มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Phetchaburi Rajabhat University
ราชภัฏเพชรบุรี.png
ตราพระราชลัญจกร
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมรภ.พบ. / PBRU
คติพจน์คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล
สถาปนา1 เมษายน พ.ศ. 2469 (94 ปี)
ประเภทรัฐบาล
อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม[1]
นายกสภาฯพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ที่ตั้งเลขที่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
สีประจำสถาบัน████ สีเขียว สีเหลือง
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เว็บไซต์www.pbru.ac.th
บทความนี้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำหรับสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ดูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อังกฤษ: Phetchaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม" ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 จึงย้ายมาตั้งในจังหวัดเพชรบุรี

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 ในปีถัดมาจึงได้ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นในปี พ.ศ. 2476 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 ได้ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2491 และย้ายมาที่สถานที่ตั้งปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2506 กระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏเพชรบุรี" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2538

ปัจจุบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำสถาบัน เขียว-เหลือง

คณะ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

 • คณะครุศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
   • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สุขภาพและความงาม
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงสื่อสารการแสดง)
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (แขนงการจัดการสถานพยาบาล)
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
  • ระดับปริญญาโท
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
  • ระดับปริญญาเอก
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
   • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
   • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)
   • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
  • ระดับบัณฑิตศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • หลักสูตรสถาปัยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลา
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]