คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (19 ปี)
คณบดีผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ที่อยู่
วารสารจดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สี██████ สีน้ำเงิน และ สีฟ้า
มาสคอต
รูปนก ลายกนก เรือใบ แผ่นเอกสาร ธนบัตรและวงกลมเป็นรูปเหรียญ จุดอิเล็กตรอนและอักษร Q
เว็บไซต์bec.nu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (อังกฤษ : Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยเดิมใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในปี 2555

ประวัติ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 107(3/2546) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้มีการจัดตั้งคณะวิชาที่ทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม โดยมีการแบ่งโครงสร้างเป็นสำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2548 ให้คณะฯ ที่จัดตั้งใหม่ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัว คณะฯ จึงจัดกลุ่ม 8 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่

 1. . ภาควิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในปี 2551 ได้เพิ่มสาขาวิชาการเงินและการธนาคารขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
 2. . ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
 3. . ภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 173(7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Faculty of Business, Economic and Communications) อักษรย่อ B.E.C

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาควิชาการท่องเที่ยว
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาการบัญชี
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 • สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน ต่อมามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยุบเลิกสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน และอนุมัติให้จัดตั้งสถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์และธุรกิจประยุกต์ (Center of Academics Service in Capital Mardet,Economic and Applied Business) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

ภาควิชา[แก้]

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ดังต่อไปนี้

 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • ภาควิชาการท่องเที่ยว
 • ภาควิชาการบัญชี

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์
 • สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ภาควิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]