มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Phetchaburi Rajabhat University
LogoPBRU.gif
คติพจน์ คุณธรรมนำความรู้ ค้ำชูสังคม
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2469
ประเภท รัฐบาล
อธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
นายกสภามหาวิทยาลัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
ที่ตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
เว็บไซต์ www.pbru.ac.th
บทความนี้เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สำหรับสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ดูที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อังกฤษ: Phetchaburi Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เดิมตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี มีชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม" ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 จึงย้ายมาตั้งในจังหวัดเพชรบุรี

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ที่ตำบลอู่เรือ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 ในปีถัดมาจึงได้ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นในปี พ.ศ. 2476 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 ได้ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2491 และย้ายมาที่สถานที่ตั้งปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2506 กระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏเพชรบุรี" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2538

ปัจจุบันมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ[แก้]

 • ปรัชญา "คุณธรรมนำความรู้ ค้ำชูสังคม"
 • วิสัยทัศน์ "เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสังคม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
 • อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "คุณธรรมเด่น เน้นความเป็นไทย เข้าใจท้องถิ่น"
 • เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
   คำอธิบาย
        “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล เป็นคลังปัญญาความรู้ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิชาชีพครู ด้านการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร และด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 • พันธกิจ
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนำความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
     2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นวิจัยและพัฒนาด้านวิชาชีพครู ด้านการท่องเที่ยว ด้านอาหาร และด้านเทคโนโลยี 
     3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • คำนิยาม
      พัฒนาองค์ความรู้ หมายถึง การค้นคว้าวิจัย ความรู้ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
      คุณภาพระดับสากล หมายถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในนะดับชาติและนานาชาติ
      สังคม หมายถึง ท้องถิ่นและประเทศชาติ ที่ได้รับการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเช้มแข็งอย่างยั่งยืน
      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การใช้ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่าง ๆ ชองมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคง
 • ค่านิยมองค์กร
           "ทำงานเชิงรุก สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม สำนึกนำความรับผิดชอบ กอบกิจเป็นหนึ่งเดียว"
    (PBRU : Proactive Benefit Responsibility Unity)
        P : Proactive = ทำงานเขิงรุก
        B : Benefit = สร้างประโยชน์ สุขที่เป็นธรรม
        R : Responsibility = สำนึกนำความรู้ผิดชอบ
        U : Unity = กรอบกิจเป็นหนึ่งเดียว
 • ประเด็นยุทธศาสตร์
     1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
     2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการ
     3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     4. การเสริมสร้างหลักการบริหารจัดการที่ดี

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกล
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำสถาบัน เขียว-เหลือง

คณะ[แก้]

หลักสูตร[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]