มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University
Npru-logo.png
ชื่อย่อมรน. / NPRU
คติพจน์การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
สถาปนาพ.ศ. 2479
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดีดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว
นายกสภาฯประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
ที่ตั้ง85 ถนนมาลัยแมน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สีประจำสถาบัน████ สีชมพู สีแดง
เพลงมาร์ชราชภัฏนครปฐม
เว็บไซต์www.npru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (อังกฤษ: Nakhon Pathom Rajabhat University) มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสภาวิจัยจากประเทศสเปน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2479

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2479 เริ่มตั้งเป็น “โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม” โดยใช้ตึกหอทะเบียนมณฑลนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะนักเรียนหญิง เปิดสอนชั้นฝึกหัดครูประชาบาล

พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม

พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 และเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิมพ์ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระราชลัญจกรประจำพระองค์ หมายถึง พระตราที่ใช้ประทับกำกับ พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในต้นเอกสารสำคัญ ส่วนพระองค์ที่ไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอิฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอิฐทิศ แปลความหมายว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน (โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่ง อิฐทิศ สมาชิกรัฐสภา ถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจาก สมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน)

Npru-logo.png

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำสถาบัน สีแดง-ชมพู

พระพุทธประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

พระพุทธศรีทวารวดี สิริราชภัฏ

ดอกไม้ประจำสถาบัน[แก้]

เฟื่องฟ้าถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศบราซิลโดยนักพฤกษศาสตร์ ชาวฝรั่ง เศสราวปี ค.ศ. 1766-1769 และได้ถูกนำไปปลูกยังส่วนต่างๆ ของโลก เริ่มจากยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเซีย สำหรับในประเทศไทย มีการนำพันธุ์ เฟื่องฟ้าเข้ามาจาก สิงคโปร์ครั้งแรกราวปี พ.ศ. 2423 ใน สมัยรัชการที่ 5 และมีการ นำเข้า จาก ต่าง ประเทศ มากมายจนถึงปัจจุบัน พันธุ์เฟื่องฟ้า ในประเทศไทย มีไม่น้อยกว่า ต่างประเทศ เนื่องจากเฟื่องฟ้าเจริญเติบโต ได้ดีในประเทศไทย แล้วยังเกิด การ กลายพันธุ์ เกิดเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมากมาย

การจัดการศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีการจัดการศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาพยาบาลศาสตร์ การจัดการศึกษาจะเน้นทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning มุ่งให้นักศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังเสริมด้วยกิจกรรมอันหลากหลายที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม

ปัจจุบัน มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และมีนักศึกษาจีน นักศึกษาเวียดนาม จำนวนกว่า 200 คน

รายชื่อผู้บริหาร[แก้]

ลำดับชื่อเริ่มต้นสิ้นสุด
1นันทา บุญยะประภัสร2479ครึ่งปี
2ลำยอง วิศาลดรุณกร24792481
(1)นันทา บุญยะประภัสร24812497
3บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร24972501
4พเยาว์ ศรีพงส์25012508
5นิตยา วัฒนจินดา25082511
6พิเชต สุนทรพิทักษ์25112514
(4)พเยาว์ ศรีพงส์25142515
7จรินทร์ ชาติรุ่ง25152523
8วิเชียร เมนะเศวต25232524
9นิทัศน์ เพียกขุนทต25242529
10ผศ ดร วรชัย เยาวปาณี25292531
11ผศ ดร ปรางศรี พณิชยกุล25312537
12เพ็ญรัตน์ วริรักษ์25372542
13ผศ ดร นิวัต กลิ่นงาม25422546
14ศุทธิณีย์ เลาทับนุ่ม25462547
15ผศ ดร นิวัต กลิ่นงาม25472552
16ผศ สมเดช นิลพันธุ์25522560
17ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว2560

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

นักการเมือง​[แก้]

ผู้นำทางศาสนา[แก้]

ศิลปินนักร้อง​[แก้]

วาไรตี้[แก้]

 • พชรพล แซ่อึ้ง (แฟนพันธ์แท้สงครามโลกครั้งที่ 2) ปัจจุบันเรียนสาขาสังคมศึกษา ค.บ.

คณะ[แก้]

สาขาวิชา[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

 • ไม่มีสาขาวิชา

โรงเรียน[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

 * กองกลาง
  * งานบริหารงานทั่วไป
  * หน่วยประชาสัมพันธ์
  * หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
  * หน่วยยานพาหนะ
  * งานการเงินและบัญชี
  * งานพัสดุ
  * งานบริหารทรัพยากรบุคคล
  * หน่วยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  * งานประชุมและพิธีการ
  * งานกฎหมายและนิติการ
 * กองนโยบายและแผน
 * กองพัฒนานักศึกษา
 * สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 * หน่วยวิจัย

ระบบสารสนเทศสำหรับบุคคลภายนอก[แก้]

เอกสาร/ตีพิมพ์

สารสนเทศที่น่าสนใจ