 โครงการ ได้แก่

การวิจัยและการประชุมวิชาการ[แก้]

บุคคล[แก้]

รายนามคณบดีและหัวหน้า[แก้]

นิสิตเก่าและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

กิจกรรมและประเพณีของคณะ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "คณะกรรมการบริหาร สำนัก/สาขา บุคลากร". arch.msu.ac.th. ม.ป.ป.. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/joomla-overview.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 2. "หลักสูตร". arch.msu.ac.th. กุมภาพันธ์ 2557. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/k2-categories.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 3. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/k2-categories/47-2012-08-09-05-22-53/92-2012-08-31-08-53-06.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 4. 4.0 4.1 "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. พฤศจิกายน 2555. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/2012-11-19-07-00-52.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 5. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม". arch.msu.ac.th. 2556. http://www.arch.msu.ac.th/th/images/data/data_file/M_Arch.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 6. "หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/k2-categories/43-2012-08-09-05-21-40/88-2012-08-31-08-50-02.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 7. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/k2-categories/43-2012-08-09-05-21-40/87-2012-08-31-07-50-22.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 8. "หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/k2-categories/43-2012-08-09-05-21-40/87-2012-08-31-07-50-22.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 9. "หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/k2-categories/45-2012-08-09-05-22-18/90-2012-08-31-08-51-39.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 10. "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)". arch.msu.ac.th. ธันวาคม 2555. http://www.arch.msu.ac.th/th/index.php/k2-categories/44-2012-08-09-05-22-04/89-2012-08-31-08-51-00.html. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 
 11. "โปสเตอร์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557". acad.msu.ac.th. 9 เมษายน 2557. http://www.acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_02-2014-04-09123529.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557. 
 12. "ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557". acad.msu.ac.th. 18 มีนาคม 2557. p. 2. http://www.acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_02-2014-04-04152101.pdf. เรียกข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. 

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]