วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
Phichit Community College
วิทยาลัยชุมชน.jpg
ชื่อย่อ วชช.พจ. / pcc
คติพจน์ วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภท วิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
เว็บไซต์ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีพัฒนาการมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2540 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพโพทะเลจึงได้รับการยกฐานะมาเป็นวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย "การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน สร้างงาน" ของรัฐบาล โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งใน 10 จังหวัดแรกที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ทำหน้าที่วิทยาลัยชุมชนควบคู่ไปกับภารกิจเดิมในการจัดการศึกษาสายวิชาชีพ[1]วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีนายประดิษฐ์ บุดดีจีน เป็นผู้อำนวยการคนแรก(2540-2545 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล)(2545-2555ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) คนที่ 2 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ (2556-2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร) ระหว่างการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยคนที่ 3 นั้น ดร.วิชาญ ชุ่มมั่น ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน นายณรงค์ สมบัติใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร

ในปี 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติผ่านพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีผลให้วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีสถานะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันวิทยาลัยชุมชน


ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาใน 4 ระดับ คือ ประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น โดยมีหน่วยจัดการศึกษา จำนวน 12 แห่ง โดยมีหน่วยจัดการศึกษาแม่ข่าย ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ถนนบางมูลนาก-โพทะเล ตำบลท่าบัวบนพื้นที่กว่า 120 ไร่ ปัจจุบันมีการพัฒนาหน่วยจัดการศึกษาดังนี้ หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ(ขุนไผ่ภูมิเขต) หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง หน่วยจัดการศึกษาเมืองเก่า หน่วยจัดการศึกษาสามงาม หน่วยจัดการศึกษาสากเหล็ก และหน่วยจัดการศึกษาอบต. ปากทาง

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[แก้]

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[แก้]

อนุปริญญา[แก้]

หลักสูตรระยะสั้น[แก้]

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นหลายหลักสูตร อาทิ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ฯลฯ โดยคิดค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 1-5 บาท (แล้วแต่รายวิชา)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]