คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ARCH MSU LOGO.svg
คําขวัญผู้มีปัญญา พึงสร้างสรรค์เพื่อมหาชน
ชื่ออังกฤษFaculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts
อักษรย่อสถ. / ARCH
สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่อยู่อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754381
โทรสาร 043-754382
วันก่อตั้ง1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (21 ปี)
คณบดีผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
วารสารวารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
สีประจําคณะ███ สีน้ำตาลเข้ม
เว็บไซต์http://arch.msu.ac.th/

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ: Faculty of Architecture, Urban Design and Creative Arts) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายใต้ “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้ง “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 [1] เป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติ[แก้]

อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

เมื่อปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์” โดยในระยะแรกได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ (ปัจจุบัน วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ)) ในด้านอาคารเรียนสำหรับการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และหลักสูตรนฤมิตศิลป์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2542 คณะฯ ได้ย้ายสถานที่ทำการมายังอาคารเรียนรวมศิลปกรรม ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [1]

ในปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้ง “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Architecture, Urban Design and Creative arts.”

ในปี พ.ศ. 2549 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้ขยายการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2550 ได้ย้ายอาคารเรียนและสถานที่ทำการจากอาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ มาตั้งอยู่ ณ อาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ [1]

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีใหม่อีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง [1][2]:7

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, และสาขาสถาปัตยกรรมภายใน), ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม), ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขานฤมิตศิลป์) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบริหารการก่อสร้าง) และปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) [2]:7

สถานที่และการเดินทาง[แก้]

การบริหารและการจัดการ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มีการบริหารงานเช่นเดียวกับคณะวิชาทั่วไป คือ มีคณะกรรมการบริหารคณะ มีคณบดีเป็นผู้นำการบริหาร และรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแล ตามโครงสร้างองค์กรในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ [3][2]:11-13

โครงสร้างองค์กร - สำนัก / ภาควิชา / ศูนย์
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิชานฤมิตศิลป์ [a]
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน [a]
 • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ [a]
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ (RCDC)
 • สำนักงานเลขานุการคณะ
 • ฝ่ายบริหาร [b]
 • ฝ่ายวิชาการ [b]
 • ฝ่ายพัฒนานิสิต [a]
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ [a]
เชิงอรรถ
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 กำกับโดยผู้ช่วยคณบดี
 2. 2.0 2.1 กำกับโดยรองคณบดี

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ใช้ระบบทวิภาค คือ แบ่งปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย (หรืออาจมีภาคฤดูร้อนก็ได้) หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต เป็น 6 หลักสูตร ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถาปัตยกรรมผังเมือง และสถาปัตยกรรมภายใน) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ภูมิสถาปัตยกรรม), วิทยาศาสตร์ (การบริหารการก่อสร้าง), และศิลปกรรมศาสตร์ (นฤมิตศิลป์)[4] ทั้งหกหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีชื่อปริญญาและอักษรย่อ ตามราชกิจจานุเบกษา ปี พ.ศ. 2551 [5]:9

ส่วนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี [6][7] โดยได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2554[8]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 5 ปี

 • สาขาวิชานฤมิตศิลป์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

 • สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

-

เชิงอรรถ

การรับบุคคลเข้าศึกษา[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 วิธี ได้แก่

การวิจัยที่สำคัญ[แก้]

 • พ.ศ. 2558 : การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย (สกว.) ภายใต้ชุด ASEAN Expert โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ - ผศ. ดร. เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย [11][12]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลา อ้างอิง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณี พนิชการ พ.ศ. 2546 - 2549 [13]
2 อาจารย์พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ พ.ศ. 2550 - 2553 [14]
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธราวุฒิ บุญเหลือ พ.ศ. 2554 - 2558 [15]
- รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส (รักษาการ) สิงหาคม พ.ศ. 2558 [16]
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ พ.ศ. 2558 - 2562 [17]
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเดช เชาวรัตน์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [18]

กิจกรรมและโครงการที่สำคัญ[แก้]

 • ค่ายสถาปัตย์สัญจร เป็นกิจกรรมที่สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาโรงเรียนในชนบท และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคม ดังเช่น ค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17 ซึ่งได้สร้างอาคารเรียน ชั้นอนุบาล บ้านดงเกลือ ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด ในเดือนพฤษภาคม 2561 [19]
 • นิทรรศการวิทยานิพนธ์ เป็นกิจกรรมทางวิชาการประจำทุกปีสำหรับนักศึกษา โดยการจัดเสวนาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และมีการคัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นจากทุกสาขาวิชา และมอยรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งปี (Thesis of the Year) ดังเช่น นิทรรศการประจำปีการศึกษา 2560 [20] และปีการศึกษา 2559 [21]
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับนักศึกษาจากต่างประเทศ ดังเช่น สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5 กับ University of Cincinnati สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2559 [22] และครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 25ุ60 [23]
 • โฮมภูมิ เป็นความร่วมมือของคณะที่มีการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 8 แห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2]:8 เพื่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและยกระดับศักยภาพของสถาปัตยกรรมไทย โฮมภูมิ ครั้งแรกในหัวข้อ “เครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เอกภาพในความหลากหลาย” จัดขึ้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[24]
หลังจากนั้นก็มีการจัด โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 ในปี 2558 ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [25] และครั้งที่ 3 ในปี 2560 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [26]
 • โครงการอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูนตำบลนาดูน เพื่อการดำเนินงานร่วมกันทางด้านวิชาการในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะการจัดทำผังแม่บทของพื้นที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ [28]

นิสิตเก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "ประวัติความเป็นมา". arch.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 รพีพร เบือนขุนทด; ละเอียด โกหลำ (1 กุมภาพันธ์ 2560). แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (PDF). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (Report). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. p. 62. สืบค้นเมื่อ 19 มิภุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 3. "คณะกรรมการบริหาร สำนัก/สาขา บุคลากร". arch.msu.ac.th. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 4. "หลักสูตร". arch.msu.ac.th. กุมภาพันธ์ 2557. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 5. ราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑, มาตรา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๘๑ ก ประกาศใช้เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.
 6. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. สิงหาคม 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ 2554)". arch.msu.ac.th. พฤศจิกายน 2555. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 8. "หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม" (PDF). arch.msu.ac.th. 2556. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 9. "โปสเตอร์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 9 เมษายน 2557. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-25. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 10. "ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557" (PDF). acad.msu.ac.th. 18 มีนาคม 2557. p. 2. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)[ลิงก์เสีย]
 11. "การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย". สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2018-02-20. สืบค้นเมื่อ 19 มbถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 12. "รายละเอียดโครงการวิจัย SRI5810112 >> การพัฒนาประเทศสิงคโปร์: กระบวนการ การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย". Elibrary.trf.or.th. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สืบค้นเมื่อ 19 มbถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 13. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นางมณี พนิชการ)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 24 เมษายน 2546. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 14. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6 สิงหาคม 2550. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 15. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นายธราวุฒิ บุญเหลือ)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 16. "คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งผู้รักษาการคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (รศ.เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 29 กรกฎาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help); Missing or empty |url= (help); |access-date= requires |url= (help)
 17. "คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (นายพลเดช เชาวรัตน์)". สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 28 สิงหาคม 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help); Missing or empty |url= (help); |access-date= requires |url= (help)
 18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2958/2562], 23 มีนาคม 2564
 19. ปิยะนุช อินทร์พรหม (ม.ป.ป.). "คณะสถาปัตย์ฯ มมส. ได้จัดค่ายสถาปัตย์สัญจร ครั้งที่ 17". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 20. วุฒิไกร ป้อมมะรัง (27 เมษายน 2561). "คณะสถาปัตย์ฯ มมส จัดโครงการ Thesis of The Year 2017". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 21. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดโครงการ Thesis of The Year 2016 ที่ยูทูบ
 22. วุฒิไกร ป้อมมะรัง (25 กรกฎาคม 2559). "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ 5". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 23. รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี (26 มิถุนายน 2560). "กิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา". Arch.msu.ac.th. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 24. การประชุมวิชาการโฮมภูมิ ครั้งที่ 1 (9-10 พฤศจิกายน 2556) (PDF). โฮมภูมิ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์. 9-10 พฤศจิกายน 2556. p. 4. สืบค้นเมื่อ 19 มิภุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 25. "การประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 2". คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 10 กันยายน 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 26. "โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 "ภูมิปัญญาสู่อนาคต"". คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate= (help)
 27. "กรมหม่อนไหมจับมือ 6 สถาบันการศึกษาพัฒนาลวดลายผ้าไหม..." Arch.msu.ac.th. 11 พฤศจิกายน 2559. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 28. "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น". Arch.msu.ac.th. 5 พฤศจิกายน 2558. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]