มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Suratthani Rajabhat University
ตรา มรภ.สุราษฎร์ธานี.jpg
สถาปนา พ.ศ. 2516
ประเภท รัฐบาล
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
นายกสภามหาวิทยาลัย วิชัย ศรีขวัญ
ที่ตั้ง 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
เว็บไซต์ www.sru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อังกฤษ: Suratthani Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับต้นๆ ของประเทศ และ อันดับที่ 1 ของภาคใต้ และมีโครงการก่อสร้างอาคารใหม่รวมถึงเปิดคณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2516 ได้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" โดยเปิดสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์ หลังจากนั้น พ.ศ. 2528 ได้เพิ่มการเรียนการสอนในสาขาอื่น ๆ นอกจากครุศาสตร์ และได้รวมกับกลุ่มวิทยาลัยครูทางภาคใต้ 5 แห่ง จัดตั้ง "สหวิทยาลัยทักษิณ" โดยมีสำนักงานของสหวิทยาลัยครูอยู่ที่วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

ต่อมา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี" เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี" และยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และเคยมีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบน โดยเป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเข้าด้วยกัน แต่ก็มีการยกเลิกโครงการไป

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า "SURATTHANI RAJABHAT UNIVERSITY"

คณะ[แก้]

หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย(สำหรับนักศึกษาจีน)
 • สาขาวิชาภาษาจีน(สำหรับนักศึกษาไทย)
 • สาขาวิชาปรัญชาและศาสนา
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
  • แขนงโยธวาทิต,แขนงดนตรีสมัยนิยม
 • สาขาวิชาจิตกรรม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะครุศาสตร์ [แก้]

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาศิลปกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • แขนงการจัดการอุตสาหกรรม, แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
  • แขนงสัตวบาล, แขนงพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัต

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • แขนงวิชาการตลาด
  • แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
  • แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • แขนงวิชานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
  • แขนงวิชานิเทศศาสตร์การสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการการคลัง
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

บัณทิตวิทยาลัย[แก้]

 • หลักสูตรครุศาตรดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว [แก้]

 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
 • สาขาการจัดการธุรกิจบริการ
 • สาขาธุรกิจการบิน
 • สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะนิติศาสตร์[แก้]

 • สาขาวิชานิติศาสตร์บัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์ [แก้]

 • สาขาพยาบาลศาสตร์

หน่วยงาน[แก้]

ศูนย์[แก้]

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • ศูนย์ภาษา
 • หอสมุดกลาง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์
 • ศูนย์เอกสารตำรา
 • ศูนย์วิทยสนเทศ AIC
 • ศูนย์สหกิจศึกษา
 • ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ฝ่าย/กอง[แก้]

 • กองแผนงาน
 • กองกลาง
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • งานพัสดุ
 • กองพัฒนานักศึกษา
 • กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น
 • กองตรวจสอบภายใน
 • ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว[แก้]

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อเดือนเมษายน 2548 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษา ภาค กศ.บท. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดการเรียนการสอนใน สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน ให้แก่พนักงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนทั้งหมด ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 4 ปี[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 ปี และหลักสูตรเทียบเข้า 2 ปี (ครอบ ปวส.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต[แก้]

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 4 ปี
 • สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต[แก้]

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ 4 ปี
 • สาขาธุรกิจการบิน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]