คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University
ตราสัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเดิมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2546; 20 ปีก่อน (2546-10-01)
คณบดีผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
ที่อยู่
วารสารจดหมายข่าวคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สี██████ สีน้ำเงิน และ สีฟ้า
มาสคอต
รูปนก ลายกนก เรือใบ แผ่นเอกสาร ธนบัตรและวงกลมเป็นรูปเหรียญ จุดอิเล็กตรอนและอักษร Q
เว็บไซต์bec.nu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (อังกฤษ : Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยเดิมใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ในปี 2555

ประวัติ[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 107(3/2546) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้มีการจัดตั้งคณะวิชาที่ทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และนิเทศศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม โดยมีการแบ่งโครงสร้างเป็นสำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2548 ให้คณะฯ ที่จัดตั้งใหม่ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัว คณะฯ จึงจัดกลุ่ม 8 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่

 1. . ภาควิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในปี 2551 ได้เพิ่มสาขาวิชาการเงินและการธนาคารขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
 2. . ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
 3. . ภาควิชานิเทศศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 173(7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็น คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Faculty of Business, Economic and Communications) อักษรย่อ B.E.C

หน่วยงานภายใน[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาควิชาการท่องเที่ยว
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาการบัญชี
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 • สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน ต่อมามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ยุบเลิกสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านตลาดทุน และอนุมัติให้จัดตั้งสถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐศาสตร์และธุรกิจประยุกต์ (Center of Academics Service in Capital Mardet,Economic and Applied Business) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

ภาควิชา[แก้]

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 5 ภาควิชา ดังต่อไปนี้

 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์
 • ภาควิชาการท่องเที่ยว
 • ภาควิชาการบัญชี

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการเรียนการสอนหลักสูตรในสาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ภาควิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์
 • สาขาวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 • สาขาวิชาการบัญชี
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
 • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ภาควิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]