มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Phetchaburi Rajabhat University
ราชภัฏเพชรบุรี.png
ชื่อย่อมรภ.พบ. / PBRU
คติพจน์คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2469 (93 ปี)
ประเภทรัฐบาล
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม[1]
นายกสภาฯพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ที่ตั้งเลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สีประจำสถาบัน████ สีเขียว สีเหลือง
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เว็บไซต์www.pbru.ac.th
บทความนี้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ดูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อังกฤษ: Phetchaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม" ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 จึงย้ายมาตั้งในจังหวัดเพชรบุรี

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 ในปีถัดมาจึงได้ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นในปี พ.ศ. 2476 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 ได้ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2491 และย้ายมาที่สถานที่ตั้งปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2506 กระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏเพชรบุรี" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2538

ปัจจุบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

  • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
  • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล
  • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำสถาบัน เขียว-เหลือง

คณะ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

  • คณะครุศาสตร์
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
    • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
      • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
    • ระดับบัณฑิตศึกษา
      • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • คณะพยาบาลศาสตร์
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
      • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขภาพและความงาม
  • คณะวิทยาการจัดการ
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงสื่อสารการแสดง)
      • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
      • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการสถานพยาบาล)
    • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
      • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
    • ระดับปริญญาโท
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
    • ระดับปริญญาเอก
      • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
    • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)
    • ระดับบัณฑิตศึกษา
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
    • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
      • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
      • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
      • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
      • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
      • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
      • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
      • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
      • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
      • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
    • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
      • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
      • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
      • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
      • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
    • ระดับบัณฑิตศึกษา
      • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
      • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      • หลักสูตรสถาปัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
      • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
      • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
      • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
      • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]