ข้ามไปเนื้อหา

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
Faculty of yechnology and community Development
คณบดีดร.ไพบูลย์ ประโมจนีย์
สีเขียว
เว็บไซต์tsu.ac.th

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่ตั้ง 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประวัติ[แก้]

เดิมเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และบรรจุอยู่ในแผนแม่บททางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี พ.ศ. 2540พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการที่ตรงตามความต้องการของตลาด และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยได้แนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน” และให้จัดการเรียนการสอนบนปรัชญาที่ว่า “ยึดคนเป็นศูนย์กลาง สาขาวิชาต้องรับใช้คนและสังคม สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการระดับสากล บนพื้นฐานของสังคมไทย” โดยในการจัดทำหลักสูตรต่างๆ ให้มีรายวิชาที่ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และรู้กว้าง และให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนา เพื่อให้คนมีจิตวิญญาณของการนำความรู้ต่างๆ ไปพัฒนา และการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มีมติให้เปลี่ยนจาก โครงการจัดตั้งฯ เป็น “คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน” และกำหนดแผนการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรีใน 2 กลุ่มสาขา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งปีการศึกษา 2545 และปีการศึกษา 2546 คณะฯได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปีการศึกษา 2547 - ปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

  • ปรัชญา : " เทคโนโลยีเหมาะสม สังคมพัฒนา ด้วยปัญญา และจริยธรรม "
  • สีประจำคณะ ได้แก่ สีเขียว
  • ดอกไม้ประจำคณะ ได้แก่ " ดอกราชพฤกษ์ "

หลักสูตรปริญญาตรี[แก้]

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • สาขาสัตวศาสตร์
    • สาขาเกษตรศาสตร์
    • สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]